غلامرضا شاه کرمي در گفت و گو با «مشعل» مطرح کرد: عمومي شدن  ورزش نفت با هدف سلامت محوري

مشعل  يكي از اركان مديريت سلامت در كنار ديگر متوليان اين امر مهم، از جمله سازمان بهداشت و درمان، HSE(اداره كل ايمني، بهداشت و محيط كار)، واحد روابط كار و مددكاري اجتماعي  است که وظيفه و رسالت اصلي خود را جدا از وظايفي كه فدراسيون هاي ورزشي به دنبال آن هستند(مدال آوري) دنبال مي كنند، به نحوي كه به مقوله سلامت كاركنان و خانواده بينجامد. آمارها و تحليل هاي چند سال اخير صنعت نفت، حكايت از آن دارد كه با وجود صرف هزينه هاي بسيار در هريك از واحدهاي متولي سلامت در صنعت نفت(بهداشت و درمان، اچ اس اي، واحدروابط كار و مددكاري اجتماعي)، موضوع سلامت كاركنان و خانواده آنها يكي از دغدغه ها و معضلات اصلي سبك زندگي كاركنان صنعت نفت محسوب مي شود.

غلامرضا شاه کرمي، مدير كل سلامت، تربيت بدني و مسئوليت اجتماعي، در خصوص سياست هاي جاري ورزش وزارت نفت اظهار داشت: پس از انتصاب اعضاي شوراي عالي ورزش از سوي وزير نفت، در حوزه ورزش منطبق با سياست هاي كلان، ماموريت ها و وظايف صنعت نفت براي 20سال آينده، با تعمق و كارِ كارشناسي يك ساله در قالب كارگرو هاي تخصصي، بدنه درون سيستمي صنعت نفت و برون سيستمي تغيير بنيادين و اساسي پيدا كرد.

توليد عادلانه فضاهاي ورزشي

وي به تغييرات بنيادين در زمينه ورزش در نگاه مديران صنعت نفت اشاره كرد و افزود: شاكله و شالوده اصلي اين تغيير، موضوع بهبود سبك زندگي كاري كاركنان و خانواده صنعت نفت بود. در اين تغيير بنيادين، نقش و جايگاه ورزش برخلاف آن چيزي كه در سال هاي قبل در موازات با ماموريت ووظايف سازمان ها،ارگان ها و نهادهاي متولي ورزش كشور صورت مي گرفت، عنوان شد و تغييرات به اين سمت بود كه ورزش صنعت نفت، بومي سازي شده و صرفا به عنوان يكي از اركان مديريت سلامت در كنار ديگر متوليان اين امر مهم از جمله سازمان بهداشت و درمان، اچ اس اي (اداره كل ايمني، بهداشت و محيط كار)، واحد روابط كار و مددكاري اجتماعي بتواند وظيفه و رسالت اصلي خود را جدا از وظايفي كه فدراسيون هاي ورزشي به دنبال آن هستند(مدال آوري) دنبال كند، به نحوي كه به مقوله سلامت كاركنان و خانواده بينجامد. آمارها و تحليل هاي چند سال اخير صنعت نفت حكايت از آن دارد كه با وجود صرف هزينه هاي بسيار در هريك از واحدهاي متولي سلامت در صنعت نفت(بهداشت و درمان، اچ اس اي، واحدروابط كار و مددكاري اجتماعي)، موضوع سلامت كاركنان و خانواده هاي آنها يكي از دغدغه ها و معضلات اصلي سبك زندگي كاركنان صنعت نفت محسوب مي شود.به همين منظور، ديدگاه وزير نفت پس از حضور در شوراي عالي ورزش و درخواست ايشان از نخبگان، صاحب­نظرانِ و اهل فن در امر ورزش، بر اين پايه و اساس طرح ريزي شد كه  سياست هاي اجرايي راهبردهاي ابلاغي در حوزه ورزش، به نحوي تهيه و اجرايي شود كه تمامي كاركنان، خانواده صنعت نفت و بازنشسته ها بتوانند ورزش عمومي را انجام دهند و سرانه هاي مربوط به ورزش(بودجه و فضاي ورزشي) به طور عادلانه بين آقايان و بانوان توزيع شود.

