توليد صيانتي، به منظور نگهداري از اين دارايي ارزشمند، ضروري است.

وي استمرار ايمن و بهينه توليد، کاهش آلودگي هاي زيست محيطي، کاهش هزينه و افزايش بهره وري را از جمله دستاوردهاي مديريت يکپارچگي دارايي هاي فيزيکي در صنعت نفت عنوان کرد و گفت: اين شرکت با درک نقش بسزاي مديريت دارايي هاي فيزيکي، کميته اي را به اين منظور تشکيل داده و هم اکنون شناسايي و استقرار نرم افزار جامع مديريت يکپارچگي دارايي هاي فيزيکي را در دستور کار دارد.

مديرعامل شرکت نفت فلات قاره ايران ابراز اميدواري کرد که سيستم مديريت يکپارچگي دارايي هاي فيزيکي تا پايان امسال در شرکت نفت فلات قاره ايران استقرار يابد و اظهار کرد که شرکت‎هاي کارفرما مي توانند با بهره مندي از نظرات کارشناسان و خبرگان اين حوزه، بر توان عملياتي و اجرايي خود بيفزايند.

وي با اشاره به برخورداري اين شرکت از سکوهاي متعدد و تجهيزات فراوان در دريا، بر ضرورت اعمال مديريت دارايي‎هاي فيزيکي در بخش فراساحلي صنعت نفت تاکيد کرد.

بورد با بيان اين که مديريت دارايي هاي فيزيکي در صنعت نفت موضوع بسيار مهمي است، گفت: وجود 240 سازه دريايي و بيش از 125 دستگاه توربين در خليج فارس، نشان دهنده ميزان اهميت و ارزش بالاي مديريت دارايي‎هاي فيزيکي است.

وي افزود: در شرکت نفت فلات قاره ايران از 2 سال گذشته، کميته اي تخصصي براي مديريت دارايي هاي فيزيکي تشکيل شده و اميدواريم بر اساس برنامه ريزي انجام شده، بتوانيم در اين زمينه در شرکت هاي نفتي دولتي پيشقراول باشيم.

مديرعامل شرکت نفت فلات قاره ايران اعلام کرد: توجه به مديريت يکپارچگي در سازمان موجب استمرار توليد، کاهش هزينه هاي جاري توليد، افزايش عمر دارايي ها، توليد بهينه، افزايش سطح ايمني، کاهش آلودگي ها، خسارات و جرايم محيط زيستي ناشي از خرابي دارايي ها و سهولت و دقت در اتخاذ تصميمات راهبردي مديريتي در زمينه دارايي ها مي شود.

بورد با بيان اينکه مديريت دارايي فيزيکي، بحث تازه اي در دنياست و شايد در کشور ما هم پيشينه اين موضوع به يک دهه نمي رسد، گفت: متاسفانه در سال هاي سپري شده از عمر صنعت نفت در ايران، به دارايي هاي آن کمتر توجه شده و بايد به اين منظور برنامه ريزي شود.

 

اجراي پروژه مميزي وضعيت دارايي‎هاي فيزيکي

سيدپيروز موسوي، مديرعامل شرکت پايانه هاي نفتي ايران گفت: از اجراي پروژه مميزي وضعيت دارايي‎هاي فيزيکي در اين شرکت خبر داد و گفت: در اين چارچوب، 5 طرح اولويت‎دار در دستور اجرا قرار گرفته و مناقصات آنها برگزار شده است.

وي عنوان کرد: شرکت پايانه‎هاي نفتي ايران، مسئوليت صادرات 90 درصد نفت خام کشور و 100 درصد ميعانات گازي، همچنين مسئوليت سواپ نفت در پايانه شمال و پشتيباني از توليد و صادرات فرآورده‎هاي نفتي در ماهشهر را بر عهده دارد و نخستين شرکتي است که پروژه مميزي وضعيت دارايي هاي فيزيکي و نقشه راه تعالي آن را تدوين کرده است.

موسوي گفت: با اجراي اين پروژه، 14 طرح اوليه و سپس 5 طرح نهايي استخراج شد که هم اکنون مناقصات اين 5 طرح برگزار شده است.

مديرعامل شرکت پايانه هاي نفتي ايران با بيان اينکه شرکت پايانه‎هاي نفتي ايران، اجراي طرح يکسان سازي مشخصات فني هوزهاي شناور و زيرآبي متصل به گوي هاي شناور را در دستور کار دارد، بر ضرورت بهره‎مندي بيشتر از توانمندي‎هاي داخلي تاکيد کرد و افزود: بايد حضور بخش خصوصي در بخش نگهداشت و تعميرات صنعت نفت تقويت شود.

