توزيع سراسري بنزين يور 4 در اصفهان

رئيس روابط عمومي شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه اصفهان گفت:هم اکنون درهمه شهرستان هاي اين استان بنزين يورو 4 توزيع مي شود که اتفاق مثبت و مهمي است.

بهمن عليپور افزود: بنزين يورو 4مزاياي زيست محيطي فراواني داشته و شرکت هاي پخش نيزفقط ملزم به توزيع آن درکلان شهرهاست، اما با تلاش هاي انجام شده دراين زمينه، هم اکنون تمام شهرستان هاي استان اصفهان قابليت فروش آن را دارند.

عليپورهمچنين درباره کاهش عرضه بنزين سوپر ودليل آن گفت:کمبود تقاضاي بنزين سوپر ازطرفي ومقرون به صرفه نبودن هزينه هاي حمل و نگهداري آن براي جايگاه دار را مي توان ازجمله دلايل کاهش عرضه بنزين سوپر عنوان کرد.

وي با بيان اين که جايگاه جنب ستاد شرکت نفت دراصفهان، همچنان اين نوع بنزين را توزيع مي کند، افزود:مصرف کنندگان اين نوع بنزين مي توانند با مراجعه به اين جايگاه، بنزين سوپر دريافت کنند.

رئيس روابط عمومي شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه اصفهان شمارجايگاه هاي عرضه بنزين استان اصفهان را 270 باب و جايگاه عرضه سي ان جي را 160 باب اعلام و تاکيد کرد: اصفهان در زمره بهترين استان هاي کشور درحوزه توزيع سوخت خودرو است.

 

ترميم شكستگي خط لوله فرآورده ري- ساري

خط لوله 12 اينچ انتقال فرآورده ري-ساري درحوزه عملياتي خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه شمال، ترميم شد.

 بنابراعلام روابط عمومي اين منطقه عملياتي، خط لوله مزبورکه براثر رانش زمين وكمانش لوله دچارشكستگي شده بود، بابسيج نيروهاي منطقه به کارگيري تجهيزات ماشيني فني، پس ازاطمينان ازايمني خط و پاک سازي محيطي، فعاليت دوباره خود رابراي انتقال فرآورده (بنزين)از سرگرفت.

درعمليات مزبور، بخشي ازخط لوله ياد شده، به دليل شکستگي و لهيدگي ناشي از رانش زمين، تعويض شد.

درعمليات ترميم خط لوله 12 اينچ ري–ساري، دستگاه هاوسازمان هايي همچون استانداري، فرمانداري، نيروي انتظامي، هلال احمر، پليس راهور ناجا و آتش نشاني استان، براي جلوگيري از انتشار مواد نفتي درمحيط و ازسرگيري فعاليت اين خط لوله، همکاري داشتند.

 

ايمن سازي خطوط لوله به روش کامپوزيت

رئيس واحد حفاظت ازخوردگي شرکت خطوط لوله ومخابرات نفت منطقه اصفهان از ايمن سازي خطوط انتقال نفت اين حوزه عملياتي به روش کامپوزيت باخواص مکانيکي بالا خبرداد. رحمت الله مصباح، افزود: اين عمليات به وسيله يک شرکت دانش بنيان در 40 محدوده از خط لوله مارون – اصفهان انجام شده است. وي با بيان اين که ايمن سازي به روش کامپوزيت خط لوله مارون– اصفهان، حد فاصل مراکز انتقال نفت شماره 3 و 4 انجام شده است، ادامه داد: شناسايي، حفاري، تقويت خط لوله به روش کامپوزيت، همچنين پوشش و خاک ريزي 40 محدوده ازخط لوله ياد شده، مجموعه عمليات انجام شده براي ايمن سازي خط لوله انتقال نفت مارون– اصفهان است.  مصباح با بيان اين که استفاده از کامپوزيت با خواص مکانيکي بالا از جمله روش هاي تقويت خطوط لوله است، افزود: با توجه به مجاورت محدوده يادشده با منازل مسکوني و زمين هاي زراعي، همچنين خوردگي هاي گسترده درطول مسير، خط لوله مزبوربراساس اطلاعات پيگ راني هوشمندبا بهره گيري از روش کامپوزيت، با ميانگين 12ميلي متر، رفع عيب شد. وي گفت: اين عمليات باهمکاري واحدهاي ترابري، بازرسي فني، ايمني و مراکز انتقال نفت سه و چهار در مدت زمان کمتر از دو ماه انجام شده است.

