گفت و گوي «مشعل» با سازندگان تجهيزات در حاشيه نهمين نمايشگاه تخصصي ساخت داخل تجهيزات صنعت نفت
بازگويي نــاگفته ها
مشعل سميه راهپيماصنعت نفت در اقتصادکشور داراي نقش کليدي است و مي تواندرونق کسب و کار و خروج از رکوداقتصادي را به همراه داشته باشد، به شرط آن که به توانمندي ها و فناوري هاي روز دنيا مجهز شود. يکي از راهکارهاي دولت يازدهم براي خروج از رکودو تورم و همچنين رسيدن به رشداقتصادي قابل قبول، توجه ويژه به توليدات داخلي و جايگزين کردن واردات کالاها و تجهيزات خارجي با توليدات سازندگان داخل کشور است. اين امر يکي از اصلي ترين رئوس برنامه هاي اقتصادمقاومتي است. صنعت نفت، اصلي ترين منبع اقتصادي کشور به شمار مي رودو تجهيزات موردنياز در اين صنعت از جمله مواردي است که خودکفايي و بومي سازي در آن اهميت ويژه اي دارد. از اين رو صنعتگران فعال در حوزه نفت، تمام توان خودرا به کار گرفته اندتا بتوانندتجهيزات صنعت نفت را از انحصار کشورهاي ديگر خارج کنندو در اين زمينه روي پاي خودبايستند. برگزاري نمايشگاه ها يکي از اقداماتي است که براي معرفي تجهيزات ساخت داخل انجام مي شود. در اين زمينه امسال نهمين نمايشگاه تخصصي ساخت داخل تجهيزات صنعت نفت خوزستان با هدف تبيين توانمندي هاي شرکت هاي داخلي در تامين بخشي از نيازمندي هاي صنعت نفت، روزهاي 11 تا 14 آبان 96 در مرکز خوزستان برگزار شدو نمايندگان 270 شرکت داخلي از 12 استان کشور از جمله سازندگان داخلي، تامين کنندگان و فعالانِ مراکز پژوهشي و دانش بنيان حضور داشتند.براساس اهميت اين موضوع، هفته نامه «مشعل» در حاشيه برگزاري نهمين نمايشگاه تخصصي ساخت داخل تجهيزات صنعت نفت خوزستان گفت وگويي با صنعتگران انجام داده است که مشروح آن را در ادامه مي خوانيد:

 

مدير عامل شرکت «جهان صنعت کرائي» در گفت وگو با «مشعل» مي گويد: محصولات توليدي بسياري از شرکت هاي داخلي، با نمونه خارجي برابري مي کندو در برخي موارد، محصولات داخلي، کيفيت بالاتري نسبت به نمونه هاي خارجي خوددارند، از اين رو بايدساز و کاري براي رتبه بندي شرکت هاي توليدکننده داخلي فراهم شود.
عوض کرائي ادامه مي دهد: شرکت «جهان صنعت کرائي» در سال 85 تاسيس شدو در زمينه ساخت قطعات صنعتي نفت،گاز، حفاري، فولادو پتروشيمي فعاليت داردو تا کنون موفقيت هايي نيز در اين زمينه کسب کرده که نمونه بارز آن ساخت دستگاه هاي فوران گير است.
به گفته وي، اين شرکت هم اکنون تنها سازنده دستگاههاي فوران گير چرخشي در ايران و حتي خاورميانه است که با استفاده از مهندسي معکوس و رفع نقاط ضعف، موفق شده اين دستگاه را که براي جلوگيري از فوران چاه روي دکلهاي حفاري نصبمي شود، بومي سازي کند.
مدير عامل شرکت «جهان صنعت کرائي» مي افزايد: کالايي را مهندسي معکوس مي کنيم که براي 20 تا 30 سال گذشته است و آنها را بومي سازي نمي کنيم، بلکه آنها را ارتقا و تغيير مي دهيم و نقاط ضعف شان را بر طرف مي کنيم، زيرا توليدکننده علاوه بر توليدکالاي با کيفيت، بايددر پي رفع نواقص آنها نيز باشدو همانطور که منافع خودرا در نظر مي گيرد، منافع مصرف کننده را نيز در نظر داشته باشد، زيرا ايران متعلق به ما و آيندگان است و بايداين را در عمل ثابت کنيم.
وي ادامه مي دهد: اگر رقيب با تجربه، با هوش و با استعداد يداشته باشيم، بايدتلاش خودرا سه چهار برابر کنيم تا آن را شکست دهيم، اين به آن معناست که ما مي توانيم با خارجي ها رقابت کنيم، اگر ساخت قطعات نفت از سال هاي گذشته شروع مي شد، اکنون شاهدپيشرفت هاي بيشتري بوديم.
مدير عامل شرکت «جهان صنعت کرائي» خاطر نشان مي کند: محصولات توليدي بسياري از شرکت هاي داخلي با نمونه خارجي برابري مي کندو در برخي مواردنيز محصولات داخلي از کيفيت بالاتري نسبت به نمونه هاي خارجي خودبرخوردار هستند.

