بسيج همه امکانات براي مشارکت حداکثري درطرح هاي توسعه اي صنعت نفت

مديرعامل شرکت ملي حفاري ايران ازبسيج همه امکانات وتجهيزات عملياتي، فني تخصصي و پشتيباني اين شرکت براي مشارکت حداکثري در طرح هاي توسعه اي جديد صنعت نفت خبر داد .

سپهرسپهري با بيان اين که وزارت نفت براي توسعه ميادين نفت و گاز در مناطق خشکي و دريايي کشور، طرح مدوني برنامه ريزي کرده است، افزود: تحقق اهداف اين طرح به حفاري صدها حلقه چاه نفت و گاز نياز دارد واين شرکت به عنوان يکي از شرکت هاي زيرمجموعه شرکت ملي نفت ايران، تمام توان خود را در اين ارتباط به کار خواهد گرفت. وي با اشاره به توانمندي هاي شرکت ملي حفاري ايران درخصوص بهره مندي از متخصصان مجرب، مالکيت افزون بر70 دستگاه حفاري سبک، سنگين و فوق سنگين، در اختيار داشتن تجهيزات، ابزار و ظرفيت هاي نرم افزاري وسخت افزاري براي ارائه جامع خدمات فني و تخصصي(بيش از20 نوع خدمات اختصاصي به صورت يکپارچه) افزود: اين شرکت به عنوان بزرگترين شرکت حفاري درمنطقه مي تواند سهم قابل توجهي از اجراي طرح ها را به صورت مستقيم و يا مشارکت با شرکت هاي داخلي و خارجي به عهده گيرد. سپهري گفت: همسو با تعهداتي که اين شرکت در پاسخ گويي به نيازهاي صنعت نفت کشور دارد، موضوع حضور در پروژه هاي بين المللي در خارج از کشور با اولويت کشورهاي منطقه و حوزه خليج فارس نيز مدنظر بوده و رايزني با شرکت هاي نفتي و حفاري در بازارهاي هدف با جديت دنبال مي شود. وي همچنين در باره اتکا به توانمندي هاي داخلي نيز اظهار کرد: با توجه به نام گذاري امسال به «حمايت از کالاي ايراني»، از سوي مقام معظم رهبري شرکت ملي حفاري ايران نيزکه استفاده ازتوليدات وخدمات ساخت داخل را به عنوان يک اولويت مهم ازسال هاي پيش دردستور کار قرار داده است، درسال جاري با اهتمام بيشتري پيگيري کندوبا مشارکت سازندگان وصنعتگران داخلي با کيفيت بخشي به محصولات، گام هاي موثرتري برداشته شود.

 

رعايت اصول اچ اس اي، ضرورتي اجتناب ناپذير است  

مديرعامل شرکت بهره برداري نفت وگاز آغاجاري گفت: رعايت اصول و الزام هاي ايمني درتاسيسات نفتي، ضرورتي اجتناب ناپذير است که بايد به آن توجه ويژه داشت.

پيرامون درنخستين جلسه اچ اس اي سال 97 شرکت بهره برداري نفت و گازآغاجاري افزود: همه بخش هاي عملياتي و تعميراتي فعال در تاسيسات نفتي بايد پيوسته پايش و نظارت شوند. وي بااشاره به حادثه « دره ني -پارسي» مهم ترين عامل منجربه بروز حادثه در تاسيسات اين واحد را رعايت نکردن کامل قوانين و مقررات ايمني عنوان کرد و افزود: بدون ترديد توجه به قوانين اچ اس اي و رعايت کامل عملي آنها مي تواند از بروز چنين حوادثي جلوگيري کند.مديرعامل شرکت بهره برداري نفت و گاز آغاجاري«آموزش»کارکنان تأسيسات اعم از پيمانکاري و قراردادي را مهم برشمرد و افزود: برگزاري دوره هاي آموزشي به ويژه در حوزه هاي اچ اس اي، تعميراتي وعملياتي همراه با کسب مجوزگذران اين دوره ها نکته اي مهم و قابل تاکيد است.وي همچنين برضرورت تدوين دستورعمل ها، الزام ها واستانداردهاي ايمني فعاليت هاي عملياتي وتعميراتي به منظور پيشگيري ازوقوع حوادث احتمالي تأکيد وتصريح کرد: صدور مجوزهاي انجام کار (پرميت)، نظارت مستمربرصدورپروانه هاي کارسرد و گرم در تأسيسات نفتي ازسوي واحد ايمني، نظارت، پايش مستمرودقيق ورود و خروج افراد به تأسيسات ازسوي واحد حراست، به کارگيري افراد با صلاحيت درپست هاي حساس عملياتي وتعميراتي، همچنين ممانعت از انجام کارهاي غير ضروري تعميراتي درشب و هنگام تعويض شيفت هاي کاري از ديگر الزام هاي اچ اس اي است. وي افزود: چنين دستور عمل ها والزام هايي، به افزايش ايمني درمحيط کاروکاهش بروزحوادث منجر خواهد شد. مدير عامل شرکت بهره برداري نفت و گازآغاجاري با اشاره به پايش و بررسي مستمرخطوط لوله اصلي نفت وگاز، برايجاد سامانه وبانک اطلاعاتي جامع خطوط با اولويت خطوط صادراتي با هدف جلوگيري از بروز حوادث احتمالي، همچنين نظارت مستمر برارائه خدمات غذايي در رستوران هاي شرکت تاکيد کرد. قرباني، رئيس ايمني شرکت بهره برداري نفت و گاز آغاجاري نيزگفت: خوشبختانه اين شرکت درميان شرکت هاي تابعه مناطق نفت خيزجنوب از لحاظ شاخص حوادث، کمترين حادثه را که نتيجه کنترل هاي دقيق در تأسيسات ورعايت اصول والزام هاي ايمني بوده، داشته است.