مديركل سلامت، تربيت بدني و مسئوليت اجتماعي در ادامه گفت: در مطالعات و بررسي هاي كارشناسي صورت گرفته، شوراي عالي ورزش به اين امر مهم دست يافت كه تنها حدود 10 تا 12 درصد كاركنان و خانواده صنعت نفت ورزش مي كنند و اين درصد هم به فعاليت هاي مسابقه اي و در قالب مسابقات داخلي شركت هاي اصلي، فرعي، تابعه، جشنواره هاي ورزشي، مسابقات دهه فجر، جام رمضان و در نهايت المپيادهاي ورزشي مربوط مي شود. ضمن حمايت و تشكري كه از تلاش متوليان اجرا در اين زمينه بايد كرد،شوراي عالي ورزش نفت به اين نكته توجه ويژه اي داشت كه ميزان بودجه وهزينه اي كه در اين نوع فعاليت هادر قالب مسابقات هزينه مي شود، بسيار بالا بوده و صرفاً براي يك گروه يا جامعه آماري اندك و تقريبا  تكراري است.

فعاليت هاي ورزشي سلامت محور

دبير شوراي مركزي ورزش وزارت نفت در ادامه افزود: بنابراين شوراي عالي ورزش به عنوان بالاترين مرجع سياستگذاري و تصميم سازي، وظيفه خود دانست كه براي عبور از اين مرحله و راهكاري صحيح، اصولي، علمي و منطقي كه مورد تاييد مقام عالي وزارت و نزديك به ديدگاه ايشان نيز باشد، ارائه كند؛ اما تنها راهكار منطقي و اصولي كه مي توانست در كنار ديگر واحدهاي متولي امر سلامت، نقش اساسي و بنيادين در حضور و مشاركت حداكثري كاركنان و خانواده صنعت نفت در فعاليت هاي ورزشي داشته باشد، پرداختن به فعاليت هاي ورزشي سلامت محور در ورزش عمومي و همگاني بود.

از اين رو انجام فعاليت هاي ورزشي سلامت محور در شوراي عالي ورزش صنعت نفت براي گروه هاي مختلف ذينفع در صنعت نفت تعريف شد.

 شاه كرمي، تدوين طرح فرايندي حلقه سلامت و درنهايت تدوين شناسنامه هاي ورزشي را يكي از مهمترين اقدام هاي شوراي عالي ورزش صنعت نفت برشمرد و تصريح كرد: در مطالعات كارشناسي شوراي عالي ورزش مشخص شد که اين گروه 10 تا 12 درصدي کارکنان، بر اساس علاقه شخصي خود در رشته هاي مسابقه اي حضوري فعال دارند؛ اما طرح فرايندي سلامت كاركنان و خانواده ورزش صنعت نفت را نيز كه تا امروز سهمي از سبدورزش صنعت نفت نداشته اند، دربر مي گيرد.

فرصتي براي ورزش همگاني

وي افزود: اجراي طرح سنجش پايش سلامت، تدوين شناسنامه ورزشي و مشاوره ورزشي، يكي از بهترين الگوها و راهكارهايي بود كه شوراي عالي ورزش پس از جلسات تخصصي در طول يك سال آن را تصويب كرد و امروز با افتخار تمام، جايگاه ورزش صنعت نفت با اجراي اين طرح فرايندي حلقه سلامت و بومي شدن ورزش براي تمامي كاركنان، خانواده آنها و بازنشستگان، مسير اصلي خود را پيدا كرده است.شاه كرمي در ادامه  گفت: يكي از فرصت هايي كه در اين مسير با آن روبه ­رو شديم و مي توانيم در اين بازه زماني، آموزش هاي اوليه را براي تمامي متوليان اجرا در نظر بگيريم، فرصتي است كه بخشنامه اخير وزير نفت مبني بر مديريت كاهش هزينه ها در سال 97 به ما داده است.در اين بازه زماني به دليل برگزار نشدن مسابقات ورزشي، ارائه آموزش هاي مورد نظر براي انجام مراحل پايش و سنجش سلامت، تست هاي ورزشي، حركات اصلاحي و  ... به متوليان اجرا در بحث پياده سازي و اجراي اين طرح لازم است.آموزش هاي مذكور، به دليل مشاركت سازمان هاي متولي سلامت در فعاليت هاي سلامت محور ضروري است و اين امر موجب ساده شدن انجام كارو تسريع اجراي مراحل اين فرايند خواهد شد. در حال حاضر مراحل اجرايي اين فرايند پس از تصويب فاز اوليه در شوراي عالي ورزش در دستور كار مديران منابع انساني 4شركت اصلي و رؤساي ورزش شركت ها قرار گرفته است. لازم به ذكر است که  اجراي طرح عمومي كردن ورزش در صنعت نفت، نيازي به صرف هزينه اضافي و بودجه ­اي خاص ندارد.