همکاري با دانشگاه ها
رئيس فروش شرکت لوله سازي اهواز نيز در اين باره مي گويد: اين شرکت در توليدلوله که يکي از اقلام گروه هاي 10 گانه صنعت نفت است، فعاليت هاي زيادي انجام داده و گام هاي بسيار موثري در زمينه بومي سازي برداشته است.
اميدرضا حداددزفولي ادامه مي دهد: تلاش ما بر اين است که با حداقل استفاده از امکانات خارجي و با تکيه بر دانش فني کارشناسان داخلي، طراحي هايي براي ارتقاي سيستم هاي خودداشته باشيم، از اين رو واحدطراحي توسعه بسيار فعالي داريم که در کنار آن، اداره پژوهش، ارتباط مستقيمي با دانشگاه براي چندطرح تحقيقاتي در حال انجام برقرار کرده و به صورت حمايت از بخش دانشگاهي واردشده است.
به گفته وي، طي 5 سال گذشته علاوه بر استخدام 300 نفر، اشتغال گذشته نيز حفظ شده و هيچ فردي از کارش جدا نشده است، ضمن آنکه با تاسيس کارخانه SPR پيش بينيبه کار گيري حدود100 نيروي جديدرا در استان اهواز داريم.

اقتصاددرون زا
همچنين مدير عامل شرکت نفت فلات قاره ايران در حاشيه نهمين نمايشگاه تخصصي ساخت داخل تجهيزات صنعت نفت خوزستان در گفت وگو با «مشعل» مي گويد: اقتصادمقاومتي، يعني اقتصاددرون زا که به توليدداخلي توجه بيشتري مي کندو برنامه هايي براي رفع نيازهاي داخلي دارد.
حميدبوردمي افزايد: در سراسر دنيا تفکر ساخت 100 درصدداخل تجهيزات وجودنداردو بايدديدکه کدام يک از محصولات در کشور ارزش افزوده ايجادمي کندو چرخش اقتصادي به همراه داردو به اقتصادکشور کمک مي کند، سپس آن را بومي سازي کرد.
وي با اشاره به اينکه مجموعه نفت، جزو اقتصادهاي مولددر کشور است، ادامه مي دهد: اصرار زيادي دارم که دولت و مجموعه نفت تا جايي که مي توانندبه پروژه هاي نفت توجه و تامين سرمايه کنند، زيرا اشتغال زايي بسيار زيادي به صورت غير مستقيم دارد. وقتي يک شغل مستقيم ايجادمي کنيم، در کنار آن 13 شغل غير مستقيم نيز ايجادمي شود.
مدير عامل شرکت نفت فلات قاره ايران خاطر نشان مي کند: اين شرکت 20 درصداز ظرفيت توليدکشور را به عهده داردو يکي از شرکت هاي بزرگ نفتي دريايي در دنيا به شمار مي رودکه همه توليدات خودرا صادر مي کندو ارزش افزوده زيادي براي کشور به همراه دارد.
به گفته وي، کارهاي زيادي در زمينه تجهيزات ساخت داخل شروع و کميته هايي در اين زمينه تشکيل شده است و روي پمپ هاي نمکزدايي کار کرده ايم و به صورت سيستماتيک پيش مي رويم.

