حاشيه نگاري «مشعل»ازسومين المپيادتخصصي- عملياتي آتش نشانان وزارت نفت
نقطه اتصال غم و شادي
مشعلسميه راهپيمانگراني و اضطراب را مي شددر چشمان شان ديد، وقتي آيتمي را آنطور که انتظار داشتند، انجام نمي شد، ناراحت در کنار زمين مي نشستندو به ادامه رقابت ها فکر مي کردند، اما وقتي به آنچه مي خواستندمي رسيدند، لبخندرضايت بر لب شان مي نشست و در چشمان شان برق خاصي نمايان مي شد. سخن از سومين المپيادتخصصي- علمياتي آتش نشانان وزارت نفت است که برگزيدگان، مسابقات خودرا در 5 رشته دو 4 در 100 متر امدادي، عمليات آبرساني از ماشين به سيبل نشانه، حمل هوز با استفاده از تجهيزات حفاظت فردي (PPE)، بالا رفتن از نردبان طنابي نجات و دو 100 متر با مانع در تاريخ 27 مهرماه به ميزباني شرکت ملي گاز ايران آغاز کردندو در 29 مهر ماه نيز به پايان رساندند.هفته نامه «مشعل» در شماره 852 گزارشي از مراسم افتتاحيه و اختتاميه اين المپيادمنتشر کردو در اين شماره، المپيادرا از زبان مسئولان و مديران روايت مي کنيم. با هم مشروحآن را مي خوانيم.

 

 