 

راه اندازي لينک راديويي ديجيتال ايستگاه مخابراتي سنگ بست

لينک راديويي انتقال ديجيتال انبار نفت گازمايع ايستگاه مخابراتي سنگ بست تکميل بهره برداري از آن آغاز شد.

معاون مخابرات خطوط لوله ومخابرات نفت منطقه شمال شرق گفت: با تامين آنتن هاي مخابراتي مورد نياز، همچنين نصب و راه اندازي تجهيزات راديو، ماکس، آنتن وموج بردرايستگاه مخابراتي سنگ بست، اين لينک ارتباطي تکميل و بهره برداري از آن آغاز شده است.

وي افزود:همزمان با طرح بهره برداري ازاين لينک راديويي، ايستگاه مخابراتي آغنج مربوط به پروژه فازدومديريت مخابرات نيزتکميل و بهره برداري از آن آغازشده است.

حسين مطواعي درباره پروژه فاز دومديريت مخابرات شرکت خطوط لوله ومخابرات نفت اين منطقه عملياتي گفت:اين پروژه باهدف جايگزيني سيستم هاي آنالوگ قبلي وتامين وتوسعه ارتباطات مخابراتي عملياتي مطمئن و پايدار، درمراکز انتقال وتاسيسات هاي صنعتي منطقه شمال شرق اجرا شده است.

وي تصريح کرد: مجموعه اين عمليات با پشتيباني معاونت عمليات مديريت مخابرات شرکت خطوط لوله ومخابرات نفت منطقه شمال شرق وتلاش همکاران پايانه مخابراتي تهران براي تنظيمات وسيستم سوپر وايزري وبرقراري مدارات موردنياز، در زماني کوتاه وشرايط ايمن انجام شده است.

افزايش کيفيت و پهناي باند، تنوع و گستردگي خدمات مخابراتي و سيستم هاي کنترل از راه دور و اسکادا، همچنين گسترش سامانه هاي جامع اداري، مالي و کالا، کنفرانس، آموزش وپزشکي از راه دور، اتوماسيون اداري دربستر مطمئن شبکه صوت وديتاي WAN اختصاصي مخابرات نفت، از ويژگي هاي سيستم هاي انتقال ديجيتال است.

 

تسطيح مسير خط لوله انتقال نفت شهر- کرمانشاه

رئيس نگهداري وتعميرات خط شرکت خطوط لوله ومخابرات نفت منطقه غرب از پايان عميلات تسطيح مسير، مخلوط ريزي و ترميم آب بردگي هاي خط لوله انتقال نفت خام نفت شهر- کرمانشاه خبر داد. رئيس نگهداري وتعميرات خط شرکت خطوط لوله ومخابرات نفت منطقه غرب، هدف از انجام اين عمليات را سهولت در تردد، دسترسي سريع تر به خطوط لوله انتقال نفت درمواقع اضطرار، همچنين انجام تعميرات، پايش ها و بازرسي هاي دوره اي از مسير عنوان کرد. بهزاد خدادوست افزود:دراين عمليات حريم خط از کيلومتر يک تا 177 تسطيح وآب بردگي هاي موجود درمسيرنيز رفع شده است. وي مدت زمان انجام عمليات اخيردرمسير خط لوله نفت شهر– کرمانشاه راسه ماه عنوان کرد و ادامه داد: اين عمليات بااستفاده ازامکانات، دستگاه ها وماشين آلات ساختماني منطقه، با همکاري واحدهاي ترابري و حراست انجام شده است. وي يادآور شد: علاوه برتسطيح مسير و ترميم آبردگي ها، سه کيلومتر از مسير خط لوله نفت شهر– کرمانشاه نيز مخلوط ريزي شده است.

