گفت وگوي «مشعل» با مدير اچ اس اي شرکت پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران

آخرين عنصر سيستم مديريت اچ اس اي

مشعل  سيستم مديريت ايمني و بهداشت (HSE-MS) ويژگي هاي خاصي دارد که از آن جمله مي توان به ارتباط با عوامل انساني، مادي، فيزيکي و زيست محيطي اشاره کرد؛ سيستمي که داراي حيطه زماني است و از نخستين مرحله کار يعني انجام بررسي هاي لازم براي اطمينان از منطقي بودن اجراي پروژه شروع مي شود و تا آخرين مرحله برچيدن تاسيسات و بهره برداري ادامه دارد و در تمامي زير مراحل شامل برنامه ريزي، طراحي، آماده سازي، اجرا، پيش راه اندازي، راه اندازي، توليد، تعمير و نگهداري همراه با کار است و در تمامي شرايط غير عادي، نقش اول را در رفع بحران به عهده دارد.  اچ اس اي، داراي پيچيدگي هاي فراوان است، از اين رو توجه خاصي را در تمامي مراحل برنامه ريزي، اجرا، مميزي و اصلاحات مي طلبد. بر اساس اهميت اين موضوع، گفت وگويي با ايرج کلهري، مدير بهداشت، ايمني و محيط زيست شرکت پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي داشته ايم که در ادامه مي خوانيد:

برنامه مميزي دوره اي نظام مديريت اچ اس اي از شركت هاي پالايشي، همانند روال هرساله در تابستان سال جاري طرح ريزي شده و در حال انجام است. در اين زمينه ايرج کلهري مي گويد: پس از موافقت مقام عالي وزارت نفت با استقرار نظام مديريت بهداشت، ايمني و محيط زيست (HSE-MS) در صنعت نفت در سال 1380، موضوعِ بررسي منابع علمي موجود در اين زمينه و انتخاب مدل و تهيه راهنما براي استقرار نظام مديريت اچ اس اي در دستور كار شوراي مركزي نظارت بر ايمني و آتش نشاني قرار گرفت.

نتيجه فعاليت هاي كميته كارشناسي مربوط، با توجه به خط مشي اچ اس اي در وزارت نفت، منجر به انتخاب مدل انجمن بين المللي توليدكنندگان نفت و گاز (OGP) و تصويب نهايي آن در سي و هفتمين جلسه اين شورا  شد و اين موضوع در اواخر سال 1381 از سوي مقام عالي وزارت براي اجرا به صنايع نفت، گاز، پتروشيمي و پالايش و پخش ابلاغ شد. پس از آن، موضوع استقرار نظام مديريت اچ اس اي در مجموعه هاي عملياتي، همسو با ديگر شركت هاي اصلي، در دستور كار شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران و شركت هاي تابعه قرار گرفت.

  به گفته وي، ستاد مديريت اچ اس اي شركت ملي پالايش و پخش به منظور انجام تكاليف محول شده و همچنين ارزيابي اقدام هاي صورت گرفته و شناسايي وضعيت نظام مديريت اچ اس اي در شركت هاي تابعه، بويژه با توجه به فعاليت ها و عمليات شركت هاي پالايشي، از سال 1390، برنامه هاي دوره اي مميزي HSE-MS از شركت هاي پالايشي را به صورت منسجم در برنامه كاري خود قرار داده است.

کلهري به مميزي و بازنگري اشاره مي کند و مي گويد: «مميزي و بازنگري، آخرين عنصر از عناصر هفتگانه سيستم مديريت اچ اس اي است كه با هدف ارزيابي دوره اي از کارايي اجراي سيستم، اثربخشي و کفايت آن به عنوان يك ابزار مديريتي اجرا مي شود و نقش مهم و انکارناپذيري در پايش و تصديق ميزان استقرار اثربخش عناصر هفتگانه نظام مديريت اچ اس اي، تعيين انطباق و نداشتن انطباق عناصر نظام مديريت اچ اس اي استقرار يافته با الزام هاي راهنماي اچ اس اي و اطمينان از ادامه فعاليت ها در مسير اهداف مشخص و همچنين برنامه ريزي بهتر و مفيدتر براي آينده کاري سازمان در قالبي نظام مند و ساختاريافته در مجموعه هاي عملياتي ايفا مي کند.»

 

تعيين ميزان بهبود وضعيت نظام مديريت  اچ اس اي

مدير اچ اس اي شرکت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران ادامه مي دهد: «بر اساس برنامه ريزي هاي انجام شده و همانند روال گذشته، در تابستان سال جاري نيز برنامه منسجم مميزيHSE-MS از شركت هاي تابعه در بازه زماني دوماهه و در قالب سه تيم متشكل از كارشناسان خبره ستاد مديريت اچ اس اي پالايش و پخش و شركت هاي تابعه درحال انجام است. تيم هاي مميزي، با حضور كارشناسان حوزه هاي بهداشت، ايمني، محيط زيست، پدافند غيرعامل و آموزش اچ اس اي و با راهبري رؤساي واحدهاي بهداشت، ايمني و محيط زيست به عنوان سرمميز، در مدت سه روز كاري، ضمن بررسي مستندات، مصاحبه هاي تخصصي و بازديد ميداني از واحدهاي عملياتي، ميزان اصلاح و رفع موارد عدم انطباق فرصت هاي بهبود مطرح شده در مميزي هاي سال هاي گذشته را در حوزه هاي تخصصي مربوط بررسي کرده و ميزان بهبود وضعيت نظام مديريت بهداشت، ايمني و محيط زيست را در شركت هاي پالايشي تعيين کردند.»