 

اولويت تعمير و نگهداري سکوي اميرکبير در نفت خزر

علي اصولي، مديرعامل شرکت نفت خزر گفت: صيانت از دارايي هاي فيزيکي شرکت نفت خزر، بويژه تعمير و نگهداري سکوي اميرکبير که خود مشتمل بر 89 سيستم است، از اولويت‎هاي اين شرکت در زمينه مديريت دارايي‎هاي فيزيکي به شمار مي رود.

وي افزود: با وجود توانايي و ظرفيت هاي مناسب هيدروکربوري در بخش جنوبي درياي خزر، به دليل محدوديت هاي تکنولوژيکي و مالي، تاکنون موفق به استحصال هيدروکربور از اين بخش نشده ايم؛ اما به واسطه فعاليت‎هاي اکتشافي ايران در اين بخش، از سال ها پيش نسبت به ايجاد زيرساخت هاي ساحلي در سواحل خزر اقدام شد و هم اکنون اين زيرساخت ها، به علاوه سکوي 15 هزار تني نيمه شناور اميرکبير و سه شناور کاسپين 1، 2 و 3 و گوي شناور اقيانوس شناسي آستارا از جمله دارايي هاي صنعت نفت در شمال کشور به شمار مي روند.

اصولي گفت: ايجاد اين زيرساخت ها و بهره مندي از اين دارايي ها از يک سو و فعاليت هاي اکتشافي ايران که منتهي به کشف ميدان سردارجنگل در آب هاي عميق خزر شد از سوي ديگر، قدرت چانه زني ايران را براي جذب سرمايه و تکنولوژي در اين بخش افزايش داد و در گشايش راه تعامل ايران و آذربايجان براي توافق به منظور برداشت مشترک از خزر بي تاثير نبوده است.

 اجراي پايلوت مديريت دارايي هاي فيزيکي از شرکت ملي حفاري

سپهر سپهري، مديرعامل شرکت ملي حفاري ايران گفت: اين شرکت مي‎تواند گزينه خوبي براي اجراي پايلوت طرح‎هاي مربوط به مديريت دارايي‎هاي فيزيکي باشد.

وي افزود: مديريت يکپارچه دارايي هاي فيزيکي در شرکت ملي حفاري نهادينه شده و به صورت يک واحد ستادي، زير مجموعه مديريت عامل در ساختار سازماني شرکت قرار دارد.

مديرعامل شرکت ملي حفاري ايران با تشريح روند پيگيري‎هاي انجام شده به منظور استقرار مديريت يکپارچه دارايي هاي فيزيکي در شرکت ملي حفاري ايران اظهار کرد: هر تجهيز و دارايي فيزيکي در مدت عمر خود، مراحل متعددي را طي مي کند که تحقق هر مرحله در حيطه وظايف يک يا تعدادي از مديريت هاي اصلي شرکت است.

سپهري، يکي از اقدام هاي موثر در اين زمينه را تهيه گزارش خود ارزيابي، تعيين سطح بلوغ سازماني و تهيه ويرايش هاي اول و دوم نقشه راه استقرار نظام مديريت دارايي هاي فيزيکي عنوان کرد که در مرحله خودارزيابي اوليه از خدمات شرکت مشاور نيز استفاده شده است.

وي به آغاز تدوين اسناد راهبردي نظام مديريت دارايي هاي فيزيکي بر مبناي اهداف چشم انداز شرکت اشاره و گفت: هم اکنون برنامه ريزي براي نياز سنجي، ايجاد و ارتقاي سيستم هاي مهندسي و اجرايي در اين خصوص در جريان است.

سپهري، تهيه دستورعمل هاي اجرايي مديريتي، فرهنگ استفاده و نگهداشت دارايي هاي فيزيکي، توجه به الزام هاي ايمني و ايجاد ساختار سازماني براي مديريت دارايي هاي فيزيکي را از نکاتي دانست که بايد در راهبري مديريت يکپارچه دارايي هاي فيزيکي مورد توجه ويژه قرار گيرد.

