پرونده  «مشعل» از عملکرد صنعت نفت در بخش  مسئوليت اجتماعي

الفبای آبادانی

مشعل: صنعت نفت در سال هاي اخير بار ديگر الفباي آباداني را به مناطق نفت خيز کشور بازگرداند. اگر بسياري از زيرساخت ها از بين رفت و نمي توان ردي از آباداني در اين مناطق سراغ گرفت؛ حالا اما روايت ديگري در اين بخش ها حاکم است تا بارقه اميد براي زندگي بهتر به مردماني که زيرپايشان ثروت خدادادي نهفته است، عيان شود. گواه آن، آبرساني به روستاهاست تا چشم مردمان اين سرزمين از خشکي به آبي آب روشن شود؛ يا خداحافظي با کانکس هايي که جايگزين آن مدارسي تازه براي آموزش الفباي مدرسه شده يا مشعل هاي گازي که گرمي را به خانوارها ارزاني داشته است. راهي که به فراموشي سپرده شده بود و وزارت نفت، الفباي آن را از نو نوشت و طي کرد. راهي که ادامه دارد. همان مسيري که تحت عنوان مسئوليت اجتماعي دنبال مي شود.پيشگامي صنعت نفت در توجه به امر مسئوليت اجتماعي در ميان سازمان هاي هم تراز خود قابل توجه است، تا جايي که مسئوليت اجتماعي به بخش مهمي از ادبيات و فرهنگ مديريت نفتي تبديل و پاسخگويي به نيازهاي اجتماعي مردم در زمينه بهبود وضع اقتصادي، اجتماعي، زيست محيطي و حفاظت از منافع ذينفعان، بهبود کيفيت زندگي شهروندان و تغيير نگرش هاي شخصي در اين صنعت، به عنوان وظيفه شناخته شده است. امروزه صنعت نفت با تعهد اجتماعي و اخلاقي، شرايط زندگي مردم در مناطق نفت و گاز خيز را بهتر کرده و از انجام فعاليت هايي که باعث بدتر شدن وضعيت جامعه مي شود، پرهيز مي کند تا جايي که اين آگاهي و تعهد به محيط پيراموني، موجب شده در اين حوزه به برند پايداري، پاسخگويي و شفافيت تبديل شود و حرفي براي گفتن و مدلي براي ارائه به ديگر سازمان ها داشته باشد.صنعت نفت ايران به عنوان بزرگترين صنعت کشور، طي عمـر بيش از يکصد سـاله خود، خواه ناخواه اقدام هايي را که در ماهيت با مسئوليت اجتماعي شرکت هم راستـا بوده، در مناطق نفت وگاز خيـز کشـور به انجام رسـانده است. تا به امـروز، طيف گسترده اي از اين اقدام ها در قالب پروژه هاي عمراني، آموزشي، بهداشتي و درماني، محيط زيستي، اشتغالزايي و ... در نقـاط مختـلف کشـور، بويژه منـاطق عملياتي صنـعت نـفت به اجرا درآمده و در حال اجراست.در اين زمينه الزام استفاده حداکثري تا سقف 4 درصد اعتبارات پروژه هاي توسعه اي صنعت نفت در طرح ها و برنامه هاي مسئوليت هاي اجتماعي در محيط پيراموني صنعت نفت و گاز در جهانِ پر رقابت امروز، نشان از اين دارد که وزارت نفت براي ايفاي نقش خود در بخش مسئوليت اجتماعي، به اين باور رسيده است که مسئوليت پذيري اجتماعي يک تعهد در قبال حفظ محيط زيست، عدم تبعيض در امور استخدامي، توجه به تأمين نيازهاي کارکنان، عدم ارائه محصولات زيان آور، اختصاص منابع مالي در مسير تامين رفاه عمومي مورد قبول اکثريت جامعه، نپرداختن به فعاليت هاي غيراخلاقي، اصول بنيادين انسانيت و پاسخگويي در قبال آنها  و تعهد به بهبود شرايط جوامع پيراموني مناطق نفت و گاز خيز است و با اين باور به سازماني خوشنام در عرصه مسئوليت اجتماعي تبديل شده است، تا جايي که چندي پيش رئيس جمهوري در نامه اي به وزير نفت از اقدام هاي اين وزارتخانه در بخش مسئوليت اجتماعي قدرداني کرد و خواستار ادامه و توسعه آن شد.