غرب کشور تحت پوشش خط لوله نهم سراسري قرار گرفت

افزايش پايداري در شبکه انتقال گاز کشور

مشعل  - مهدي مهرابي - توسعه زيرساخت هاي گازرساني در سال هاي گذشته با روندي رو به رشد همراه بوده و در اين مسير، اجراي خطوط سراسري توانسته است، افزون بر افزايش پايداري شبکه انتقال گاز کشور، زمينه هاي لازم را براي حضور بيش ازپيش ايران در تجارت جهاني گاز فراهم کند. افزون بر خط ششم سراسري که در پايداري انتقال گاز غرب و شمال غرب کشور و ايجاد زيرساخت هاي صادرات گاز به عراق نقش داشته است، خط نهم سراسري نيز به طول يک هزار و 750 کيلومتر، يکي ديگر از اين زيرساخت ها به شمار مي آيد که از عسلويه آغاز مي شود و تا مرز بازرگان ادامه خواهد يافت و شرايط را براي امکان صادرات گاز به اروپا فراهم مي کند. هم اکنون دو بخش از عمليات اجرايي اين پروژه حدفاصل دهگلان_ سقز به طول 124 کيلومتر و سقز - مياندوآب به طول 106 کيلومتر در حال اجراست و 11 تاسيسات تقويت فشار گاز نيز روي اين خط لوله تعريف شده و براي اجراي آن در مجموع چهار ميليارد دلار هزينه خواهد شد.

براساس برنامه هاي تعريف شده، 230 کيلومتر از اين خط لوله که با هدف افزايش پايداري انتقال گاز شبکه غرب و شمال غرب کشور در حال اجراست تا پايان مهرماه به بهره برداري خواهد رسيد و بخشي از گازهاي توليدي پارس جنوبي را از کريدور غرب کشور به استان هاي خوزستان، کردستان و آذربايجان غربي و شرقي مي رساند.

مديرعامل شرکت ملي گاز ايران که به تازگي از عمليات اجرايي خط لوله راهبردي نهم سراسري بازديد کرده است، درباره احداث اين خط لوله مي گويد: خط نهم سراسري همانند خطوط لوله چهارم، ششم و هشتم سراسري، امکان انتقال گاز از منطقه پارس جنوبي به بخش هاي غربي و شمال غرب کشور را فراهم مي کند.

به گفته حميدرضا عراقي، اين خط لوله افزون بر ماموريت صادرات، وظيفه پشتيباني و گازرساني به مناطق غرب و شمال غرب کشور را نيز به عهده دارد. گستره اهواز - دزفول و دزفول -کوهدشت خط لوله انتقال گاز نهم سراسري، از اولويت هاي شرکت ملي گاز ايران به شمار مي آيد و هم اکنون، مطالعات مهندسي گستره بيدبلند - اهواز و اهواز - کوهدشت به پايان رسيده و فرايند تبيين اسناد مناقصات آن در حال انجام است که به اين ترتيب، ابتدا مسير اهواز_ بيدبلند و پس از آن اهواز_ کوهدشت تا پايان امسال پيمان سپاري مي شوند.

معاون وزير نفت در امور گاز مي گويد: در حوزه تحصيل اراضي نيز از 230 کيلومتر طول خط که از اولويت هاي نخست صنعت گاز به شمار مي آيد و هم اکنون در حال اجراست، 194 کيلومتر مسير، تحصيل اراضي و در 170 کيلومتر آن، مسيرسازي انجام شده و اين در حالي است که لوله هاي 117 کيلومتر نيز تامين شده که 151 کيلومتر آن به محل پروژه حمل شده است، همچنين جوشکاري 115 کيلومتر از 230 کيلومتر خط لوله نيز انجام شده و بقيه موارد نيز در حال انجام است.

شمال غرب کشور ميزبان خط نهم سراسري

برپايه گزارش ها، براي خط لوله انتقال گاز نهم سراسري دو گستره ديگر نيز تعريف شده که به فراخور توسعه زيرساخت هاي صادراتي به عنوان اولويت دوم در نظر گرفته شده است.

