آزمون هاي کاربردي  در انتظار بهره برداران صنعت گاز

نيـروي انسـاني گـاز محک می خورد

شرکت انتقال گاز ايران بار ديگر با همت مثال زدني نيروي انساني خود توانست در سال 96 نيز با ثبت رکوردهاي جديد در همه بخش ها، مسئوليت سازماني خود را که همان انتقال پايدار، ايمن و بهره ور گاز است، به بهترين شکل محقق کند. سال گذشته که دماي منفي صفر درجه به صورت گسترده در 25 استان کشور ثبت شد، واحدهاي يدک 20 ايستگاه نيز به مدار آمدند تا با راهبري نيروي انساني، شاهد انتقال پايدار گاز در همه مناطق کشور باشيم.سال گذشته به طور ميانگين روزانه 7/730 ميليون مترمکعب گاز از سوي مجموعه شرکت انتقال گاز ايران منتقل و به مبادي هدف ارسال شده است. مجموع حجم انتقال گاز در دو ماه امسال نيز در حالي به 37 ميليارد و 347 ميليون مترمکعب رسيده که اين ميزان در مقايسه با مدت مشابه پارسال (34 ميليارد و 170 ميليون مترمکعب) بيش از 9 درصد افزايش داشته است.در ادامه، گفت وگوي سعيد توکلي، مديرعامل شرکت انتقال گاز ايران را در خصوص فعاليت هاي سال 96 و برنامه هاي سال 97 اين شرکت مي خوانيم.

شرکت انتقال گاز ايران، با توجه به دراختيار داشتن 70 درصد از دارايي هاي فيزيکي صنعت گاز، براي دستيابي به جايگاه و اقعي خود بايد چه فعاليت هايي در دستور کار قرار دهد؟

پيش از اين، مديران سازمان براساس مدل مديريت مسائل عمومي (PIN) معتقد بودند که اگر در درون سازمان، سبک مديريتي، افزايش بهره وري، سود، شاخص هاي مالي، عملکردي و نيروي انساني بهبود يابد، سازماني موفق خواهيم داشت. پس از آن، به اين نتيجه رسيدند که اين ارتباط به سازمان، نوعي نگرش تک بعدي و تونلي است.

طبيعتا سازمان بايد با محيط پيرامون نيز ارتباط داشته باشد، اما اين ارتباط بايد کاملا هدفمند و متناسب با شرايط و نيازهايش باشد. سازمان هاي اثربخش، بايد ابعادي همچون محيط زيست، مسائل اقتصادي، حفظ حريم ايمني، فرهنگي، اجتماعي، سياسي و... را نيز تعريف و تبيين کنند.

اين ارتباط براي شرکت بسيار موثر است و به عنوان مديريت مسائل عمومي شکل مي گيرد و در قالب مسئوليت اجتماعي مطرح مي شود و به نظرم مهم ترين آن بحث حريم است. هيچ زمان، با هيچ زيرساختي و نيروي انساني نمي توانيم اين اطمينان را به سيستم بدهيم که 36 هزار کيلومتر خط لوله مي تواند ايمن باشد، جز اينکه ارتباط معنادار با محيط پيراموني داشته باشد.

نمي توانيم بپذيريم که سازماني پيشرو هستيم، اما ارتباط و تعامل اثربخش با استانداري، مديريت بحران استان و ديگر سازمان ها نداريم. اتفاقا بايد نقش خود را ايفا کنيم و اين نقش بايد تعريف و مشخص باشد.

شرکت انتقال گاز ايران، از ديد درون سازماني نيز با وجود کاربرد عملياتي، نيروي انساني دانش محور، ذهن افزار و... دارد که در حوزه دانش فني صاحب سبک است.

در همايش علمي - کاربردي که نخستين بار در شرکت انتقال گاز ايران برگزار شد، 409 مقاله به دبيرخانه اين همايش ارسال شد. در حاشيه اين همايش، 330 قطعه خودکفايي که فرآيند ساخت آن به صورت کامل از سوي همکاران انجام شد و داراي شناسنامه فني بود، نيز به نمايش گذاشته شد.

