پايش عملکرد نازل هاي سوخت دراستان البرز

مديرشرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه البرز از785 مورد بازديد فني و پايش عملکرد نازل هاي سوخت مجاري عرضه اين استان درسال گذشته خبر داد.

ابراهيم توسلي با بيان اين که صحت و درستي عملکرد نازل هاي عرضه سوخت مايع به صورت دوره اي و موردي انجام مي شود، افزود: سال گذشته ازمجموع 1072نازل عرضه سوخت، صحت عملکرد 1065 نازل تأييد وهفت مورد نيازبه تعميرگزارش شد که پس ازتعميرات لازم و آزمون، دوباره درمدار سوخت رساني قرار گرفتند.

وي همچنين از دوازه هزار و 600 مورد بازديد، کنترل و ارزيابي نازل هاي عرضه سوخت استان البرز درسال گذشته خبرداد وافزود: ازاين تعداد، 10 هزار و 250 نازل توسط کارشناسان واحد خدمات مهندسي، 250 نازل به همراهي بازرسان سازمان صنعت، معدن، تجارت و2100 نازل نيز با همراهي بازرسان سازمان ملي استاندارد، آزمايش کمي شدند.

مديرشرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي منطقه البرز با بيان اين که قطعات نازل هاي توزيع سوخت مايع هميشه درحالت پلمپ قراردارند، تاکيد کرد: فک اين پلمپ ها از سوي افراد غير مسئول مجاز نيست واين مهم در مواقع ضرور و انجام تعميرات به وسيله کارشناسان مربوط انجام مي شود.

 

ترميم خوردگي خط لوله ري - مهرآباد در بزرگراه آزادگان

رئيس مهندسي خوردگي شرکت خطوط لوله ومخابرات نفت منطقه تهران از ترميم خوردگي خط لوله ري– مهرآباد در بزرگراه آزادگان خبر داد. محمدرضا شريفي پور گفت: درپي پيگ راني هاي هوشمند اخير روي خط لوله 8 اينچ انتقال فرآورده نفتي ري- مهرآباد و شناسايي چندين مورد خوردگي خطرناک، ترميم اين خط لوله در دستورکار تکنيسين هاي تعميرات خط اين حوزه عملياتي قرار گرفت. وي افزود: بادريافت گزارش پيگ راني هوشمند خط لوله 8 اينچ ري– مهرآباد واحراز وجودخوردگي دربرخي نقاط آن، دو نقطه حاد در داخل مرکز انتقال نفت خام به وسيله يک نيپل پنج متري تعويض وخط لوله مزبور کاملا ايمن شد  شريفي پور با اشاره به وجود دو نقطه ديگر خوردگي درخط لوله انتقال فرآورده هاي نفتي ري– مهرآباد در بزرگراه آزادگان اظهار کرد: اين خوردگي ها به ميزان 52 درصد نيز بابرش لوله قديمي و استفاده از لوله جديد تعويض و ترميم شد.  رئيس مهندسي خوردگي شرکت خطوط لوله ومخابرات نفت منطقه تهران بر توجه مردم به تابلوهاي نشانگرحريم خط لوله و رعايت فاصله قانوني با آنها، همچنين ممنوعيت ساخت وساز، راه سازي، عبورلوله، نصب تيرپايه برق و کشاورزي درحريم خطوط لوله انتقال نفت وفرآورده هاي نفتي تاکيد و تصريح کرد: هرگونه تعرض به حريم خط لوله، منجر به خسارت هاي جاني، مالي و زيست محيطي و آسيب رساني به تاسيسات پايين دست صنايع نفت کشور مي شود.