 وي خاطرنشان کرد: ايجاد اطمينان از فوايد پياده سازي اين سيستم در مديران، تخصيص بودجه، برون سپاري و استفاده از خدمات مشاوره، بخصوص در زمينه آموزش گروه هاي اجرايي، مديريت و ارزيابي ريسک دارايي ها و مطالعه دقيق ارزش دارايي ها از طريق کارشناسان و گروه هاي تخصصي و مجرب از جمله راهکارهاي بنيادي براي مقابله با چالش ها در اين ارتباط است.

سپهري با اشاره به نامگذاري امسال گفت: همانطور که براي تحقق حمايت از کالاي داخلي بايد به همه جوانب آن توجه شود تا سازنده داخلي بتواند کالايي با کيفيت، رقابت پذير با قيمت مناسب توليد کند، در زنجيره مديريت يکپارچه دارايي هاي فيزيکي نيز تامين کالاي با کيفيت، نگهداري و تعميرات به موقع تجهيزات و تاسيسات و بهينه سازي هزينه ها در افزايش ارزش افزوده و عمر مفيد تاسيسات، بسيار تاثيرگذار است.

وي با بيان اين که 68 درصد خدمات يکپارچه صنعت حفاري در کشور از سوي ملي حفاري ايران ارائه مي شود، اظهار کرد: تحقق اهداف مديريت يکپارچه دارايي هاي فيزيکي آثار مفيد و ارزشمندي در زمينه استفاده بهينه از ظرفيت هاي بالقوه و بالفعل تمامي صنايع از جمله صنايع نفت و گاز دارد و با توجه به جايگاه و اهميت صنعت حفاري در فرايند توليد نفت و گاز، اين شرکت با جديت پيگير استقرار کامل اين مديريت در بخش هاي مختلف عملياتي و پشتيباني است.

سپهري خاطرنشان کرد: اين نشست علمي و تخصصي بايد خروجي داشته باشد و پيشنهاد مي شود، راهکارهاي ارائه شده در اين کنفرانس، به صورت آزمايشي (پايلوت) در شرکت هايي نظير شرکت مهندسي و ساخت تاسيسات دريايي ايران يا شرکت ملي حفاري ايران، براي ارزيابي نتايج به دست آمده، اجرايي شود.

 

يکپارچگي، رکن مهم مديريت دارايي‎هاي فيزيکي

تورج دهقاني، مديرعامل شرکت مهندسي و توسعه نفت، بر اهميت مولفه «يکپارچگي» در مديريت يکپارچگي دارايي‎هاي فيزيکي صنعت نفت و گاز تاکيد کرد و گفت: توجه کافي به اين مولفه، سازمان‎ها را در خلق ارزش و مديريت بهينه ريسک ياري مي‎دهد.

وي به عنوان رئيس پنل «سياستگذاري، برنامه‎ريزي و پياده‎سازي مديريت يکپارچگي دارايي در صنعت نفت و گاز» سخنراني کرد و درکنار هم قرار گرفتن مجموعه عوامل توليد را در قالب چارچوبي تعيين شده و با تعريف نقشي مشخص، همسو با اهداف سازمان، به منظور دستيابي به ارزش افزوده بيشتر مورد تأکيد قرار داد.

مديرعامل شرکت مهندسي و توسعه نفت افزود: شاکله و محتواي مديريتي هر شرکت يا بنگاه، بويژه در بخش بالادست صنعت نفت، مشتمل بر 2 بخش است؛ اول آنکه چگونه ارزش‎هاي نهفته و ظرفيت‎هايي که بتوانند به خلق ارزش و درآمد منتهي شوند، شناسايي شده و دوم اينکه با توجه به ريسک و نااطميناني توأمان با فرآيند خلق ارزش، چگونه اين ريسک‎ و نااطميناني مديريت شود؟

به گفته دهقاني، اينجاست که اهميت و ضرورت «يکپارچگي» آشکار مي‎شود تا بتوان از کنار هم قرار دادن درست منابع و عوامل توليد، در کوتاه ترين زمان ممکن، نسبت به حداکثرسازي خلق ارزش و مديريت ريسک‎هاي موجود در اين مسير که در بخش بالادستي زياد هم هستند، اقدام کرد.