آمدن ورزش کنار طب صنعتي

وي افزود: شناسنامه ورزشي هر كارمند، مبتني بر اطلاعات شغلي، وضعيت سلامت جسمي و روحي، ورزش هاي پيشنهادي و حركات اصلاحي مناسب براي وي است كه اين طرح براي اولين بار، طي طرحي فرايندي از سوي متوليان سلامت صنعت نفت انجام مي ­شود.دبير شوراي عالي ورزش صنعت نفت در توضيح اجراي طرح عمومي كردن ورزش در صنعت نفت اظهار كرد: يكي از ويژگي هاي اجراي اين طرح، اين است كه چنانچه مدير يا كارمند صنعت نفت، بعد از انجام طب صنعتي که هر 2 سال يكبار انجام مي دهد، به درمان نياز داشته باشد، نسخه پزشكي براي او صادر خواهد شد، ولي اگر به انجام حركات اصلاحي ورزشي نياز داشته باشد، نسخه ورزشي براي او نوشته مي شود كه پيش از اين تنها با توصيه پزشك مربوطه، اين مهم اتفاق مي افتاد، در حالي كه با اجراي اين طرح، فرد مورد نظر رها نشده و بعد از انجام طب صنعتي در اختيار مشاوران ورزشي و متوليان حوزه ورزش شركت هاي اصلي، فرعي و تابعه قرار مي گيرد و طبق برنامه زمان بندي، در محل ها و مكان هاي مورد نياز براي او انجام حركات اصلاحي تعريف مي­ شود و از سوي متوليان ورزش همگاني بر مشاركت او در انجام فعاليت هاي مربوطه، نظارت لازم صورت مي ­گيرد.

 

  ارتفاعات کرکس  زير پاي کوهنوردان شرکت ملي نفت

گروه كوهنوردي شركت ملي نفت ايران به مناسبت هفته دفاع مقدس در 5 مهر 97 به ارتفاعات كوهستان كركس واقع در شهرستان نطنز از كوه­ هاي مركزي ايران صعود کرد. قله کرکس، يكي از قلل مرتفع ايران با ارتفاع 3895 متراست. گروه کوهنوردي شركت ملي نفت ايران دراين صعود با حضور 11 نفر از کوهنوردان و با هماهنگي صفري، مسئول تربيت بدني وعليرضا پور مهراني، رئيس هيات كوهنوردي شهرستان نطنزبه اتفاق ملكي، راهنماي محلي به سمت ارتفاعات كركس حرکت کرده و شب را در پناهگاه «كشه» اتراق کردند و سپس صبح روز بعد به سمت قله حرکت کرده و بعد از 3 ساعت کوهپيمايي به قله کرکس رسيدند.

اسامي کوهنورداني كه در اين برنامه شركت داشتند و موفق به اخذ گواهي صعود شدند، عبارت است از: مجيد خسرواني، محمد علي شيخلو، الله يارالياسي، سيد مصطفي احمدي نسب، محمدعلي عبادي، منصوررحيم زادگان، مهدي ده دشتي، سيد حسين سيادت، فريدون ابوقداره، فرامرز فرجي وحسين باقرزاده( سرپرست گروه).

 

پتروشيمي بندرامام بر بام آسيا ايستاد

تيم بسکتبال پتروشيمي بندر امام با غلبه بر حريف خود براي نخستين بار به عنوان قهرماني باشگاه هاي آسيا رسيد. تيم بسکتبال پتروشيمي بندر امام در فينال جام باشگاه هاي آسيا به مصاف تيم آلوارک توکيو ژاپن رفت که در نهايت با نتيجه 68 بر 64 به پيروزي رسيد و جام قهرماني را بالاي سر برد. تيم پتروشيمي در کوارتر اول بازي ضعيف ظاهر شد و حريف با پرتاب هاي به نسبت خوب خود، با نتيجه 16 بر هشت پيروز ميدان شد. کوارتر دوم بازي با حساب 22 بر 11 به سود پتروشيمي به پايان رسيد. شاگردان مهران حاتمي در کوارتر سوم بازي خوب خود را ادامه دادند و در نهايت با نتيجه 18 بر 14 به برتري رسيدند. در کوارتر چهارم هر 2 تيم بازي پاياپايي انجام دادند که در نهايت، اين کوارتر با نتيجه 23 بر 20 به سود نماينده ژاپن به پايان رسيد. تيم پتروشيمي تنها با هشت بازيکن ايراني در اين مسابقات حاضر شد؛ اما اين موضوع مانع از درخشش بازيکنان جنگنده و پرتوان اين تيم نشد و به عنوان قهرماني رسيد.