رونق اقتصادي مسجد سليمان با راه اندازي پارک موزه نفت

راه اندازي پارک موزه نفت درمسجد سليمان، رونق اقتصادي، اشتغال زايي و توسعه اين شهرستان را درپي خواهد داشت. رئيس روابط عمومي شرکت بهره برداري نفت وگازمسجدسليمان با اشاره به تاريخ 110ساله شهرستان مسجد سليمان وقديمي بودن تاسيسات نفتي در آن افزود: اين تاسيسات نفتي به منزله کالايي ارزشمند قراراست درقالب موزه درمعرض ديد علاقه مندان قرار گيرد. ابوذرشجاعي برجويي گفت: به منظورحفظ اين بخش ازتاريخ صنعت كشور، وزارت نفت تصميم به ايجاد موزه گنجينه نفت دراين شهرگرفت و تأسيسات واماكن تاريخي نيزبه عنوان اجزاي اين موزه تعريف شد. وي گفت: عمليات اجرايي ساختمان اصلي نيمه دوم سال 1395 آغازشده است، چاه شماره يك مسجدسليمان، نخستين كارخانه تقطير، نخستين پالايشگاه، نخستين كارخانه گوگرد سازي، همچنين نخستين كارخانه توليد برق وچشمه هاي طبيعي نفت درمنطقه سي برنج، بخش هايي از اجزاي اين موزه است. برجويي اظهارکرد: ساختمان اصلي اين موزه بازيربناي 3850 متر مربع، شامل چهاربخش و پيشرفت فيزيکي آن به مرز80 درصد رسيده است. به گفته رئيس روابط عمومي شرکت بهره برداري نفت و گازمسجد سليمان، طرح موزه گنجينه نفت نيمه نخست امسال به انجام خواهد رسيد وعلاقه مندان به اشيا واسناد تاريخي مرتبط با صنعت نفت مي توانند از آن ديدن کنند. وي احداث پارك موزه برق تمبي در مجاورت نخستين كارخانه برق را يکي ديگر از فعاليت ها برشمرد و افزود: اين طرح نيزبا هدف توسعه اماكن تفريحي و گسترش فضاهاي رفاهي شهروندان تأمين اعتبار و عمليات اجرايي آن از نيمه دوم سال گذشته آغاز شده است. به گفته برجويي، اين پروژه در زميني به مساحت 80هزار متر مربع در در دست اجراست و پيشرفت فيزيكي آن به بيش از65 درصدرسيده است. وي ترميم و بهسازي محوطه كارخانه برق تمبي، ايجاد چشم انداز زيبا براي ورودي موزه كارخانه برق، همچنين ايجاد فضاي سبز و فضاي تفريح فرزندان کارکنان را همراه با پاركينگ خودرو، نمازخانه و سرويس هاي بهداشتي، بخش هاي مربوط به اين طرح برشمرد.

تمديد گواهينامه بين المللي ايزو 29990 براي يک سال ديگر

رئيس واحد آموزش شركت بهره برداري نفت و گازغرب ازتمديد گواهينامه بين المللي استاندارد آموزشي سيستم مديريت آموزش(ايزو 29990) اين شرکت براي يک سال ديگر خبرداد.

کامران چغازردي گفت: تمديد اين گواهينامه بنابرابلاغ خط مشي آموزشي هدف گذاري شده ازسوي مديرعامل شرکت بهره برداري نفت و گاز غرب وهماهنگي بخش هاي ستادي وعملياتي اين شرکت انجام شده است.