وي با بيان اين که خلق ارزش و ايجاد درآمد در بخش بالادستي صنعت نفت نيازمند هنر، خلاقيت و مديريت ريسک است، افزود: توجه کافي به مولفه «يکپارچگي» کمک مي‎کند که هيچ عامل توليدي بيکار يا مازاد يا معطل فراهم شدن ديگر عوامل باقي نماند. به طور مثال، ممکن است ميلياردها دلار تأسيسات که آماده خلق ارزش هستند، تنها به دليل تعمير و نگهداري نشدن يک تجهيز کوچک از ايجاد ارزش باز بمانند، در صورتي که با نگاه يکپارچه، شاهد چنين ناکارآمدي‎هايي نخواهيم بود.

دهقاني مديريت دارايي هاي فيزيکي را بويژه در بخش فراساحل صنعت نفت بسيار حائز اهميت خواند.

 

ضرورت بازنگري  درساختار شرکت هاي نفتي

مديرکل اداره نظام مديريت دارايي‎هاي فيزيکي وزارت نفت معتقد است، ساختار شرکت‎هاي زيرمجموعه وزارت نفت، به بازآرايي و بازنگري در حوزه مديريت دارايي‎هاي فيزيکي نياز دارد.

عليرضا اصل عربي، به عنوان رئيس ميزگرد «فرصت ها و چالش هاي استقرار مديريت يکپارچگي دارايي ها در صنعت نفت» با اشاره به قدمت بسياري از تاسيسات صنعت نفت، صيانت از دارايي هاي فيزيکي را ضروري برشمرد.

وي با اشاره به اينکه براساس استانداردهاي جهاني بايد 2 تا 5/2 درصد ارزش دارايي ها در بخش نگهداري و تعميرات هزينه شود، گفت: چنين رويکردي در صنعت نفت ايران نيز بايد مورد توجه قرار گيرد.

به گفته مديرکل اداره نظام مديريت دارايي‎هاي فيزيکي وزارت نفت باتوجه به اينکه بيشتر تاسيسات نفت و گاز، از نيمه عمرشان گذشته و در حال حاضر جايگزيني براي آنها وجود ندارد و تقريبا بيشتر طرح هاي توسعه اي در اين صنعت اجرايي شده است، بنابراين مديريت يکپارچگي دارايي ها به دليل عظيم بودن ميزان دارايي هاي اين صنعت، بايد مورد توجه قرار گيرد.

اصل عربي با اشاره به صحبت هاي مديرعامل شرکت ملي نفت ايران در اين کنفرانس، مبني بر حرکت به سمت بهره مندي بيشتر از توانمندي هاي بخش خصوصي عنوان کرد: شرکت‎هاي خصوصي براي موفقيت در اين مسير، بايد در حوزه مديريت دارايي هاي فيزيکي تقويت شوند.

به گفته وي اين کنفرانس به دنبال شناسايي و معرفي الزام هاي مديريت دارايي هاي فيزيکي، اقدام هاي شرکت هاي پيشرو بين المللي در اين حوزه، سياست هاي وزارتي و نحوه استفاده بهينه از ظرفيت شرکت هاي داخلي در اين زمينه است.

مديرکل نظام مديريت دارايي هاي فيزيکي وزارت نفت گفت: براساس دستور وزير نفت، به منظور توسعه نظام مديريت دارايي هاي فيزيکي در صنعت نفت و همسو با تدوين استانداردهاي بين المللي اين مهم در سال 2014، نظام نامه نگهداشت و تعميرات در صنعت نفت تهيه شده است.

وي با بيان اينکه اين نوع خدمات در صنعت نفت قديمي است، اما در قالب اين نظام نامه، يکپارچگي و هم آوايي بين همه الزام ها براي تعميرات و نگهداشت به دست مي آيد، گفت: در قالب اين کنفرانس، مي توانيم خدمات دهندگان اين عرصه در بخش هاي مهندسي، ساخت و بازسازي و تعميرات را به عنوان بازوهاي اجرايي شناسايي و همراه کنيم، همچنين اميدواريم در کنار اين کنفرانس، زمينه اي براي فعال شدن شرکت هاي مشاور اين عرصه فراهم شود؛ زيرا هم اکنون تعداد اين مشاوران به انگشتان يک دست هم نمي رسد.

اصل عربي اظهار اميدواري کرد که با گسترش و توسعه سيستم مديريت يکپارچگي در صنعت نفت طبق استانداردهاي روز دنيا به زودي شرکت هاي توانمند در اين عرصه فعال شده و به آنها صلاحيت و رتبه هم داده شود.

