آن 488 ميليارد تومان وبخش ارزي آن نيز 44 ميليون يورو بوده است.ناگفته نمانداين برآوردها به سال 93مربوط مي شود و برآوردهاي بعدي که به تمديد سه ساله پروژه وآغاز آن درسال 94 مربوط است،اين ارقام تعديل وبيش از اينها خواهد بود.

   منظور از تعديل شدن چيست؟

وقتي پروژه اي زمان بندي وشروع مي شود،روزي که پيمانکار قيمت را باتوجه به زمان اجراي طرح اعلام مي کند، بنابراعلام شاخص هاي بانک مرکزي تعديل قيمتي (افزايش سالانه قيمت ها)را هم در نظر مي گيرد.

درطرح سبزآب-ري اين تعديل قيمتي ازسه سال به 6سال افزايش يافته و به همين دليل برآورد مالي اجراي طرح سبزاب - ري براساس 6سال در نظرگرفته شده است.

توضيح ساده آن اين است که پروژه تحت تاثيرقيمت اجرامي شود.در طرح سبزآب -ري اگراين طرح به دليل کمبود منابع مالي متوقف نمي شد، به طورحتم باقيمت کمتري پايان مي يافت اما سه مرحله توقف مالي وافزايش سالانه قيمت ها،موجب شد هزينه اجراي پروژه بالا رود به همين خاطر برآورد اوليه مالي پروژه خط انتقال نفت خام ترش سبزآب-ري با برآورد ثانويه آن تفاوت دارد و بيشتر خواهد شد.

 با درنظر گفتن اين موضوع(تعديل قيمت) برآورد ثانويه شما براي اجراي طرح احداث خط انتقال نفت خام ترش سبزآب-ري چقدر است؟

با توجه به اين که تعديل قيمت ها به شاخص هاي مختلفي ازجمله تورم ساليانه بستگي دارد، خيلي نمي توان عدد دقيقي عنوان کرد اما مي توان گفت سالانه بين 13تا 20 درصد افزايش قيمتي رخ مي دهد و اگر اين عدد را مبنا قرار دهيم، مبلغ اجراي طرح سبزاب-ري تا زمان تکميل، با همين ميزان افزايش سالانه 13 تا 20 درصد رو به رو خواهد بود.

اين افزايش قيمت به دليل طولاني شدن زمان اجراي پروژه به ويژه در بخش ارزي آن، اجتناب ناپذير است.

  باتوجه به افزايش قيمتي که دراجراي طرح رخ داده است آيا هنوز احداث آن صرفه اقتصادي دارد؟

دراجراي پروژه احداث خط انتقال نفت خام ترش سبزاب- ري، حتي اگر طرح با قيمت بالايي اجرا شود،چون موضوع انتقال نفت خام ترش با خط لوله است واين شيوه انتقال مزيت هاي متعددي ازجمله ايمني بالادر انتقال دارد، به طورحتم توجيه اقتصادي دارد.

مهم ترين ويژگي خط انتقال سبزآب- ري اين است که نفت خام ترش در آن جريان مي يابد،بنابراين بايدازمقاومت بسيار بالايي دربرابرخوردگي برخوردارباشد.اين مقاومت بالادرلوله هاي انتقال نفت خام ترش که استاندارد «نيس»را دارد، وجود دارد وانتقال نفت خام ترش حوزه دزفول هم با همين نوع لوله انجام خواهدشد. بنابراين،ايمني بالا درانتقال نفت خام ترش وجلوگيري ازآسيب رساني به محيط زيست، موضوع هاي ديگري هستند که اجراي طرح خط انتقال نفت خام ترش سبز آب - ري را توجيه پذير مي کنند.

از سوي ديگر، اگرانتقال روزانه 450هزاربشکه نفت خام ترش به جاي خط لوله بانفتکش جاده پيما انجام شود، روزانه بايد 3560 دستگاه تانکر 20 هزار ليتري با بيش از چهار کيلومترمتر طول در جاده هاي کشور حرکت کنند و محموله هاي خود رابه پالايشگاه ها برسانند، ضمن اين که ترافيک وتصادف هاي جاده اي با اين شيوه حمل، دور از انتظار نخواهد بود. بنابراين اجراي طرح احداث خط انتقال نفت خام ترش سبزآب - ري از هرمنظرکه به آن نگاه شود، توجيه پذيراست، حتي اگربا هزينه بالايي انجام شود.

  تاسيسات جانبي انتقال نفت خام ترش به وسيله خط لوله سبزاب - ري، چه مواردي را شامل مي شود؟

درمسيراين خط لوله انتقال نفت خام ترش،6 تلمبه خانه احداث خواهد شد که آنها نيز بايد ازاستاندارد «نيس» برخوردار باشند.

سبزاب،تنگ فني،آسار-پل بابا حسين- رازان،شازند و پايانه هاي شهيد مهدوي قم و ري مراکزي هستند که دراين مسير620 کيلومتري احداث خواهند شد.

 فاصله اين تلمبه خانه ها از هم چقدر خواهد بود؟

 فاصله ساخت تلمبه خانه هاي مربوط به خط لوله سبزآب-ري به پستي بلندي زمين بستگي دارد.براي مثال تلمبه خانه تنگ فني تاتلمبه خانه آسار دراستان لرستان 32 کيلومتراست.اما اين فاصله ازتلمبه خانه آسارتا پل باباحسين که پستي بلندي هاي زيادي داردبه72کيلومترمي رسد.بنابراين فواصل تلمبه خانه ها يکسان نيست.