کلهري مي گويد: «يافته ها و نتايج برنامه هاي مميزي، علاوه بر اينكه شركت ها را قادر مي سازد تا مغايرت فعاليت هاي خود را با اصول و استانداردهاي عناصر سيستم مديريت بهداشت، ايمني و محيط زيست شناخته و با برنامه ريزي صحيح به انطباق با اين استانداردها مبادرت ورزند، به صورت كمي نيز در فرايند انتخاب شركت هاي برتر در حوزه اچ اس اي از سوي ستاد مديريت اچ اس اي پالايش و پخش مورد استفاده قرار گيرند و از مجموع 100 امتياز، 35 امتياز را به خود اختصاص مي دهند. فرايند كمي سازي نتايج مميزي، از طريق امتيازدهي چك ليست مميزي با بيش از 280 سئوال مطابق با بندها و زيربندهاي راهنماي نظام مديريت اچ اس اي و الزام هاي ملي و شركتي در حوزه هاي بهداشت، ايمني، محيط زيست، آموزش و پدافند غيرعامل و با استفاده از روش كِرامِر انجام مي شود و در نهايت، امكان مقايسه كمي عملكرد شركت هاي پالايشي را در استقرار و بهبود عناصر كليدي سيستم مديريت اچ اس اي فراهم مي آورد.

بازديد و مميزي شركت پالايش نفت آبادان

بر اساس برنامه ريزي هاي صورت گرفته و به منظور بررسي ميزان انطباق با الزام هاي سيستم مديريت اچ اس اي در شركت پالايش نفت آبادان و در ادامه مميزي هاي سيستم
 HSE-MS در سال هاي قبل، تيم كارشناسي مديريت اچ اس اي از تاريخ 9 تير 1397 تا 11 تير 1397 به منظور انجام مميزي در آن شركت حضور يافتند. به دليل همكاري و مشاركت موثر در انجام فرايند مميزي از سوي مديران، رؤسا و ساير کارکنان شرکت پالايش نفت آبادان و با وجود شرايط بد آب و هوايي و مشكلات مربوط به كيفيت آب مصرفي، بيشتر واحدهاي عملياتي و ستادي شركت پالايش نفت آبادان، شامل واحدهاي عملياتي مناطق يك، 2 و 3، واحدهاي عملياتي آب، برق، بخار، واحدهاي طرح و برنامه ريزي تعميرات، واحدهاي عملياتي مخازن، اداره تداركات كالا و انبارها و واحدهاي ستادي شامل اداره اچ اس اي، بازرسي فني، شهرداري صنعتي، امور اداري، آموزش مركزي، حمل و نقل و كنترل ترافيك، آزمايشگاه، مركز سلامت كار، ICT، انبار پشتيباني پدافند و فرماندهي و مديريت بحران طي سه روز مميزي شدند و بر اساس آخرين ويرايش چك ليست مميزي (HSE-MS) مصوب تيرماه 95 مورد مميزي قرار گرفتند.

از جمله اقدام هاي بارز انجام شده در سطح شركت پالايش نفت آبادان مي توان به موارد زير اشاره کرد:

 -کسب گواهينامه   2018- ISO45001  به عنوان اولين شرکت ايراني در سطح کشور از شرکت DQS آلمان

-استقرار داشبورد مديريتي با نرم افزار بومي در سطح سازمان و تعيين وزن ادارات

-اجراي مديريت فرايندي APQC بر اساس الگو برداري از شرکت Shell و تعيين بيش از 750 شاخص فرايندي براي تمامي اداره ها در قالب شاخص هاي کارايي و اثربخشي

-ارزيابي ريسک واحدهاي مختلف اچ اس اي به صورت يکپارچه

-کنترل و بهينه سازي شرايط احتراق کوره ها و انجام اقدام هاي کنترلي در خصوص تعويض مشعل کوره هاي اوليه و ثانويه در واحد تقطير 80 و محاسبه ميزان صرفه جويي به ميزان بيش از يک ميليارد ريال در ماه از سوي مهندسي پالايش

-طراحي و ساخت سه دستگاه مانيتور سيار براي اطفاي حريق مخازن و کولينگ مخازن

-نظارت مناسب و مؤثر بر عملکرد اچ اس اي پيمانکاران از مرحله شناسايي و عقد قرارداد تا اتمام کار پيمانکاران

-انجام پروژه بازيابي گازهاي ارسالي به فلر

-اجراي طرح توسعه واحد تصفيه خانه پساب صنعتي (منطقه يک پالايشگاه)

-اجراي فاز اول پروژه نصب سيستم پايش آنلاين روي خروجي دودکش ها

-خريد تجهيزات مديريت بحران و اجراي پروژه هاي مقاوم سازي

-آموزش کارورزي دانشجويان دانشگاه ها به تعداد 1400 نفر از 150 دانشگاه کشور

-کسب رتبه نخست در بخش محيط زيست از بين 9 شرکت پالايشي طي سال هاي 91 تا 1395

-وجود خط Hot Line و دستگاه ضبط مکالمات صدا در اورژانس

-سنجش پارامترهاي بيولوژيکي کارکنان در معرضِ گاز بنزن