 

ثبت بيش از 10 هزار نفر - ساعت آموزش در 6 ماه

در6ماه گذشته، بيش از10هزارنفر- ساعت آموزش درحوزه عملياتي شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه جنوب شرق برگزارشده است. حسين خالقي نژاد، کارشناس آموزش شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه جنوب شرق گفت: دراين بازه زماني هفت هزار و980 نفرساعت آموزش در داخل منطقه و دوهزار و 458 نفر - ساعت آموزش در مراکز و تأسيسات تابعه برگزار شده است. وي افزود: روش هاي حل مسئله و تصميم گيري، توپک راني درخطوط لوله، آشنايي بامدل جايزه بهره وري وتعالي سازماني ايران، تدوين اظهار نامه بر اساس مدل EFQM و INQA، مشاهده و توصيف، همچنين آشنايي بامدل جايزه بهره وري و تعالي سازماني ايران EFQM/INQA از جمله دوره هاي آموزشي برگزارشده در 6 ماه اخير است. به گفته خالقي نژاد، برنامه ريزي راهبردي تربيت ارزياب بر اساس مدل EFQM و INQ، مباني آتش، ايمني مخازن، پروانه هاي کارگرم و سرد و ايمني، آتش نشاني عمومي، گزارش نويسي اطلاعاتي، ايمني ترافيک و رانندگي تدافعي، همچنين تجزيه و تحليل پروفيل مسير خطوط لوله، ايمني خطوط لوله انتقال در صنعت نفت و آموزش قرآن کريم و ديگر بخش هاي دوره هاي آموزشي عمومي و تخصصي برگزارشده دربازه زماني ياد شده است.

 

پايداري شبکه گاز کردستان با اتصال به خط نهم سراسري

مديرعامل شرکت گازاستان کردستان از پايداري شبکه گازاين استان با اتصال به خط نهم سراسري خبر داد. احمد فعله گري با بيان اين که عمليات اتصال انجام شده است، افزود: متصل شدن شبکه گاز استان کردستان به خط نهم سراسري، موجب مي شود انتقال گازبه شهرستان هاي بانه وسقز را که درانتهاي شبکه گاز قراردارند، با اطمينان و پايداري بيشتري انجام شود. وي افزود: همزمان باعمليات اتصال شبکه گازبه خط نهم سراسري، اين خط انتقال گاز حدفاصل دو شهر ياد شده نيز تعمير مي شود. مديرعامل شرکت گاز استان کردستان درباره تاثير عبورخط نهم سراسري انتقال گاز از داخل اين استان، گفت: بخش زيادي از خط نهم سراسري انتقال گاز که به همت شرکت مهندسي و توسعه گاز ايران در دست ساخت است، از داخل استان کردستان عبور خواهد کرد و با اتصال آن به شبکه گازاستاني، گازرساني به شهرهاي سقز، بانه وسردشت تقويت و احتمال افت فشار گاز نيزدر فصل سرد سال رفع مي شود. فعله گري تصريح کرد: با تقويت فشار گاز دراين مناطق، افزون بر اين که فرصت مطلوبي براي توسعه صنايع توليدي و تبديلي در شهرهاي سقز و بانه فراهم مي شود، ديگر، محدوديتي براي تامين گازصنايع وجود نخواهد داشت. مديرعامل شرکت گاز استان کردستان از رسيدن ضريب نفوذ گازرساني روستايي در اين استان به 90 درصد تا پايان امسال خبر داد. فعله گري با اشاره به پيشرفت قابل توجه گازرساني به شهرها و روستاهاي استان کردستان گفت: هم اکنون 29شهر از 30 شهراستان کردستان زير پوشش گازطبيعي قرار دارند وشمار روستاهاي بهره مند از گاز نيز به يک هزار و 100 روستا افزايش يافته است. به گفته وي، ضريب نفوذ گاز در جمعيت روستايي استان کردستان به سه درصد افزايش به 88 درصد رسيده است و تا پايان امسال به 90 درصد خواهد رسيد.