وي افزود: هم اکنون صنعت نفت، تجزيه و تحليل هاي فني و کاربردي خوب و قابل قبولي دارد، اما در تجزيه و تحليل ها در زمينه ريسک ها، اقتصادي و مالي نقصان دارد و خلأ اين بخش در مديريت تعميرات و نگهداري احساس مي شود، به همين دليل مي توان گفت که هزينه هاي تعمير و نگهداري غيرمستقيم در شرکت هاي نفتي ما بالاست.

مديرکل نظام مديريت دارايي هاي فيزيکي وزارت نفت با تاکيد بر اين که آينده وزارت نفت با رعايت و اجرايي کردن اين استانداردها شکوفا مي شود، گفت: اين رويکرد و اين کنفرانس، رويکردي جديد در صنعت نفت است که مي توان با جدي گرفتن آن، وضعيت تعميرات و نگهداري در صنعت را بهبود بخشيد و خسارت هاي احتمالي را به حداقل رساند.

در ادامه اين نشست، اصل عربي، بر ضرورت توجه بيشتر به مديريت دارايي هاي فيزيکي در صنعت نفت تاکيد کرد و گفت: با توجه به تاسيسات و دستگاه هاي ارزشمندي که در صنعت نفت ساحلي و فراساحلي کشور وجود دارد، نگهداري از اين تاسيسات از اهميت بسيار بالايي برخوردار است و اميدوارم برگزاري اين همايش بتواند در دستيابي به اين هدف بزرگ کمک کند.

وي جهش نرم افزاري ازسوي دانشگاه هاي کشور را بسيار مهم ارزيابي کرد و گفت: با توجه به پيچيده بودن مباحث نرم افزاري مديريت دارايي هاي فيزيکي، دانشگاه ها بايد به اين موضوع ورود کنند و کشور را از وابستگي به شرکت هاي خارجي در اين زمينه رها سازند.

 

 استقرار سيستم مديريت دارايي‎هاي فيزيکي نفت و گاز پارس تا سال آينده

عليرضا عبادي، مدير توليد و عمليات شرکت نفت و گاز پارس اظهار اميدواري کرد: براساس پيش بيني ها و اقدامات انجام شده، تا سال آينده، مديريت يکپارچگي دارايي‎هاي فيزيکي نفت و گاز به طور کامل در اين شرکت استقرار يابد.

وي افزود: شرکت نفت و گاز پارس، روي بزرگترين مخزن گازي جهان فعاليت مي‎کند و تجهيزات و تاسيسات فراساحلي بسياري در اختيار دارد که مديريت بهينه آنها ضروري است.

 عبادي گفت: از مجموع 390 حلقه چاهي که بايد در پارس جنوبي حفاري شود، تاکنون 263 حلقه چاه حفاري شده و از مجموع 41 سکويي که بايد وارد مدار شود، تاکنون 28 سکو به مدار آمده است.

 وي ابراز اميدواري کرد که تا پايان سال، 10 سکوي پارس جنوبي به بهره برداري برسد و ادامه داد: اين شرکت بالغ بر 6 هزار کيلومتر خطوط لوله و همچنين نيروگاه برقي براي تامين انرژي برق تاسيسات خود در اختيار دارد؛ تجهيزاتي که تعميرات و نگهداري از آنها اجتناب ناپذير است.

 مدير توليد و عمليات شرکت نفت و گاز پارس به فعاليت هاي انجام شده در اين شرکت در زمينه استقرار مديريت دارايي هاي فيزيکي از جمله راه اندازي کامل سامانه CMMS در سکوهاي موجود، يکپارچه سازي چاه ها (WIMS)، تهيه دستورعمل ها و اجراي فرايندهاي پايش، بازرسي، تعمير و نگهداري چاه ها اشاره کرد و گفت: در برنامه داريم که طي 18 ماه، عمليات ROV (بازرسي سطوح بيروني خطوط لوله) را براي همه خطوط لوله موجود در ميدان پارس جنوبي عملياتي کنيم. همچنين براي توپکراني هوشمند خطوط لوله برنامه ريزي کرده ايم و مناقصه مربوط به آن نيز برگزار شده است.

عبادي از جمله فرصت هاي پياده سازي سيستم (AIMS) را مکانيزاسيون رويه ها و فرآيندها در راستاي کنترل بهتر عملکرد سازماني، فرهنگ سازي، نگهداشت بهينه دارايي ها و کاهش هزينه هاي تعميراتي، اصلاح فرايندهاي سازماني با هدف استفاده بهينه از منابع، کاهش ريسک ها و قانونمند و اجرايي کردن مهندسي ارزش اعلام کرد.

