اهالي صنعت نفت هم با تمام توان به ياري زلزله زد   گانشتافتند   
  همدلي  
به قوت ريشترهاي زلزله
  آفتاب دامن نور وگرماي خودرا برچيد و تاريکي وظلمت همه جا را فراگرفت. عقربه هاي ساعت آرام آرام پيش مي رفت و زمان نيزبا صداي موزون تيک تاک سپري مي شد.مرد و زن وديگراعضاي خانواده به خانه آمده بودند. آمده بودند تاکنارهم باشند، برگرد سفره اي بنشينند و غذايي بخورند؛ آنگاه دمي بياسايند وتجديد قوايي بکنند، به اميد فردايي ديگر؛ فردايي که نمي د   انستند    شايد خورشيدش را نبينند وگرمايش را احساس نکنند.  ساعت21و48 دقيقه، اما همه چيزدريک لحظه به ناگاه فرو ريخت؛ زمين لرزيد وچشم هاي زيادي به آني بسته شد؛چشمهايي که در انتظارفردا بودند  اما نه فردا را ديدند ونه خورشيد فردا را؛ زلزله امانشان نداد. 21 آبان، حادثه تلخ ديگري درتقويم ملت ايران ثبت شد؛حادثه اي ازجنس «زلزله». زلزله اي مهيب به بزرگي 3/7 ريشتر که کانون آن «ازگله» درغرب استان کرمانشاه بود وشماري از زنان، مردان وکودکان اين استان را به خواب ابدي فرو برد وهمه ايران را سوگوارخود کرد. چنين وقايعي هولناک، به قدري سريع وآني اتفاق مي افتد که مجال گريز و نجات از انسان را سلب مي کند. اين حادثه نيزچنين شد و مرگ از همه چيز پيشي گرفت و شمار زيادي از هموطنان کردمان درجاي جاي استان کرمانشاه، دريک شب سرد پاييزي، جان به جان آفرين تسليم کردند. درمواقعي اين چنين، ستادي تشکيل مي شود تابحران پيش آمده ازجنبه هاي مختلف آن به نحوي مطلوب راهبري ومديريت شود.همه دستگاه هاي حاضردرستاد بحران، مسئوليتي به عهده مي گيرند وهريک به فراخورمسئوليت محوله، انجام وظيفه مي کنند.درحادثه اخيرنيز وزارت نفت درحوزه مسئوليتي خود اعم ازتامين فرآورده هاي نفتي، گازرساني و خدمات مربوط به اين حوزه، همچنين عرضه خدمات درماني، فعاليت هايي انجام داد که دراين نوشتاربه برخي از آنها اشاره شده است. در همان ساعات اوليه وقوع زلزله3/7 ريشتري کرمانشاه، بخش هاي مختلف وزارت نفت که تاسيسات آنها درجاي جاي ايران ارائه دهنده خدمات به مردم است، آمادگي خود را براي کمک رساني به مردم زلزله زده غرب کشور مضاعف کردند تا زخم مانده برسينه اين عزيزان قدري التيام يابد.

د   ستور زنگنه براي کمک رساني
زنگنه، وزيرنفت، درپيام تسليتي به مردم استان کرمانشاه که عزيزان خود را دراين حادثه تلخ از دست داده بودند، بربخش هاي مختلف دستگاه تابعه خود تکليف کرد تابه کمک آسيب ديدگان اين فاجعه ناگواربشتابند و خدمات رساني دربخش هاي مرتبط باهرحوزه نيزبه بهترين نحوممکن انجام گيرد. او حتي به اين نيز بسنده نکرد و با رئيس جمهوري همراه شد.   به مناطق آسيب ديده سفر کرد تا از نزديک با مردمي که رنج از دست دادن عزيز و کاشانه بر دل دارند، هم زبان شود؛ او نيز يک «کرد» است از همين ديار.