مجري خط نهم سراسري نيز درباره اجراي اين خط لوله مي گويد: خط لوله 56 اينچ نهم سراسري پيش ازاين با هدف صادرات به ترکيه و اروپا تعريف شده بود و از اين رو هم اکنون با توجه به شرايط موجود با هدف تامين مصارف داخلي فعال است.

به گفته بهرام صلواتي، عمليات اجرايي خط نهم سراسري، افزون بر گستره دهگلان تا سقز و سقز تا مياندوآب که در حال اجراست، در بخش بيدبلند تا اهواز نيز به طول 114 کيلومتر در مرحله پيمان سپاري قرار دارد.

بخش مهندسي و طراحي گستره عسلويه تا بيدبلند نيز با پيشرفت مطلوبي در دست طراحي تفصيلي قرار دارد و حدود 350 کيلومتر اين پروژه نيز مربوط به اهواز تا کوهدشت بوده که اسناد مناقصه EPC مربوط به آن آماده شده است.

وي تاکيد مي کند: مهندسي و طراحي مربوط به گستره کوهدشت تا دهگلان نيز با پيشرفت قابل توجهي در دست طراحي تفصيلي قرار دارد.

بهره برداري از بخشي از اين خط لوله براي خرداد سال 98 برنامه ريزي شده بود، اما با توجه به سياست هاي جديد، اين پروژه بايد تا پايان مهرماه امسال به پايان برسد تا بتوان گاز را در فصل سرد به غرب و شمال غرب کشور انتقال داد. اين پروژه به دليل کوهستاني بودن منطقه نسبت به پروژه هاي ديگر سختي بيشتري خواهد داشت، همچنين به مجوزهاي بسياري نياز دارد.

صلواتي يادآور مي شود: در خط نهم سراسري افزون بر گستره دهگلان تا سقز، همچنين سقز تا مياندوآب، در بخش هاي ديگري نيز فعاليت داريم که شامل بيدبلند تا اهواز به طول 114 کيلومتر مي شود. اين پروژه در مرحله انتخاب پيمانکار قرار دارد که پس از انتخاب پيمانکار پيش بيني مي کنيم سال آينده   اجرايي شود.

  بخش مهندسي گستره از عسلويه تا بيدبلند نيز با پيشرفت مطلوبي در دست طراحي تفصيلي قرار دارد. بخش ديگر، حدود 350 کيلومتر مربوط به اهواز تا کوهدشت است. در اين پروژه اسناد مناقصه EPC تهيه شده است و آمادگي داريم کار اين پروژه را نيز آغاز کنيم.

پروژه ديگر شامل مهندسي و طراحي مربوط به کوهدشت تا دهگلان مي شود که اين بخش نيز با پيشرفت مطلوبي در دست طراحي تفصيلي قرار دارد.

مجري خط نهم سراسري در ادامه با اشاره به ديگر گستره هاي اين خط لوله مي گويد: بخش ديگر از خط نهم سراسري مربوط به خط مياندوآب تا بازرگان است که اولويت اجراي اين پروژه ابلاغ نشده، با اين حال طراحي تفصيلي آن انجام شده است.

اجراي رابط ميان سايت هاي 1 و 2 عسلويه

مجري خط نهم سراسري با اشاره به ديگر پروژه هاي در دست اجراي اين طرح، اعلام مي کند: يکي ديگر از پروژه هاي اجرايي، خط رابط ميان سايت 1 و 2 عسلويه با قطر56 اينچ و به طول 27 کيلومتر است که اين پروژه در اصل بخشي از ابتداي خط نهم سراسري محسوب مي شود و هم اکنون هفت کيلومتر از اين خط تست شده و خط پنجم و ششم سراسري، از طريق اين خط با يکديگر لوپ مي شوند.

