ادامه از صفحه 21
   جمع آوري بيش از 700 هزار بشكه نفت خام با كمك د ستگاه هاي MOS، MOT د ر سال
   تكميل و راه اند ازي پروژه واحد  نمكزد ايي گچساران 3 و سيستم پمپاژ نفت مجموعه 71 رگ سفيد  -2 و افزايش توليد  حد ود  20 هزار بشكه د ر روز توليد  نفت خام با همكاري مد يريت مهند سي و ساختمان و مد يريت هاي توليد  وامور فني ستاد ي
   ضخامت سنجي از نقاط مستعد  خورد گي حد ود  30 هزار نقطه د ر سال
   نصب و راه اند ازي لخته گير مخزني جد يد  د ر مجتمع سياهمكان به منظور تد اوم مايعات گازي و استمرار فعاليت تأسيسات گاز مياد ين رگ سفيد  – بي بي حكيمه – بينك با توان د اخلي
   ايمن سازي بخش ابتد ايي و انتهايي خطوط لوله خروجي تأسيسات گاز رگ سفيد -2، بي بي حكيمه 1 و 2 ونقاط فرسود ه خطوط لوله 24 و26 اينچ شبكه توليد  وتزريق گاز پازنان / گچساران
   مهار نشتي نفت روي شبكه خطوط لوله از قطر 4 تا 48 اينچ حد ود  250 مورد  د ر سال
   ساخت بيش از 500 عد د  انواع قطعات مورد  نياز ماشين آلات و تجهيزات از طريق كارگاه د ر سال
 اجراي بيش از 600 مورد  اصلاحيه هاي مختلف د ر تأسيسات
 تعمير بيش از 1300 مورد  تعميرات جزي و كلي د ر سال روي ماشين آلات وتجهيزات با تأمين قطعات مورد  نياز از منابع د اخلي كشور
   تأمين بيش از 1500انواع قطعات مورد نياز برای تعمير ماشين آلات وتجهيزات از طريق سازند گان و منابع د اخلي كشور به منظور اقتصاد  مقاومتي و كمك به سازند گان د اخلي د ر سال
   توپكراني هوشمند  خطوط لوله بالا د ست وپايين د ست تلمبه خانه گوره با همكاري مد يريت مهند سي و ساختمان
  جلوگيري از خروج ارز و حمايت از شركت هاي د اخلي
   امروزه مد يريت، تعميرات اساسي كارخانه هاي گاز و گاز مايع، فشار قوي، تقويت گاز بينك، سياهمكان و د ه ها مورد  از اين قبيل به د ست توانمند  كاركنان نفت گچساران صورت مي گيرد  و همين موضوع، موجب جلوگيري از خروج ارز و حمايت از صنايع شركت هاي ايراني شد ه است؛ از اين رو د ر سال 1395 عملياتي كرد ن اقتصاد  مقاومتي با 54884 هزار مورد  فعاليت هاي تعميراتي، اصلاحيه و پيشگيرانه د ر اين شركت د ر سال 95 انجام شد .
  صرفه جويي بيش از 21 ميليارد  ريالي كارگاه مركزي نفت گچساران با 1926د رخواست د ر سال گذشته بي شك نشان از آن د ارد  كه  اد اره نگهد اري و تعميرات و كارگاه مركزي نفت گچساران، سهم چشمگيري د ر تأمين اد وات و قطعات مورد  نياز كارخانه ها و تعمير و بازسازي سيستم هاي پيچيد ه اين شركت د ارند .
   پراكند گي جغرافيايي اين شركت، تعهد  اد اره تعميرات و كارگاه مركزي را نسبت به د يگر شركت د ر گچساران د شوارتر مي كند ، اما اين مهم با همد لي نيروهاي جوان و متخصص رقم مي خورد .
د ر سال 1395 د ر مجموع تعد اد 120 پكيج كه هر كد ام شامل د هها قطعه مي شود ، از قطعات ماشين آلات فرايند ي و تجهيزات مختلف د رون و برون چاهي با هزينه  افزون بر پانزد ه ميليارد  ريال از سوی اين شركت ساخته شد .
   د ر سال 1395 تعد اد  1500 قطعه با هزينه اي حد ود  15 ميليارد  ريال تعمير و مجد د  وارد مد ار شد .
  نگاه به سازند گان توانمند  د اخلي
  اما اين تنها  فقط د ر خود  شركت نفت صورت گرفته است. نگاه به سازند گان توانمند  د اخلي شركت بهره برد اري نفت و گاز گچساران با نگاه به آيند ه و سربلند ي اقتصاد  ايران.
د ر يك سال گذشته بيش از 1313 فقره د رخواست شامل 4404 قطعه به سفارش اين شركت و با همكاري سازند گان توانمند   د اخلي به ارزش بيش از 379 ميليارد  ريال ساخته شد .
  نفت گچساران ستاره اي كه همچنان د ر آسمان صنعت نفت ايران مي د رخشد
  تكاپوي توليد  د ر بام نفتي ايران
  گچساران قلب تپند ه نفت د ر جنوب
  شركت بهره برد اري نفت و گاز گچساران، يكي از شركت هاي مهم زيرمجموعه شركت ملي مناطق نفت خيز جنوب است.
 گچساران د ومين توليد كنند ه نفت خام
  قرار گرفتن تأسيسات اين شركت د ر چهار استان كهگيلويه و بوير احمد ، خوزستان، بوشهر و فارس از ويژگي هاي اين شركت است كه د ر كنار قرار گرفتن تلمبه خانه عظيم گوره و چند راهه نفت خام صاد راتي كشور د ر حوزه عمليات اين شركت گچساران را به قلب صاد رات نفت خام كشور تبد يل كرد ه است.
  نفت گچساران و چند  شركت مهم د يگر با خط لوله به تلمبه خانه گوره منتقل و با افزايش فشار د ر نهايت به سمت پايانه خارك برای صاد رات هد ايت مي شود .
 راهبري تمام اين مراحل، تعمير و نگهد اري اين تأسيسات بر عهد ه كاركنان تلاشگر شركت بهره برد اري نفت و گاز گچساران است.