اجاره توربين به شرکت ها
مديرعامل گروه فناوران تجارت پويا نيز مي گويد: اين گروه، جمعي از جوان ها و افرادبا تجربه و بازنشسته وزارت نفت را به کار گرفته است تا بتواندکيفيت خدمات و کيفيت عملکردرا در مجموعه وزارت نفت به اثبات برساند.
حسن رحيمي با اشاره به قبل و پس از تحريم ها ادامه مي دهد: در دوره تحريم، فعاليت هاي زيادي در حوزه ساخت انجام شده است و پس از برجام نيز مجموعه فناوران تجارت پويا به دليل سابقه طولاني که در تجارت بين المللدارد، با شرکت هاي صاحب نام اروپايي واردمذاکره شدو تنها شرکتي است که در کل صنعت نفت، توربين اجاره مي دهد.
وي مي افزايد: تا کنون به پالايشگاه فجر جم توربين اجاره داده ايم و اين پالايشگاه در دروه سرما، روزانه 125 ميليون متر مکعب گاز به پالايشگاه هاي مختلف تزريق مي کنديا به سيستم گازرساني شهري مي فرستد، از اين رو براي اين پالايشگاه داشتن توربين استندباي حياتي است، ضمن آنکه به شرکت انتقال گاز، توربين اجاره داده ايم.
به گفته رحيمي، پس از اعتمادسازي بين مجموعه کار فرما (مناطق نفت خيز جنوب، شرکت ملي گاز و شرکت هاي بزرگ اروپايي) توافق هايي براي ساخت داخل انجام شده است.
مديرعامل گروه فناوران تجارت پويا خاطر نشان مي کند: بايدبه فناوري برتر دنيا دسترسي داشته باشيم و قطعاتي توليدشده که در دوران تحريم به کمک مجموعه هاي وزارت نفت و نيرو آمده است، اما بسياري از آنها به مميزي و اصلاح نياز دارندو اگر بتوانيم تعامل خوبي با سازندگان برتر دنيا داشته باشيم، مي توانيم از آنها سرتيفيکيت و لايسنس بگيريم و سپس با همکاري شرکت هاي رويزرويز و زيمنس قطعه توليدکنيم و آن را به خارج از کشور و حتي به اين دو شرکت بفروشيم که ارزآوري، اشتغال زايي و اقتصادمقاومتي را به همراه دارد. اينها افق هاي پيش روي مجموعه فناوران تجارت پوياست.رحيمي در ادامه به اهميت بومي سازي تجهيزات صنعت نفتدر داخل کشور مي پردازدو مي گويد: در حوزه بومي سازي، بايدبه يک وحدت رويه برسيم و از موازي کاري اجتناب کنيم و روي تحقيق و توسعه سرمايه گذاري کرده و کيفيت محصولات را افزايش دهيم. وي مي افزايد: بحث اقتصادمقاومتي با برداشت صيانتي از مخازن نفت گره خورده است. اکنون شاهدسوزانده شدن روزانه 500 فوت مکعب گازهاي همراه در استان خوزستان هستيم که برداشت هاي صيانتي به شمار نمي رود، از اين رو بايدبراي آن تصميم سازي کردو اجازه دادتا سيستم هاي بازرسي و نظارتي کنار آنها قرار گيرد، ضمن آنکه با دغدغه هاي محيط زيستي و استشمام مونوکسيدکربن شفاف نيز برخوردشود، زيرا با انجام برداشت هاي صيانتي، در مسير اقتصادمقاومتي و بهينه سازي حرکت خواهيم کرد.