به گفته وي، شرکت نفت و گاز پارس براي اجرايي کردن سيستم مديريت يکپارچگي دارايي ها، به تشکيل کارگروه هاي تخصصي براساس نظام نامه، جمع آوري داده ها و آرشيوبندي اطلاعات موجود، خود ارزيابي و تامين و تخمين بودجه مورد نياز براي ايجاد سيستم اقدام کرده است.

 عبادي مکانيزه کردن رويه ها و فرايندها، کاهش ريسک، افزايش بهره وري و صرفه جويي در هزينه ها را از دستاوردهاي اجراي مديريت دارايي هاي فيزيکي در شرکت برشمرد و تاکيد کرد: هرگونه هزينه اي براي استقرار مديريت دارايي هاي فيزيکي، به نوعي سرمايه گذاري است و لازم است اين نگرش در همه شرکت ها و سازمان ها حاکم شود.

وي به برنامه آينده شرکت براي استقرار اين سيستم مديريت اشاره کرد و گفت: انتخاب مشاور واجد صلاحيت در سه ماهه دو سال جاري، انجام ارزيابي GAP ANALYZE و متعاقبا تهيه ROAD MAP در سه ماهه دوم امسال و پياده سازي کامل سيستم تا پايان سال آينده انجام خواهد شد.

 

ضرورت ترويج فرهنگ حفاظت از تاسيسات

در ابتداي اين همايش ابوالقاسم رحماني، دبير کنفرانس بين المللي مديريت يکپارچگي دارايي هاي فيزيکي صنعت نفت و گاز، هدف اين کنفرانس را ترويج فرهنگ حفاظت از سرمايه هاي موجود اعلام کرد و گفت: به دليل فرسودگي هاي موجود در خطوط لوله، توجه به مديريت يکپارچگي دارايي در نفت و گاز بحثي انکارناپذير است.

وي افزود: شرکت مهندسي و ساخت تاسيسات دريايي تاکنون بيش از 2 هزار کيلومتر خط لوله و بيش از 20 سکو را ساخته و نصب کرده که تعميرات، نگهداشت و بهره برداري از اين تجهيزات، هزينه ها و شرايط خاصي دارد و به نظر مي رسد حفاظت از اين دارايي ها براي کاهش هزينه ها، اقدامي منطقي باشد.

رحماني با اشاره به حوادثي که سال هاي گذشته در مجموعه صنعت نفت و اين شرکت رخ داده است، گفت: اين اقدام براي صنعت نفت، حياتي است و بايد در کل صنعت و حتي ديگر بخش هاي صنعت کشور فراگير شود.

وي بررسي اتفاقاتي را که به وقوع حوادث وسيع در دريا منجر مي شود، ضروري دانست و تصريح کرد: بروز حوادث مشابه مي تواند ابعاد سياسي و اقتصادي به همراه داشته باشد.

رحماني با بيان اين که مخزن چاه، تاسيسات سرچاهي، خطوط انتقال و ترمينال ها در بخش ساحل و فراساحل صنعت نفت قرار دارد، افزود: دارايي‎ها در دريا به دليل شرايط محيطي، نرخ زوال بالاتري نسبت به خشکي دارند و توجه به اين موضوع، اهميت خاصي به مديريت دارايي‎ها در اين بخش مي دهد.

وي تاکيد کرد: جدا از مسائل اقتصادي، تبعاتي همچون افت فشار گاز در زمستان، مي تواند براي کشور مشکلات جدي ايجاد کند و همين مسائل است که جايگاه مديريت دارايي هاي فيزيکي در بخش ساحل و فراساحل صنعت نفت ايران را بالا مي برد.

رحماني ادامه داد: اين کنفرانس، ترويج فرهنگ حفاظت از سرمايه هاي موجود را دنبال مي کند و شناسايي فرصت ها و چالش ها، بيان تجربيات و درس ها، شناسايي شرکت هاي صاحب دانش و تجربه و جمع آوري بانک اطلاعاتي، از ديگر اهداف اين کنفرانس است. وي افزود: پياده سازي مديريت يکپارچه دارايي ها و کمک به همسو کردن توانايي‎هاي داخلي و خارجي براي صيانت از سرمايه ملي در صنعت نفت امري ضروري است، بنابراين در اين راه بايد تجربه و دانش لازم شناسايي و به کارگيري شود.