 استاندارد «نيس» درباره تلمبه خانه ها هم رعايت شده است؟

بله.ازآنجا که سيال درون خط لوله سبزآب-ري نفت خام ترش است،تلمبه خانه هاي مسير برداشت نيزبايد درمقابل خوردگي مقاومت بالايي داشته باشند.از اين رو،آنها نيز بايداستاندارد«نيس»را داشته باشند تا بتوانند نفت خام ترش را به پالايشگاه هاي مسير خط انتقال دهند.

 آيا خطي مشابه خط لوله سبزآب -ري که استاندارد«نيس»را داشته باشد، در کشور فعال است؟

بله.خط لوله گوره به جاسک، خط لوله انتقال نفت خام ترشي که همين استاندارد(نيس) را دارد و سبزآب-ري نيز، يکي ديگر ازمعدود خط لوله انتقال نفت خام ترش با استاندارد بين المللي «نيس» است.

نفت خام ترش درصورت انتقال باخطوط لوله معمولي درمدت زمان کوتاهي علاوه برآسيب رساني به خط لوله، به تلمبه خانه هاي واقع در مسير و تاسيسات جانبي آنها صدمه مي زند وهزينه هاي هنگفتي نيز به صنعت خط لوله تحميل مي کند.

 هم اکنون اين طرح(سبزآب-ري) در چه مرحله اي است؟

طرح به دو قسمت ساخت خط لوله وساخت تاسيسات جانبي(6 تلمبه خانه) تقسيم شده است وکنسرسيومي متشکل ازسه شرکت(نصرميثاق اهواز،نارديس وستيران)به عنوان پيمانکاراصلي،مسئوليت اجراي آن ها را به عهده دارد.

با توجه به حجم پروژه(احداث 620 کيلومترخط لوله و تلمبه خانه هاي مربوط) گستره بندي با نظارت شرکت ملي مهندسي وساختمان نفت ايران از سوي کنسرسيوم اجراي اين طرح انجام و کار به سه گستره تقسيم شده است و پيمانکاران مختلفي زيرنظر کنسرسيوم ياد شده در اين گستره ها فعال شده اند.

عمليات اجرايي که عمدتا مربوط به سيويل (ساختمان) است درهر6 تلميه خانه شروع و 70تا75 درصد عمليات سيويل آن ها انجام شده است.

براي مثال ساختمان کنترل هر6 تلمبه خانه ساخته وسيستم هاي خنک کننده (اچ وک )، همچنين روشنايي آن ها نيزنصب شده است.

دربرخي تلمبه خانه ها جاده سازي ومحوطه سازي ها هم انجام شده است و پس ازسيويل، فعاليت هاي مکانيکال مانند لوله گذاري شروع خواهد شد.

 تاکنون براي تامين 620 کيلومترخط لوله  طرح انتقال نفت خام ترش سبزآب-ري چه اقدام هايي شده است؟

تامين خط لوله اين پروژه به عهده شرکت ملي مهندسي وساختمان نفت است. به همين منظورسال گذشته مناقصه اي برگزار وبا برنده شدن يک شرکت، قرارداد آن امضا شد.

   پس در اين طرح لوله اي از خارج وارد نمي شود. درست است؟

بله.آنچه وارد مي شود ورق لوله است که به وسيله کارخانه هاي لوله سازي داخلي نورد و تبديل به لوله مي شود.

کل ورق لوله اي که با استاندارد نيس بايد دراين طرح به کار گرفته شود، حدود57 هزارتن وزن دارد که پيش فاکتور بخشي ازآن براي سفارش گذاري از طرف شرکت طرف قرارداد به شرکت ملي مهندسي وساختمان نفت ارائه شده است.

 کل طرح احداث خط لوله و تلمبه خانه هاي مربوط در چه مرحله اي قرار دارد؟

طرح احداث خط لوله انتقال نفت خام ترش و هفت تلمبه خانه مسير آن به روش EPC اجرا مي شود؛ به طوري که هم اکنون 90 درصد بخش E (مهندسي)، 28 درصد بخش P(خريد)و42درصدبخش اC(اجرا)انجام شده است.

 طرح احداث خط انتقال انتقال نفت خام ترش سبزآب-ري، براي چند نفر اشتغال زايي کرده است؟

هم اکنون در اين پروژه براي 200 نفر به طورمستقيم و براي450 نفر به طور غيرمستقيم ايجاد شغل شده است و با ورود به مراحل بعدي طرح و پيشرفت بيشتر آن اين اعداد افزايش خواهد يافت.

گفته ناگفته اي هست که بخواهيد بگوييد؟

حرف خاصي نيست جزاين که خطوط لوله انتقال نفت معمولا زير زمين مدفون هستند ودرمعرض ديد نيستند.تلاش هاي زيادي براي احداث خطوط وانتقال نفت خام وانواع فرآورده هاي نفتي درشرايط سخت و دشوارجوي و جغرافيايي انجام مي شود تا اين شريان ها از حرکت باز نايستند و اين مهم جز با همدلي وکوشش کم نظير همکاران خوب و پرتلاش در مجموعه شرکت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران وهمکاران بهره بردار درشرکت خطوط لوله ومخابرات نفت ايران ناممکن خواهد بود.

آرزو مي کنم بااجراي هرطرح، صنعت نفت کشور نيزبه سوي عمران و آباداني بيشتر گام بردارد.