 
دريافت جايزه مهار تحريم ها
معاون فني و مهندسي شرکت پارس جهدنيز با بيان اينکه اين شرکت بيش از 20 سال سابقه توليددر مهندسي و ساخت تجهيزات ابزار دقيق دارد، مي گويد: بسياري از تجهيزات ابزار دقيق را در پروژه هاي مختلف کشور و در فازهاي پارس جنوبي و پالايشگاه هاي بزرگ کشور مانندستاره خليج فارس طراحي کرده، ساخته و تحويل داده ايم، همچنين ابزار دقيق بسياري از پتروشيمي ها را ساخته ايم که در حال سرويس است، ضمن آنکه کار کنترل واحدهاي صنعتي را نيز انجام مي دهيم.
چاوشي مي افزايد: در زمان تحريم هاي سخت، از وزير نفت آن زمان، جايزه مهار تحريم ها را دريافت کرديم، همچنين با مهندسي و توليدتجهيزات با فناوري بالا در کشور، افتخار کاهش وابستگي به واردات را داشته ايم و نه تنها جلوي وروداين تجهيزات به داخل کشور را گرفتيم، بلکه صادرات هم داشتيم و با اين کار، تجهيزات خودرا به شرکت هاي بزرگ نفتي مانندشل، پترو ناس و.. فروختيم.
به گفته وي، در آمداصلي کشورمان روي صنعت نفت است و با وابستگي به کشورهاي بيگانه نمي توانيم نفت و گاز توليدکنيم و اين وابستگي باعث ايجادتنش و چالش مي شود، از اين رو بومي سازي تجهيزات با فناوري بالا و نداشتن وابستگي به شرکت هاي بزرگ اين تجهيزات، باعث مي شودروي پاي خودبايستيم و اقتصادمان رو به رشدباشدو زير بار بسياري از حرف هاي غير منطقي شرکت هاي خارجي نرويم.

آب تيمور، نخستين کانديدا
همچنين مدير عامل شرکت فراز نوين انديش اروندمي گويد: هدف از تاسيس اين شرکت، تمرکز روي فراز آوري مصنوعي چاه هاي نفت است که در کنار دانشگاه چمران، موضوع بومي سازي فراز آوري فعاليت خودرا آغاز کرده ايم و شروع فعاليت ما مقارن با ساخت اقلام 10 گانه و تجهيزات موردنياز صنعت نفت بود.حامدگرامي مي افزايد: پمپ هاي درون چاهي يا SPR يکي از اقلام10 گانه است که براي ساخت آن، دانشگاه شهيدچمران به عنوان قطب علمي و شرکت فراز نوين به عنوان توسعه دهنده فني و تجاري، به صورت مشترک برنده اين مناقصه شدندو تا کنون 15 مجموعه از اين تلمبه ها را بومي سازي کرده ايم.
به گفته وي، ابلاغ شروع به کار ما تيرماه 95 بودکه کار مهندسي تفصيلي را آغاز کرديم و در ارديبهشت 96 نخستين مجموعه ساخته شد. بر اساس تعهدي که به کارفرما داريم، تا مجموعه ششم موظف به بومي سازي کل پمپ هاي درون چاهي بوديم که خوشبختانه بحث بومي سازي پمپ هاي سرچاهي را با همان مجموعه اول، 100در صدانجام داديم. از مجموعه ششم تا پانزدهم نيز فرصت داشتيم تا پمپ هاي درون چاهي را ساخت داخل کنيم.
گرامي خاطر نشان مي کند: نخستين چاهي که کانديداي نصب اين پمپ شده، آب تيمور است که همکاران مهندسي ساخت مناطق نفت خيز جنوب در حال آماده سازي لوکيشن چاه هستندو تا 2 ماه آينده تکميل مي شود. به دليل رعايت نکات ايمني در چاه، بايدنصب و راه اندازي اين پمپ با حضور يک کارشناس دکل حفاري شرکت ملي نفت انجام شودکهتا سه ماه آينده، پمپ نخستين ميله مکشي ساخت داخل به نام «فراز» نصب مي شود.