 

اجراي پروژه سيستم نشتي ياب با هدف افزايش ايمني

معاون مخابرات شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه شمال غرب از اجراي پروژه سيستم نشت ياب در اين حوزه عملياتي خبرداد. محمود حاتمي گفت: به منظورافزايش ايمني وپايداري هرچه بيشتر خطوط انتقال نفت اين منطقه عملياتي با بهره گيري از سيستم نشتي ياب هرگونه تغيير درفلو، فشار ودماي خطوط لوله 10و8 اينچ تبريز-مراغه و مياندوآب-اروميه ازطريق ارتباط راديويي به صورت آنلاين به اتاق کنترل مرکز انتقال نفت تبريزمخابره مي شود. به گفته وي بامخابره اين اطلاعات، همچنين ثبت و آناليز آنها به وسيله نرم افزارمربوط، هرگونه نشتي بلافاصله گزارش و در مورد رفع آن اقدام مي شود (البته امکان نصب سيستم هشدار نيز وجود دارد). معاون مخابرات شرکت خطوط لوله ومخابرات نفت منطقه شمال غرب، درصدخطاي اين سيستم را زير يک درصد اعلام کرد و افزود: اين پروژه ازسال 1396 آغاز شده و درحال تحويل موقت است.  شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه شمال غرب از مناطق دوازده گانه شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران است که نفت خام پالايشگاه تبريز وبخشي از خوراک پتروشيمي تبريز را تامين مي کند. اين حوزه عملياتي، با بهره گيري ازمراکز انتقال نفتي همچون اشتهارد، ابهر، ايده لو و شهيد کريمي(قره چمن)، تامين سوخت استان هاي زنجان، آذربايجان شرقي، آذربايجان غربي، اردبيل، همچنين نيروگاه هاي سلطانيه، اردبيل و اروميه، را به عهده دارد.

 

790 متر تعويض لوله انتقال فرآورده نفتي در مسيراهواز - ري

رئيس واحد مهندسي نگهداري وتعميرات خطوط لوله ومخابرات نفت منطقه مرکزي ازتعويض 790 مترخط لوله انتقال فرآورده نفتي درمسير خط لوله 16 اينچ اهواز – ري خبر داد. رضا کريمي نور عيني با بيان اين که عمليات مزبور درمحدوده مراکز انتقال نفت پل بابا-رازان انجام شده است، تصريح کرد: در فرآيند اين عمليات، 16 قطعه لوله که دچار خوردگي شده بودند درمدت زمان يک هفته تعويض شد. به گفته وي، درعمليات قطع و وصل لوله در مسير اهواز – ري در محدوده ياد شده، با کمک و همکاري خطوط لوله ومخابرات نفت مناطق غرب و لرستان انجام شده است. نورعيني تصريح کرد: عمليات ياد شده به منظور تعمير نقاط خوردگي شناسايي شده به وسيله پيگراني هوشمند ازکيلومتر360 تا 381(محدوده روستاي ازنامميل تا مرکز انتقال نفت رازان) انجام شده است.  به گفته رئيس واحد مهندسي نگهداري وتعميرات خطوط لوله ومخابرات نفت منطقه مرکزي، اين عمليات با تعويض 16 قطعه لوله به طول 10تا 170 متر (در مجموع790 متر) در شرايط نامساعد جوي و در نقاط سخت گذر کوهستاني و رودخانه ها انجام شده است. وي با بيان اين که عمليات قطع و وصل با استقرارچهار گروه ازمناطق مرکزي (دو گروه) وغرب ولرستان انجام شده است، تصريح کرد: در اين عمليات 150 نفر از متخصصان و کارشناسان خطوط لوله مناطق ياد شده باهم همکاري و براي آنجام آن 120ساعت زمان صرف کردند. نورعيني يادآورشد: درعمليات تعويض 790متر از خط لوله انتقال فرآورده هاي نفتي مسير اهواز– ري، واحدهاي تعميرات نگهداري خطوط، ترابري، خوردگي، اچ اس اي، بازرسي فني، انبار، تدارکات، همچنين خدمات انبارداري، روابط عمومي، حراست و شماري از کارکنان مرکز انتقال نفت رازان حضور داشتند. وي تاکيد کرد: با انجام اين عمليات، بيشتر نقاط خوردگي بالاي 50درصد تعمير شد وضريب ايمني خط لوله انتقال نفت 16 اينچ اهواز - ري افزايش يافت.

