صاد رات 93 د رصدنفت خام ازبزرگترين پايانه نفتي کشور
رئيس پايانه نفتي خارک با بيان اين که اين جزيره ازامنترين بناد رجهان و بزرگترين پايانه نفتي کشوراست گفت:93د رصدنفت خام کشورازاين نقطه صاد ر مي شود .
عباس اسد روز د رنشست با رئيس هيئت امناي د انشگاه آزاداسلامي ايران با اشاره به نقش راهبرد ي جزيره خارک،افزود :اين جزيره به د ليل ايفاي نقشي که د رصاد رات نفت خام د ارد ،شهرت جهاني د اردوبراي کشورمان نيز به لحاظ موقعيت راهبرد ي حائز اهميت است.
وي تصريح کرد : نقش اساسي اين پايانه نفتي د رصاد رات نفت موجب شد ه است پايانه نفتي خارک د ر د وران جنگ به عنوان يک هد ف بسيارمهم موردتوجه د شمن قرار گيردو بارها به آن حمله شود .
رئيس پايانه نفتي خارک با بيان اين که اين جزيره ازنظرعمق آب يک استثنامحسوب مي شود ، تصريح کرد : جزيره خارک د اراي ارتفاعات مناسب براي ذخيره سازي نفت است وازآنجا که د ريايي بابستري مرجاني د اردبي نياز از لايروبي است.
اسدروزاظهارکرد :بارگيري آسان وبد ون خطربزرگترين تانکرهاي جهان را د رپايانه نفتي خارک،ازجمله ويژگي هاي مهم اين پايانه نفتيخواندافزود : د ر20 سال گذشته، حتي يک موردحاد ثه که کشتي هاي تانکر، محموله آنها و يا کارکنانشان را تهد يدکند ، ند اشته ايم.
 وي گفت:نفت توليد ي ازميد ان هاي نفتي باعبور ازبستر د ريا به وسيله چند رشته خط لوله،د رجزيره خارک ذخيره سازي،اند ازه گيري وپس آزمايش هاي کمي و کيفي، به مشتريان تحويل د اد ه مي شود .
رئيس پايانه هاي نفتي خارک با تاکيدبر اين که بناد رايران،امن ترين بناد ر د نيا هستند ، افزود : هيچ گونه پد يد ه اي مانندآنچه د ر برخي کشورها رخ مي د هدوسلامت کارکنان کشتي ويا کشتي را تهد يدمي کندتاکنون د ر جزيره خارک رخ ند اد ه وکوچک ترين احتمالي براي وقوع آنها هم وجودنخواهدد اشت.
وي د رباره زيرساخت هاي پايانه نفتي خارک نيزاظهارکرد :زير ساخت هاي راهبرد ي اين پايانه نفتي شامل سه بخش خطوط لوله جرياني مخازن، ذخيره سازي و اسکله هاي صاد راتي است. اسدروز همچنين د رباره بازسازي ونوسازي تجهيزات صنعتي پايانه نفتي خارک گفت:با توجه به اين که فرآينداستحصال،ارسال، ذخيره سازي وصاد رات نفت تقريبا بد ون توقف انجام مي شود ، بنابراين،د ر شرايط عاد ي،کمترفرصتي براي بازسازي زيرساخت ها فراهم مي شود . به گفته وي،با توجه به فرصت پيش آمد ه به د ليل کاهش توليدنفت، بيش از يک هزارمترخط لوله جرياني باتکيه برمنابع د اخلي،تعويض، بافت هاي فرسود ه اسکله هاي صاد راتي ترميم ومخازن ذخيره سازي نيز بهره برد اري شد ند .

 


بهسازي جاده هاي شهري خوزستان با تامين انواع ماشين آلات
سرپرست مديريت خدمات شرکت بهره برداري نفت و گازآغاجاري از تامين انواع ماشين آلات سبک وسنگين وخدمات رسان به منظور بهسازي جاده هاي شهري و روستايي اين حوزه عملياتي خبر داد. صدرالله پاسباني با بيان اين که اداره ترابري شرکت بهره برداري نفت و گازآغاجاري در6 ماه گذشته باتأمين انواع ماشين آلات سبک و سنگين، خدمات قابل ملاحظه اي به سازمان هاي شهري ارائه داده است، تصريح کرد: اين مهم همسوبا اهداف تبيين شده در زمينه عمل به مسئوليت اجتماعي انجام شده است.پاسباني گفت:در بازه زماني يادشده بيش از 500دستگاه انواع خودرو براي حمل و نقل شهري و 200 دستگاه اتوبوس براي اعزام به اماکن مذهبي - تفريحي در نقاط مختلف کشور ( مساجد، ارگان ها و سازمان ها) اختصاص داده شده است. وي افزود:اين شرکت براي بهسازي اماکن، راه ها و جاده هاي درون شهري و غيره در 6 ماه نخست امسال بيش از 130 دستگاه انواع ماشين آلات سنگين شامل غلطک، لودر، گريدر، کاميون و بيل مکانيکي براي خدمات رساني شهري در زمينه بهسازي راه هاي دسترسي به مناطق شهري و روستايي حوزه پيراموني شرکت، تسطيح معابر و جاده ها اختصاص داده است. سرپرست مديريت خدمات شرکت بهره برداري نفت و گاز آغاجاري تاکيدکرد:شرکت آغاجاري با وجودمشکلات عملياتي در تأسيسات و نياز به ماشين آلات سنگين، اقدام به همکاري با ارگان هاي مختلف کرده و همه اين مشارکت ها به منظور تحقق مسئوليت اجتماعي است.

