رفاه زیر چتر گاز

مشعل- مهدي   مهرابي- گازرساني به روستاها، ايجاد رفاه و تسهيل در دسترسي به منابع انرژي ارزان را مي توان مهم ترين مسئوليت اجتماعي شرکت ملي گاز ايران برشمرد. گاز که اکنون به يکي از زيرساخت هاي اساسي توسعه و رفاه بدل شده، در نقاط سخت گذر، روستاهاي مرزي و مناطق کمتر برخوردار نيز به راحتي قابل دسترس است و اين موضوع سبب ايجاد اشتغال و رونق اقتصاد مناطقي شده که اين سوخت پاک به آن پا مي نهد.شرکت هاي تابعه وزارت نفت از جمله شركت ملي گاز ايران از ابتداي تاسيس در همسويي با ماموريت اصلي خود خدمات متنوع و گسترده اي را بنابر نياز مردم به محيط پيراموني ارائه و امكاناتي را در حد توان براي آنها فراهم کرده اند.اين خدمات در جهت دستيابي به توسعه پايدار بايد مبتني بر راهبردهاي از پيش تعيين شده باشد. از طرفي، ايفاي نقش تصدي گري سازمان هاي متولي (ساير بخش هاي دولتي) در استان هاي محروم بيش از پيش الزام آوراست؛ از اين رو وضعيت موجود، نيازمند تغيير و اتخاذ رويكردهايي مبتني بر تدوين راهبرد مسئوليت اجتماعي (CSR ) در زمينه شركت هاست.نقش CSR در صنعت گاز كشور در زمينه زيست محيطي با كاهش انتشار گازهاي گلخانه اي و اثرات مخرب آن و همسو شدن با استانداردهاي بين المللي زيست محيطي قابل بررسي است.

اين شرکت با جايگزيني گاز با سوخت هاي مايع در مسير ايجاد محيط زيست پاك و در نتيجه ارتقاي سلامت اجتماعي و تحقق اهداف CSR گام برداشته و در مبحث خود اتكايي نيز زمينه رشد صنعت داخلي، استفاده بهينه از منابع انساني متخصص و استفاده از دانش و فناوري داخلي را فراهم مي كند.تقاضاي روز افزون انرژي كه نتيجه مستقيم افزايش جمعيت و توسعه صنعتي است و در عين حال حركت در جهت كاهش انتشار گازهاي گلخانه اي، اهميت گاز طبيعي را به عنوان پاكترين سوخت فسيلي دو چندان مي كند. مسئوليت شركت ملي گاز ايران به عنوان باني اصلي پالايش و توزيع گاز طبيعي، با تحقق سرفصل هاي مسئوليت اجتماعي هم سويي دارد.

شركت ملي گاز ايران با تامين پايدار انرژي، زمينه هاي پايداري و رضايت اجتماعي را فراهم مي كند. همزمان با جايگزيني گاز با ديگر سوخت هاي فسيلي در مصارف بخش هاي مختلف به ويژه صنعتي، شرايط كاهش رد پاي كربني اقتصاد كشور يا همان حركت در جهت اقتصاد سبز را فراهم مي سازد، بنابراين به نظر مي رسد انجام پروژه هايي در همسويي با مسئوليت اجتماعي، رسالت اصلي شركت ملي گاز ايران است.

در كنار توزيع گاز طبيعي به عنوان انرژي پاك، شركت ملي گاز ايران در حوزه هاي بهينه سازي مصرف سوخت، حمايت از طرح هاي پژوهشي در زمينه هاي متنوع، برگزاري همايش هاي فرهنگي _ ورزشي و همچنين علمي فعاليت مي كند كه هر كدام به سهم خود نقش بسزايي در استفاده بهينه از منابع سوخت كشور، كاهش اثرات زيست محيطي و نيز افزايش رضايت اجتماعي دارند.

تجهيز بيمارستان 22 تختخوابي صنعت نفت عسلويه

تلاش براي حفظ محيط زيست و كاهش آلودگي هاي زيست محيطي، ايجاد و توسعه فضاهاي آموزشي/درماني و ورزشي در مناطق محروم،   مشاركت در طرح مطالعاتي توسعه و بهره برداري بهينه از منابع آب در مناطق محروم، توسعه راه ها و بازسازي جاده ها، نظارت بر امر آموزش فارغ التحصيلان و نيروهاي مشتاق كار در مناطق محروم، ارائه خدمات مشاوره و راهنمايي خانواده از محورهاي اقدام هايي به شمار مي آيد که در اين شركت، بيشترين تاثير و فراگيري را بر جامعه در چند سال اخير داشته و نسبت به گذشته از افزايش چشمگيري برخوردار بوده است.

