مـديرعامل شرکـت انتقال گـاز ايـران درگفت وگوبا« مشعل» :
براي آسايش زمستاني مردم با شعله هاي آبي
آمـاده ايم
مشعلمهدي مهرابي شرکت انتقال گاز ايران با در اختيار داشتن  35 هزار و 600 کيلومتر خط لوله، 79 ايستگاه تقويت فشار گاز، 280 توربوکمپرسور، 40 مرکز بهره برداري و تعميرات و با عملياتي سازي برنامه هاي تعريف شده و اجراي تعميرات اساسي، به طور کامل براي عبور از زمستان امسال آمادگي دارد. بر پايه گزارش هاي عملياتي، در نيمه نخست امسال و براساس برنامه هاي تعريف شده، بازرسي فني اقلام برقي و مکانيکي همه تاسيسات اين شرکت به طور کامل انجام و تدابير لازم 6 ماه نخست سالبراي انتقال پايدار، ايمن و اقتصادي گاز در فصل سرما انديشيده شده و در مجموع بيش از 101 ميلياردو 700 ميليون مترمکعب گاز از سوي اين شرکت منتقل شده است. براي آگاهي بيشتر از وضعيت انتقال گاز در کشور در زمستان 96 با سعيدتوکلي، مديرعامل شرکت انتقال گاز ايران گفت وگو کرديم که مشروح آن را مي خوانيد.
با توجه به افزايش ظرفيت توليدگاز پارس جنوبي، امکان انتقال چه ميزان گاز را در سال 96 داريد؟
با در سرويس قرار گرفتن خط ششم سراسري در محدوده هاي تعريف شده، امسال، ظرفيت انتقال روزانه 750 ميليون مترمکعب گاز وجوددارد.

پروژه تعميرات اساسي خطوط و تاسيسات تقويت فشار گاز در چه مرحله اي قرار دارد؟
نيمه نخست امسال، 38 پروژه تعميرات خط لوله و تعويض پوشش اجرا شده که 14 موردآن مربوط به خطوط لوله سراسري بوده است. در اين مدت، پيگراني هوشمند520 کيلومتر از خطوط انتقال گاز انجام و بيش از يک هزار نقطه روي خطوط دوم و سوم سراسري، در مناطق 2، 3 و 5 عمليات انتقال گاز موردتحليل و تعمير قرار گرفته است.
از طرفي، نتايج پيگ هوشمنددر خطوط تهران، سمنان و خط دوم آذربايجان در محدوده منطقه سه عمليات انتقال گاز نيز منجر به تعويض 270 شاخه لوله شده است. براساس برنامه هاي تعريف شده، پيگراني يکهزار کيلومتر از خطوط 16، 20 و 24 اينچ نيز در دستور کار قرار دارد.
افزون بر فعاليت هاي يادشده، نيمه نخست امسال، پنج هزار و 200 کيلومتر عمليات پيگراني تميز کننده، 26 هزار و 130 کيلومتر عمليات نشت يابي، 110 هزار 950 مترمربع تعويض پوشش و 46 موردنيز انشعاب گيري گرم از سوي اين شرکت انجام شده است.
در مجموع 71 موردتعميرات توربوکمپرسور در تاسيسات تقويت فشار گاز در دستور کار اين شرکت نيز به طور کامل تا 15 آبان ماه به پايان رسيده است.
آيا براي افزايش پايداري انتقال گاز، تغييري در آرايش خطوط و تاسيسات تقويت فشار گاز داشته ايد؟
امسال، ارتباط خطوط پنجم و ششم سراسري برقرار و با اين تغيير آرايش، امکان انتقال افزايش گاز توليدي به مناطق مرکزي و شمالي کشور فراهم مي شود.
بر اساس راهبردتعريف شده، با اتصال خطوط پنجم و ششم سراسري، از ظرفيت خط پنجم سراسري نيز براي انتقال افزايش توليدگاز مي توان بهره گرفت.
از سوي ديگر، با راه اندازي خط لوله انتقال گاز ترش موندني زاده که از ورودي هاي جديدشرکت پالايش گاز بيدبلندبه شمار مي آيد، بخشي از گاز ترش خط پنجم به عنوان خوراک به وسيله اين خط (موندني زاده) در اين پالايشگاه فرآورش مي شود.
علاوه بر تغيير آرايش در خطوط لوله، در قالب تعميرات اساسي، با هدف رفع اختلاف فشار در تاسيسات تقويت فشار گاز، پروژه بازنگري در طراحي تعدادي از اسکرابرها در مناطق 2 و 5 عمليات انتقال گاز نيز انجام شد.
براين اساس، اسکرابرهاي ايستگاه هاي تقويت فشار، گاز نورآبادو دهق و همه ايستگاه هاي منطقه 2 در کريدور 2، 3 و 10 بازبيني و در صورت نياز تغيير طراحي و اصلاحات تعميراتي آنها انجام شد.
ايستگاه دهق يکي از گلوگاه هاي شرکت انتقال گاز ايران به شمار مي آيدو وظيفه انتقال گاز جنوب به مرکز را به عهده دارد. سال گذشته با بررسي هاي فني به اين نتيجه رسيديم که اختلاف فشار در اسکرابرها زياداست و اين اختلاف فشار مي تواندبه کاهش حجم انتقال انتقال گاز منجر شود؛ از اين رو علاوه بر تعميرات اساسي، در طراحي تعدادي از اين اسکرابرها نيز تغييراتي اعمال شد.
چه حجم از خطوط و چه تعدادتاسيسات جديددر سال 96 به شما تحويل شده است؟
تاسيسات تقويت فشار گاز فراشبند10، به عنوان نخستين ايستگاه تقويت فشار کشور که فرآيندطراحي، احداث و راه اندازي آن از سوي شرکت انتقال گاز ايران انجام شده است، با حضور معاون وزير نفت در امور گاز افتتاح شد.
اين تاسيسات با سه توربوکمپرسور 25 مگاواتي، ظرفيت انتقال 90 ميليون مترمکعب گاز را دارد. با راه اندازي اين تاسيسات از گلوگاه فراشبند، امسال نسبت به سال گذشته، امکان افزايش 40 ميليون مترمکعبي حجم انتقال گاز فراهم شده است.
از سوي ديگر، عمليات تزريق، بهره برداري و راه اندازي خط لوله انتقال گاز دامغان_ کياسر در محدوده شمال کشور از ديگر فعاليت هاي اين شرکت بوده است که به افزايش پايداري شبکه گاز شمال کمک مي کند.
95 کيلومتر از خط لوله ششم سراسري در محدوده اهواز_ دزفول نيز در منطقه يک عمليات انتقال تزريق گاز شدکه در انتقال افزايش توليدگاز پالايشگاه ها از کريدور غرب کشور نقش بسزايي خواهدداشت.
از اولويت هاي شرکت گاز، بهره برداري از ايستگاه هاي تقويت فشار گاز خط دهم سراسري شامل نورآباد10، دوراهان 10، و اصفهان 10 است. اين تاسيسات در کريدور مرکز قرار دارندکه پس از احداث از سوي شرکت مهندسي و توسعه گاز ايران به شرکت انتقال گاز ايران تحويل مي شوند.

