تداوم پايش سوخت در جايگاه هاي منطقه زاهدان

مديرشرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه زاهدان از تداوم کنترل و پايش سوخت درجايگاه هاي عرضه فرآورده هاي نفتي اين حوزه عملياتي خبر داد. کورش بالادست افزود:اين پايش وکنترل ازنيمه مردادماه همزمان در جايگاه هاي ناحيه مرکزي زاهدان درحال انجام است. وي با اشاره به افزايش مصرف سوخت درماه هاي اخير افزود: نظارت برعرضه فرآورده هاي نفتي درجايگاه هاي سوخت بيشتر شده است و بازرسان منطقه بامشارکت ديگرسازمان هاي نظارتي استان سيستان و بلوچستان، ازمجاري عرضه سوخت بازديدهاي متعددي داشته اند. کورش بالادست گفت: به منظور نظارت بر توزيع فرآورده هاي نفتي و واقعي کردن سهميه جايگاه هاي عرضه سوخت، طرح پايش در سه جايگاه توزيع کننده نفت گازناوگان حمل ونقل بين شهري زاهدان (جايگاه محمد رسول الله، هامون و پايانه بار) از16تا 18مرداد اجرا شد و در ديگر جايگاه هاي منطقه نيز اجرا مي شود. وي نظارت بيشتر بر جايگاه هاي سوخت، گشت هاي مشترک، توقيف خودروهاي متخلف، جريمه سوءاستفاده کنندگان از کارت هاي سوخت، اجراي طرح کدينگ کارت هاي سوخت وکنترل محموله هاي نفتي درگلوگاه هاي ورودي استان را از اقدام هايي برشمرد که براي حفظ سلامت چرخه توزيع سوخت و مقابله با قاچاق انجام مي شود.

 

گازرساني به مردم زابل  

مديرگازرساني شرکت ملي گاز ايران گفت: شرکت ملي گاز ايران خدمت به مردم زابل و گازرساني به اين مردم شريف را افتخار خود مي داند. سعيدمومني درسفربه استان سيستان و بلوچستان و بازديد ازروند عمليات گازرساني به شهرستان زابل به روش سي ان جي افزود: با توجه به اقدام هاي مربوط به نصب تجهيزات ايستگاه دختردراين شهرستان، پيش بيني مي شود مردم شريف زابل اواخرمهرماه امسال زيرپوشش گازطبيعي قرار گيرند.  وي با بيان اين که دراين سفر مراحل اجرايي، همچنين برنامه زمانبندي سيويل (Civil)، الکتريکال (Electrical) و فعاليت هاي نصب تجهيزات مکا نيکال اين ايستگاه بررسي شد، روند اجراي پروژه را مثبت ارزيابي کرد. مومني گازطبيعي رانعمتي ارزشمند خواند و افزود: انتقال گازبه شهرستان زابل افزون بر ايجاد رفاه براي خانواده ها، زمينه مناسبي براي سرمايه گذاري بخش خصوصي در صنايع مختلف و ايجاد اشتغال جوانان اين ديار است. در سفر مدير گازرساني شرکت ملي گازايران به سيستان وبلوچستان و بازديد از طرح گازرساني به شهرستان زابل به روش سي ان جي محمود هاشم، رئيس گازرساني به صنايع عمده و نيروگاه هاي شرکت ملي گازايران نيز حضور داشت.

 

 

قدرداني از گاز تهران براي ارائه مدلIAM

مديرعامل شرکت گازاستان تهران گفت: اداره کل نظام مديريت دارايي هاي فيزيکي وزارت نفت، به منظورايجاد بسترمناسب درپياده سازي مدل IAM ازشرکت گازاستان تهران قدرداني کرد. احمد دارايي با بيان اين که شرکت گاز استان تهران درجهت تحقق ارزش دارايي‎ها از سال 1395 به ايجاد بسترمناسب براي پياده سازي نظام نامه راهبردي مديريت دارايي هاي فيزيکي صنعت نفت اقدام کرده است، تشکيل کميته مديريت دارايي را نخستين گام در اين زمينه خواند. وي افزود: باتشکيل اين مديريت، در کنار برگزاري دوره هاي آموزشي، بهينه کاوي سازمان هاي پيشرو نيزبه منظور انتقال دانش و تجربيات آنها در دستورکار قرار گرفت. دارابي بااشاره به دستاوردهاي کميته دارايي هاي فيزيکي، شناسايي و انتخاب کارکنان مناسب از واحدهاي مختلف شرکت به منظور آشنايي و توسعه مفاهيم بنيادين وکاربردي مديريت دارايي هاي فيزيکي سازمان به وسيله سيستم مربيگري(Coaching) را مهم ترين دستاوردهاي اين کميته برشمرد. مديرعامل شرکت گازاستان تهران يادآورشد: بيست ودوم مرداد ماه امسال نظام مديريت دارايي هاي فيزيکي صنعت نفت، از شرکت گاز استان تهران براي همکاري در ارائه مدل IAM که براي نخستين بار در صنعت نفت معرفي شد، قدرداني کرده است.

