سناریوی گاز برای رینگ شرق کشوررقم خورد

صدای پای زمستان

 

مهدی مهرابی       فصل گرم تابستان به روزهای پایانی خود نزدیک می شود و تامین حداکثری گاز در فصل سرد به ویژه برای بخش خانگی با حساسیت بیشتری از سوی سکانداران انرژی کشور پیگیری می شود.اگرچه تامین حداکثری گاز محدود به فصل سرد سال نیست و در فصل گرم نیز، تامین حداکثری گاز مورد نیاز بخش های نیروگاهی و صنایع در دستور کار است، با این حال گازرسانی به بخش های مختلف در فصل سرد سال رنگ و بویی دیگر دارد. دراین میان، منطقه 3 عملیات انتقال گازایران به عنوان یکی از مناطق ده گانه شرکت انتقال گاز ایران، درهاب انرژی کشور، فعالیت مستمری دارد. گازانتقالی ازجنوب کشورپس از رسیدن به منطقه 3 عملیات انتقال گاز ایران به شرق، غرب، شمال و کلانشهر تهران منتقل می شود.