وزارت دولت سیزدهم در بهینه سازی محصول گام های مهمی برداشته است

کیفی سازی کانون توجه  پالایشگاه های کشور

مشعل    صنعت نفت وتوسعه آن به عنوان موتوری محرک و قوی برای پیشبرد اهداف کلان اقتصادی کشور، موضوعی مهم دردولت سیزدهم است که مدیران ارشد این صنعت دربخش های مختلف آن را در دستورکارخود قرار داده اند. دراین میان شرکت ملی پالایش و پخش فراورده های نفتی ایران نیزبه عنوان متولی و راهبرتولید فراورده های نفتی درپالایشگاه نفت کشور، بنابرمسؤولیت خود به کیفی سازی محصول به عنوان یک اصل مهم توجه دارد.  یکی ازمهم ترین کانون های تمركزشركت ملی پالايش وپخش فراورده های نفتی ایران به عنوان متولی توسعه حوزه صنعت پالايش، ایجاد زمينه برای اجرای طرح های ارتقای كيفی در پالايشگاه های نفت و افزايش ظرفيت پالايشی درآنها از طريق توسعه پتروپالايشگاه ها متناسب با منابع قابل تامين در برنامه های ميان مدت وبلند مدت است. گزارش پیش رو به بررسی فرایند ارتقا بخشی به کیفیت فراورده های نفتی درپالایشگاه کشور پرداخته است. دراین زمینه وزیرنفت به امضای قرارداد 6 طرح کلان کیفی سازی و افزایش ظرفیت تولید در پالایشگاه ها به ارزش 2. 7 میلیارد دلار اشاره دارد که بخشی از آن مانند طرح توسعه پالایشگاه آبادان و بهبود کیفیت پالایشگاه اصفهان به بهره برداری رسید، همچنین فرایند ساخت پتروپالایشگاه شهیدسلیمانی و مروارید مکران هرکدام به ظرفیت 300 هزار بشکه در حال انجام است.  با توجه به اهمیت کیفیت فراورده های صنعت پالایش کشور گزارشی تهیه کرده ایم که در ادامه می خوانید.

طرح این موضوع  که نفت خام کشور به سمت سنگین شدن درحرکت است، موجب شده است اجرای طرح های کیفی سازی در پالایشگاه ها نیزبا ضرورت و شتاب بیشتری پیگیری شود. بنابرهمین ضرورت، صنعت پویای پالایش نفت کشور با درنوردیدن مرزهای دانش وتکیه بر تخصص و تجربه متخصصان داخلی، حرکت خود را به سمت کیفی سازی محصولات آغاز و افزون برخوداتکایی در این حوزه به صدورخدمات فنی مهندسی و دانش فنی نیز ورود کرده است.

کیفی سازی محصولات پالایشگاهی

یکی ازاهداف وبرنامه های وزارت نفت در دولت سیزدهم، افزایش کیفیت فراورده های نفتی درپالایشگاه های موجود وکاهش ترکیبات گوگردی است.  برای کیفی سازی محصولات همه پالایشگاه ها ازجمله پالایشگاه اصفهان برنامه ریزی هایی انجام شده است. دراین پالایشگاه با توجه به فرایند کیفی سازی، روزانه 13میلیون لیتر بنزین تولیدمی شود. مهر امسال نیزطرح تولید 16میلیون لیترگازوییل بااستاندارد یورو5 در همسویی باقانون هوای پاک به بهره برداری رسیده است. موضوعی که جواد اوجی، وزیرنفت برآن تاکید داشته وگفته است: کیفی سازی محصولات پالایشگاه ها ازجمله گازوییل، بنزین و نفت کوره در تمام پالایشگاه های کشور به طورجدی پیش می رود.

احداث پالایشگاه های جدید؛ ضرورتی انکارناپذیر

چندی پیش وزیر نفت با حضور رئیس جمهوری درآیین بهره برداری و آغاز عملیات پروژه های صنعت پالایش کشور که در هلدینگ پتروپالایش اصفهان برگزارشد، به این نکته اشاره داشت که بخش قابل توجهی از افزایش تولید و تکمیل طرح های نیمه تمام صنعت نفت، مربوط به ارتقای ظرفیت پالایشی وکیفی سازی فراورده های نفتی درپالایشگاه های نفت است.  وزیرنفت با بیان اینکه اکنون توسعه ظرفیت پالایش و پتروپالایش نفت خام ومیعانات گازی کشورنزدیک به ۳. ۲ میلیون بشکه در روز است، اظهار کرده است: خام فروشی افزون براینکه ما را ازایجاد ارزش افزوده بی نصیب می کند، درسال های اخیر پاشنه آشیل کشور و سبب آسیب پذیری درحوزه تحریم ها شده است.  به گفته اوجی، شدت مصرف انرژی درکشوربه منظور تأمین امنیت انرژی و پوشش کامل نیاز داخلی با فراورده های نفتی، احداث پالایشگاه های جدید را برای جلوگیری از خام فروشی به ضرورتی انکارناپذیرتبدیل کرده است. موضوعی که رهبر انقلاب و رئیس جمهوری نیز بارها بر آن تاکید داشته اند.

