گاز شيرين و غني براي تزريق به خط لوله ششم سراسري گاز كشور، توليد روزانه 110هزار بشكه ميعانات گازي و توليد روزانه 750 تن گوگرد دانه بندي شده بوده است.  در مجموع 4 سكوي توليدي دريايي شامل سه سكوي مستقل سرچاهي (هر يک داراي 12 حلقه چاه) و يك سكوي اقماري (9 حلقه چاه) در بخش فراساحلي اين طرح در نظر گرفته شده بود، اما چاه هاي سکوي اقماري اين فاز، با توجه به خواص ضعيف مخزني آن بلوک حفر نشدند. اين پروژه در اسفند 1392 به اولين توليد رسيد و در اسفند ماه 1393 به طور رسمي راه اندازي شد.

فاز 13

اجراي پروژه فاز 13 به کنسرسيومي متشکل از شرکت پتروپايدار ايرانيان، شرکت صنعتي دريايي ايران(صدرا) و شرکت مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران (گروه مپنا) واگذار شده که مسئوليت رهبري کنسرسيوم را شرکت پتروپايدار ايرانيان عهده دار است. عمليات احداث اين فاز از 25 خرداد 1389 آغاز شده است. هدف از اين طرح، توليد روزانه 6/56 ميليون متر مکعب گاز غني، توليد روزانه 75 هزار بشکه ميعانات گازي، توليد سالانه 05/1 ميليون تن گاز مايع (LPG) ، توليد سالانه يک ميليون تن اتان به منظور تامين خوراک واحدهاي پتروشيمي و توليد روزانه 400 تن گوگرد از طريق چهار سکوي دريايي در مجموع شامل 38 حلقه چاه در فاصله 90 کيلومتري ساحل کنگان است. پيش بيني مي شود، چاه هاي فاز 13 تا پايان سال 1397 به طور كامل وارد مدار توليد شوند.

فاز 14

اجراي پروژه فاز 14 به کنسرسيومي متشکل از سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران (ايدرو)، شرکت مديريت طرح هاي صنعتي ايران، شرکت مهندسي و ساخت تأسيسات دريايي ايران، شرکت ملي حفاري ايران، شرکت مجتمع کشتي سازي و صنايع فراساحل ايران، شرکت مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران (مپنا)، شرکت پايندان و شرکت ماشين سازي اراک واگذار شده که مسئوليت رهبري کنسرسيوم را سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران (ايدرو) به عهده دارد.

عمليات احداث اين فاز از 25 خرداد 1389 آغاز شد. هدف از اين طرح، توليد روزانه 6/56 ميليون متر مکعب گاز غني، توليد روزانه 75 هزار بشکه ميعانات گازي، توليد سالانه 05/1 ميليون تن گاز مايع  LPG  ، توليد سالانه يک ميليون تن اتان به منظور تأمين خوراک واحدهاي پتروشيمي و توليد روزانه 400 تن گوگرد از طريق چهار سکوي توليدي دريايي شامل در مجموع 44 حلقه چاه در فاصله 105 کيلومتري ساحل کنگان است. طرح توسعه بخش دريايي اين فاز، جلوتر از خشکي است و اولين خط فاز 14 در مدار توليد قرار گرفته و يکي از سکوها نيز راه اندازي شده است. در حال حاضر از اين فاز 500 ميليون فوت مکعب برداشت مي شود که به اين ميزان تا سه ماه آينده 500 ميليون فوت مکعب ديگر اضافه خواهد شد و به طور کلي برداشت از فاز 14 به يک ميليارد فوت مکعب خواهد رسيد.

همچنين پالايشگاه فاز 14 پارس جنوبي سال آينده تکميل مي شود. سکوهاي فاز دوم فاز 14 پارس جنوبي در يارد بوشهر در حال تکميل است و تا پايان سال وارد مدار توليد خواهد شد. به عبارت ديگر تا پايان امسال، يک ميليارد فوت مکعب گاز از پارس جنوبي برداشت مي شود تا يک ميليارد بعدي پس از تکميل پالايشگاه و در سال آينده برداشت شود.

 فازهاي 15و16

اجراي پروژه فازهاي 15و16 به كنسرسيومي متشكل از شركت هاي آريا نفت شهاب، مهندسي و ساخت تاسيسات دريايي ايران، صف و ايزوايكو واگذار شده است و شركت حفاري دانا، مسئوليت حفاري چاه هاي مربوط به سكوهاي دريايي را به عهده دارد.