وي گفت: در انجام اين مميزي دريافت اين گواهينامه، همه فرآيندهاي اصلي و پشتيباني مرتبط با آموزش براساس بند هاي استاندارد ايزو 29990 ارزيابي وتطبيق کامل آنها با استاندارد آموزشي مزبور تاييد شده است.

چغازردي تصريح کرد: با دريافت گواهينامه استاندارد آموزشي ايزو 10015 در اواخرسال 1393، فعاليت هاي آموزشي اين واحد(آموزش) نيزعملا درچارچوب استانداردهاي بين المللي آموزشي انجام شده است.

وي يادآورشد:واحد آموزش شركت بهره برداري نفت وگازغرب درسال 95 با هدف بهبود مستمر وتسهيل فرآيند آموزش براي دستيابي به اهداف راهبردي شركت و چشم انداز تحول آموزش، موفق به دريافت گواهينامه استاندارد آموزشي ايزو 29990 براي نخستين بار درسطح شركت نفت مناطق مركزي ايران شده است.

استاندارد بين المللي سيستم مديريت آموزش( ايزو 29990 ) تاثيربسزايي در بهبود كيفيت سيستم خدمات آموزشي ارائه شده، شفافيت درخدمات يادگيري، افزايش توان رقابتي خدمات ارائه شده، تحليل شفاف برنامه هاي آموزشي، همچنين تمركز به نيازهاي فراگيران، نتايج قابل اندازه گيري در ارزشيابي خدمات آموزشي، پايش مستمر وكنترل فرآيند يادگيري و توسعه فعاليت هاي آموزشي دارد.

هدف از اين سيستم مديريتي، كمك به سازمان هاست که آموزش رابه يك سرمايه گذاري مؤثرتر و كاراتر تبديل و نيازمندي ها وانتظارهاي خود را براي صلاحيت و توانايي توسعه، برآورده کنند.

پرداخت 250 هزار تومان هديه رمضان به بازنشستگان نفت

معاون امورمالي، بودجه و تأمين منابع صندوق هاي بازنشستگي صنعت نفت، ازپرداخت مبلغ 250 هزار تومان هديه ماه مبارک رمضان به همراه مستمري ارديبهشت ماه مستمري بگيران صنعت نفت خبر داد.

زهرا امير فتاحي افزود: براساس دستور رئيس هيئت رئيسه صندوق هاي بازنشستگي، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت، همراه با مستمري ارديبهشت ماه مبلغ 250 هزار تومان هديه ماه مبارک رمضان پرداخت مي شود.

وي افزود: پرداخت هايي مانند حق معيشت و بن کارت هديه، از سوي کارفرمايان تأمين و پرداخت مي شود، زيرا رسالت اصلي صندوق، پرداخت مستمري و مقرري است.

چندي پيش نيز، مبلغ حق معيشت پرداخت شده بود.

توليد روزانه 16ميليون ليتربنزين و12ميليون ليتر نفت گاز يورو4

مديرعامل شرکت ملي پالايش نفت امام خميني(ره) شازند گفت: روزانه 16 ميليون ليتر بنزين يورو 4 وسوپر و12ميليون ليتر نفت گاز با همين استاندارد دراين مجموعه پالايشي توليد مي شود. عليرضاامين گفت: پالايشگاه نفت امام خميني(ره) شازند باتوليد اين مقادير فرآورده نفتي، نقش موثري در روند کاهشي آلودگي کلان شهرها دارد. وي همچنين اظهارکرد: اين پالايشگاه نفت افزون برتوليد روزانه بيش از سه ميليون ليترگازمايع و500تن پروپيلن گريد پليمري، ازمزيت اقتصادي ويژه اي دربين پالايشگاه هاي نفت کشور برخوردار است. امين با بيان اين که ظرفيت اصلي توليد روزانه پروپيلن درپالايشگاه نفت امام خميني(ره) 180هزارتن با 5/99درصد خلوص است، تصريح کرد: در صورت نياز، آماده عرضه اين محصول در بورس و صادرات هستيم. مديرعامل شرکت پالايش نفت امام خميني(ه)گفت: اين شرکت تنهاپالايشگاه كشور است كه بيش از90 درصد از خوراك آن به محصولات با ارزش افزوده بالاشامل گازمايع، پروپيلن، بنزين پاك، نفت سفيد و گازوييل تبديل مي شود. امين با بيان اين که پالايشگاه نفت امام خميني(ره)بالاترين سودآوري را در ميان ديگر پالايشگاه هاي نفت کشور دارد، يادآورشد: تنها8/6 درصد از نفت خام ورودي به اين پالايشگاه نفت، به قير و نفت کوره تبديل مي شوند. مديرعامل شرکت پالايش نفت امام خميني(ه) شازند با بيان اين كه همه فرآورده هاي نفتي توليدي دراين شركت، مطابق بااستاندارد روزدنيا وبا قابليت صدور به كشورهاي منطقه توليد مي شود، تصريح کرد: اين پالايشگاه نفت به منظور صيانت ازمحيط زيست، نيز اقدام هاي متعددي انجام داده که مديريت هاي صيانت ازمحيط زيست، مديريت پسماند و مديريت آلودگي هاي زيست محيطي ازجمله آنهاست.

