شيوه نامه ساماندهي پيمان هاي مستمر

ساماندهي فعاليت هاي مستمر پيمان سپاري شده (غيرپروژه اي) به ويژه از نظر نيروي انساني شاغل در شركت هاي پيمانكاري طرف قرارداد صنعت نفت (اركان ثالث) و استفاده بهينه  از ظرفيت نيروي انساني مازاد پيمان هاي موجود برای تامين نيروي انساني مورد نياز.

ساماندهي نيروهاي پيمانكاري ساماندهي

نيروهاي پيمانكاري از طريق بازنگري و تعريف پروژه طرح طبقه بندي مشاغل پيمانكاري صنعت نفت، شناسایی و تغذیه اطلاعات کلیه کارکنان واجد شرایط در سامانه ساپنا و پس از آن بازطراحی قابليت هاي سامانه ساپنا با رويكرد استقرار و راه اندازي سامانه جامع نيروهاي پيمانكاري.

برگزاري آزمون استخدامي

انجام اقدام های مرتبط با برگزاري آزمون استخدامي به دستور وزير نفت، شامل: شناسايي نيازمندي هاي استخدامي صنعت نفت در حدود 5.085 نفر، طراحي دفترچه ها و مواد آزمون و صدور مجوزهاي لازم از مبادي ذي ربط. (بر اساس مجوزهای اخذ شده از سازمان اداری و استخدامی کشور، برای جذب و به کارگیری نیروی انسانی به تعداد 2.482 نفر.

در سطح زیرمجموعه وزارت نفت فراخوان انجام و برهمین اساس اولين مرحله آزمون كتبي در ارديبهشت سال جاري برگزارشد كه با توجه به نتايج، اقدام های مرتبط با برگزاري ارزيابي تكميلي در دستور كار شركت هاي اصلي قرار گرفته است.

توسعه همكاري هاي بين المللي آموزشي

با هدف كمك به ديپلماسي انرژي، برنامه آموزشي براي متخصصان كشورهاي عضو سازمان همكاري اقتصادي (اكو) طراحي و برنامه ريزي هاي لازم برای اجراي برنامه هاي یادشده، صورت گرفته است. همچنين برنامه آموزشي (كارآموزي) براي كارشناسان كشور ازبكستان تدوين شده و در حال مبادله است.

استانداردسازي آموزش هاي بدو استخدام

به منظور به روزآوري و يكپارچه سازي دوره هاي آموزش بدواستخدام برای پاسخ به نيازها و تكاليف جديد، مجموعه دوره های یادشده با همكاري اركان آموزشي صنعت نفت برای جذب2.482 نفر و تجارب برگرفته از دستورالعمل هاي كارآموزي از جمله شيوه نامه كارآموزي مشمولين قانون تفسير بند «و» ماده 44 قانون برنامه پنجم توسعه كشور و بند «د» و بند «و» تبصره 20 قانون بودجه سال 1400 و 1401، بازنگري دوره هاي اچ اس ای و همچنين نيازهاي آموزشي جديد با همكاري اركان آموزشي صنعت نفت و اداره كل اچ اس ای مورد بررسي و اجماع قرار گرفت و نتيجه در قالب دوره هاي استاندارد آموزشي تدوين و جهت اجرا ابلاغ شد.

باز طراحي نظام گروه بندي مشاغل

بازطراحي نظام گروه بندي مشاغل صنعت نفت (خانواده هاي شغلي) در سطح مشاغل حرفه اي و مديريتي با هدف بهينه سازي مسيرهاي شغلي برای زمينه سازي ارتقا و توسعه نيروي انساني.

ساماندهی نظام پرداخت

بررسی پیامدها و ایرادهای فنی تسری مفاد نسخه پیشنهادی طرح مذکور به صنعت نفت و تدوین و ارسال گزارش آسیب شناسی و پیشنهادهای اجرایی مربوطه به مبادی ذی ربط (همچنان تحت اقدام).

بررسی تبصره 12 لایحه بودجه 1402                                           

بررسی تبعات تسری سقف یکسان به تمامی شاغلان در صنعت نفت براساس لایحه پیشنهادی بودجه و تهیه و ارسال گزارش و راهکارهای اجرایی برون رفت از این چالش.

اصلاح شرايط عمومي استخدام نيروي انساني

اتخاذ رويكرد عدالت محوري در فرآيند جذب نیروی انسانی و بهبود شرایط جذب همسوبا تکالیف قانونی جوانی جمعیت به ویژه در آزمون استخدامی تحت اقدام صنعت نفت.

بازآرايي سازمان هاي موجود

بازآرايي و تقويت اغلب سازمان هاي ستادي وزارت نفت و سازمان هاي عملياتي شركت هاي تابعه با توجه به تغيير در سياست ها، راهبرد ها، رويكردها و برنامه ها، همچنين اضافه کردن ظرفيت هاي جديد سازماني به كالبد ساختاري صنعت نفت و تعبيه سازوكارهاي سازماني مورد نياز برای بهره برداري از طرح هاي توسعه اي.

بازنگری فوق العاده کارانه پزشکان

بازنگري و اصلاح ضوابط فوق‎العاده كارانه پزشكان، باتوجه به تغييرات دستورالعمل هاي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ازمنظر چگونگي محاسبه فو ق العاده كارانه پزشكان و نرخ هاي سالانه ابلاغي (ويزيت و مبلغ K) ازسوي هيأت وزيران- تطابق با ضوابط وزارت بهداشت.

