افزايش کيفيت و کاهش هزينه؛ دو محصول مدل جديد مديريتي

تغيير آرايش خطوط براي انتقال افزايش توليد گاز

راه اندازي فازهاي جديد پارس جنوبي، سبب افزايش ظرفيت توليد گاز و توسعه گازرساني در بخش هاي مختلف مصرف در سال هاي گذشته شده است. همزمان با برنامه هاي تعريف شده براي ورود و توسعه فازهاي پارس جنوبي، تغيير آرايش شبکه گاز براي انتقال اين ميزان افزايش توليد به نقاط مصرف نيز در دستور کار شرکت انتقال گاز ايران قرار گرفته و منطقه 10 عمليات انتقال گاز که سرمنشا اين توليد قرار دارد با بهره گيري از يکهزار و 920 کيلومتر خط لوله، پنج ايستگاه تقويت فشار گاز و 6 مرکز بهره برداري، وظيفه سنگيني به دوش مي کشد. براين اساس، تعامل و واکنش سريع در برابر تغييرات فازهاي پارس جنوبي نيازمند آمادگي کامل خطوط، تاسيسات و تجهيزات، همچنين نيروي انساني توانمند است.  دراين زمينه «مشعل» با حميد خدري، مدير منطقه 10 عمليات انتقال گاز گفت وگويي انجام داده است که در ادامه مي آيد.

منطقه 10 عمليات انتقال گاز براي انتقال افزايش توليد فازهاي پارس جنوبي چه فعاليت هايي انجام داده است؟

فعاليت هاي گسترده و پروژه هايي براي انتقال افزايش توليد پارس جنوبي از سوي اين منطقه اجرا شده است که موازي کردن خطوط پنجم و ششم سراسري، يکي از اين پروژه ها به شمار مي آيد.  اين پروژه سال گذشته اجرا شد و با اجراي آن تاسيسات خورموج، آب پخش و سردشت، افزون بر خط پنجم سراسري، قابليت کارکرد روي خط ششم سراسري را نيز پيدا کرد. با توجه به توسعه خط ششم سراسري، امسال مي توانيم از اين ظرفيت استفاده و از توربوکمپرسورهاي خط پنجم براي انتقال گاز شيرين نيز استفاده کنيم.  اتصال فازهاي 20 و 21 به خط چهارم سراسري، آماده سازي براي اتصال فازهاي 13 و 22، 23 و 24 به خطوط سراسري، راه اندازي ايستگاه هاي خورموج و آب پخش، از ديگر فعاليت هايي بوده که در انتقال افزايش توليد گاز پارس جنوبي تاثير داشته است.

 

  پارسال، چه پروژه هاي کاربردي در حوزه افزايش ضريب انتقال گاز از سوي منطقه 10 اجرا شده است؟

شرکت پالايش گاز فجرجم در پيک مصرف روزانه 117 ميليون مترمکعب گاز توليد مي کند و درصورتي که امکان انتقال اين ميزان وجود نداشته باشد، اين پالايشگاه از مدار خارج مي شود. براين اساس، پروژه اي به طول پنج کيلومتر براي اتصال خروجي شرکت پالايش گاز فجرجم به ايستگاه کنگان اجرا شد که اين پروژه، ضريب ايمني انتقال گاز را افزايش داد.  همچنين پيش ازاين، خروجي شرکت پالايش گاز پارسيان تنها به خط چهارم تزريق مي شد که با تعريف پروژه اي جديد، ارتباط خط هشتم سراسري نيز به اين پالايشگاه برقرار شد. از اين نوع فعاليت ها که با هدف افزايش ضريب انتقال گاز به شمار مي آيند، در شرکت انتقال گاز ايران و منطقه 10 بسيار انجام شده است.

 

شرکت انتقال گاز ايران براي دستيابي به جايگاه واقعي خود چه فعاليت هايي بايد انجام دهد؟