 

ضرورت همکاري شهرداري و راهداري در تکميل گازرساني استان تهران

تکميل گازرساني دراستان تهران نيازمند همکاري شهرداري ها و راهداري است. مديرعامل شرکت گاز استان تهران گفت: تکميل گازرساني دراين استان به همکاري شهرداران واداره کل راهداري و حمل ونقل جاده اي استان تهران براي دريافت مجوز نياز دارد، اما اين نهادها با شرکت گاز همکاري نمي کنند. احمد دارابي افزود: اجراي خطوط انتقال گاز واجراي شبکه گازرساني درون شهري و درون روستايي از مهم ترين طرح هاي شرکت گاز استان تهران است و در اين زمينه شرکت گاز به همکاري مداوم شهرداري هاي مناطق و اداره راهداري و حمل ونقل جاده اي استان نياز دارد. مديرعامل شرکت گاز استان تهران گفت: نخستين گام براي اجراي شبکه گازرساني درهر بخش از استان تهران، اقدام براي دريافت مجوز حفاري از اداره راهداري و حمل ونقل جاده اي استان، همچنين شهرداران مناطق شهر تهران است، اما همواره با مخالفت آنان مواجه مي شويم. دارابي افزود: ندادن مجوزحفاري براي اجرا طرح ساخت خط لوله گازرساني به شهرهاي ورامين و فيروزکوه از جمله موانع گازرساني در استان تهران است. وي تصريح کرد:درشهرتهران نيزشهرداري هاي مناطق1 و2 ممانعت هاي فراواني در رفع تنگناهاي گازرساني شهر تهران دارند. مديرعامل شرکت گازاستان تهران درباره گازرساني به شهرک صنعتي قرچک نيز گفت: گازرساني به اين شهرک دردست اجراست و پس از لوله کشي داخلي آن ازسوي متقاضيان دريافت گاز، همچنين ارائه مجوزهاي حفاري، امکان وصل گازبه شهرک صنعتي قرچک نيز وجود دارد. درجلسه اقتصاد مقاومتي سازمان مديريت و برنامه ريزي استان تهران اعلام شده است که شهرک صنعتي قرچک بايد تا پايان امسال گازرساني شود ومحمد حسين مقيمي، استاندار تهران نيز برشتاب دربرطرف شدن مشکل شهرک ها براي گازرساني تاکيد کرده است.

 

پايان نخستين تعميرات اساسي در پالايشگاه دهم پارس جنوبي

نخستين عمليات تعميرات اساسي پالايشگاه دهم مجتمع گاز پارس جنوبي در بخش هاي مختلف به روش برون سپاري پيش از موعد مقرر با موفقيت پايان يافت. رئيس بهره برداري پالايشگاه دهم مجتمع گازپارس جنوبي گفت:اين عمليات باهدف توليد پايدار گاز درفصل سرما، در چهاربخش اضطراري، پيشگيرانه، بازرسي هاي اوليه، همچنين رفع پانچ هاي اساسي و باز دارنده، برنامه ريزي و انجام شد. محمد نعمتي افزود: حجم بالاي فعاليت ها و گستردگي اين عمليات که بدون هيچ حادثه و با مشارکت 17 شرکت دربخش هاي مختلف انجام شد، بيانگر نظارت و اجراي دقيق قوانين ، بهداشت، ايمني و محيط زيست در اين پالايشگاه است.

 

ثبت رکورد «کار بدون حادثه»  در صنعت نفت

همزمان با روز ملي ايمني و آتش‎نشاني، رکورد جديد و ارزشمند «کار بدون حادثه» در شرکت پالايش گاز بيدبلند خليج فارس ثبت شد.  همزمان با روز ملي ايمني و آتش‎نشاني، رکورد بيش از 38 ميليون نفر کار بدون حادثه منجر به فوت (FATALITY) و 21 ميليون نفر ساعت کار بدون آسيب هاي متلف وقت (LTI) در شرکت پالايش گاز بيدبلند خليج فارس ثبت شد.  اين رکورد ارزشمند در تاريخ پروژه‎هايي که از سوي پيمانکاران داخلي در کشور اجرا شده، بي‎سابقه است. اين پروژه بزرگ پالايشگاهي در گستره سه استان خوزستان، بوشهر و کهگيلويه و بويراحمد از صنايع دوستدارمحيط زيست است که هيچ‎گونه پساب خروجي را به‎همراه نخواهد داشت.