 

مد يرعامل شركت بهره برد اري نفت و گاز گچساران خبر د اد
عملياتي كرد ن اقتصاد  مقاومتي  با 54884 مورد  فعاليت هاي تعميراتي

 و پيشگيرانه د ر نفت و گاز گچساران
مد يرعامل شركت بهره برد اری نفت و گاز گچساران از عملياتي كرد ن اقتصاد  مقاومتي 54 هزارو 884 مورد  فعاليت هاي تعميراتي، اصلاحيه تعمير كلي و غير مترقبه و پيشگيرانه د ر اين شركت د ر سال 95 خبر د اد .
هوشنگ صيد الي د ر بازد يد  از نهمين نمايشگاه نفت مناطق نفت خيز جنوب گفت: 54 هزار و 844 د رخواست كار تعميراتي اعم از پيشگيرانه، اصلاحيه، تعمير كلي و غير مترقبه د ر اد اره نگهد اري و تعميرات شركت بهره برد اری نفت و گاز گچساران انجام شد ه است.
 وي با بيان اينكه انجام كارهاي تعميراتي و اصلاحيه ها نقش مؤثري د ر اقتصاد  مقاومتي، توليد  و حفظ محيط زيست پيرامون تأسيسات نفتي د اشته است، گفت: 994 مورد  اصلاحيه د ر واحد هاي مختلف انجام و تعد اد  263 مورد  د رخواست نيز از سوی نظام مشاركت و مهند سي سيستم ها و بهره وري به اين اد اره ارجاع شد ه است.
صيد الي افزود : امسال نيز ارتقای سيستم كنترل توربين TD نيروگاه برق گوره، ارتقای سيستم آنتي سرج توربين هاي رد يف C-201,203 تقويت گاز بي بي حكيمه 2 وتوربو كمپرسورهاي 401 و 403  رگ سفيد  2 همچنين ارتقای سيستم F&G تلمبه خانه گوره و تهيه يد كي سيستم مانيتورينگ توربين ها و نم زد اي كارخانه گاز مايع 900 پازنان 2 د ر د ست اقد ام است.
مد يرعامل شركت بهره برد اري نفت و گاز گچساران افزود : انجام تعميرات اساسي بهره برد اری نرگسي، تقويت گاز بي بي حكيمه 1و2 و تقويت گاز رگ سفيد  2 و كارخانه گاز مايع 900 پازنان 2 د ر بخش هاي مختلف نظير برق، ابزار د قيق، بخشي از مكانيك رله هاي حفاظتي و تعميرات كلي مكانيك د ر اين شركت، موجب جلوگيري از خروج ارز و حمايت از صنايع شركت هاي ايراني شد ه است.
وي با بيان اينكه اين اد اره موفق به تعمير انواع روتور و د رپوش الكتروموتور و بازسازي نشيمن گاه و بيرينگ به تعد اد  250 مورد  شد ه است از ساخت 140 عد د  انواع صفحه كاهند ه فشار (اورفيس) د ر سايزهاي مختلف و تعمير جوش آور گلايكول فشار ضعيف 1، ساخت نم گير و صفحات محافظ نم گيرهاي مخزن  V-302-12 مجتمع گاز و گاز مايع 1200 و تجهيز اد وات مخابراتي روي ميني بوس بحران د ر كارگاه مركزي گچساران خبر د اد .
صيد الي د ر اد امه به ساخت بيش از 450 مورد  قطعات مورد  نياز توربين هاي وركسپور، كلارك، سولار، رستون، رولزرويس شامل نشت بند هاي تفلوني، بوش و چرخ د ند ه ها اشاره كرد .
وي انجام اصلاحيه هاي مختلف نظير تلمبه هاي جد يد  روي بسته مواد  شيميايي ضد  رسوب واحد  نمك زد ايي، اصلاحيه تعويض لوله، تعمير 110 د ستگاه شيرآلات متنوع فرآيند ي د ر اند ازه ها و نمونه هاي مختلف را از د يگر نقاط قوت كاركنان اد اره نگهد اري و تعميرات صنعت نفت گچساران عنوان و بيان كرد : فرآيند  اين عمليات ها د ر سالي كه از سوي مقام معظم رهبري به نام سال اقتصاد  مقاومتي اشتغال و توليد  نام گذاري شد ه، نقش بي بد يلي نيز د ر توليد  نفت و گاز د اشته است. هوشنگ صيد الي  گفت: د ر شش ماه نخست امسال نيز 44106 فقره د رخواست كار تعميراتي اعم از پيشگيرانه، اصلاحيه، تعمير كلي و غير مترقبه د ر اد اره نگهد اري و تعميرات شركت بهره برد اري نفت و گاز گچساران انجام شد ه است. وي د ر اد امه با تقد ير از كاركنان اين شركت گفت: تمام اين عوامل سبب شد  كه شركت نفت گچساران به تحقق 5/101 د رصد ي توليد  برسد .
مد يرعامل نفت گچساران د ر خصوص نمايشگاه نفت نيز ابراز كرد : نمایشگاه نفت فرصت مناسبی برای آَشنایی و همکاری با شرکت ها ی د اخلی است و بي شك تحقق اهد اف اقتصاد  مقاومتی را نیز فراهم می کند .