 

ساخت نخستين هات تپ 100 درصد ايراني در مشهد

نخستين دستگاه هات تپ 100 درصد ايراني و فاقد نمونه خارجي در مشهد ساخته شد. مديرمنطقه چهارعمليات انتقال گازايران درحاشيه آيين رونمايي از اين دستگاه با بيان اين که هات تپ مزبوربه همت مهندسان جوان اين منطقه عملياتي ساخته شده است، افزود: با ساخت اين دستگاه 100 درصد ايراني 6 ميليارد ريال صرفه جويي شده است.

ناصرعلوي شهري افزود: با توجه به دستورعمل کاتالوگ هاي دستگاه هاي هات تپ موجود درمجموعه انتقال گاز، «پيشروي» دستگاه به ازاي هر دور چرخش مته کاتر، چهارهزارم اينچ است که براي هات تپ روي لوله هاي اندازه بالا (42 و48 اينچ)، مناسب نيست وخطرهاي فراواني ايجاد مي کند.

وي گفت: با توجه به اهميت اين موضوع، ساخت دستگاه هات تپي که دور چرخش و پيشروي آن مستقل ازهم باشند و بسته به سايز لوله، پيشروي و دوربر شکاري آن تنظيم و انتخاب شود، در دستور کار کميته خودکفايي قرار گرفت.

علوي شهري با تاکيد براين که ساخت هات تپ مزبورمصداق بارز تحقق جهاداقتصادي و حمايت از توليد کالاي ايراني است، افزود: قيمت تمام شده دستگاه 100 درصد ايراني، يک پنجم قيمت نمونه خارجي و زمان تحويل آن با تمام تجهيزلات نيزيک دهم نمونه خارجي است.

به گفته مديرمنطقه چهارعمليات انتقال گاز، کيفيت بالاتر، قيمت کمتر و سرعت تحويل بيشتر، همچنين وابسته نبودن پيشرفت مته به «دور» آن که مانع از شکستن مته مي شود، مهم ترين مزيت هاي اين هات تپ ايراني است.

هم اکنون دونمونه خارجي آمريکايي و اسپانيايي آن درمناطق عملياتي شرکت انتقال گاز کشور استفاده مي شود.

هات تپ عمليات حساس، دقيق و پرريسکي درخطوط لوله انتقال گازاست وبه انشعاب گيري ازلوله هاي حاوي سيالات پرفشارمانند نفت، گاز، بدون آن که قطع جرياني صورت گيرد، اطلاق مي شود.

 اين روش بيشتربراي اتصال شبکه هاي جديد به شبکه ها و خطوط لوله قديمي و يا انجام بعضي از تعميرات انجام مي شود و اهميت آن قطع نشدن جريان سيال در هنگام اتصال يا تعمير است.

 

تعميرات اساسي واحد تنظيم نقطه شبنم  A 400

مديرعامل شرکت پالايش گاز سرخون و قشم از پايان يافتن تعميرات اساسي واحد تنظيم نقطه شبنم 400A اين پالايشگاه خبر داد.

محمدحسين نوروزي گفت: عمليات تعميرات اساسي واحد مزبورباهمکاري واحدهاي تعميرات مکانيک، کارگاه مرکزي، ابزاردقيق، بهره برداري، همچنين واحدهاي بازرسي فني، اچ اس اي وحمل و نقل، طبق برنامه سالانه تعميرات، آغاز و در کوتاه ترين زمان ممکن پايان يافته است.

وي تاکيد کرد: تعميرات اساسي واحد تنظيم نقطه شبنم400A اين پالايشگاه باايمني کامل، بدون هيچ گونه حادثه و با صرف 13 هزار و 300 نفر ساعت انجام شده است.

مديرعامل شرکت پالايش گازسرخون و قشم افزود: اين پالايشگاه داراي چهاررديف مجزاي تنظيم نقطه شبنم است که در تعيين کيفيت گازخروجي از پالايشگاه نقش بسزايي دارند.

وي تصريح کرد: با توجه به اهميت و نقش اين واحدها، عمليات تعميرات اساسي رديف A مطابق برنامه سالانه انجام شد.