بازنگری فوق‎العاده کار روی سكوها

احتساب فوق‎العاده کار روی سکوهای حفاری/ بهره برداری در دریا (فقط تا 14 روز ماهانه) جزء موارد عدم محاسبه در سقف مصوب خالص حقوق (برای کارمندان مشمول آیین نامه نظام های اداری و استخدامی) به منظور جذب، حفظ و نگهداشت نیروی انسانی و همچنین ویژگی های تخصصی و انحصاری کار و فعالیت در سکوهای حفاری و بهره برداری در دریا.

جذب نیروی انسانی در سكوها

بررسی شرایط و محدودیت های سهميه ارزيابي عملكرد كاركنان شاغل در سكوهاي بهره برداری در دريا و تعدیل شرایط برای رئیس سكوهاي بهره برداری در دريا و جانشين رئيس سكو براساس نتايج ارزيابي عملكرد واقعي به منظور ارتقای انگيزه كاركنان و حفظ و نگهداشت نيروي انساني شاغل در سكوهاي بهره برداری در دريا.

امكانات ورزشي براي بازنشستگان

فراهم کردن امكان برخورداري از خدمات ورزشي در كليه شركت هاي اصلي، فرعي و تابعه به بازنشستگان و خانواده هاي آنان همانند كارمندان شاغل رسمي، براساس مصوبات شوراي مركزي ورزش وزارت نفت.

بازنگري مرخصي زايمان

بازنگري و اصلاح ضوابط مرخصي زايمان كارمندان اناث شاغل در صنعت نفت، درهمسویی با عمل به بند «الف» ماده (17) «قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت» و افزايش مدت مرخصي زايمان دوقلو و بيشتر براي بانوان كارمند به مدت يك سال (12 ماه) همراه با پرداخت حقوق و فوق العاده هاي مربوطه، طي مدت مرخصي.

طرح پس انداز مسكن

تصويب و ايجاد طرح پس انداز مسكن كاركنان در شوراي اداري و استخدامي صنعت نفت با هدف ارتقای رفاه كاركنان شاغل و بازنشسته عضو صندوق هاي بازنشستگي، پس انداز و رفاه كاركنان صنعت نغت از طريق تامين مسكن افراد واجد شرايط.

افزايش وديعه مسكن

بازنگري و افزايش وديعه اماني مسكن كاركنان به منظور مساعدت در تامين مسكن استجاري كاركنان مشمول و كمك به جذب و نگهداشت نيروي انساني متخصص و مجرب به ويژه در مناطق عملياتي.

افزايش سقف تسهيلات مددكاري

افزايش سقف مساعدت هاي بلاعوض مددكاري به دليل ثابت ماندن مبالغ مذكور از سال 1393 با هدف ارتقای رضايتمندي و انگيزه كاركنان مشمول در صنعت نفت.

ابلاغ نظام جامع توسعه مديريت

ابلاغ نظام جامع توسعه مديريت صنعت نفت با رويكرد افزايش كارآيي و كاربردي سازي وظايف ذاتي مركز توسعه مديريت برای ارزيابي و استقرار نظام شايسته گزيني و انتصاب مديران كارآمد و زمينه سازي ارتقای مديران فساد ستيز و انقلابي در صنعت نفت.

تربيت نسلي نو از مديران

با هدف تحقق بند چهارم سياست هاي كلي نظام اداري ابلاغي مقام معظم رهبري مبني بر دانش گرايي و شايسته سالاري مبتني بر اخلاق اسلامي در نصب و ارتقاي مديران و همچنين بند پنجم اصول دوازده گانه حاكم بر نقشه ملي پيشگيري و مقابله با فساد اداري و اقتصادي ابلاغي رييس جمهوری ناظر بر استقرار نظام شايسته گزيني و انتصاب مديران كارآمد و فساد ستيز و انقلابي در لايه ها و سطوح مختلف نظام اداري و توانمندسازي نيروي انساني و رفع كمبود نيروي انساني صاحب صلاحيت در تصدي مناصب دولتي، نظام جامع توسعه مديريت صنعت نفت با رويكرد حكمراني متعالي تدوين و ابلاغ شد كه در چارچوب آن زير ساخت هاي لازم برای تدوين مدل شايستگي هاي مديران در گروه هاي شغلي مختلف، مراكز ارزيابي و ارزيابان و ابزارهاي مختلف سنجش و ارزبابي شايستگي ها، فرصت هاي يادگيري و توسعه، مديريت عملكرد، خانه مديران، برنامه هاي جاشيني و صدور گواهينامه هاي صلاحيت حرفه اي و اركان موضوعه از جمله هيئت هاي عالي و خبرگان فني- تخصصي در حال ايجاد و استقرار است.

اجراي قانون تفسير بند «و»

ايجاد ظرفيت سازماني جديد و اجرايي کردن قانون تفسير بند «و» ماده (44) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه كشور و تبديل وضعيت تعداد 6 هزار و 121 نفر به عنوان افراد واجد شرايط.

اجراي مفاد بند «د» تبصره 20

ايجاد ظرفيت سازماني جديد و اجرايي کردن مفاد بند «د» تبصره 20 قانون بودجه سال 1400 و همچنين بند «و» تبصره 20 قانون بودجه سال 1401 و تبديل وضعيت حدود 29 هزار و 203 نفر به عنوان افراد واجد شرايط.