در سال هاي گذشته فعاليت هاي گسترده اي از سوي شرکت ملي از ايران در حوزه مسئوليت هاي اجتماعي انجام شده که احداث و تجهيز بيمارستان 22 تختخوابي صنعت نفت عسلويه و تامين روشنايي تونل هاي بزرگ راه عسلويه به جم، توسعه ساختمان بيمارستان توحيد جم، مشاركت در احداث سد باغان، مشاركت در طرح توليد و انتقال 51 هزار متر مكعب آب در روز به منطقه جم از اين جمله به شمار مي آيند.

همچنين، كمك به ساخت 150 واحد مسكوني آموزش و پرورش، کمک به ايجاد و توسعه ساختمان دي کلينيک بهداشت و درمان صنعت نفت در منطقه سرخس، احداث درمانگاه در روستاي همجوار پالايشگاه ايلام، احداث مدرسه كوشك برآفتاب در منطقه يك عمليات انتقال گاز، احداث مدرسه دخترانه، مدرسه پسرانه و مهد كودك شهرك فجر (سرخون و قشم)، احداث سالن ورزشي در روستاهاي همجوار پالايشگاه (روستاي مورت – ايلام)، توانمند سازي دو هزار نفر از اهالي بومي استان سيستان و بلوچستان و 200 نفر از اهالي منطقه عسلويه براي اشتغال در زمينه گازرساني و انجام فعاليت هاي مرتبط با شركت ملي گاز ايران از طريق عقد قرار داد با مراكز آموزشي، تامين650 مترمكعب آب در روز براي روستاهاي جمال آباد و تنگمان، تامين روزانه 40 مترمكعب آب آشاميدني روستاهاي مجاور، از ديگر فعاليت هاي صنعت گاز در حوزه مسئوليت هاي اجتماعي است.

صنعت گاز با توسعه پالايشگاه ها و زير ساخت هاي صادرات و انتقال گاز، زمينه اشتغال متخصصان بيشتر و با تامين پايدار انرژي، اصلي ترين زمينه توسعه پايدار را فراهم مي سازد، به طوري كه هم اكنون صنايع عمده و جزء و نيز كارگاه هاي توليدي بسياري با بهره مندي از گاز طبيعي به عنوان سوخت مصرفي و يا خوراك ورودي به صورت پيوسته در حال فعاليت و توليد هستند.

اثر گذاري هر حركت اجتماعي نيازمند حمايت همه جانبه ارگان ها و سازمان هاي مرتبط است؛ براي مثال در بحث محيط زيست عملكرد شركت ملي گاز ايران به تنهايي نمي تواند اهداف مورد نظر را تامين کند و نقش نهادهاي اجرايي و قانون گذار در مسئوليت اجتماعي بسيــار پر رنگ بوده زيرا انجـام هر حركت نيازمند برخورداري از وجاهت قانوني و اجرايي و حمايت مراجع ذيصلاح قانوني در زمينه پشتوانه مالي و قانوني است.

همان گونه كه مي دانيد، CSR به معناي مشاركت آگاهانه و داوطلبانه شركت ها در فعاليت هايي است كه به بهبود اجتماعي و حفاظت از محيط زيست منجر مي شوند كه اين فعاليت ها مي توانند شامل فعاليت هاي حرفه اي و سرمايه گذاري هاي اجتماعي باشند.

بنابراين گازرساني به شهرها و روستاها و افزايش سهم نيروگاه ها از گاز طبيعي با اثرات مستقيم بر كاهش انتشار گازهاي گلخانه اي و فراهم ساختن زمينه ايجاد اشتغال نيروي كار كشور و نيز مشاركت مستقيم در توسعه پايدار با مفهوم اساسي مسئوليت هاي اجتماعي مطابقت دارد.

اقدام هاي شركت ملي گاز ايران به عنوان شركتي دولتي ناظر بر جامعه است و از ابتداي فعاليت با بزرگترين مسئوليت تامين انرژي طي سه بخش پالايشي، انتقال، توزيع گاز به نقاط مختلف كشور در زنجيره ارزش خود، ابعاد مسئوليت اجتماعي را توسعه داده كه اين بيانگر ميزان اولويت آن در برنامه و تعهدهاي شركت ملي گاز ايران است.