وي تصريح کرد: با توجه به کمبود آب و رويکرد صرفه جويي در مصرف آن، باحفظ کيفيت مطلوب فعاليت ها درفرايند تعميرات اساسي، از پدال هاي مخصوص درشست وشوي مبدل هاي حرارتي استفاده شد تا در زمان آف لود  آب تزريقي به مخازن دستگاه هاي شست وشو، برگشت داده شود.

 نوروزي افزود: درفرآيند اين عمليات سعي شد تا قبل از شست وشوي تجهيزات، همه رسوبات و لجن ها از تجهيزات باحفظ نکات ايمني و بهداشت ومحيط زيست، از ظروف، اسکراپ و از آب کمي براي شست وشو استفاده شود.

 

گازرساني به 10 روستاي شهرستان بيله سوار

مديرعامل شرکت گازاستان اردبيل از بهره برداري گازرساني به 10 روستاي شهرستان بيله سوار خبر داد.

فيروزخدايي درآييني که به همين مناسبت با حضور فرماندار، جمعي از مسئولان اردبيل و شماري از اهالي روستاي شورگل برگزارشد، افزود: براي گازرساني به اين 10روستا، 32 هزارمتر شبکه اجرا شده است.  وي بابيان اين که با گازرساني به اين روستاها، 350خانوارروستايي زير پوشش گازطبيعي قرارگرفته اند، تصريح کرد: براي گازرساني به اين روستاها بيش از20 ميليارد ريال هزينه شده است. مديرعامل شرکت گازاستان اردبيل گفت: هم اکنون يک هزار و 56 روستاي اين استان زيرپوشش گازطبيعي قراردارندکه گازرساني به 656 روستاي آن در دولت تدبير واميد انجام شده است.  وي يادآورشد: اين ميزان گازرساني، 88درصدخانوارروستايي استان اردبيل را شامل مي شود. خدايي گفت: تا پايان امسال، 95 درصد روستاهاي بالاي 20 خانوار شهرستان بيله سوار گازدارخواهند شد. حسن قبادي فرمانداربيله سوارنيزدرآيين افتتاح طرح گازرساني به 10 روستاي شهرستان بيله سوار، ضمن قدرداني از تلاش کارکنان شرکت گاز استان اردبيل تاکيد کرد: عملکرد دولت تدبير واميد درجهت گازرساني به مناطق محروم و توسعه عدالت اجتماعي بي نظيراست.

 

خودکفايي در تعميرات سيستم ابزار دقيق

کارشناسان شرکت گازاستان آذربايجان شرقي باتعمير گرمکن هاي گازي و بودارکننده ها و برنامه نويسي PLC در تعميرات سيستم ابزار دقيق شرکت خودکفا شدند. مديرعامل شرکت گازاستان آذربايجان شرقي گفت:اين خودکفايي موفقيتي مهم و چشمگير درعرصه فعاليت هاي فني اين مجموعه خدمت رسان است و يک افتخار بزرگ به شمار مي آيد. سيدرضارهنماي توحيدي افزود:علاوه برخودکفايي تعميرات دستگاه ها، 95 درصد ازاقلام يدکي ابزار دقيق مانند رگلاتورها،شيرهاي قطع کننده اضطراري و شيرهاي اطمينان که پيشتر ازسوي سازندگان خارجي تأمين مي شد، براي توليد به سازندگان و توليدکنندگان داخلي واگذار شده است.

وي تصريح کرد: اقلام يدکي رگلاتورهاي top entry سايز بالا که يکي ازمهم ترين اقلام سيستم ابزاردقيق است نيزبا همکاري کارشناسان شرکت گاز استان آذربايجان شرقي از سوي توليدکنندگان داخلي تأمين مي شود. مديرعامل شرکت گازاستان آذربايجان شرقي گفت: هم اکنون 20 دستگاه گرمکن گازي و 22 دستگاه بودارکننده دراستان، توسط کارشناسان اين شرکت تعمير شده است. توحيدي با اشاره به ضرورت تحقق شعار سال درحمايت از کالاي ايراني گفت: فرصت سازي وايجاد زيرساخت هاي لازم براي بهره گيري از دانش نيروهاي شرکتي و بومي  به ارتقاي توليدات داخلي منجر خواهد شد.