سعيدباغباني، رئيس اچ اس اي و پدافند

غير عامل شرکت ملي صنايع پتروشيمي در حاشيه برگزاري سومين المپيادتخصصي- عملياتي آتش نشانان وزارت نفت در گفت و گو با «مشعل» مي گويد: اين شرکت در سال 1386 پژوهشي با موضوع ضريب آمادگي آتش نشانان تهيه کردکه در آن، ضريب آمادگي پــــايــيـن آتش نشانان در مقابل حوادث پايين بود، از
 اين رو برنامه ها و آموزش هايي براي رفع اين مشکل در نظر گرفته شدتا آمادگي آنها را افزايش دهيم. بر اين اساس سال 1387 نخستين دوره المپيادتخصصي- عملياتي آتش نشانان در سطح شرکت ملي صنايع پتروشيمي برگزار شدو سال 1391 شاهدبرگزاري آن براي نخستين بار در سطح وزارت نفت بوديم.
به گفته وي، المپيادتخصصي- عملياتي آتش نشانان در سطح وزارت نفت به دليل حضور برگزيدگان چهار شرکت اصلي، فرصت بسيار خوبي براي ايجادفضاي رقابتي است تا گروه ها بتوانندبا نقاط قوت و ضعف خودآشنا شوند. همچنين شاهدافزايش آمادگي جسماني و گسترش حس مودت و دوستي در ميان آتش نشانان هستيم.
رئيس اچ اس اي و پدافندغير عامل شرکت ملي صنايع پتروشيمي مي افزايد: وقتي فضايي براي کاهش استرس هاي شغلي آتش نشانان ايجادنکنيم، انگيزه کار د ر آنها پايين مي آيد. در اين ميان برگزاري المپيادتخصصي- عملياتي آتش نشانان وزارت نفت علاوه بر ايجادرفاه، آمادگي جسماني آنها را نيز افزايش مي دهد.
باغباني ادامه مي دهد: در المپيادچهارم شرکت ملي صنايع پتروشيمي در کنار مسابقه ورزشي، مسابقه علمي هم در نظر گرفته شده که جوايز آن نفيس تر از جوايزي بودکه به برندگان جسماني داده بوديم، اين روندنشان مي دهدکه مسائل دانشي، کم اهميت تر از مسائل جسمي نيست.
وي در ادامه به برنامه هاي ايمني و آتش نشاني شرکت ملي صنايع پتروشيمي اشاره مي کندو مي گويد: چندمحور را در آينده موردتوجه قرار مي دهيم؛ محور نخست تعيين جايگاه و ارتقاي فرهنگ آتش نشاني به عنوان يک کار ارزشي است، زيرا به اين حرفه نبايدنگاه شغلي داشت، بلکه در اين حرفه عشق به فعاليت حرف اول را مي زند.
رئيس اچ اس اي و پدافندغير عامل شرکت ملي صنايع پتروشيمي مي افزايد: ايجادجايگاه سازماني آتش نشاني، يکي ديگر از محورهايي است که در دستور کار داريم و اداره کل اچ اس اي وزارت نفت به دنبال طبقه بندي آتش نشانان است که در محل کار خودگريدو درجه داشته باشند. اميدواريم با ايجاداين شرايط، انگيزه مالي نيز ايجادکنيم و آتش نشان و افسر با امتيازهاي بالا بتواننداز گريدبيشتري استفاده کنند، يعني ايجادهمان انگيزه اي که براي کارکنان دولت وجودداردکه از يک پايه پايين تر به يک پايه بالاتر مي روند.باغباني سومين محور فعاليت اين مديريت در حوزه آتش نشاني را آموزش بيان مي کندو ادامه مي دهد: بعداز اتفاقات سال هاي اخير، همه به اين فکر افتادندکه موفقيت در اين رشته، نيازمندشرايط و داشتن يکسري تجهيزات و فناوري هاي جديداست که بايدنخست آن را بشناسيم و بتوانيم از آن استفاده کنيم.
وي خاطر نشان مي کند: ايمني فراينددر صنعت پتروشيمي بسيار مهم است و بعداز حادثه بوعلي، مديران به سمت ايمني فرايندرفتند، يعني ايمني افرادجزو با اهميت ترين مسائل ايمني در صنعت پتروشيمي به شمار مي رود، از اين رو براي آتش نشانان، دوره هاي آموزشي داخل و خارج از کشور در نظر گرفته شده که 200 نفر در داخل کشور و بيش از 200 نفر نيز در خارج از کشور، در دوره هاي مختلف از جمله فرماندهي، آتش نشاني و افسري آموزش ديدندو اکنون وظيفه ساماندهي آن را به عهده داريم.
باغباني ادامه مي دهد: سرفصل هاي آموزشي را بايدبا نيازهاي مان به گونه اي در کنار هم قرار دهيم که با يکديگر همپوشاني داشته باشند.
رئيس اچ اس اي شرکت ملي صنايع پتروشيمي مي افزايد: فرهنگ ايمني، نيازمندباور است و بعداز حادثه پلاسکو آمادگي بيشتري ايجادشدکه اگر اين شرايط تا دو سال آينده ادامه پيدا کند، به شرايط ايمن بهتري دست پيدا خواهيم کرد.