عمليات احداث اين فازها از دي 1385 آغاز شده است. اهداف اين طرح، توليد روزانه 6/56 ميليون مترمکعب گاز غني، توليد روزانه 75 هزار بشکه ميعانات گازي، توليد سالانه 05/1 ميليون تن گاز مايع(LPG)، توليد سالانه يک ميليون تن اتان به منظور تامين خوراک واحدهاي پتروشيمي و توليد روزانه 400 تن گوگرد هستند. دو سكوي دريايي در مجموع شامل 22 حلقه چاه (هر سکو 11 حلقه چاه)، در فاصله 115 كيلومتري ساحل عسلويه، عمليات توليد گاز از اين فازها را اجرايي مي کند. اين پروژه در دي 1394 به طور رسمي راه اندازي شد.

فازهاي 17و18

اجراي پروژه فازهاي 17و18 به كنسرسيومي متشكل از سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، شركت مهندسي و ساخت تاسيسات دريايي ايران، شركت ملي حفاري ايران، شركت مهندسي و ساختمان صنايع نفت و شركت صنعتي دريايي ايران (صدرا) با هدف توليد روزانه 6/56 ميليون متر مکعب گاز غني، توليد روزانه 75 هزار بشکه ميعانات گازي، توليد سالانه 05/1 ميليون تن گاز مايع (LPG)، توليد سالانه يک ميليون تن اتان به منظور تامين خوراک واحدهاي پتروشيمي و توليد روزانه 400 تن گوگرد واگذار شده است. عمليات احداث اين فازها شامل چهار سكوي توليدي در بخش دريايي در مجموع دربرگيرنده 44 حلقه چاه (هر سکو 11 حلقه چاه) در 105 كيلومتري ساحل عسلويه، از 22 خرداد 1385 آغاز شده است. اين پروژه در فروردين 1396 به طور رسمي راه اندازي شد.

فاز 19

اجراي پروژه فاز 19 به كنسرسيوم شركت هاي پتروپارس، پتروپارس ايران و مهندسي و ساخت تأسيسات دريايي ايران واگذار شده است. عمليات احداث اين فاز با هدف رسيدن به توليد روزانه 6/56 ميليون متر مکعب گاز غني، توليد روزانه 75 هزار بشکه ميعانات گازي، توليد سالانه 05/1 ميليون تن گاز مايع(LPG)، توليد سالانه يک ميليون تن اتان به منظور تامين خوراک واحدهاي پتروشيمي و توليد روزانه 400 تن گوگرد از 25 خرداد 1389 آغاز شده است. تاسيسات دريايي اين فاز، شامل چهار (1+3) سكوي دريايي (دو سکوي اقماري و دو سکوي مرکزي) در مجموع شامل 21 (6+15) حلقه چاه در فاصله 110 كيلومتري ساحل كنگان است. يکي از سکوهاي اقماري اين فاز (شامل 6 حلقه چاه) از سکوهاي قديمي فاز يک به شمار مي رود که به فاز 19 الحاق شده است. اين پروژه در فروردين 1396 به طور رسمي راه اندازي شد.

فازهاي 20 و21

اجراي پروژه فازهاي 20 و 21 به شركت مهندسي و ساختمان صنايع نفت ايران (OIEC) به عنوان پيمانكار اصلي و شركت مهندسي و ساخت تاسيسات دريايي ايران واگذار شده است. عمليات اجرايي اين فازها از 25 خرداد 1389 با هدف توليد روزانه 6/56 ميليون متر مکعب گاز غني، توليد روزانه 75 هزار بشکه ميعانات گازي، توليد سالانه 05/1ميليون تن گاز مايع(LPG)، توليد سالانه يک ميليون تن اتان به منظور تامين خوراک واحدهاي پتروشيمي و توليد روزانه 400 تن گوگرد آغاز شد. تاسيسات دريايي اين فازها، داراي دو سكوي توليدي (هر سکو 11 حلقه چاه) در مجموع شامل 22 حلقه چاه در 105 كيلومتري ساحل عسلويه است. اين پروژه در فروردين 1396 به طور رسمي راه اندازي شد.

