وعده های  معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزارت نفت محقق شد

تمام قد برای کارکنان

مشعل  با گذشت دوسال از عمر وزارت نفت دولت سیزدهم، اگر بخواهیم قضاوتی واقع بینانه و بیطرف به عملکرد حوزه منابع انسانی به عنوان یکی از مهم ترین بخش های این صنعت داشته باشیم، معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني وزارت نفت را باید یکی از پرکارترین مجموعه های این وزارتخانه نامید؛ مجموعه ای که تمام قد رسیدگی به مطالبات کارکنان را در دستور کار دارد وبه سبب توجه ویژه وزیر نفت به حوزه منابع انسانی، همواره مطالبات کارکنان و وعده مسئولان در آن در حال تحقق است.آنچه در گزارش عملکرد دوسالانه معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني وزارت نفت مورد اشاره قرار گرفته و48 مورد را شامل می شود، بیانگر انبوه مطالبات انباشته شده از دوره های گذشته است.این اقدام ها شامل محورهای ریل گذاری زیرساخت ها، توسعه، تحول و فسادستیزی، ارتباطات مردمی، جذب واستخدام نیروی انسانی، ارتقای سطح انگیزش ورضایت کارکنان به منظورارتقای عملکرد و بهره وری است که مواردی متنوع و مهم را دربرمی گیرد. اکنون کارکنان صنعت نفت چشم به راه تحقق وعده های مهمی هستند که معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني وزارت نفت در دست پیگیری دارد.بر اساس گزارش منتشر شده معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني وزارت نفت، این معاونت براساس جايگاه، نقش و ماموريت ذاتي خود همراستا با اسناد و تكاليف بالادستي و چشم انداز، ماموريت و اهداف كلان صنعت نفت و با نگاهي واقع بينانه و توسعه گرا به سياست گذاري كلان، تنظيم گري، راهبري و كنترل، نظارت عاليه بر فرآيندها ورويه هاي حوزه منابع انساني پرداخته است و اقدام ها و برنامه هاي اجرايي از سوی مديريت هاي منابع انساني در شركت هاي اصلي، فرعي، تابعه و ستاد وزارت نفت در حال پيگيري و اجراست. مهم ترين اقدام ها و دستاوردهاي به دست آمده در اين معاونت از آغاز شروع به كار دولت سيزدهم را در ادامه می خوانید.

ابلاغ برنامه راهبردی

همسو با سیاست های کلی نظام، اولویت بخشی و تاکید بر بیانیه گام دوم انقلاب و با استناد به جزء «3» بند «ث» ماده 3 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت نفت مبنی بر «تدوین نظام جامع سرمایه انسانی متناسب با نیازهای صنعت نفت، گاز، پتروشیمی و پالایش و نظارت  برحسن اجرای آن»، برنامه راهبردی توسعه منابع انسانی صنعت نفت در افق 1401 از سوی وزیر نفت ابلاغ شد.

ابلاغ آیین نامه اجرای پژوهش ها

در همسویی با عمل به تکالیف و اسناد بالادستی شامل: نظام پژوهش، فناوری و تجاری سازی وزارت نفت، سند جهت گیری کلان و سیاست های پژوهش، فناوری و تجاری سازی وزارت نفت و برنامه راهبردی توسعه منابع انسانی صنعت نفت در افق 1401، آیین نامه تعریف، تصویب و اجرای پژوهش های منابع انسانی وزارت نفت از سوی معاونان وزیر در توسعه مدیریت و سرمایه انسانی و مهندسی پژوهش و فناوری با رویکرد زیست بوم فناوری و نوآوری صنعت نفت ابلاغ شد.

تصویب ارزش های فرهنگ سازمانی

وفق مفاد ردیف سوم از ماده 3 ذیل فصل دوم (اجرا و نهادینه سازی عوامل محتوایی فرهنگ سازمانی) و بر اساس تصویب نامه ابلاغی شورای عالی اداری با موضوع «نظام نامه مدیریت توسعه فرهنگ سازمانی» طراحی و تصویب ارزش های اختصاصی حوزه فرهنگ سازمانی صنعت نفت به همراه کتابچه کدهای رفتاری صورت گرفت.

سياست گذاري در منابع انساني

برگزاري 60 جلسه شوراي مديران توسعه منابع انساني صنعت نفت به منظور ايجاد هماهنگي و وحدت رويه در به کارگیری شيوه هاي اجرايي متناسب با مقررات، بخشنامه هاي موضوعه و تبيين سياست ها و راهبردهاي توسعه سرمايه انساني صنعت نفت در ارتباط با موضوع های مختلف نيروي انساني و ساختار، همچنين بررسي مشكلات، چالش ها و پيشنهادها درباره ايجاد انگيزه، تعالي و ارتقای بهره وري و حل مشكلات شركت ها در اين حوزه به صورت خاص يا عام و ابلاغ آنها در قالب 61 مصوبه این بخش را در برمی گیرد.

تعامل با سازمان اداري و استخدامي كشور

برگزاري 7 نشست شوراي اداري و استخدامي صنعت نفت، با حضور نماينده سازمان اداري و استخدامي كشور، مديران عامل چهار شركت اصلي و معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني و ابلاغ 25 مصوبه از آغاز دولت سيزدهم.

ابلاغ شيوه نامه شوراي عالي فرهنگي

تشكيل و راه اندازي شوراي عالي فرهنگي وزارت نفت براساس ابلاغيه شماره 830-2/20 مورخ 26/10/1401 وزیر نفت و برگزاري حدود 25 جلسه در ارتباط با موضوع های مختلف فرهنگي صنعت نفت.

ابلاغ شيوه نامه نظام سلامت كاركنان

تشكيل و راه اندازي شوراي هماهنگي نظام سلامت كاركنان براساس ابلاغيه شماره 20-2/20 مورخ 09/01/1401 مقام عالي وزارت، برگزاري 10 نشست شورا و ابلاغ 28 مصوبه.

آیین نامه استخدامی پژوهشگاه نفت

همسو با رعایت الزامات ماده 1 قانون احکام دائمی و آرای قطعی هیات عمومی دیوان عدالت اداری، تدوین آیین نامه استخدامی ویژه پژوهشگاه برای اعضای هیأت علمی و ارسال برای طرح و تأیید از سوی هیأت امنای پژوهشگاه و اخذ تصویب وزیر علوم، تحقیقات و فناوری.