 

ارتقاي شاخص هاي رضايتمندي ذي نفعان

مديرعامل شرکت گازاستان فارس گفت: کيفي سازي فعاليت ها و ارتقاي شاخص هاي رضايتمندي ذي نفعان، از مهم ترين اهداف و اولويت هاي اين شرکت است.

 غلامعباس حسيني با بيان اين که رضايت مندي ارباب رجوع، مشترکان، تأمين کنندگان کالا وخدمات، همچنين کارکنان وجامعه، در زمره شاخص هاي کيفي قراردارند، افزود:هم اکنون722دفترپيشخوان دولت ارائه دهنده 16نوع خدمت به مشترکان هستندوبنابربرنامه، خدمات دراين دفاتربه22 مورد افزايش خواهد يافت.

وي با بيان اين که بهبود مستمر فرايندهاي سيستم مديريت يکپارچه با استفاده از فناوري هاي نوين، روش هاي مکانيزه، بهبود روش ها و ارتقاي بهره وري درفعاليت هاي مختلف، درسازمان آغاز شده است، ادامه داد: حرکت به سمت تعالي سازماني با براي دريافت تقديرنامه سه ستاره در ارزيابي جايزه ملي بهره وري گاز و تقديرنامه دوستاره در جايزه ملي بهره وري نيزبا جديت در حال انجام و پيگيري است.

حسيني به استقرار و پياده سازي نرم افزار مديريت ارتباط با مشتري در شرکت گاز استان فارس اشاره و تصريح کرد:استقرار و پياده سازي اين نرم افزارباهدف ساماندهي مواردي همچون شکايات، نظرسنجي ها و...، نيمه نخست امسال به بهره برداري مي رسد.

وي با تاکيد برتوانمند سازي کارکنان، ارتقاي سطح علمي وعملي ازطريق برگزاري دوره هاي آموزشي موثر را از اقدام هاي انجام گرفته در اين حوزه (توانمند سازي نيروي انساني) برشمرد.

به گفته حسيني، توسعه سيستم هاي انگيزشي و ايجاد زمينه هاي مشارکت کارکنان، از ديگر اقدام هاي شرکت گازاستان فارس براي توانمندسازي نيروها و کيفي سازي فعاليت هاي آنان است.

مديرعامل شرکت گازاستان فارس، ايجاد مديريت موثرايمني و بهداشت به منظور تامين سلامت کارکنان، پيشگيري ازبيماري و مخاطرات احتمالي، پيشگيري از آلودگي هاي زيست محيطي، مديريت و نگهداري بهينه زير ساخت ها وتاسيسات بارويکرد بهينه سازي مصرف گازطبيعي، همچنين مديريت انرژي را ازارکان اصلي وراهبردي شرکت گازاستان فارس براي ارتقاي کيفيت خدمات رساني برشمرد.

 

گازرساني به 200 واحد توليدي و کشاورزي

مديرعامل شرکت گازاستان سمنان، يکي از مهم ترين برنامه هاي امسال اين شرکت را گازرساني به200واحدمرغداري، توليدي وکشاورزي اعلام کرد.  عليرضا شريفي نژاد بابيان اين که ارتقاي کيفيت خدمات و افزايش رضايت مشترکان، از ديگراهداف شرکت گازاستان سمنان است، افزود: براي تحقق اين هدف نيز برنامه ريزي شده است.

وي به اجراي پايلوت قرائت وصدورآني صورت حساب گازبهاي مشترکان در دو شهر استان سمنان اشاره و تصريح کرد: اين مهم همسو با سياست هاي کلان شرکت ملي گازمبني بر وصول «بهنگام مطالبات» و ايجاد حسن اعتماد مشترکان گازطبيعي، تا پايان امسال در کل استان سمنان پياده سازي خواهد شد.

