سرپرست معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني وزارت نفت تشريح کرد:

بهبود معيشت کارکنان قرارداد مدت موقت 

سرپرست معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني وزارت نفت، دستورعمل اجرايي ابلاغيه بهبود معيشت نيروهاي قرارداد مدت موقت را که وزير نفت در پايان خردادماه امسال ابلاغ کرده بود، تشريح کرد. کامران دهقاني در گفت وگو با خبرنگار شانا از ارسال دستورعمل اجرايي ابلاغيه بهبود معيشت نيروهاي قرارداد مدت موقت صنعت نفت در روز دوشنبه (يکم مردادماه) به همه زيرمجموعه هاي صنعت نفت خبر داد و افزود: اين دستورعمل مربوط به بخش هايي از ابلاغيه است که مقرر شده بود تا پايان تيرماه اجرايي شود و تمامي شرکت هاي زيرمجموعه صنعت نفت ملزم به اجراي آن هستند. وي در تشريح دستورعمل اجرايي بند نخست اين ابلاغيه گفت: طبق اين بند متمم کمک رفاهي که کارکنان قرارداد مدت موقت در پايان سال هاي 95 و 96 دريافت مي کردند، در کل ماه هاي سال توزيع و در 10 درصد ضرب مي شود. بنابراين براي نمونه براي فردي که پارسال به طور ميانگين 3 ميليون تومان پرداختي داشته است، اين رقم به صورت ماهانه 250 هزار تومان خواهد شد که با افزايش 10 درصدي در نظر گرفته شده براي سال 97، اين رقم ماهانه 275 هزار تومان مي شود.دهقاني با تاکيد بر اين که مبناي محاسبه اين آيتم از ارديبهشت ماه است و کارکنان قراردادي مدت موقت صنعت نفت همزمان با حقوق مردادماه خود، حقوق عقب افتاده (بک پي) مربوط به اين آيتم را نيز دريافت خواهند کرد، گفت: اگرچه اين رقم در دو سال گذشته به کارکنان پرداخت مي شد، اما استمرار نداشت و با درج آن در فيش حقوقي کارکنان پس از اين استمرار يافته و هر سال نيز افزايش مي يابد.وي افزود: اين پرداختي در پايان سال تسويه خواهد شد و محاسبات ما نشان مي دهد که اين رقم براي اغلب کارکنان در تسويه حساب پايان سال افزوده خواهد شد.

وي در تشريح افزايش سالانه اين کمک رفاهي در مقايسه با پارسال (96) گفت: با توجه به افزايش حقوق عمومي، تورم و ديگر عوامل، حداقل کمک رفاهي کارکنان قرارداد مدت موقت براي سال 97/2 ميليون و 645 هزار تومان و حداکثر آن 5 ميليون و 290 هزار تومان تعيين شده است که اين ميزان از کف و سقف اعلام شده نسبت به پارسال 15 درصد افزايش يافته است.

 

متمم 251 هزار توماني کمک رفاهي و اياب و ذهاب  سرپرست

معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني وزارت نفت در تشريح بند دوم اين ابلاغيه که مربوط به پرداخت کمک رفاهي و اياب و ذهاب کارکنان قرارداد مدت موقت صنعت نفت است، گفت: اين عدد براي امسال 251 هزار و 740 تومان محاسبه شده است که 105 هزار تومان آن مربوط به کمک هزينه اياب و ذهاب و 146 هزار و 740 تومان آن نيز مربوط به کمک رفاهي است که در قالب يک آيتم در حقوق مردادماه کارکنان تغذيه شده و همراه با بک پي (حقوق عقب افتاده) آن از ارديبهشت ماه پرداخت خواهد شد.

 

کف حقوق کارکنان قراردادي 2 ميليون و 300 هزار تومان مي شود

 کامران دهقاني درباره بند سوم ابلاغيه بهبود معيشت کارکنان قرارداد مدت موقت صنعت نفت مبني بر تعيين حداقل ميزان پرداختي به کارکنان مدت موقت گفت: اين رقم براي سال جاري 2 ميليون و 300 هزار تومان تعيين شده است و اگر همکاري کمتر از اين دريافتي داشته باشد، در قالب يک آيتم مابه التفاوت ترميمي ماهانه عددي پرداخت خواهد شد که دريافتي نهايي حقوق به اين رقم برسد.

وي همچنين در تشريح دستورعمل بند 4 و 5 ابلاغيه درباره بيمه درمان تکميلي و عمر کارکنان گفت: اجراي اين بند نياز به فرآيندهايي از جمله شناسايي شرکت بيمه مناسب و انجام مناقصات دارد که زمان بر است و بنابراين از زمان پايان تيرماه تا پايان اجراي اين فرآيند هزينه بيمه تکميلي (55 هزار تومان براي هر کارمند به اضافه 55 هزار تومان براي هر يک از افراد تحت تکفل) و هزينه بيمه عمر (50 هزار تومان براي هر کارمند) به اين کارکنان پرداخت خواهد شد که اين رقم براي مثال براي بيمه تکميلي يک خانواده 4 نفره 220 هزار تومان محاسبه خواهد شد.

دهقاني افزود: به محض تکميل شدن اين فرآيند، بيمه تکميلي براي همه کارکنان قراردادي و خانواده تحت تکفل آنها الزامي و بيمه عمر به صورت اختياري خواهد بود.