آماده باش   تامين سوخت
تامين سوخت به ويژه در روزهاي آبان ماه که سردي هوا بيشتر نمود پيدا مي کند   و شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران با توجه به مسئوليت ذاتي که دراين بخش دارد، تلاش کرد تا آسيب ديدگان اين حادثه هولناک از نظر تامين مواد سوختي مانند نفت سفيد، بنزين و گازوييل درمضيقه قرار نگيرند. سيدمحمدرضا موسوي خواه که بتازگي سکان راهبري شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي رادردست گرفته، اگرچه به تکليف ذاتي حوزه مسئوليتي خود آشناست، اماتکليف وزيرنفت رانيزنصب العين قرارمي دهد وبراي ياري رساندن به زلزله زدگان اعلام آماده باش مي کند تا سوخت اين مناطق در کوتاه ترين زمان ممکن تامين و توزيع شود. آماده باش به مناطق معين شرکت، ارسال سوخت هوايي به مناطق زلزله زده، ايجاد سه جايگاه سيار18هزارليتري، همچنين ارسال نفتکش هاي بنزين ونفت سفيد با امکان توزيع سوخت سيار، ازجمله اقدام هايي است که موسوي خواه وتيم  او به انجام آن مبادرت مي کند تا آسيب ديدگان مشکلي دراين زمينه نداشته باشند. موسوي خواه درتشريح اقدام هاي ضربتي اين شرکت براي ياري رساندن به آسيب ديدگان در حوزه مسئوليتي خود گفت: ازهمان دقايق اوليه وقوع زمين لرزه شديد درغرب کشور، ستاد بحران درشرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران تشکيل و پيروان مناطق معين شامل همدان، لرستان و آذربايجان غربي مشخص شد.  مدير عامل شرکت ملي پخش  فرآورده هاي نفتي ايران اظهارکرد: تعداد زيادي نفتکش بنزين ونفت سفيد باامکان توزيع سوخت سيارازهمدان به سمت کرمانشاه وکردستان اعزام شد که درصورت مشکل درتاسيسات و جايگاه ها، سوخت رساني به مردم متوقف نشود. وي اظهارکرد: باتوجه به حضور بالگردها درمناطق زلزله زده به منظور امداد رساني به مصدومان، سوخت هوايي ATK مخصوص بالگردها به صورت مظروف از کرمان، لرستان و همدان به مناطق زلزله زده ارسال شد. مديرعامل شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي با بيان اين که دراثر وقوع زلزله شامگاه 21 آبان سه جايگاه درسرپل ذهاب شامگاه از مدار خارج شده بود، اظهار کرد: يکي ازجايگاه ها درهمان ساعات اوليه از طريق تيم امداد وعمليات آماده خدمت رساني و دو جايگاه ديگر درفاصله زماني کوتاهي پس از جايگاه نخست مدار شد. موسوي خواه ازآماده سازي سه جايگاه سيارهريک به ظرفيت 18هزار ليتردرقصرشيرين هم گفت و ادامه داد: اين جايگاه ها با هماهنگي ستاد بحران کشور استقرار يافت.

تداوم توزيع سوخت در مناطق زلزله زده
فاطمه کاهي، رئيس روابط عمومي شرکت ملي پخش نيز در گزارشي تکميلي از توزيع سه ميليون و 400 هزارليتر بنزين، يک ميليون و 427 هزار ليتر گازوئيل و760 هزار ليتر نفت سفيد تا شامگاه دوشنبه(23 آبان) خبر داد.  کاهي همچنين با اعلام توزيع 80 تن گازمايع درسرپل ذهاب وجوانرود، اظهارکرد: به منظور خدمات رساني هرچه بهترنيروهاي امدادي ازهمان ساعت اوليه وقوع زلزله تا شامگاه دوشنبه(23 آبان)48 هزارو 800 ليتر سوخت هوايي در اختيار بالگردهاي امدادرسان قرارگرفته است. رئيس روابط عمومي شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران همچنين با اشاره به توزيع چهارهزار مظروف محتوي نفت سفيد تاکيد کرد: توزيع سوخت در مناطق زلزله زده ادامه خواهد يافت تا مردم آسيب ديده از اين حادثه تلخ با مشکل رو به رو نباشند. دراين حادثه بخش هاي ديگرنفت مانندخطوط لوله و مخابرات نفت منطقه غرب نيزدرهمان ساعات اوليه وقوع حادثه، پس ازحصول اطمينان از سلامت خطوط لوله، مخازن، منيفولدها و تجهيزات مراکز انتقال نفت و تاسيسات تابعه، بااعزام يک دستگاه آمبولانس، يک دستگاه لودر، همچنين جمع آوري کمک هاي نقدي وتهيه اقلام ضروري به ياري زلزله زدگان شهرستان هاي سرپل ذهاب وقصرشيرين شتافت. خطوط لوله ومخابرات نفت مناطق تهران وخوزستان نيزبا منطقه غرب هم آو اشدند و کمک هاي خود رابه مردم آسيب ديده از زلزله تقديم کردند.