توسعه گازرساني به عنوان سوخت سبز ضمن كنترل و كاهش آلاينده ها نسبت به ساير سوخت هاي فسيلي باعث رونق اقتصادي در كشور شده و همچنين موجب افزايش رفاه و آسايش هموطنان است كه اين خود يكي از بزرگترين مسئوليت هاي اجتماعي شركت ملي گاز ايران محسوب مي شود.

حفظ محيط زيست با کاهش مشعل سوزي

از سوي ديگر، يکي از مهم ترين فعاليت ها در بخش پالايش گاز طي سال هاي گذشته، کاهش مشعل سوزي در پالايشگاه ها و خاموشي يکي از فلرهاي در سرويس پالايشگاه اول پارس جنوبي بود. فلسفه وجودي و طراحي مشعل ها از ابتدا به منظور تخليه آني مجموعه گازهاي داخل پالايشگاه براي عبور از بحران و يا تخليه گازها در حين راه اندازي و از کاراندازي (تعميرات اساسي) بوده است.

اين فلسفه تا اندازه اي تغيير کرده و با طراحي فناوري هاي روز دنيا، در نخستين گام، تلاش شده تا به سوي کاهش مشعل سوزي در مبداء يعني سوزاندن گازهاي اضافه اي که در شرايط نرمال به مشعل فرستاده مي شود، گام بردارد.از آنجا که مسئله تخليه و ارسال گازهاي مازاد در شرايط اضطراري به هرحال وجود خواهد داشت، اين کار را در مواقع اضطراري از طريق همان مشعل خاموش انجام مي دهند که در موقع لزوم با يک جرقه روشن و پس از پايان کار مجددا خاموش مي شود. فناوري مورد استفاده در پالايشگاه ها (اول پارس جنوبي) به نوعي روش کاهش گازهاي مازاد در مبداء است. براين اساس، براي فازهاي 2 و 3 و 12 از فناوري ديگري (فناوري برگرداندن گازهاي مازاد به داخل فرآيند خوراک گاز) استفاده شود. با توجه به اين موضوع، در پارس جنوبي گازهايي که در شرايط نرمال هستند، دوباره براي خوراک پالايشگاه استفاده مي شوند؛ از اين رو، در برنامه پالايشگاهي شركت ملي گاز ايران پيش بيني مي شود تا پايان سال 98، همه فلرها در پالايشگاه هاي پارس جنوبي با استفاده از آخرين فناوري هاي روز و خلاقيت، ابتکار و تعهد قلبي مهندسان و تکنيسين هاي ايراني خاموش شوند.

خدمات روان شناختي به خانواده ها

ايجاد و توسعه فضاي شهرك هاي سازماني و اسكان خانواده ها در محيط، همچنين نوع فعاليت كاري (اقماري) موجب مشكلات ناشي از جامعه پذيري و تضاد فرهنگ ها شده كه زمينه ساز بروز آسيب هاي اجتماعي براي خانواده و جوامع محلي است؛ از اينرو پيشگيري و درمان اين آسيب ها از اولويت خاصي برخوردار بوده و شركت ها طي سال هاي گذشته تلاش کرده اند با ارائه برنامه هايي در حوزه خدمات روان شناختي و آموزش خانواده براي جامعه هدف كه متشكل از خانواده هاي تحت پوشش صنعت، كاركنان غير رسمي و افراد بومي است در جلوگيري و كنترل از بروز آسيب ها از طريق بهره مندي از كارشناسان و اساتيد مجرب دانشگاهي نقش بسزايي را ايفا کنند.

شركت ملي گاز ايران در همسويي با حركت مفيد و منطقي به سوي مسئوليت اجتماعي و هدفمند کردن اقدام هاي خود در اين زمينه با پيروي از استانداردهاي مربوطه (ISO26000) سعي مي کند انطباق فعاليت ها و عملكرد شركت هاي تحت پوشش را در چارچوب شاخص هاي هشتگانه گزارشات پايداري(GRI /G4) پيگيري و در اين رابطه مبادرت به تهيه دستورالعمل گزارشات پايداري شركت ها در حوزه مديريت برنامه ريزي کرده تا با اين حركت محوري، شرايط براي رسيدن به مرحله بلوغ سازماني در زمينهCSR فراهم و چشم اندازي را براي تقويت و رشد ارزش برند اين شرکت به منظور تحقق توسعه پايدار در مناطق محروم ترسيم شود.