 

با هد ف اجرای اقتصاد  مقاومتی د ر شرکت نفت و گاز گچساران صورت گرفت
سفارش 250 میلیارد  ریال ساخت کالا به سازند گان د اخلی

مد يرعامل شركت بهره برد اری نفت و گاز گچساران از ساخت د وهزار قلم کالا به ارزش بیش از 250میلیارد  ریال سفارش اين شركت به سازند گان د اخلي به منظور اجرايي كرد ن اقتصاد  مقاومتي د ر این شرکت خبر د اد .  هوشنگ صيد الي، د ر حاشیه نهمين نمایشگاه نفت اهواز د ر تشريح اين اقد ام گفت: این اقلام سال گذشته د ر قالب 700 د رخواست از اد ارات مختلف از سوی شرکت های د اخلی ساخته شد ه است.  وی یاد آور شد : ساخت این تعد اد  اقلام جد ا از ساخت 120 مجموعه اقلام صنعتی مورد نیاز نگهد اري و تعمیرات این شرکت با هزینه ای افزون بر پانزد ه میلیارد  ریال بود ه است.
  مد يرعامل شركت بهره برد اری نفت و گاز گچساران یاد آوری كرد : سال گذشته صرفه جویی21 میلیارد  ریالی د ر کارگاه مركزي نگهد اري و تعمیرات شرکت بهره برد اری نفت و گاز گچساران انجام شد ه است.
  صيد الي تصريح كرد : د ر شش ماه نخست سال 96 نيز د ر قالب قرارد اد هاي اين شركت با سازند گان و توليد كنند گان د اخلي ساخت بيش از 600 قلم كالاي مورد  نياز گچساران به ارزش یکصد  ميليارد  ريال سفارش شد ه است. وی حمایت ازسازند گان و تولید  کنند گان د اخلی و توانمند  سازی آنها را به منظور پیاد ه سازی اقتصاد  مقاومتی، ضروری خواند  و گفت: نمایشگاه های نفت و گاز، فرصت خوبی برای شناسایی شرکت های توانمند  است. مد يرعامل شرکت بهره برد اری نفت وگاز گچساران گفت: این شرکت با هد ف استفاد ه مطلوب از منابع مالي، كاهش هزينه ها، ارتقای توان و سرعت تأمين كالا واتخاذ رويكرد  حمايت از توليد ات د اخلي، بهبود  سطح سرويس د هي و جلب رضايت مشتريان، متقاضيان كالا، جلوگيري از آلود گي هاي زيست محيطي و افزايش ضريب ايمني كاركنان، بهره  گيري از فناوري هاي روز اطلاعات و ارتباطات را د ر جهت تحقق اهد اف كلان شركت ملي مناطق نفت خيز جنوب، سر لوحه وظايف خود  قرار د اد ه است.
   صيد الي با بيان اينكه نهمين نمايشگاه نفت مناطق نفت خيز جنوب د ر حالي برگزار مي شود  که شاهد  تاکید ات مقام معظم رهبری د ر زمینه اقتصاد  مقاومتی و استفاد ه حد اکثری از توان د اخلی هستیم، اظهار كرد : فرمایشات مقام معظم رهبری د ر زمینه استفاد ه از توان د اخلی همواره سرلوحه صنعت نفت قرار د ارد . مد يرعامل شرکت بهره برد اری نفت و گاز گچساران، نهمين نمايشگاه نفت اهواز را مطلوب ارزیابی کرد  و گفت: انتظار می رود  بعد  از نمایشگاه، تعاملات سازند ه ای با شرکت های جد ید  به منظور كمك به اقتصاد  مقاومتي آغاز کنیم.