 

ثبت توليد220 هزار تن اوره و کريستال ملامين
مديرعامل شرکت پتروشيمي خراسان گفت: اوره وکريستال ملامين توليدي اين شرکت درهفت ماه امسال بيش ازظرفيت اسمي بودوبه 220 هزار تن رسيد. سيداسماعيل موسوي درباره افزايش توليددرپتروشيمي خراسان به عنوان بزرگترين مجتمع صنعت پتروشيمي شمال شرق ايران افزود:توليدامسال به دليل تعميرات اساسي کلي ونوسازي آن که در سال گذشته انجام شد، وضع مطلوبي دارد. وي بااعلام اين که ازابتداي امسال تاکنون ازمحل افزايش توليد، درآمدهاي پتروشيمي خراسان حدود5 درصدافزايش يافته است، تصريح کرد:درهفت ماه نخست امسال، توليدتجمعي اوره اين مجتمع نزديک به 350هزار تن بوده است. مديرعامل شرکت پتروشيمي خراسان درباره توليدمحصول کريستال ملامين پتروشيمي خراسان نيزاظهارکرد: برنامه توليد6 ماه امسال کريستال ملامين حدود10هزارتن بودکه درهفت ماه نخست امسال به 11 هزار و500 تن وفراتر ازبرنامه مصوب توليدرسيد. وي با بيان اين که درتوليدآمونياک نيز، از برنامه مصوب جلوترهستيم، افزود:بنابرضرورت انجام تعميرات اساسي وبازرسي فني يکي از مخازن ذخيره سازي آمونياک، توليداين محصول اندکي کاهش يافته است. موسوي تاکيدکرد: درهفت ماه نخست امسال، توليداوره و کريستال ملامين پتروشيمي خراسان حدود220 هزارتن بوده که ازظرفيت مصوب برنامه توليدو ظرفيت اسمي بالاتر است. درحال حاضر پتروشيمي خراسان ازظرفيت توليدسالانه 330 هزار تن آمونياک، 495هزار تن اوره پريل و20هزارتن کريستال ملامين برخوردار است و خوراک آن ازمجتمع پالايشگاه گازشهيدهاشمي نژادسرخس تامين مي شود.

 


واحدبنزين سازي تبديل کاتاليست لاوان احيا شد
مديرعامل شرکت پالايش نفت لاوان از آغاز تعميرات اساسي و احياي واحدبنزين سازي تبديل کاتاليستي اين پالايشگاه خبر داد.
 محمدعلي اخباري افزود:اين تعميرات با هدف ارائه محصولات با کيفيت و خدمات پايدار، افزايش سطح دسترسي تجهيزات و حفظ ظرفيت توليدآغاز شده است. وي با بيان اين که تعميرات اساسي پس ازچهار سال فعاليت مستمر با هدف بهسازي و نوسازي تجهيزات و دستگاه هاي واحدبنزين سازي، با رعايت همه مسائل ايمني انجام مي شود، تصريح کرد:با پايان اين عمليات، واحدبنزين سازي، با دقت تمام دوباره در خط توليدقرار خواهدگرفت. مديرعامل شرکت پالايش نفت لاوان گفت:رعايت اصول وموازين بهداشت، ايمني و
محيط زيست، بهره گيري ازخدمات نيروهاي متخصص، با تجربه و کارآمدو انجام کار کيفي، سرعت مطلوب و مطابق برنامه پيش بيني شده، از الزام هاي انجام اين تعميرات اساسي است. اخباري با بيان اين که عمليات تعميرات اساسي با هماهنگي و همکاري همه واحدهاي پالايشگاه لاوان انجام مي شود، تصريح کرد: تهيه نقشه مهندسي، تهيه و تامين موادو تجهيزات موردنياز، تامين نيروي انساني، همچنين شناسايي موانع انجام عمليات و برنامه ريزي هاي لازم، مجموعه اقدام هاي انجام شده در اين زمينه است. به گفته وي، کک سوزي، احياي کاتاليست واحدريفرمينگ، اجراي طرح هاي بهبودو تعويض کاتاليست راکتور واحدتصفيه با هيدروژن، همچنين انجام بسياري از فعاليت هاي بازرسي روي برج ها و ظروف ، مبدل ها ، کوره ها و پمپ ها از اقدام هايي است که در زنجيره اين عمليات انجام و واحدبراي فعاليت چهارسال آينده و قرارگيرفتن در خط توليدآماده مي شود. واحدتبديل کاتاليستي پالايشگاه لاوان، وظيفه توليدبنزين مرغوب با درجه اکتان (آرام سوزي) بالا براي موتورهاي بنزيني را به عهده داردوبخشي از خوراک واحدهاي جانبي را نيز تامين مي کند.