اين موضوع مويد آن است که در کنار فعاليت هاي عملياتي، دانش فني و مهارت و نگرش نيز موجود است که همه اين موارد کمک مي کند تا سيستم را به روز کنيم.

مسئله بعدي، جايگاه ساختاري بود. از جمله ساختارهاي حاکميتي هستيم که در بدنه شرکت ملي گاز ايران باقي مي مانيم. ساختار حاکميتي به افراد با عملکرد کيفي بالا نياز دارد؛ از اين رو به دنبال افزايش نيروي انساني نيستيم بلکه به دنبال اين هستيم که نيروي انساني متناسب، اثرگذار و از نظر جسمي و رواني سالم داشته باشيم.

مسئله ديگر اين است که در شوراي مديران و جلسات هيئت مديره شرکت ملي گاز ايران، حضوري فعال و اثرگذار داريم.

شرکت انتقال گاز ايران با توجه به حجم تاسيساتي و پراکندگي که دارد، مي تواند در سطح ملي مطرح باشد و به چشم انداز افق 1404 که سرآمدي در تراز جهاني دست يابد. زماني که بحث سرآمدي مطرح مي شود، يعني بايد به تمام ابعاد توسعه فکر کنيم و همه ذي نفعان را در نظر بگيريم.

بايد توسعه متوازن داشته باشيم، به همين دليل به سيستم ها و استانداردهاي به روز بين المللي رجوع کرده ايم. اطلاعات همه تاسيسات و تجهيزاتمان را در IPCMMS تزريق و با IGS يکپارچگي ايجاد کرده ايم و ادعا مي کنيم که شرکت انتقال گاز ايران در ارتباط با بحث IPCMMS و دارايي فيزيکي، حرفي براي گفتن دارد و نهايت آرزويم اين است که اين شرکت در آينده، سيستم يکپارچه مديريتي به نام IGTC-MS مخصوص خود داشته باشد.

تک تک مناطق و افرادي که در سازمان هستند، متناسب با ماموريت پاک، ايمن بهره ور و پايدار گاز طبيعي خودشان را کاليبره مي کنند، به همين دليل پارسال، 21 آيتم موضوع هاي راهبردي را با 23 ماده اساسنامه شرکت مطابقت داده ايم تا ارتباط ميان اساسنامه، چشم انداز، سند راهبردي شرکت، ماموريت و اهداف عملياتي هدفمند شود.

 

 بزرگ ترين چالش شرکت انتقال گاز ايران چيست؟

متاسفانه متناسب، به موقع و در زمان مناسب رشد نکرده ايم. از سال 86 تا سال 96 رشدي انفجاري داشته ايم. بايد موضوع هاي راهبردي شرکت را اولويت بندي کنيم؛ در چند بعد از سطح اوليه کار عقب هستيم. نخست بحث ساختار ماست. ساختار سازماني شرکت انتقال گاز ايران از لحاظ کيفي ساختاري چابک نيست.  از 86 تا 96، حجم تاسيسات افزايش داشته، اما اين افزايش متناسب با کيفي کردن نيروي انساني نبوده است. در بحث منابع انساني، مالي، کالايي و... حتي در ارتباط با منابع محيطي، اين اتفاق رخ داده است.

 

 مهم ترين اقدام شرکت انتقال گاز ايران در سال 96 چه بوده است؟

فعاليت هاي بي نظيري از سوي همکاران در سال 96 انجام شده است.

بهره برداري از تاسيسات تقويت فشار گاز فراشبند 10 از جمله مهم ترين اقدام هاي سال 96 به شمار مي آيد.

همچنين براي نخستين بار در کشور، به فرمول ترکيبي و نحوه اعمال و مکانيزم اعمال کامپوزيت دست يافته ايم که در کاهش تخليه گاز بسيار اثربخش است.