خد مات د رماني  جبهه ديگر کمک رساني
خدمت رساني وزارت نفت به مردم آسيب ديده اززلزله دراستان کرمانشاه تنها به سوخت رساني محدود نشد و در بخش بهداشت و درمان نيزجبهه ديگري براي کمک رساني بازشدتا آنجاحبيب اله سميع، مديرعامل سازمان بهداشت ودرمان صنعت نفت، ازآمادگي بيمارستان نفت تهران براي پذيرش مصدومان زلزله غرب کشور خبر داد. وي گفت: بنابرهماهنگي  هاي انجام شده با جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي، درصورت اعلام نياز، مصدومان زلزله غرب کشوربه بيمارستان فوق تخصصي نفت تهران منتقل شوند. سميع همچنين ازآماده باش کامل بيمارستان هاي صنعت نفت سراسر کشور براي کمک رساني به مصدومان زلزله غرب کشورخبرداد و افزود: بيمارستان هاي نفت تهران، اهوازو پلي کلينيک کرمانشاه به عنوان مراکز درماني معين معرفي شدند. مديرعامل سازمان بهداشت ودرمان صنعت نفت گفت: درعمليات کمک رساني به مصدومان زلزله کرمانشاه، دو تيم درماني متشکل ازپزشک و پرستار با تجهيزات کامل درماني به همراه دو دستگاه آمبولانس درمنطقه مستقرشدند.

روحانيون در کنار زلزله زدگان
روحانيون صنعت نفت نيزهمراه با ديگر بخش هاي عملياتي که مسئوليتي برايشان تعريف شده بود، راهي مناطق زلزله زده شدند تا با حضورشان باري ازغم دل مردم اين ديار بردارند.براين اساس، به دستور رئيس ستاد اقامه نماز وزارت نفت وطي حکمي از سوي احمدمجيدي، دبير شوراي فرهنگي واقامه نماز وزارت نفت به حجت الاسلام والمسلمين عباس درويشي، رابط فرهنگي منطقه هفت کشوري شامل استان هاي کرمانشاه، ايلام و کردستان ماموريت داده شد به همراه روحانيون شاغل درصنعت نفت، ضمن حضورميداني درمناطق زلزله زده همه همت خود را براي کمک به آسيب ديدگان به ويژه امورديني و تکفين و تدفين جان باختگان به کار گيرند.