افزايش بار علمي
رئيس ايمني و آتش نشاني شرکت ملي صنايع پتروشيمي، با اشاره به پيشنيه المپيادتخصصي- عملياتي آتش نشانان مي گويد: اين المپيادسال 1387 در سطح وزارت نفت با محوريت صنايع پتروشيمي آغاز و نخستين دوره آن در پتروشيمي تبريز برگزار شد. بعداز يکي دو دوره، اين فرهنگ در سطح وزارت نفت تزريق شدو تمام چهار شرکت اصلي به اين سمت رفتندکه براي آمادگي نيروهاي آتش نشان خود ،برنامه ريزي هايي همچون برگزاري چنين المپيادهايي داشته باشند.
عليرضا نريمان نژادادامه مي دهد: وزارت نفت در سال 91 متولي برگزاري المپيادتخصصي- عملياتي آتش نشانان شدتا با منتخبان چهار شرکت اصلي، اين مسابقات انسجام و يکپارچگي خودرا پيدا کندو امسال نيز شاهدبرگزاري سومين دوره آن هستيم.
به گفته وي، از 9-8 سال گذشته تاکنون، تفاوت بسياري در آمادگي جسماني آتش نشانان صورت گرفته و امسال رکوردها به هم نزديک تر شده و نوع نگاه به نيروهاي آتش نشان نيز تغيير کرده و از سنتي خارج و به شغل عملياتي و علمي تبديل شده است.
رئيس ايمني و آتش نشاني شرکت ملي صنايع پتروشيمي مي افزايد: برگزاري اين المپيادها باعث شده تا همانندگذشته در جذب نيرو دقت کنيم و در تمام زير مجموعه هاي وزارت نفت نيز حداقل الزام ها براي جذب آتش نشان در زمينه آمادگي جسماني در نظر گرفته شود، همچنين تست هايي از جمله سلامت روان و... از اين افرادگرفته مي شود.
نريمان نژادادامه مي دهد: اکنون ميانگين جذب سني آتش نشانان 25 تا 30 سال است، در صورتي که اين ميزان در گذشته بيشتر بوده و تمام شرکت ها تلاش مي کنندتا در اين المپيادقرار بگيرندو لازمه آن جذب نيروي جوان، حفظ آمادگي و در کنار آن تمرين هاي مستمر است. اکنون برنامه هايي براي افزايش بار علمي آتش نشان ها داريم تا از اين طريق بتوانيم به صورت مستمر به يک هدف کلي دست يابيم.

افزايش دانش در کنارکسب مهارت
 معاون ايمني و آتش نشاني اداره کل اچ اس اي و پدافندغيرعامل وزارت نفت نيز مي گويد: وقتي جايي آتش مي گيرد، اين آتش نشان است که براي نجات جان انسان ها، جان خودرا به خطر مي اندازد، از اين رو بايدسطح آمادگي جسماني بالايي داشته باشد.
سيدمحمدپورراکي ادامه مي دهد: اگر آتش نشانان مهارت و آمادگي نداشته باشند، نه تنها نمي توانندآتش را اطفا کنند، بلکه جان خودرا نيز مخاطره مي اندازند. بنابراين سطح ايمني آتش نشانان بايدبه قدري بالا باشدو به درجه اي از صلاحيت حرفه اي رسيده باشندکه در زمان اضطراري بتواننددرست عمل کنندو يکي از اهداف اين المپيادتخصصي- عملياتي آتش نشانان وزارت نفت، تمرين هايي است که چهار شرکت انجام مي دهندو در سال هاي فرداين المپياددر سطح شرکت ها برگزار مي شودو منتخبان آنها در سال هاي زوج در سطح وزارت نفت با يکديگر به رقابت مي پردازند.
وي مي افزايد: با توجه به اينکه از المپياداول تا کنون حضور دارم، به جرات مي توانم بگويم که سطح آمادگي جسماني آتش نشانان نسبت به چهارسال گذشته، افزايش پيدا کرده و رقابت ها بسيار تنگاتنگ و حرفه اي تر شده است و رکوردها نشان از آن داردکه اين افرادروز به روز حرفه اي تر مي شوندکه اميدوارم در المپيادهاي بعد ي ، سطح آمادگي اين افرادبالاتر رود.معاون ايمني و آتش نشاني اداره کل اچ اس اي و پدافندغيرعامل وزارت نفت خاطر نشان مي کند: اهداف ما در المپيادتخصصي- عملياتي آتش نشانان، تنها ارتقاي سطح جسمي و روحي آنها نيست، بلکه مي خواهيم جايگاه آن ها را به جامعه و صنعت نفت نشان دهيم و اين که د ر اين شغل نياز است يک آتش نشان به درجه بالايي از صلاحيت حرفه اي برسدو تمام سعي و تلاش خودرا مي کنيم تا در کنار رسيدن به درجه صلاحيت حرفه اي، به تمام صنعت نفت نشان دهيم که فعاليت هاي آتش نشان ها بيهوده نيست و در شرايط اضطراي مي توانندآن را کنترل کنند.
پورراکي مي گويد: منظور از صلاحيت حرفه اي اين است که آتش نشان از نظر دانش، مهارت، تخصص و تجربه به حدي برسدکه وقتي با آتش هاي مختلف صنعتي روبه رو مي شود، قابليت مهار آتش و امدادرساني را داشته باشد.
به گفته وي، بيشتر برنامه ريزي هايي که تا کنون انجام شده، بحث ارتقاي سطح آمادگي جسمي و روحي آتش نشان ها بوده و اکنون متخصصان به اين نتيجه رسيده اندکه علاوه بر اين موضوع، بايدسطح دانش آن ها نيز افزايش پيدا کند. به عنوان نمونه، ممکن است کارخانه شيميايي آتش بگيردکه در اين جا آتش نشان نبايدفکر کندتنها با آب مي تواندآن را اطفا کند، زيرا بسياري از موادشيميايي مانندفلزات فعال با ريختن آب روي آن منفجر مي شوند. موضوع مهم در صنايع پتروشيمي اين است که آتش نشان بدانداز چه موادي بايدبراي اطفا استفاده کندو ما د ر برنامه هاي خودداريم که طي سال هاي آينده با برگزاري المپيادتخصصي – عملياتي آتش نشانان وزارت نفت، دانش تئوري آتش نشانان را در کنار ارتقاي جسماني آنها افزايش بدهيم.