 وي افزود: اگر مبالغ محاسبه شده در اين پنج بند را جمع و تفريق کنيم، با احتساب بيمه تکميلي براي يک خانواده 4 نفره (220 هزار تومان) و ميانگين پرداختي 3 ميليون تومان براي پارسال، به عددي حدود 790 هزار تومان خواهيم رسيد که به نظر مي رسد رقم مناسبي خواهد بود.

 وي درباره بندهاي 6 و 7 ابلاغيه وزير نفت گفت: طبق ابلاغيه وزير نفت مبني بر استفاده کارکنان قراردادمدت موقت صنعت نفت از خدمات آموزشي، امکانات رفاهي نظير باشگاه ها و...، امکانات ورزشي و خدمات درماني، همه شرکت هاي زيرمجموعه صنعت نفت بايد سازوکارهاي اجرايي مربوط به اين بند را آماده و نسبت به خدمات رساني به اين دسته از کارکنان اقدام کنند.

 دهقاني همچنين درباره دستورعمل اجراي بند هشت اين ابلاغيه مبني بر بهره مندي نيروهاي مدت موقت از دو ماه علي‎الحساب حقوق گفت: همه کارکنان مدت موقت مي توانند با ضمانت يک کارمند رسمي يا قراردادي مدت معين يا موقت از اين وام بهره مند شوند.

 

 قرارداد جديد تابع نظام اداري و استخدامي صنعت نفت

 سرپرست معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني وزارت نفت همچنين گفت: قرارداد جديدي براي اين دسته از کارکنان تنظيم و نهايي شده است که مهم ترين ويژگي آن اين است که تابع آيين نامه نظام هاي اداري و استخدامي صنعت نفت است.

 کامران دهقاني تاکيد کرد: بخش هايي از قرارداد پيشين تابع قانون کار بود، اما با توجه به تغييرات اعمال شده قرارداد جديد به لحاظ حقوقي بسيار ارزشمند و تحولي ريشه اي محسوب مي شود و به نظر مي رسد مهم ترين اتفاقي است که براي کارکنان قراردادي مدت موقت صنعت نفت رخ داده است.

دستورعمل ابلاغیه بهبود معیشت نیروهای قرارداد مدت موقت صنعت نفت

1-به کارمندان قراردادي مدت موقت که در انتهاي سال هاي 1395 و 1396 کمک رفاهي پرداخت شده، همچون سال هاي گذشته کمک رفاهي معادل 10% حقوق و مزاياي دريافتي سالانه تعلق مي گيرد. از سال جاري، اين کمک به صورت علي الحساب، ماهانه و مستمر پرداخت و در پايان سال تسويه حساب مي شود. علي الحساب کمک رفاهي ماهانه سال 1397 به ميزان يک دوازدهم کمک رفاهي سال گذشته با افزايش 10% پرداخت مي شود و در پايان سال (اسفند ماه) با توجه به افزايش حقوق واقعي اعمال شده متناسب با کف و سقف مصوب، محاسبه و تسويه مي گردد. ميزان افزايش براي کف و سقف کمک رفاهي براي سال جاري 15% نسبت به سال قبل بوده و بر همين اساس مبلغ کف و سقف مورد ملاک در سال 1397 به ترتيب به ميزان 000/450/26 و 000/900/52 ريال مي باشد

2-به تمامي کارمندان قراردادي مدت موقت به استثناي موارد مشمول سقف پرداخت بند 10 ابلاغيه مذکور، متمم کمک رفاهي و اياب و ذهاب، متناسب با کارمندان رسمي به ميزان 400/517/2 ريال علاوه بر کمک رفاهي بند (1) تعلق گرفته و از ابتداي ارديبهشت ماه 1397 پرداخت خواهد شد.

3-. براي تمامي کارمندان قراردادي مدت موقت، حداقل ميزان پرداختي با توجه به مصوبات قانوني مرتبط و شرايط بازار کار به صورت سالانه توسط معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني به شوراي اداري پيشنهاد و تصويب مي شود. اين ميزان براي سال 1397 در هر ماه 000/000/23 ريال (حقوق و مزاياي ناخالص) مي باشد. در محاسبه حداقل ميزان پرداختي، سهم ماهانه پاداش بهره وري و اضافات بند (2) اين ابلاغيه محاسبه شده و کمک رفاهي مذکور در بند (1) اين ابلاغيه محاسبه نمي شود. چنانچه بعد از اعمال موارد فوق، ميزان دريافتي هر يک از کارمندان مزبور از حداقل مذکور کمتر باشد به ميزان مابه التفاوت تا حداقل مورد اشاره از تعديل تفاوت ترميم برخوردار مي شوند.

4-در اجراي بسته رفاهي و بهبود معيشت کارمندان قراردادي مدت موقت، شرکت ها در صورت تاخير در عملياتي کردن بندهاي 4 و 5 مصوبه شوراي اداري و استخدامي شماره 136 مورخ 21/3/1397 مکلف هستند، به ازاي هر ماه تاخير از پايان تير ماه براي بيمه تکميلي درمان، مطابق فرمول زير مبلغ A ريال و براي بيمه عمر 000/500 ريال به هر کارمند قراردادي مدت موقت پرداخت نمايند. 000/550 ريال (1+ تعداد افراد تحت تکفل کارمند قراردادي مدت موقت)=A

5-کليه کارمندان قراردادي مدت موقت با داشتن يک ضامن کارمند رسمي /مدت موقت / مدت معين مي توانند از دو ماه علي الحساب حقوق برخوردار گردند.