شريفي نژاد، همچنين بهره برداري از سيستم احرازهويت برخط، حذف دريافت کپي شناسنامه و کارت ملي با هدف تسهيل درفرايند ارائه خدمات را از ديگر خدمات شرکت گاز استان سمنان عنوان کرد.

وي با بيان اين که بهره برداري ازسيستم آرشيو الکترونيکي اسناد نيز در اين شرکت ازنيمه دوم پارسال آغازشده است، افزود: استقراراين سامانه الکترونيکي درپاسخ گويي دقيق تر به مشتريان، همچنين حذف مدارک اضافي، تاثير بسزايي داشته است.

وي از گرآوري شماره همراه بيش از 50 درصد مشترکان استان خبر داد و گفت: اين اقدام با هدف ارسال صورتحساب از طريق پيامک و حذف داوطلبانه صورتحساب کاغذي انجام شده است.

مديرعامل شرکت گاز استان سمنان تاکيد کرد: حذف صورتحساب کاغذي و استقبال ازصورتحساب پيامکي، تاثير چشمگيري درکاهش هزينه و حفظ محيط زيست خواهد داشت.

 

بهره برداري مجدد از دو دستگاه کمپرسور از رده خارج 

دودستگاه کمپرسوراز رده خارج باتلاش کارکنان واحد تعميرات ترابري شرکت خطوط لوله ومخابرات نفت منطقه اصفهان، بازسازي وبهره دوباره از آن آغاز شد. مسئول تعميرات ماشين آلات سبک، سنگين و فوق سنگين شرکت خطوط لوله ومخابرات نفت منطقه اصفهان منطقه با بيان اين که اين کمپرسورها به دليل نقص فني درسيستم پنوماتيک وهيدروليک، همچنين محورهاي حرکت و موتور ديزل، سال ها از رده خارج شده بودند، افزود: با توجه به نياز واحدهاي فني به اين نوع دستگاه ها و حمايت از اقتصاد مقاومتي، اين کمپرسورها تعمير و راه اندازي شد و هم اکنون نيزدرسرويس قرار دارند. سجاد نادري رفع اشکال مخلوط شدن آب و روغن موتور از قسمت خنک کن روغن، سرسيلندر موتور ديزل کمپرسور و دريچه فرمان پنوماتيک کمپرسور را مجموعه تعميرات انجام شده روي اين کمپرسورها عنوان کرد. وي تصريح کرد: دستگاه مزبور، ويژه توليد هواي فشرده است و در عمليات هاي خطوط لوله و مخابرات براي مواردي همچون برش سرد لوله و سندپلاست مورد استفاده قرار مي گيرد. نادري مدت زمان تعميرات را 20 روز با صرف 450 نفر- ساعت کار اعلام کرد.

 

راه اندازي پروژه فاز دو مخابرات 

تجهيزات و لينک ارتباطي پروژه فاز دومخابرات شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه خليج فارس نصب و راه اندازي شد.

معاون مخابرات شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه خليج فارس گفت:اين پروژه شامل آماده سازي اتاق راديو، کابل کشي پاور وديتا، نصب رک هاي راديو وماکس، نصب آنتن هاي جديد روي دکل و راه اندازي و برقراري ارتباط در ايستگاه مخابرات گنو، پالايشگاه بندرعباس و مرکزانتقال نفت بندرعباس است.

الماس چراغ دار با بيان اين که همه مراحل اين پروژه را مهندسان شرکت خطوط لوله ومخابرات نفت منطقه خليج فارس انجام داده اند، آماده سازي اتاق راديو گنو، پالايشگاه بندرعباس و مرکز انتقال نفت بندرعباس، کابل کشي پاوربراي رک هاي راديو وماکس، همچنين برقراري ارتباط کابلي کواکسيال بين ماکس و راديو روي DDF و نصب آنتن روي دکل هاي موجود درپالايشگاه، ايستگاه مخابراتي گنو ومرکز انتقال نفت بندرعباس را بخشي از فعاليت هاي انجام شده در پروژه فاز دو مخابرات اين منطقه عملياتي برشمرد.