رسالت شرکت انتقال گاز ايران، انتقال ايمن، پاک و مستمر به نقاط مختلف کشور است. نقش تشريفات سازمان به ما داده نشده و ما نيز انتظار نداريم تشريفات داشته باشيم. ما نقش امنيت انرژي را برعهده داريم که بسيار راهبردي است. معتقدم شرکت انتقال گاز ايران بايد گمنام باقي بماند. مردم چيزي را مي شناسند که نياز دارند؛ آنها به گاز با فشار 1400 پوند بر اينچ مربع نياز ندارند. ما جايگاه ديگري داريم و دنيا بايد ما را بشناسد و به برند بين المللي تبديل شويم. شرکت انتقال گاز ايران، 70 درصد تجهيزات شرکت ملي گاز ايران را در اختيار دارد و بايد به يکي از شرکت هاي برتر دنيا در حوزه هاي فناوري، منابع انساني، تحقيق و توسعه و... تبديل شود. شاخص هاي عملياتي براي سازمان تعريف شده و بايد با شرکت هاي بزرگ دنيا رقابت کنيم. با روند مثبتي که انتقال گاز پيش گرفته و در حوزه مدل هاي راهبردي کار مي کند که ازجمله چشم انداز 1404 نيز به شمار مي آيد، بايد به يکي از شرکت هاي برتر دنيا تبديل شود.

در مسير اجراي اقتصادي پروژه ها از چه روش هايي بهره گرفته ايد؟

برنامه ها و فرآيندهاي پارسال براين اساس شکل گرفت که چگونه مي توانيم پروژه ها را با هزينه کمتر اجرا کنيم. در اين زمينه دو کار مهم را در مسير فرهنگ سازماني انجام داده ايم. نخست BPR است. مهندسي مجدد ساختارها و فرآيندها، همچنين بودجه بر مبناي صفر که دستور اصلي ما از ابتداي پارسال بوده است. در سال 2018 نمي توان سازمان را همچون سال 1990 اداره کرد. براين اساس، فرآيندي را که به آن اشاره کردم (مهندسي مجدد ساختارهاي سازماني و فرآيندهاي کاري و بودجه بر مبناي صفر) آغاز کرديم. در اين زمينه ابتدا دوره هايي در منطقه برگزار شد و در زمينه تحليل سيستم، سيستم هاي سازماني و مديريت تغيير با همکاران صحبت کرده و پس از آن به سراغ بودجه بر مبناي صفر رفتيم. براساس اين مدل، چرايي اجراي پيمان ها و هزينه در نظرگرفته شده براي آن بررسي مي شود. به عنوان مثال، هزينه پيمان هاي خدماتي هرساله حدود 15 تا 20 درصد نسبت به سال پيش از آن اضافه مي شود. پيمان سال گذشته حمل و نقل منطقه، 70 ميليارد ريال برآورد شده بود که پس از 30 ساعت نشست کارشناسي و بررسي اين مبلغ در قالب ساختار بودجه بر مبناي صفر، اين ميزان به 50 ميليارد ريال کاهش يافت. اين گونه تغييرات اساسي در ساختار فرآيندها، ريسک در پي خواهد داشت. ابتدا تصور مي شد با کاهش 20 ميليارد ريال مبلغ پيمان، فعاليت هاي شرکت در بخش حمل و نقل با مشکل روبه رو خواهد شد، درحالي که بدون کوچک ترين مشکل، اين پيمان اجرا شد. اين پيمان، پارسال نيز در قالب اين ساختار بررسي شد و نسبت به سال 95، شاهد 7 ميليارد ريال کاهش بوديم.  اين موضوع در سازمان هاي دولتي ايران، فرآيندي شگفت انگيز محسوب مي شود که پيمان هاي خدماتي به جاي رشد 20 درصدي، کاهش هاي شديد را از سر بگذرانند. در پيماني ديگر، 40 ميليارد ريال براي اجراي پروژه هاي ابنيه برآورد شده بود که با بررسي در کارگروه، شاهد کاهش هشت ميليارد ريالي مبلغ پيمان بوديم. بخش قابل توجهي از سرفصل هاي اقتصاد مقاومتي به «شکست ناپذيري سازماني» اختصاص دارد و منطقه 10 عمليات انتقال گاز به معناي واقعي و به صورت عملي در اين مسير گام برداشته است.  با بهره گيري از اين مدل، شاهد کاهش هزينه و افزايش کيفيت بوده ايم تا جايي که پس از ارائه گزارش هاي آن به مهندس عراقي، مديرعامل شرکت ملي گاز ايران، منطقه 10 را به عنوان بنچ مارک براي ديگر سازمان معرفي کرد.

 

 در پايان اگر نکته اي باقي مانده، بفرماييد.

تاکنون، فعاليت هاي عملياتي و بهبود گسترده اي از سوي منطقه 10 عمليات انتقال گاز ايران اجرا شده است. اين فعاليت ها با کار گروهي و سيستمي، همت و تلاش همکاران و با کمترين هزينه و دقت بالا انجام شده تا زمستان امسال نيز  همچون سال هاي گذشته ، شاهد انتقال پايدار، ايمن و بهره ور گاز باشيم.