از سوي ديگر، بازديد هايي از 20 تاسيسات راهبردي شرکت با هدف بررسي ابعاد مختلف آن انجام شد. ايستگاه هايي وجود دارند که در زمستان اثرگذار هستند. اين ايستگاه ها سال هاي گذشته پايداري کمتري داشتند. گروهي از ستاد با ترکيب مختلف شامل فني، منابع انساني، ايمني با چک ليست هاي راهنما به عنوان گروه معين به اين ايستگاه ها اعزام شده و پس از تهيه گزارش هاي کامل، در قالب جلسه اختتاميه موارد اصلاحي را به مدير منطقه اعلام کرده اند.

برگزاري نخستين همايش علمي - کاربردي انتقال گاز ايران، از ديگر اقدام هاي مهم سال 96 بود.

موضوع بعد اينکه، همکارانمان را به تخليه گاز حساس کرده ايم. اين حساس سازي از بالا تا کف سازمان و برعکس انجام شده و اين ارتباط دو طرفه است. هر دو بايد به يکديگر تذکر دهند و مکانيزم ها تعريف شود.

 امسال چه برنامه هاي ابتکاري براي افزايش توانمندي و نشاط نيروي انساني انجام مي شود؟

يکي از برنامه هاي مهم امسال، المپياد بهره برداران است. معتقدم بهره برداران، خلبانان توربين هستند و بايد از نظر جسمي، روحي، دانش، نگرش و... ديده شوند.

رويکرد ما اين است که بهره بردار، تنها مراقب دستگاه نيست بلکه بايد با تک تک سيستم هاي اندازه گيري ارتباط برقرار کند. يکي از مکانيزم ها اين است که اين صلاحيت علمي را به آزمون بگذاريم. اين فرآيند را در قالب المپياد بهره برداران پيگيري مي کنيم. در مرحله نخست، پرسش هايي تهيه شده و در اين بانک پرسش هايي در اختيار همکاران قرار مي گيرد و وضعيت آنها را مي سنجيم. اين مسابقات به صورت دوره اي برگزار مي شود و دوساله است. اين المپياد، در قالب 14 تيم بهره برداري طي قرعه کشي با حضور مناطق آغاز مي شود.

14 تيم به ايستگاه مي روند و هر تيم بهره برداري به همراه يک سرپرست، علاوه بر مباحث تئوري، مسائل عملياتي در قالب سناريوهاي خاص بررسي مي کند. اين فرآيند امتيازدهي مي شود، سپس سه گروه به مرحله پاياني مي رسند و برگزيده انتخاب مي شود.بخش زيادي از بدنه اصلي سازمان ما شامل بهره برداران و نيروهاي تعميراتي مي شود.

 

 مهم ترين رمز موفقيت يک نيروي عملياتي چيست؟

  کار خود را در آغوش گيرد و به آن عشق بورزد. نکته مهم اين است که آدم ها به جايگاه شخصيت مي دهند و قدرت و توانايي، هميشه همراه افراد است. مهمترين عامل اين است که نيروي انساني، به خود عشق بورزد و با اين کار حالش خوب مي شود، اعتماد به نفسش بالا مي رود، نسبت به وقت و زمانش در آينده از خود ارزيابي خوبي مي کند و به جاي اينکه سيستم براي آن راهبرد تعريف کند، او مي تواند راهبرد مند باشد. بزرگ ترين افتي که در عمليات کمتر ديده مي شود توهم است. نيروي انساني اگر دچار توهم شود و از واقعيت فاصله گيرد، سقوط مي کند. توهم پيدا کنيم که اين قدرت من از جانب خودم است و اين در حالي است که اين قدرت با يک خودکار آمده است.

 

 به عملکرد مناطق در سال 96 چه امتيازي مي دهيد؟

امتياز خوب مي دهم، اما تا عالي شدن بايد در مسير ماموريت و اهداف سازمان به صورت همسو حرکت کنيم.