فازهاي 22 ، 23 و24

اجراي پروژه فازهاي 22، 23 و24 به شركت پتروسينا آريا و شركت صنعتي دريايي ايران (صدرا) واگذار شده است. عمليات احداث اين فازها از 25 خرداد 1389 آغاز شده و هدف از آن رسيدن به توليد روزانه 6/56 ميليون متر مکعب گاز غني، توليد روزانه 75 هزار بشکه ميعانات گازي، توليد سالانه 05/1 ميليون تن گاز مايع(LPG)، توليد سالانه يک ميليون تن اتان به منظور تامين خوراک واحدهاي پتروشيمي و توليد روزانه 400 تن گوگرد است. پيش بيني مي شود، توليد از چهار سكوي دريايي در مجموع شامل 38 حلقه چاه در فاصله 105 كيلومتري ساحل كنگان تا پايان سال 1397 به ظرفيت كامل برسد.

افزايش دوبرابري برداشت گاز طي  پنج سال

براساس آخرين اظهارنظر مديرعامل شرکت نفت و گاز پارس، تعداد چاه هاي در حال بهره برداري ميدان گازي مشترک با قطر، طي پنج سال گذشته بيش از دو برابر شده است. در سال 1392 تعداد 110 حلقه چاه   در مدار توليد ميدان پارس جنوبي   بود و هم اکنون اين ميزان به 252 حلقه چاه رسيده است، همچنين ميزان برداشت روزانه گاز ترش از 285 ميليون مترمکعب در سال 1392 به 570 ميليون مترمکعب تا پايان سال 1396 رسيده است.

محمد مشکين فام اعلام کرد: «از ابتداي توسعه ميدان مشترك پارس جنوبي تاكنون، يک تريليون و 240 ميليارد مترمکعب گاز غني برداشت شده و ظرفيت برداشت گاز از اين ميدان هم اکنون به 585 ميليون مترمکعب در روز رسيده است، همچنين در سال گذشته به طور ميانگين روزانه 600 هزار بشکه ميعانات گازي از فازهاي پارس جنوبي توليد شده است، ضمن اينکه طي 20 سال گذشته 27 سکوي گازي در پارس جنوبي نصب و بهره برداري شده که از اين ميزان 16 سکو در 5 سال گذشته وارد مدار توليد شده است.» وي با اشاره به اينکه از سال 1392 تا کنون، برداشت گاز از پارس جنوبي سالانه 17 درصد رشد داشته است، افزود: «ايران و قطر هم اکنون از اين ميدان مشترک به صورت برابر برداشت مي کنند، همچنين موفق شديم در سال گذشته براي نخستين بار روزانه 25 هزار بشکه نفت از لايه نفتي پارس جنوبي برداشت کنيم.» مديرعامل شرکت نفت و گاز پارس به بهره برداري رسمي سه طرح عظيم پارس جنوبي در ابتداي سال گذشته نيز اشاره کرد و گفت: در بخش فراساحل نيز در سال گذشته 400 کيلومتر عمليات لوله گذاري انجام شده است.

وي از نصب و بهره برداري از 5 سکوي طرح هاي توسعه پارس جنوبي در نيمه اول سال جاري خبر داد و افزود: در مجموع تا پايان سال 1397، 8 سکو وارد مدار توليد مي شود و به  بهره برداري مي رسد.

پايان خوش

نقشه ترسيم شده براي پارس جنوبي تا پايان امسال حکايت از اين دارد که خيز ايران براي رسيدن به توليد روزانه 700 ميليون مترمکعب گاز و 700 هزار بشکه ميعانات گازي با توسعه فازها در حال پيگيري است و هيچ قدرتي نمي تواند ايران را از دستيابي به اين هدف بازدارد.

مديران نفتي اعلام کردند  از 6 ماه گذشته شرايط بازگشت احتمالي تحريم ها و تاثير آن بر طرح هاي توسعه پارس جنوبي و همچنين تدابير مقابله با آن بررسي شده و اگر شركت توتال هم به هر دليلي نتواند فعاليتش در اين فاز را ادامه دهد، بر اساس مکانيزم هاي پيش بيني شده در مفاد قرارداد اين طرح، سهم توتال به شاخه بين المللي شرکت ملي نفت چين(CPNCI) واگذار خواهد شد و اگر شريک چيني هم به هر دليلي از قرارداد کناره گيري کند، شرکت ايراني پتروپارس، توسعه اين فاز را ادامه خواهد داد.