افزایش کیفیت محصولات نفتی در دولت سیزدهم

افزون برموارد اشاره شده براساس ماده ۵۹ قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی، افزایش کیفیت فراورده های نفتی و کاهش ترکیبات گوگردی به صورت جدی در دستور کار وزارت نفت در دولت سیزدهم قرارگرفته و در این زمینه ۱۱ طرح بهینه سازی و ارتقای کمی وکیفی فراورده های تولیدی پالایشگاه های موجود، ذیل قانون حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی با مجموع سرمایه گذاری ۶. ۷ میلیارد دلار درحال اجراست.  وزیرنفت دراین باره از امضای مشارکت نامه و تأمین مالی ساخت پتروپالایشگاه شهید سلیمانی و پالایشگاه مروارید مکران درمجموع با ظرفیت ۶۰۰هزار بشکه در روز نفت خام سنگین و سرمایه گذاری بیش از ۱۸ میلیارد دلار با بانک ها و هلدینگ های بزرگ داخلی خبر داده است.

رفع موانع قانونی

یکی دیگرازمحورهای دستیابی به کیفیت فراورده های نفتی، شرکت های داخلی و دانش بنیان است. با این رویکرد می توان در بازارهای جهانی وپالایشگاه های فراسرزمینی حضوری فعال داشت. درگذشته براساس برخی تکلیف های قانونی، مشکلاتی در مسیر توسعه پالایشگاه ها و اجرای طرح های بهبود کیفیت وجود داشت؛ اما درقانون بودجه امسال به این موضوع توجه شده است و منع قانونی برای سرمایه گذاری در طرح های کیفی سازی فراورده های نفتی وجود ندارد.

جلیل سالاری، مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فراورده های نفتی ایران درخصوص مشکلات قانونی سال های قبل به این موضوع اشاره دارد که پیش از این، مدیران عامل پالایشگاه ها برای اجرای طرح های کیفی سازی با مخالفت هایی از سوی هیأت مدیره یاحتی سهامداران شان برای تقسیم سود رو به رو بودند و موجب می شد تا به مسائل توسعه ای توجه چندانی نشود.

 

پالایشگاه کرمانشاه؛ همسو با طرح بهبود کیفیت

همت متخصصان ایرانی درخوداتکایی صنعت نفت مثال زدنی است. این خوداتکایی در حوزه های های مختلف این صنعت از جمله توسعه، تولید و ساخت داخل موجب شده تا تحریم های بین المللی کم اثر و در مواردی نیز بی اثر شوند.  خوداتکایی افزون برتامین نیاز داخل به صدورخدمات فنی ومهندسی به پالایشگاه های فراسرزمینی نیزتسری یافته و موجب شده است که دانش ومحصول صنعت نفت ایران درفراسوی مرزهای کشورنیزحرفی برای گفتن داشته باشند. اینها همه نتیجه توجه و اعتماد به شرکت های دانش بنیان و مراکز آموزشی و پژوهشی است. موضوعی که سالاری، مدیر عامل شرکت ملی پالایش و پخش فراورده های نفتی ایران به عنوان بخشی از بدنه اصلی وزارت نفت برآن تاکید دارد و دراین مسیر گام برداشته است.  مدیرعامل شرکت ملی پالایش وپخش فراورده های نفتی ایران دراین زمینه با بیان اینکه خوراک پالایشگاه کرمانشاه ازمیادین نفتی که به نیمه دوم عمرخود رسیده اند، تامین می شود، می گوید: نفت خامی که به عنوان خوراک دراین پالایشگاه به مصرف می رسد، بتدریج سنگین ترخواهد شد، از این رو باید تغییراتی در واحدهای فرایندی ایجاد شود تا کیفیت نفت این پالایشگاه کاهش نیابد.  جلیل سالاری بااشاره به اینکه یکی ازموضوعات مهم دراین خصوص، کیفی سازی نفت کوره است  ودر این زمینه استفاده ازفناوری های سنگین به دلیل سرمایه بر بودن وتحریم ها علیه نفت ایران قابل انجام نیست، اظهار می کند: باید از فرایندهایی که درفشار و دمای پایین قابل استفاده است، بهره ببریم؛ زیراهزینه کمتری به دنبال دارد. پالایشگاه کرمانشاه در اجرای طرح بهبود کیفیت نفت کوره، دانش بنیان ها را در کنار خود دارد و از توان و تخصص آنها در این جهت بهره می برد.