 


توزيع 400 ميليون ليتر انواع فرآوردهنفتي
درهفت ماه امسال، 400 ميليون ليترانواع فرآورده نفتي درمنطقه تربت حيدريه توزيع شده است. مديرشرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه تربت حيدريه با بيان اين که توزيع اين ميزان فرآورده نفتي در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته، 5 درصدافزايش يافته است، تصريح کرد: دربازه زماني يادشده مصرف نفت سفيدبه 17 ميليون ليتر رسيده است. مجتبي دلبري گفت:مصرف نفت سفيدهفت ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال پيش، کاهش 15 درصدي داشته که عمده دليل اين کاهش، توسعه گازرساني است. به گفته وي، مصرف گازمايع نيزدرهفت ماه امسال، حدود12هزار تن بوده است که اين فرآورده نفتي نيزنسبت به دوره زماني مشابه سال قبل، دو درصدکاهش را نشان مي دهد.
دلبري پايش مصرف کنندگان واقعي از طريق توزيع کالا برگ نفت سفيدبه صورت مکانيزه، کنترل ونظارت مستمر برمصرف کنندگان وتوسعه شبکه گازرساني را از دلايل عمده کاهش مصرف نفت سفيدو گاز مايع برشمرد. مديرشرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه تربت حيدريه، بنزين مصرفي درهفت ماه امسال را نسبت به مدت مشابه سال پيش افزايشي خواندوافزود:اين ميزان افزايش مصرف، حدود5 درصدبوده است. به گفته دلبري، مصرف نفت گاز 7 درصدو نفت کوره نيز 16 درصدنسبت به هفت ماه نخست سال پيش افزايش داشته است. وي رشدتوليددربخش معادن، مرغداري ها، رونق ترانزيت کالا در محورهاي مواصلاتي و توسعه فعاليت هاي راه سازي درجاده هاي مواصلاتي را ازعلل رشدمصرف نفت گاز ونفت کوره برشمرد.

 


گازرساني به 450 روستا و 6 شهر
مديرعامل شرکت گازاستان مازندران گفت:گازرساني به 450 روستا و6 شهراين استان دردست اجراست. جعفراحمدپوردرجلسه بررسي پروژه هاي گازرساني افزود: کيفيت مطلوب طرح ها باهزينه کمتروتحويل درزمان تعيين شده، مهمترين سر فصل هاي شرکت گاز استان مازندران به شمار مي آيند. وي درباره برخي فعاليت هاي شرکت گازاستان مازندران درهفت ماه امسال نيزگفت: دراين بازه زماني بيش ازيک هزارو 1190کيلومتر شبکه اجرا و 14هزارو 500 انشعاب گاز دربخش هاي صنعتي، تجاري و صنعتي نصب شده است. احمدپوربابيان اين شبکه کلي گازاستان مازندران تا پايان مهرماه امسال به 18هزار و 800 کيلومتر رسيده است، تصريح کرد: بيشتراين شبکه گذاري ها مربوط به روستاهاست.
مديرعامل شرکت گازاستان مازندران، سرعت گازرساني دربخش هاي روستايي وشهري اين استان را مطلوب خواندوافزود:ازابتداي امسال بيش از32 هزارواحدمسکوني گازرساني شده که 10هزار واحدآن مربوط به بخش روستايي است. احمدپور تصريح کرد:شرکت گاز استان مازندران با همه توان تلاش مي کندتا اين سوخت پاک و ارزشمندبه روستاهاي بالاي 20 خانواربرسدودستيابي به اين هدف نيازمندهمکاري همه نهادهاي خدمات رسان و تامين اعتبارات است. وي تاکيدکرد: با وجودکوهستاني بودن منطقه و سخت گذر بودن مسيرها همچنين طولاني بودن فصل سرما که موجب کاهش فصل کاري مي شود، پروژه هاي گازرساني با جديت پيگيري و اجرا مي شوند.
سوآپ ماهانه 580 هزار بشکه نفت خام