شرکت انتقال گاز ايران چه فعاليت هايي در خصوص تحقق ابلاغيه معاون اول رئيس جمهوري و وزير نفت مبني بر «کاهش نيم واحددرصدهدر رفت گاز طبيعي» داشته است؟
خوشبختانه امسال اقدام هاي خوبي در خصوص اندازه گيري و تاييدمباحث گازهاي محاسبه نشده داشته ايم و اين مقدار نسبت به سال گذشته بسيار بهبوديافته و هم اکنون مي توانيم ادعا کنيم که به استانداردجهاني در اين حوزه رسيده ايم.
براي تحقق اين پروژه، تجهيزات پرتابل اندازه گيري را در مبادي خروجي تحويل گاز به شرکت هاي استاني و مصرف کننده هاي صنعتي نصب کرده ايم.
بر اساس برنامه جديدشرکت ملي گاز ايران، شرکت انتقال گاز ايران، گاز را از پالايشگاه ها خريداري کرده و به بيش از يک هزار و 800 سي جي اس گاز استاني مي فروشد، بودجه اي که هم اکنون از شرکت ملي گاز ايران دريافت مي کنيم نيز، متناسب با خريدو فروش گاز بوده؛ به همين دليل حجم دقيق دريافت و ارسال گاز براي شرکت انتقال گاز ايران بسيار مهم است.
در اين زمينه و همسو با يکسان سازي سياست هاي خريدو فروش گاز، تفاهم نامه اي نيز ميان شرکت هاي پالايشي و مناطق عمليات انتقال گاز امضا شده است.

نوسازي صنعت گاز از اولويت هاي وزارت نفت در ضمايم احکام وزيران بودکه از سوي رئيس جمهوري ابلاغ شد. شرکت انتقال گاز ايران براي تحقق اين اولويت، در حوزه مسئوليت هاي خودچه فعاليت هايي در برنامه دارد؟
نوسازي خطوط انتقال گاز در دستور کار اين شرکت قرار داردو به صورت ويژه پيگير آن هستيم و خوشبختانه پيشرفت خوبي داشته ايم. به عنوان مثال، پيگيري ويژه اي در خصوص طرح جامع استان خوزستان داشته ايم.کميته اي در شرکت انتقال گاز ايران تشکيل شده و پيگيري ويژه اي از سوي منطقه يک عمليات انتقال گاز داشته ايم. بخشي از اين اقدام ها نيز بايداز سوي شرکت گاز استان خوزستان انجام شود. با در سرويس قرار گرفتن خط ششم سراسري، بخش زيادي از وظيفه و رسالت منطقه يک عمليات انتقال گاز، معطوف به نگهداري و تعميرات اين خط و ايستگاه هاي آن مي شود.