حضور رئيس جمهور و وزير نفت در جمع آسيب ديدگان
 باوجود سفارش هايي که ازسوي دولت به دستگاه هاي ذي ربط شده بود، اما دکترحسن روحاني، رئيس جمهوري به همراه مهندس زنگنه، وزيرنفت صبح سه شنبه( 23 آبان)، براي ابرازهمدردي بامردم کرمانشاه، همچنين نظارت بر روند امدادرساني درشهرهاي زلزله زده استان کرمانشاه به غرب کشور سفر کردند. دراين سفر روحاني به ميان آسيب ديدگان زلزله رفت وبا آنها سخن گفت تا قدري از آلامشان بکاهد. رئيس جمهور بابيان اين  که همه در کنارمردم کرمانشاه وآسيب ديدگان زلزله اخير هستيم، گفت: دولت باتمام توان براي کمک به آسيب ديدگان اين حادثه وارد عمل شده و در پي حل مشکلات مردم اين منطقه در کوتاه ترين زمان ممکن است. وي اظهارکرد: ديدار با مردم قهرمان کرمانشاه هميشه جزء آرزوهاي من بود، اما هيچگاه نمي خواستم درچنين شرايطي که مردم با غم و اندوه ناشي از زلزله اخير روبه رو هستند، آنها را ملاقات کنم. روحاني اظهارکرد: در اين زلزله صدها تن ازعزيزان ما جان باختند و هزاران نفرنيزمجروح شدند که به نمايندگي ازملت ايران به همه اين عزيزان تسليت عرض مي کنم. رئيس جمهورتصريح کرد براي همه آنهايي که دراين حادثه خانه و زندگي خود را از دست دادند، همچنين آنهايي که مجروح و دربيمارستان بستري هستند، تمام توان خود را به کارخواهيم گرفت تامشکلاتشان برطرف شود.

 تجلي روح همدلي در مردم
بدون ترديد وقوع حوادثي ازنوع زلزله که آوار را برسرانسان خراب مي کند، يادآورتلخي هاست ونمي توان گفت تکرارشدني نيست؛چه بساکه مشابه آن سال ها قبل در «بم» استان کرمان نيز رخ داد و ده ها هزار نفر را در دل خاک مدفون ساخت، اما نکته اي دراين حادثه و حوادث مشابه وجود دارد وآن تجلي روح همدلي است که درملت بزرگ ايران وجود دارد.  هفته نامه مشعل نيز، ضمن تسليت به بازماندگان وآرزوي صبربراي اين عزيزان، همدلي ملت ايران را درياري رساندن به هموطنان کرمانشاهي ارج مي نهد.

 

 