 

انعقاد قرارداد پژوهشي - آموزشي با 3 دانشگاه

مديرشرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه چابهاراز امضاي قرارداد آموزشي – پژوهشي با سه دانشگاه اين استان خبر داد.

مصطفي نخعي درآييني به همين مناسبت با تاکيد براهميت اجراي برنامه هاي آموزشي و پژوهشي، همچني ن ارتباط موثر با مراکز آموزشي – پژوهشي افزود: ورود به عرصه هاي جديد فناوري وبه کارگيري آنها درعمليات اجرايي باشناسايي مراکز فعال علمي، ازعوامل موثرتوسعه، پيشرفت و ايجاد تحول به شمارمي آيند.

نخعي تخصيص بودجه هاي آموزشي قابل توجه درمجموعه وزارت نفت را دليلي مهم برجايگاه راهبردي پژوهش وآموزش در تفکر مديران ارشد خواند.

وي برهمسويي مناطق پخش فرآورده هاي نفتي با سياست هاي مديران ارشد ستادي تاکيد و تصريح کرد: انتظارمي رود با توجه به اين مهم، همچنين تعامل وهمفکري بامراکز مهم علمي- پژوهشي، گام هاي موثري در جهت رشد روز افزون صنعت کشور برداشته شود.  مدير شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه چابهار با اشاره به پيشرفت هاي کشور درحوزه هاي مختلف، اثر گذاري آموزش در حوزه صنعت را مهم ارزيابي و يادآوري کرد: آموزشي که نتيجه آن تبادل علم و فناوري نباشد، قادربه اثر بخشي درحوزه صنعت نخواهد بود. دراين نشست سه جانبه، ارسلان دژکام، رئيس دانشگاه بين المللي چابهار و دامني معاون پژوهشي دانشگاه دريانوردي وعلوم دريايي چابهار نيز با تاکيد بر ضرورت ارتباط موثرميان دانشگاه وصنعت، اقدام شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه چابهار را درانعقاد قراردادهاي ياد شده مثبت خواند و آمادگي اين دانشگاه ها را براي هرگونه همکاري در زمينه هاي علمي - تحقيقي اعلام کرد.

صادرات گازمايع از سنگ بست مشهد به افغانستان

مديرشرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه خراسان رضوي گفت: براي نخستين بار صادرات گاز مايع از سنگ بست مشهد به کشور افغانستان انجام شد. علي اصغر اصغري بابيان اين که صدورگازمايع ازتاسيسات سنگ بست درفروردين امسال، هزار و 280 تن بوده است، افزود: اين ميزان صادرات تا پايان ارديبهشت ماه، به چهارهزار تن خواهد رسيد. وي گفت: تاسيسات ذخيره سازي گازمايع سنگ بست باظرفيت 6 هزارتن درمسير مشهد به فريمان واقع شده است وبا اتصال به خطوط ريلي، علاوه برواردات و صادرات گازمايع(سوآپ)درکشورهاي همجوار استان خراسان رضوي، تامين گازمايع مورد نيازاين استان را نيز به عهده دارد.  مديرشرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه خراسان رضوي همچنين ازافزايش مصرف بنزين يورو 4 اين حوزه عملياتي درفروردين ماه امسال خبر داد وافزود: مصرف اين فرآورده نفتي با استاندارد يورو 4 در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته، 66درصد رشد داشته است.

به گفته وي، فروردين ماه امسال مصرف بنزين يورو 4 در منطقه خراسان رضوي به 89 ميليون و 871 هزار ليتر رسيد.

اصغري همچنين درباره مصرف نفت گاز يورو 4 در بازه زماني ياد شده گفت: در مدت زمان ياد شده 33 ميليون و 664 هزار ليتر نفت گاز يورو 4 مصرف شد که از افزايش 100 درصدي آن نسبت به مدت مشابه سال قبل حکايت دارد.

مديرشرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه خراسان رضوي، همچنين سي ان جي مصرفي اين حوزه عملياتي را در فروردين ماه امسال 48 ميليون و 593 هزار مترمکعب اعلام کرد.