معاون عمليات شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه شمال ازسوآپ ماهانه 580هزاربشکه نفت خام کشورهاي حاشيه درياي خزربه پالايشگاه تهران خبر داد. شيرافکن قرباني بااشاره به راه‎اندازي دوباره طرح سوآپ نفت خام کشورهاي حاشيه درياي خزر درماه‎هاي گذشته افزود: اين ميزان نفت خام به وسيله خطوط لوله 32 اينچ وتاسيسات منطقه شمال به پالايشگاه تهران انتقال يافته است. وي با بيان اين که اين خط انتقال درشرايط کنوني دو مرحله درماه فعاليت مي‎کند، تصريح کرد:ميانگين فعاليت خط لوله يادشده 6 روزدرماه است، اما باافزايش حجم نفت خام تحويلي شرکت‎هاي سوآپ کننده خارجي وبا توجه به برنامه‎ريزي انجام شده درسطح وزارت نفت، مي‎توان به افزايش ظرفيت اين طرح تا 200 هزار بشکه در روز (سال ميلادي آينده) اميدوار بود. معاون عمليات شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه شمال ظرفيت کنوني تاسيسات وخطوط لوله منطقه شمال را 370هزاربشکه نفت خام در روزاعلام واظهارکرد: اين ظرفيت بابرخي تغييرات، قابليت افزايش به 500 هزار بشکه را نيز دارد.

 

آمادگي کامل براي ورودبه زمستان
مديرعامل شرکت بهره برداري نفت وگاز زاگرس جنوبي برآمادگي کامل اين حوزه عملياتي به منظور توليدکامل توليدگاز درفصل زمستان تاکيدکرد. غلامحسين منتظري همزمان بانزديک شدن به فصل سردسال (زمستان) دربازديداز منطقه عملياتي پارسيان اظهارکرد: همه چالش ها و موانع احتمالي که ممکن است دربخش توليدخللي ايجادکنند، بايددر کوتاه ترين زمان ممکن برطرف شود. وي بامهم برشمردن مسيرهاي دسترسي به چاه هاي ميدان گازي وراوي افزود: ايمن بودن راه هاي اين ميدان گازي و ترميم مسيرهاي خطرآفريني که به آن ختم مي شود، موضوع مهمي است که بايدبه آن توجه ويژه شود.
مديرعامل شرکت بهره برداري نفت وگاز زاگرس جنوبي، همچنين در بازديدازمرکزتفکيک گرمنطقه عملياتي پارسيان وروندتعميرات اساسي آن برآمادگي کامل اين مرکز وبهره برداري از آن تاقبل ازشروع زمستان تاکيدکرد. منطقه عملياتي پارسيان مشتمل برچهار ميدان فعال تابناک، هما، شانول و وراوي است که درجنوب استان فارس درمجاورت شهرستان هاي پارسيان، لامرد، مهر و خنج قرار دارد. دراين حوزه عملياتي روزانه حدود80ميليون مترمکعب گاز توليدوبه پالايشگاه گاز پارسيان ارسال مي شود. مديرعامل شرکت بهره برداري نفت وگاز زاگرس جنوبي، همچنين در گراميداشت روز ملي کيفيت که باحضور اعضاي هيئت مديره و روساي ادارات ستادي ومناطق عملياتي اين شرکت برگزار شد، اظهار کرد:بنابر حديثي از امام علي(ع) نبايدهر دو روزمان يکي باشدو بايدحرکت رو به جلوداشته باشيم. وي با تاکيدبر بهبودپيوسته عملکردافراددر سازمان تصريح کرد:بايددر انجام کيفي کارهاي خوداهتمام بيشتري ورزيم وبه اين موضوع، توجه جدي داشته باشيم.
منتظري سرلوحه قراردادن فرهنگ سازي درزمينه کيفيت رامهم برشمردو افزود: باتکيه بيشتر براين موضوع، انتظار مي رودبتوان در همه زمينه ها پيشرو باشيم.مديرعامل شرکت بهره برداري نفت و گاز زاگرس جنوبي به دريافت استانداردهاي مختلف اشاره وتصريح کرد:ارتقاي کيفيت در تمام امور، دغدغه اصلي و مهمي است که بايددر جهت بهتر شدن و رفع آن گام برداشت.
دراين نشست، رئيس مهندسي سيستم ها و بهره وري شرکت بهره برداري نفت وگاز زاگرس جنوبي نيز، گزارشي از اقدام هاي انجام شده درحوزه تضمين کيفيت، استانداردهاي مديريتي استقراريافته دراين شرکت را بيان کرد.به گفته سعيدنکويي مهر، منطقه عملياتي آغارودالان زاگرس جنوبي در سال گذشته، ازميان مناطق پنج گانه عملياتي اين شرکت، منطقه برتر در زمينه احرازصلاحيت سيستم مديريت يکپارچه شناخته شدو لوح دريافت کرد.