 

نوسازي و توسعه اسکله پايانه صادراتي سيراف کليد خورد

اجراي پروژه نوسازي وتوسعه اسکله پايانه صادراتي سيراف، سبب برطرف شدن تنگناي صادراتي ميعانات گازي از اين اسکله و بالا رفتن اطمينان صادرات ميعانات گازي پالايشگاه فجرجم مي شود. حسن منتظرتربتي، مديرعامل شرکت مهندسي وتوسعه گاز ايران در آيين افتتاح وکلنگ زني اجراي سه پروژه اسکله خدماتي بندرسيراف، افتتاح ابنيه جديد پايانه صادراتي شرکت پالايش گاز فجرجم دراين بندر و راه اندازي پست پشتيبان 132کيلوولت فازهاي يک تا سه پارس جنوبي که با حضورحميد رضاعراقي، مديرعامل شرکت ملي گازايران وبرخي مقام هاي محلي سيراف و کنگان، برگزارشد، گفت: تکميل اين پروژه ها به کار و توليد بيشتر مي انجامد و مي تواند در خدمت رساني به مردم کمک کند. وي بااشاره به فرسودگي اسکله قديم پايانه صادراتي ميعانات گازي شرکت پالايش گاز فجرجم وضرورت احداث اسکله جديد، ازتوسعه اسکله خدماتي بندرسيراف خبر داد و افزود:شرکت مهندسي و توسعه گازايران باتوجه به مسئوليت هاي اجتماعي خود، اسکله موجود را توسعه مي دهد و اسکله سنگي جديدي احداث خواهد کرد. مديرعامل شرکت مهندسي و توسعه گاز تصريح کرد:اين پروژه با هدف انجام مسئوليت هاي اجتماعي شرکت ملي گازدر شهرسيراف تعريف شده است واحداث جاده دسترسي به اسکله همچنين احداث تاسيسات مکانيکي و برقي اسکله، ديگر موارد آن خواهد بود. به گفته تربتي، اعتبار تقريبي اين پروژه 200 ميليارد ريال است و اجراي آن 18 ماه به طول خواهد انجاميد. وي ادامه داد: خوشحاليم که امروزکلنگ اسکله به زمين مي خورد؛ اسکله اي که شرايط خوبي براي ماهيگيران، پهلو گرفتن کشتي ها و نيز تسهيل تجارت براي اين مردم منطقه ايجاد مي کند.

 

وصل گاز 270 خانوار سيل زده در استان گيلان

گاز 270 خانوار روستاهاي تالش و اسالم از توابع استان گيلان پس از برطرف شدن خسارت هاي ناشي از سيل وصل شد.

با توجه به بارش شديد باران و وقوع سيل، پنجشنبه(پنجم مهرماه) و بروز خسارت درتاسيسات ولوله هاي شبکه گازرساني، گاز340خانوار روستايي ساکن در تالش و اسالم قطع شده بود که بخش مهمي از آن برطرف شد. شيخ محله خرجگيل، گيجاو، آسياب شم خرجگيل دراسالم، همچنين طولا رود، سراگاه و پي سراي جوکندان درتالش از جمله مناطقي بودند که به واسطه وقوع سيل آسيب هاي زيادي ديدند تاجايي که چندمنزل مسکوني به طور کامل تخريب و گازبخشي ازمحله سيد نيکي تالش نيزقطع شد.  باتشکيل گروه هاي امدادي دراداره گازتالش وحضورآنها درمناطق سيل زده، خسارت هاي وارده به تاسيسات گازي رفع و جريان گاز درشبکه برقرار شد. با ادامه اين روند، گاز 270 خانوار تاعصرجمعه (ششم مهرماه)، دوباره وصل شد، اما درمناطقي که به دليل تخريب راه هاي ارتباطي، دسترسي گروه هاي امدادي شرکت گاز براي تعميرات فراهم نيست، شرکت گاز گيلان براي جلوگيري ازحوادث احتمالي، به قطع جريان گازمنازل ساکنان در مناطق ياد شده اقدام کرده است.

براساس قوانين ايمني گاز، درمدت قطع جريان گاز، مردم روستاهاي سيل زده بايد ازدستکاري تجهيزات گازرساني خودداري کنند ودرصورت هرگونه اشکال با مرکز پيام و اتفاقات شرکت گاز به شماره 194 تماس بگيرند.