براي نخستين بار د ر ايران صورت گرفت:
  اکتشاف منابع هيد   روكربوري
 به روش  MPOG
براي نخستين بار د   ر ايران، ساختمان سرد   شت با روشMPOG(Microbial Prospection for Oil & Gas) د   ر ناحيه د   زفول شمالي، از سوي کارشناسان مد   يريت اکتشاف مورد    مطالعه اكتشافي قرار گرفته و مشخص شد    که نه تنها ساختمان ياد    شد   ه واجد    سيال هيد   روكربوري است، بلكه به احتمال قوي، افق مخزني آسماري ساختمان سرد   شت به وسيله سيال نفتي تغذيه شد   ه است.
  سمينار ارائه نهايي نتايج و د   ستاورد   هاي پروژه « تخمين كمي و كيفي منابع هيد   روكربوري ساختمان هاي سرد   شت و گيسكان با استفاد   ه از روش اكتشافي ژئوشيمي سطحي MPOG» كه با راهبرد    و نظارت اد   اره مطالعات و تحقيقات ژئوشيمي مد   يريت اکتشاف و همچنين با  اجراي مركز پژوهشي زمين شناسي و زمين شيمي نفت د   انشگاه شهيد    چمران اهواز و شركاي خارجي به عنوان پيمانكار پروژه د   ر يک د   وره پنج ساله صورت گرفته است، برگزار شد   .  د  ر اين سمينار که روز سه شنبه  (23 آبان) برگزار شد  ، سيد    صالح هند   ي «مد   ير اکتشاف»، عليرضا زراسوند   ي «معاون ويژه معاونت علمي رياست جمهوري و رئيس بنياد    ملي نخبگان»، د   ولّو»معاون پژوهشي د   انشگاه چمران اهواز»د   ر اين سمينار حضور د   اشتند   .
سيد    صالح هند   ي «مد   ير اکتشاف» ضمن ابراز همد   رد   ي با هم وطنان زلزله زد   ه د   ر زلزله اخير استان هاي غربي کشور و تسليت به خانواد   ه هاي جان باختگان، حمايت همه جانبه و منسجم را از تمامي نهاد   ها و ارگان ها د   ر جهت ياري رساني به زلزله زد   گان خواستار شد   .
وي همچنين ضمن تقد   ير و تشکر از کارشناسان مد   يريت اکتشاف و د   انشگاه چمران اهواز د   ر به سرانجام رساند   ن اين پروژه و به ثمرنشستن تحقيقات پنج ساله، گفت: مد   يريت اکتشاف هميشه به د   نبال ايد   ه ها و روش هاي جد   يد    د   ر پيشينه اکتشاف بود   ه و د   ر استفاد   ه از روش هاي جد   يد   ، قرار نيست روشي جايگزين روش قبلي شود   ، بلکه با افزود   ن لايه به لايه اطلاعات جد   يد   ، مي خواهيم عد   م قطعيت و خطر پذيري را د   ر پروژه ها پايين بياوريم.
هند   ي تعيين وجود    يا نبود    هيد   روکربور د   ر ساختارهاي زيرزميني موجود    د   ر نواحي مطالعاتي را از طريق بهره جويي از توانمند   ي هاي د   انش بايوتكنولوژي، تعيين حد   ود    مخزن هيد   روكربوري از طريق به کارگيري روشهاي نوين علم ژئوشيمي سطحي، اولويت بند   ي ساختارهاي تعيين شد   ه از نظر فعاليت هاي حفاري اكتشافي، تعيين نوع مخزن از نظر نوع سيال هيد   روكربوري موجود    د   ر آن عنوان کرد    و افزود   : براي ماند   گار شد   ن اين گونه نتايج تحقيقاتي، مي بايست ارتباط صنعت و د   انشگاه اد   امه يابد    و د   ر تعميق و بومي سازي آن کوشا باشيم، که د   ر اين راه، مد   يريت اکتشاف نفت و معاونت فناوري رياست جمهوري ياري رساني د   ريغ نخواهد    کرد   .
مد   ير اکتشاف د   ر اد   امه افزود   : با توجه به پيشرفت هاي فناوري به كار گرفته شد   ه د   ر صنايع گوناگون، ژئوشيمي سطحي (Surface Geochemistry) را مي توان يكي از روش هاي پيشرفته د   ر نظر گرفت كه مد   ت زماني است د   ر عرصه صنعت اكتشاف نفت و گاز د   نيا، خود    را به عنوان روشي برتر و قابل اعتماد    د   ر كنار ساير روش هاي راي جد   ر اين صنعت معرفي کرد   ه است و البته مسائل مربوط به تغذيه شد   گي افق هاي مخزني د   ر ساختمان هاي زمين شناسي، از عمد   ه ترين انتظاراتي است كه با بهره گيري از مجموعه روش هاي توسعه يافته د   ر روش اكتشافي ژئوشيمي سطحي قابل پيگيري است، و پيش بيني ساير نواحي ميد   ان د   ر مباحث مربوط به توسعه مياد   ين هيد   روكربوري شركت هاي توليد   ي و توسعه د   هند   ه مخازن، از د   يگر توانمند   ي هاي اين روش محسوب مي شود   .
باتوجه به هزينه اند   ک اين گونه مطالعات نسبت به ساير روش هاي اکتشافي، مي توان به منظور کاهش هزينه و ريسک فعاليت هاي اکتشافي د   ر نواحي مورد    مطالعه، از اين روش به طور بهينه بهره مند    شد   .  مهد   ي خالقي «رئيس مطالعات و تحقيقات مد   يريت اکتشاف و مد   ير اين پروژه» د   ر توضيحي اجمالي د   رباره روش ميكروبي اكتشاف نفت و گاز گفت: اگر د   ر مخزن زيرسطحي، سيال هيد   روكربوري حضور د   اشته باشد   ، تحت شرايط فيزيك و-شيميايي، الزاما هيد   روكربور مخزن، به صورت ريزتراوشات نامريي به طور عمود   ي به سطح زمين انتشار پيد   ا خواهد    كرد   ، كه مي توان از طريق روش هاي مختلف علم ژئوشيمي سطحي، نظير: ژئوبايوتكنولوژي و گاز خاك، به شناسايي و اثبات وجود    مخزن هيد   روكربوري زيرسطحي اقد   ام کرد   .
همچنين چنانچه د   ر يك ناحيه/ ساختمان از يك مجموعه هيد   روكربوري (نظير هريك از حوضه هاي رسوبي واقع د   ر مناطق خشكي و د   ريايي سرزمين پهناور ايران)، انتظار وجود    هيد   روكربور د   ر افق هاي مخزني (ساختماني/ چينه اي) يك سيستم هيد   روكربوري وجود    د   اشته باشد   ، وجود    ريزتراوشات (MicroSeepage) د   ر سطح زمين (خشكي و د   ريا) د   ر بخش فوقاني نواحي واجد    هيد   روكربور، از بد   يهيات به شمار خواهد    آمد   .
ريز تراوشات راه يافته به سطح زمين، محيط اطراف خود    را متأثر از حضور خود    مي کند   ، كه اثرات چنين تاثيري از د   يد   گاه متفاوت ( نظير تاثيرات بيولوژيك د   ر تجمعات ميكروبي/ وجود    گازهاي هيد   روكربوري د   ر فضاي خلل و فرج بافت خاك سطحي زمين و ايجاد    تغييرات مينرالوژيك د   ر بافت خاك و ايجاد    تمركزهايي از گازهاي سبك هيد   روكربوري د   ر تركيب هواي بالاي سطح زمين و ... ) قابل رهگيري است. آشكار کرد   ن اين تغييرات با استفاد   ه از روش هاي مختلف نظير: شناسايي ميكروبيولوژيكي و يا بايوتكنولوژيكي ميكروب هاي توسعه يافته د   ر بافت خاك پيرامون ريزتراوشات و يا گاز موجود    د   ر خاك ( Soil Gas) نمونه هاي سطحي ناحيه مورد    مطالعه قابل انجام است.
ظرفيت استفاد   ه از اين فناوري د   ر مطالعات و عمليات توسعه اي مياد   ين د   ر حال بهره برد   اري وجود    د   ارد   .
كيفيت و كميّت چنين مطالعاتي بنابر نياز موجود   ، قابليت و ظرفيت طراحي د   ر سطوح متفاوت را خواهد    د   اشت و با استفاد   ه از د   ستاورد   هاي اين مطالعات که به صورت طرح اوليه با موفقيت انجام شد    و وجود    سيال هيد   روکربوري (نفت د   ر افق مخزني سازند    آسماري) د   ر ساختمان سرد   شت ناحيه د   زفول را مشخص ساخت، بنابراين، د   ر آيند   ه نزد   يک طرح مطالعات ژئوشيميايي سطحي حوضه هاي رسوبي ايران (Surface Geochemical Survey of Iran) بر اساس نظر مد   يريت مي تواند    د   ر د   ستور کار اکتشاف قرار گيرد   .