پروژه جديد ديگري که با توجه به ضرورت از سوي وزير نفت ابلاغ شده، خط انتقال اتان است که در قالب آن، اتان توليدي در فازهاي مختلف سايت 2 از طريق خط 40 اينچ به مجتمع هاي پتروشيمي واقع در سايت يک عسلويه انتقال مي يابد. همچنين پروژه مطالعات امکان سنجي فني، اقتصادي و زيست محيطي خط انتقال گاز پتاوه به بيدبلند در دستور کار قرار دارد که در اين پروژه تعويض خط اول سراسري که حدود 250 کيلومتر است، در مرحله مطالعات اوليه قرار دارد. در نهايت در بخش ايستگاه کنترل فشار، ايستگاه کنترل فشار اردستان، انتخاب پيمانکار شده که عمليات اجرايي آن به تازگي آغاز شده است. دو ايستگاه کنترل فشار آباده و نائين نيز در مرحله دريافت مجوز براي برگزاري مناقصه است.

بهره گيري از فناوري هاي نوين در اجراي خط لوله

مجري خط لوله انتقال گاز نهم سراسري با اشاره به بهره گيري از روش هاي نوين در اجراي اين خط مي گويد: استفاده از تجهيزات و فناوري هاي نوين، بحثي تحقيقاتي است که در بخش هاي مخابرات، بررسي مسير، سيستم هاي جديد راديوگرافي، جوشکاري، به طور آزمايشي انجام مي شود و اين روش ها از سوي امور پژوهش و معاونت مهندسي و بازرسي فني شرکت مورد پيگيري قرار مي‏گيرد. روش هاي جديد زيادي وجود دارد اما سوال اينجاست که استفاده از فناوري جديد تا چه ميزان مي تواند کاربردي باشد؟ در کل سعي داريم از فناوري هاي نوين روز استفاده کنيم.

تامين کالاهاي مورد نياز صنعت گاز از شرکت هاي داخلي

صلواتي در ادامه با اشاره به استفاده از توان شرکت هاي داخلي در تامين قطعات، اقلام و تجهيزات مورد نياز صنعت گاز مي گويد: بيشتر تجهيزاتمان در پروژه ها از شرکت هاي داخلي تامين مي شود. هر تجهيزي که نياز داشته باشيم و در ايران توليد شود و از لحاظ فني با استانداردهاي شرکت ملي گاز ايران مطابقت داشته باشد، قطعا از شرکت هاي داخلي خريداري مي کنيم. از سوي ديگر، با توجه به حجم بالاي پروژه ها سعي بر اين داريم که همه پروژه ها به نحو احسن اجرا شوند و در درجه نخست، براي انجام بهينه و به موقع پروژه ها همکاري همه مديريت هاي ستادي شديدا موثر بوده است.

توسعه زيرساخت هاي کلان گازرساني در سال هاي گذشته به عنوان يکي از اولويت هاي صنعت گاز با هدف افزايش پايداري انتقال گاز مناطق مختلف کشور و ايجاد ظرفيت هاي صادراتي در دستور کار ويژه شرکت ملي گاز ايران قرار گرفته و در اين راستا، خطوط دهم و ششم سراسري به بهره برداري رسيده اند.

ايجاد اين زيرساخت ها زمينه را براي انتقال پايدار گاز به ويژه توليدات مخزن مشترک پارس جنوبي فراهم مي کند و زمينه ساز افزايش حجم تحويل گاز به نيروگاه ها و صنايع و گازرساني به شهرهاي جديد و روستاها شده است.

توسعه صنعت گاز که با روندي مطلوب در جريان بوده و زمينه ساز تحقق سياست هاي عدالت اجتماعي، امنيت انرژي و اقتصاد مقاومتي در کشور شده است، در ايجاد رفاه عمومي و حفظ محيط زيست نيز تاثيربسزايي داشته و اين مسير با توسعه کمي و افزايش کيفي خدمات تداوم خواهد يافت.

در خط نهم سراسري افزون بر گستره دهگلان تا سقز، همچنين سقز تا مياندوآب، در بخش هاي ديگري نيز فعاليت داريم که شامل بيدبلند تا اهواز به طول 114 کيلومتر مي شود. اين پروژه در مرحله انتخاب پيمانکار قرار دارد که پس از انتخاب پيمانکار پيش بيني مي کنيم سال آينده   اجرايي شود