آيا با شرکت هاي بين المللي همکاري داريد؟
بله. نشست هاي متعددي در خصوص همکاري با شرکت هاي خارجي داشته ايم و اين شرکت ها به حضور در پروژه هاي اين شرکت علاقه فراوان دارند. به طور خاص، شرکت هاي اروپايي در حوزه هاي مختلف تمايل به همکاري با شرکت انتقال گاز ايران دارند.
ناگفته نماندکه اولويت نخست ما، همکاري با شرکت هاي توانمندداخلي است. اولويت با توليدو تامين کنندگان واقعي داخلي است. با اين اعتقادو با وجودافزايش سه برابري حجم تعميرات، شاهدکاهش يک سوم هزينه ها درسال 96 بوديم.
از طرفي، منابع مختلفي در شرکت وجودداردکه بدون استفاده باقي مانده بود. واحدکالاي شرکت انتقال گاز ايران با بررسي و ايجاديکپارچگي سيستمي، شرايطي فراهم کرده که پيش از خريد، منابع موجودبررسي و در صورتي که در انبارها موجودنيست اقدام به خريدشود.

رعايت حريم از جمله چالش هاي شرکت انتقال گاز است. در اين خصوص گشايشي حاصل شده است؟
حفظ حريم در حوزه مسئوليت هاي عمومي و اجتماعي، يکي از مهمترين مباحث ما به شمار مي آيد. براي اين موضوع از امکانات و مکانيزم هاي کنترلي (گروه کنترل حريم) بهره گرفته ايم تا در صورتي که به حريم خطوط تجاوزشود، بتوانيم از طريق قانون و در اسرع وقت نسبت به آن اقدام کنيم.
طرف هاي ذي نفع و همجوار که به حريم خطوط تجاوز مي کنند، بايدبه اين درک از واقعيت دست يابندکه حضور در کنار خط لوله با يکهزار و 300 پي اس آي فشار با چالش همراه خواهدبود.
ايمني تاسيسات ما و اين همجواران لازم و ملزوم يکديگر است و نمي توان گفت حريم تنها بايداز سوي شرکت ملي گاز ايران رعايت و حفظ شودبلکه بايدطرف هاي ذي نفع و مجاوران نيز آگاهي داشته باشند. در اين حوزه اطلاع رساني و آگاه بخشي از طريق برگزاري دوره هاي آموزشي محقق مي شود. بر اين اساس روزهايي که مرتبط با مسئوليت هاي اجتماعي است، بر اين موضوع تاکيدمي شود. البته ملاحظات فني نيز داريم که اگر تراکم ابنيه نسبت به خط لوله افزايش يابد، بتوانيم از لحاظ فني، شرايط را ايمن کنيم و بازديدهاي اثربخش تري داشته باشيم.

در پايان اگر نکته اي باقي مانده است، بيان کنيد.
فعاليت هاي اثربخشي در شرکت انتقال گاز ايران انجام شده است. در بخش اجراي پيگراني هوشمند، استانداردسازي کرده ايم و اين عمليات از اين پس بر اساس سه مولفه «چه خطي، چه زماني و چرا» انجام مي شود.
سياست گذاري، تدوين دستورالعمل و روش اجرايي و نظارت بر اجراي صحيح آن از جمله تغيير رويکردهايي به شمار مي آيدکه در شرکت انتقال گاز ايران رخ داده که بر اساس آن ستادشرکت بايداز فرآيندهاياجرايي خارج شود.
علاوه بر فعاليت هاي يادشده، با هدف حفاظت از محيط زيست، عمليات تعميرات شبکه بدون تخليه گاز در دستور کار اين شرکت قرار گرفته و امسال 25 کيلومتر از خط لوله سراسري دوم در محدوده گلپايگان بدون توقف در فرآيندانتقال و تخليه گاز با کامپوزيت تعمير شد. در مجموع از سال گذشته تاکنون با اجراي اين نوع عمليات، 130 ميلياردتومان صرفه جويي عايدشرکت شده است.
شرکت انتقال گاز ايران به عنوان حلقه وصل توليدو توزيع گاز بسيار اثرگذار است. 70 درصداز تجهيزات شرکت ملي گاز ايران در اختيار شرکت انتقال گاز ايران قرار داردو بهترين شرکت در کشور در حوزه مديريت دارايي هاي فيزيکي هستيم.