د   رجلسه‎اي با حضور پيمانکاران ايراني
کليات بسته سرمايه گذاري نگهد   اشت و افزايش توليد    نفت ارائه شد   
مد   يريت برنامه‎ريزي تلفيقي شرکت ملي نفت ايران از ارائه کليات بسته سرمايه گذاري پروژه هاي افزايش ظرفيت توليد    نفت کشور د   ر جلسه‎اي با حضور پيمانکاران ايراني فعال د   ر صنعت نفت خبر د   اد   .  بر اساس اعلام معاونت بررسي، امکان سنجي اقتصاد   ي و مالي طرح هاي مد   يريت برنامه‎ريزي تلفيقي شرکت ملي نفت، د   ر نشست مشترک وزير نفت و مد   يران ارشد    شرکت ملي نفت با پيمانکاران فعال د   ر اين صنعت،کليات بسته سرمايه گذاري که قرار است طرح‎هاي آن د   ر قالب قرارد   اد   هاي EPCF و EPDF به منظور نگهد   اشت و افزايش توان توليد    نفت د   ر د   ستور کار قرار گيرد   ، بررسي و جزئياتي از شرح کار، ميزان سرمايه  مورد    نياز، شرايط حاکم بر برگزاري مناقصات، نحوه انتخاب پروژه ها، پيمانکاران و ... تشريح شد   .  معاونت بررسي، امکان سنجي اقتصاد   ي و مالي طرح هاي مد   يريت برنامه‎ريزي تلفيقي شرکت ملي نفت، اجراي اين بسته سرمايه‎گذاري را نويد   بخش توليد   ، اشتغال و اميد    د   ر جامعه پيمانکاري بخش نفت کشور عنوان کرد    و از آماد   ه سازي اسناد    مناقصات و انجام مقد   مات اخذ مجوز شوراي اقتصاد    د   ر اين زمينه خبر د   اد   .  بر اساس اعلام اين معاونت، انتظار مي‎رود    از ابتد   اي سال آيند   ه مقد   مات اجرايي و عملياتي شد   ن اين بسته سرمايه‎گذاري فراهم شود   .  پيش‎تر نيز اعلام شد   ه بود   : بسته پنج ميليارد    د   لاري نگهد   اشت و افزايش توليد    که اعتبار اجراي هر يک از پروژه‎هاي تعريف شد   ه آن حد   ود    300 ميليون د   لار است، ظرفيت کاري جد   يد   ي براي شرکت‎هاي ايراني فراهم خواهد    کرد   .