عدم وابستگي به واردات فلنج
مدير عامل شرکت غرب فلنج نيز مي گويد: اين شرکت سال 1356 تاسيس شدو از آن زمان تا کنون در زمينه توليدفلنج و اتصالات صنعت نفت، گاز، پتروشيمي و پالايش و پخش خدمات ارائه داده ايم.
قدرت اله سوري مي افزايد: مجموعه کار ما قبل از انقلاب به طور کامل در انحصار کشورهاي فرانسه و ايتاليا بودو از 40 سال گذشته تاکنون توانسته ايم توليدفلنج و اتصالات را به طور کامل بومي ساز کنيم و به اين ترتيب ديگر نيازي به وروداين کالا نيست و مطابق با استانداردهاي سراسر دنيا فعاليت مي کنيم.
وي ادامه مي دهد: بومي سازي، اقتصادمقاومتي را به همراه داردو نگرش هاي مختلفي از اقتصادمقاومتي در تمام سطوح جامعه حاکم است و بر اين اعتقادهستم که امروز تعامل با دنيا حرف اول را مي زندو گفتمان و سياست، به طور قطع به نفع مردم کشورمان است.
مدير عامل شرکت غرب فلنج خاطر نشان مي کند: در اين شرکت حدود100 نفر مشغول به کار هستندو با بخش عمده صنايع نفت، گاز، پتروشيمي، پالايش و پخش، صنايع تاسيسات دريايي، صنايع نيروگاهي و صنايع فولادارتباط کامل داريم.

روندافزايشي اشتغال زايي
مدير عامل شرکت دانش بنيان بهسازان جنوب مي گويد: به دليل بومي سازي انواع شيرآلات سرچاهي، ول هدو کريسمس تري،تحريم ها روي ما تاثيري نداشته است.
سيروس نور افکن ادامه مي دهد: طراحي فناوري تجهيزات محصولاتي را که اين شرکت توليدمي کند، خودمان انجام داده ايم و طي دو دهه فعاليت، تجهيزات زيادي را به صنعت و ميادين نفت و گاز کشور ارائه کرده ايم.
به گفته وي، در گذشته شاهدبوديم که در منطقه خوزستان قطعه ساز زيادبود، اما به اين دليل که ساخت تجهيزات و توليدمحصول با کيفيت و در سطح استانداردجهاني، به حضور مهندسان خبره نياز دارد، در اين زمينه فعاليت هاي کمي صورت گرفته است.
مدير عامل شرکت دانش بنيان بهسازان جنوب خاطرنشان مي کند: اين شرکت، جايگاه ويژه اي در ساخت تجهيزات سرچاهي و خطوط لوله داردو توانسته است با استفاده از خلاقيت و نوآوري، در مسير بومي سازي اين قطعات گام هاي موثري بردارد، به گونه اي که شاهدهستيم مناطق مختلف مانندنفت خيز جنوب و نفت مناطق مرکزي، پروژه هاي خودرا به بيرون سفارس نمي دهند.
وي به ارتباط مستقيم بومي سازي با اقتصادمقاومتي اشاره مي کندو مي افزايد: اين شرکت نقش بسيار مهميدر حوزه اقتصادمقاومتي و اشتغال زايي دارد، به گونه اي که هر سال بين 30 تا 40 نفر را جذب مي کنيم.
نور افکن ادامه مي دهد: هم اکنون 100 نفر در اين شرکت به صورت مستقيم مشغول به کار هستندکه با توجه به برنامه هاي توسعه اي، اين ميزان در سال آينده به 150 نفر خواهدرسيدو به صورت غير مستقيم نيز اشتغال زايي بسيار زيادي صورت گرفته است.
• ادامه گفت و گوي «مشعل» با سازندگان داخلي تجهيزات صنعت نفت را در شماره هاي بعدمي خوانيد.