 

فرزند نفتي نايب قهرمان مسابقات پينگ پنگ شد

فرزند همکار مناطق نفت ­خيز جنوب، نايب قهرمان مسابقات تنيس روي ميز بانوان خوزستان شد. رقابت هاي اپن و دسته برتر تنيس روي ميز بانوان خوزستان با نايب قهرماني زهرا ميراب زاده از فرزندان کارکنان مناطق نفت خيز جنوب به پايان رسيد. اين مسابقات 6 مهرماه در سالن تنيس روي ميز ورزشگاه تختي اهواز برگزار شد. در اين مسابقات، تنيسورهايي از شهرستان هاي مسجدسليمان، ماهشهر، اهواز، آبادان و اميديه با يکديگر به رقابت پرداختند که در پايان، فرناز اسکندري و زهرا ميراب زاده به ترتيب اول و دوم شدند و يسنا زنگنه  در مکان سوم ايستاد.

نفرات برتر اين رقابت ها به مسابقات اپن بزرگسالان کشور اعزام خواهند شد.

 

يکه تازي نوجوانان نفتي در وزنه برداري صدر جدول بوي نفت گرفت

پايان هفته اول مسابقات وزنه­ برداري ليگ نوجوانان استان خوزستان، با برتري تيم هاي نفتي حاضر در اين رقابت ­ها همراه بود.هفته اول مسابقات وزنه­ برداري ليگ نوجوانان استان خوزستان  (جمعه 6 مهرماه) در اهواز، سالن شهداي وزنه ­برداري خوزستان برگزار شد.در اين هفته از مسابقات، 78 ورزشکار در قالب 8 تيم با هم به رقابت پرداختند که در پايان، تيم ­هاي  باشگاه نفت و گاز مسجدسليمان با 737 امتياز، باشگاه نفت و گاز اميديه با 708 امتيازو باشگاه مناطق نفت­ خيز جنوب با  669 امتياز به ترتيب مکان­ هاي اول تا سوم را به خود اختصاص دادند.

 گفتني است وزنه برداران باشگاه نفت و گاز گچساران با 569 امتيازهفتم شدند. نتايج انفرادي و تيمي اين مسابقات به شرح زير است:

دسته 49 کيلوگرم:

عيسي قرباني از باشگاه نفت و گاز مسجدسليمان سوم شد.

دسته 55 کيلوگرم:

ابوالفضل طاهري از باشگاه نفت و گاز اميديه دوم شد.

 دسته 61 کيلوگرم:

بهراد کريمي از باشگاه نفت و گاز مسجدسليمان قهرمان شد.

 دسته 67 کيلوگرم:

ابوالفضل جمعه پور از باشگاه نفت و گاز اميديه  اول شد.محمود حاتمي از باشگاه مناطق نفت­ خيز جنوب مقام سوم را کسب کرد.

دسته 73 کيلوگرم:

شاهين شريفي از باشگاه نفت و گاز اميديه دوم شد.

 دسته 81 کيلوگرم:

ابوالفضل مطلق از باشگاه نفت و گاز مسجدسليمان اول شد.کيان سهرابي از باشگاه نفت و گاز مسجدسليمان  دوم شد.عليرضا تميمي از باشگاه نفت و گاز اميديه سوم شد.

دسته 89 کيلوگرم:

علي صالحي ­پور از باشگاه نفت و گاز مسجدسليمان قهرمان شد. مهدي خطيبي از باشگاه نفت و گاز اميديه دوم شد.

دسته 96 کيلوگرم:

مصطفي مهنازاده از باشگاه نفت و گاز مسجدسليمان اول شد.  حسين خانعلي­پور از باشگاه مناطق نفت­ خيز جنوب دوم شد.

دسته 102 کيلوگرم:

ابراهيم اسفندياري از باشگاه مناطق نفت ­خيز جنوب اول شد.اميرمحمد بهداروند از باشگاه مناطق نفت­ خيز جنوب دوم شد. محمدرضا خميسي زاده از باشگاه نفت و گاز اميديه سوم شد.

دسته 102+ کيلوگرم:

مجتبي موسويان از باشگاه نفت و گاز اميديه اول شد.

سجاد امامي از باشگاه نفت و گاز مسجدسليمان دوم شد.