 

لغو د   ومين المپياد    فرهنگي ـ ورزشي
 کارکنان ستاد    حراست شرکت ملي نفت ايران و
شرکت نفت مناطق مرکزي

د   ر پي حاد   ثه تلخ، د   لخراش و سرشار از اند   وه وقوع زلزله غرب کشور و جان باختن و زخمي شد   ن تعد   اد    زياد   ي از هموطنانمان، مد   يرعامل شرکت ملي نفت مناطق مرکزي و نيز رييس حراست شرکت ملي نفت ايران، به منظور ابراز همد   رد   ي و نيز بسيج نيروها و امکانات مستقر د   ر منطقه به منظور کمک رساني به آسيب د   يد   گان اين رخد   اد    مهيب، تصميم به لغو د   ومين المپياد    فرهنگي ـ ورزشي کارکنان ستاد    حراست شرکت ملي نفت ايران و شرکت نفت مناطق مرکزي گرفتند   . اين د   وره از مسابقات که از تاريخ 22/8/96 د   ر ايلام آغاز شد   ه و مقرر بود    تا تاريخ 25/8/96 اد   امه يابد   ، د   ر حالي لغو شد    که پاره اي از مسابقات انجام و اولويت همد   رد   ي با هموطنانمان د   ر مناطق آسيب زد   ه، و د   ر نظر گرفتن ابزار و امکانات د   رنظر گرفته شد   ه براي مسابقات، ضرورت لغو آن را مورد    تاکيد    سياست گذاران قرارد   اد   . حاتمي، ضمن ابراز تأسف و تسليت به آسيب د   يد   گان و خانواد   ه هاي جان باختگان اين حاد   ثه د   لخراش، بر لزوم همياري و همکاري تمام نيروهاي مستقر د   ر منطقه با مرد   م و امد   اد   گران تأکيد    کرد    و ضرورت کمک رساني به موقع به بازماند   گان را ياد   آور شد    نوري مؤمني، رييس حراست شرکت ملي نفت ايران نيز ضمن ابراز همد   رد   ي و تسليت با مرد   م غيور مناطق زلزله زد   ه، ياد   آور شد    آنچه د   اشتنش بيش و پيش از  هرچيز براي يک ورزشکار ضروري است، تقويت روحيه همياري و د   ستگيري برآمد   ه از اخلاق اسلامي به منظور حمايت از هم‎نوعان د   ر اين قبيل موارد    است.