عبور از شرايط سخت
رئيس ايمني شرکتملي مناطق نفت خيز جنوب نيز در حاشيه برگزاري سومين المپيادتخصصي- عملياتي آتش نشانان وزارت نفت مي گويد: برگزاي اين المپياداز سال 91 در شرکت ملي نفت آغاز شدو نفرات اول تا سوم تيم هاي آن براي رقابت در سطح وزارت نفت حضور پيدا کردند.
سعيددهقاني ادامه مي دهد: وقتيشرکت کنندگان بعداز رقابت ها به شهرها و محل کار خودبر مي گرد ند ، از خاطره ها و تجربه هاي خودبراي ديگر همکارانشان صحبت مي کنند، اين روندباعث ايجادانگيزه در افرادي مي شودکه در مسابقه شرکت نکرده اندتا به اين طريق تلاش خودرا براي حضور در تيم هاي سال هاي آينده بيشتر کنند.
وي در ادامه به المپيادتخصصي- عملياتي آتش نشانان در سطح شرکت ملي نفت اشاره مي کندو مي افزايد: در المپيادوزارت نفت تيم هاي اول تا سوم چهار شرکت اصلي حضور دارندو يکي از آنها شرکت ملي نفت ايران است که 14 تيم از قسمت هاي مختلف شرکت هاي بهره برداري و خدماتي داردو آتش نشانان اين شرکت ها مراحل سختي از جمله بالا رفتن از ديوار و پريدن از آن، دوندگي هاي طولاني مدت، شنا و برداشتن وزنه هاي سنگين براي قوي تر کردن ماهيچه هاي دست و پا و غيره را پشت سر مي گذارنددر کل مي توان گفت رسيدن به سطح آمادگي جسماني در سطح المپيادوزارت نفت و شرکت ها ي چهار گانه شرايط سختي دارد.المپيادتخصصي- عملياتي آتش نشانان وزارت نفت، نقطه اتصال غم و شادي است، يعني جايي که در آن مي توان شادي و نگراني را در چشمان مسئولان، مربيان و آتش نشانان ديد. زماني که يک مرحله را به خوبي پشت سر مي گذارند، با انگيزه بيشتري به ادامه رقابت ها مي پردازند؛ اما وقتي يک مرحله را خراب مي کنند، مربيان به آنها دلگرمي مي دهندتا بتوانندراه خودرا ادامه دهندو از هدفشان دور نشوند.
ادامه اين گزارش را در شماره هاي بعدي «مشعل»مي خوانيد