به گفته وي، انجام تنظيمات مورد نياز روي راديو هاي NECوماکس هاي فايبرهوم و تحويل شبکه نهايي فاز دو به پايانه مخابراتي تهران، از ديگر اقدام هاي انجام شده اين پروژه بوده است.

 

ترميم آب بردگي هاي مسير خطوط لوله نفت

بيش از40مقطع ازمسيرخطوط لوله حوزه عملياتي شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه لرستان بهسازي و ترميم شد

که براثربارندگي هاي فصلي دچار آب بردگي و بيرون افتادگي لوله شده بودند.

رئيس واحد مهندسي نگهداري و تعميرات خطوط لوله اين منطقه عملياتي گفت: اين عمليات درپي بيرون افتادگي خطوط لوله ناشي ازبارندگي هاي فصلي انجام شده است.

سعيد ميربا بيان اين که بهسازي و ترميم با هدف ايمن سازي خطوط لوله وپايداري انتقال فرآورده هاي نفتي انجام مي شود، تصريح کرد:مقاطع آب بردگي بااصلاحات مسير و ايجاد آبرو، نصب باکس هاي بتني، خاکريز و تحکيم بسترهاي آبرفتي ترميم شده اند.

وي با اشاره به کوهستاني بودن منطقه لرستان وآب بردگي همه ساله مسير خطوط لوله افزود: درسال هاي اخيربااحداث سد، سنگ فرش وگابيون بندي دربسياري ازمقاطع، آب بردگي هاي خطوط لوله درمنطقه لرستان کاهش يافته است.

 

ارتقاي ثبت خدمات و کنترل هزينه ها

مسئول نظارت وارزيابي برفرايند توليد صورتحساب مناطق سازمان بهداشت ودرمان صنعت نفت ازکاهش هزينه ها در مراکزطرف قرارداد درمان غيرمستقيم و افزايش کيفيت ثبت خدمات خبرداد.

شهرام سرافرازيان با اشاره به برگزاري نشست هاي توليد صورتحساب مناطق سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت افزود: باساماندهي گروه هاي تخصصي به منظورارزيابي مراکزدرمان غيرمستقيم، همچنين بازديد هاي منظم و حذف مطب هاي شخصي، گام موثري درمکانسيم کنترل هزينه ها برداشته شده است.

وي ادامه داد: باوجود افزايش ميانگين 15درصدي تعرفه هاي سال گذشته نسبت به سال قبل از آن دربخش هاي بستري وسرپايي، همچنين کاهش نيافتن تعداد خدمات ارائه شده، نه تنها هزينه ها افزايش نيافته بلکه کاهش 7 درصدي هم داشته است.

 

 

نشت يابي داخلي ولو با اکوستيک اميشن

مسئول واحد بازرسي فني شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه تهران ازنشت يابي داخلي ولو به روش اکوستيک اميشن براي نخستين بار خبر داد. مهران مصفا با بيان اين که اين عمليات (نشت يابي)درمرکز انتقال نفت تهران انجام شده است، افزود: با بهره گيري از کوستيک اميشن که يکي از روش هاي جديد تست و پايش وضعيت است، ولوها نشت يابي مي شوند.  وي با اشاره به اين که تست نشرصوتي (اکوستيک اميشن ) روشي نوين و پيشرفته درکشور در زمينه تست هاي غير مخرب است، افزود:از اين روش مي‎توان براي تشخيص و موقعيت يابي عيوب مختلف در سازه هاي زير بار و اجزاي آنها نيزاستفاده کرد. مصفا با بيان اين که اين پروژه ابتدا درتلمبه خانه هاي اصلي منطقه تهران اجرا شده است، اطمينان از نشتي و يا نبود نشتي بدون نياز به باز کردن و تست ولو، همچنين جلوگيري از ريزش مواد نفتي و خطرهاي زيست محيطي ناشي از آن در آب و خاک را از مزيت هاي بهره گيري از روش اکوستيک اميشن برشمرد. وي همچنين صرفه جويي در وقت، نيروي انساني، ماشين آلات و توقف يا وقفه در بهره برداري از خطوط لوله را از ديگر مزاياي استفاده از اين روش برشمرد. مصفا تاکيد کرد: دراکوستيک اميشن، اپراتور با نصب حسگرهاي حساس به فرکانس هاي صوتي، درمسيرهاي ورود و خروج ولو و بدنه آن را ارزيابي و رصد مي کند.