شرکت انتقال گاز ایران هم مسیر با برنامه های چشم انداز

دقیق، هوشمند، فعال

مشعل شرکت انتقال گاز با در اختیار داشتن 38 هزار و 578 کیلومتر خط لوله در قطرهای مختلف، وظیفه انتقال پاک، ایمن، پایدار و بهره ور گاز طبیعی را در کشور به عهده دارد که این میزان خط از نظر طولی، معادل سه برابر طول قطر کره زمین است. وظیفه نگهداری، تعمیرات و بهره برداری از این شبکه به عهده 10 منطقه عملیاتی در قالب 61 مرکز بهره برداری خطوط لوله در کشور است و عملیات تقویت فشار گاز در این شبکه را در حال حاضر 89 تاسیسات تقویت فشار به عهده دارند که مجهز به 328 واحد توربوکمپرسور از برندهای مختلف و با فناوری های متعدد هستند. از حیث مقایسه، این تعداد توربوکمپرسور معادل 75 درصد موتورهای فعال ناوگان هواپیمایی مسافربری کشور است. حریم تحت پوشش خطوط لوله که از سوی شرکت انتقال گاز ایران صیانت و حفاظت می شود، هم اکنون معادل 14 هزار و 101 کیلومتر مربع (معادل 1 درصد از کل مساحت کشور) است. در گفت وگو با ابراهیم میرزایی راد، مدیر برنامه ریزی و عضو هیئت مدیره شرکت انتقال گاز ایران به فعالیت های این شرکت در سال 1401 پرداخته ایم که مشروح آن را می خوانید.

 بگذارید از زمستان 1401 شروع کنم؛ زمستانی سرد که نیازمند اقدام هایی برای گذر از آن بود. دراین باره توضیح دهید و در کل به فعالیت های شاخص سالی که گذشت اشاره بفرمایید.

برنامه های نگهداری و تعمیرات ناوگان انتقال گاز به صورت سالانه، با راهبری مدیریت برنامه ریزی و مشارکت مناطق عملیاتی و با هماهنگی مدیریت دیسپچینگ شرکت ملی گاز تدوین و اجرا می شود. در تدوین این برنامه ها، ملزومات شبکه برای فصل سرد سال مورد توجه قرار می گیرد، به نحوی که عمده تعمیرات در نیمه اول سال انجام می شود تا شبکه انتقال گاز آمادگی ورود به فصل سرما را داشته باشد. برخی برنامه ها نیز با هماهنگی دیسپچینگ وملحوظ داشتن شرایط شبکه برای اجرا در نیمه دوم سال برنامه ریزی می شود.

همسو با اهداف شرکت انتقال گاز (انتقال گاز پایدار، پاک، ایمن و بهره ور) در سالی که گذشت، بیش از 170 مورد تعمیرات توربو/ الکترو/ انجین و کمپرسور گاز برنامه ریزی شد که بیش از 150مورد آن پایان یافته و برخی نیز در حال انجام است.

از مهم ترین برنامه ها نیز می توان به برنامه ریزی و کنترل پروژه تعمیرات توربین های ZORYA-DU80 و SIEMENS-SGT600 به عنوان دو نوع توربین با بیشترین فراوانی در ناوگان شرکت انتقال گاز اشاره کرد که با پیگیری های مستمر، خوشبختانه بخش عمده ای از تعمیرات توربین های مذکور خاتمه یافت و در فصل سرد پارسال بدون مشکل در سرویس قرار گرفتند. بیشتر برنامه های تعمیراتی در حوزه خط لوله شامل تعميرات خط سوم سراسری (340 مورد)، چهارم سراسری (360 مورد) و خط سرخس- نكا (320 مورد) مطابق برنامه زمان بندی انجام شده است.

  در حوزه تدوین نقشه راه بخش های مختلف شرکت انتقال گاز ایران چه اقدام هایی در مدیریت استراتژی، برنامه ریزی و تدوین شده است؟ آیا اقدام های شرکت، همسو و هم مسیر با چشم انداز ترسیم شده است؟

استقرار نظام مدیریت استراتژی به صورت یکپارچه با حضور فعال نمایندگان بخش های مختلف درسطح ستاد و مناطق عملیاتی در سال 95 انجام شد. در این فرآیند، ارکان جهت ساز شامل ماموریت، چشم انداز و ارزش ها، نقشه استراتژی سطح کلان و واحدی به همراه کارت های امتیاز متوازن تدوین و متناسب با آن فرآیندهای برنامه ریزی، اجرا و ارزیابی شد. درسال 1401 با توجه به استقرار نظام مدیریت استراتژی در سطح شرکت ملی گاز ایران، نقشه استراتژی سطح کلان شرکت نیز بازنگری شد و متناسب با آن نقشه های استراتژی سطح واحدی نیز نیازمند بازنگری بوده که برنامه ریزی های لازم در این خصوص نیز انجام شده است. در شرکت انتقال گاز ایران، همسو با موضوعات استراتژی، برنامه های عملیاتی سالانه در قالب منشور پروژه تدوین شده و بر اساس نگرش فرآیندی و مبتنی برنظام فرآیندهای تدوین شده شرکت، پیشرفت پروژه ها کنترل می شود. همچنین به منظور ارتقای برنامه ها و همگرایی با اعتبارات سرمایه ای، برنامه ها و پروژه ها با موضوعات و شاخص های راهبردی؛ همسو شده و مکانیزاسیون فرآیند مربوطه و ارتباط دهی بیشتر این بخش ها با یکدیگر را در دستور کار دارد.

  آیا برای نگهداری وتعمیرات خطوط لوله وتاسیسات، دستورالعمل خاصی وجود دارد؟

درحوزه نگهداری وتعمیرات،شرکت انتقال گاز ایران باتدوین و ابلاغ دستورالعمل های داخلی مطابق با استانداردهای بین المللی نظیرISO 14224، NORSOK-Z008 و IEC 60300-3-11 به راهبری این حوزه اقدام کرده است. این دستورالعمل ها شامل موارد زیراست:

  دستورالعمل تهیه درخت فرآیندی تجهیزات

  دستورالعمل جمع آوری اطلاعات پایه ای تجهیزات

  دستورالعمل تدوین برنامه نگهداری و تعمیرات براساس روش های RCM و PMO

  دستورالعمل تحلیل علل ریشه ای خرابی (RCFA)

  دستورالعمل کدگذاری تجهیزات

  دستورالعمل تعیین شاخص اهمیت تجهیزات

  دستورالعمل مدیریت دستورکارهای تعمیراتی

افزون بر دستورالعمل های فوق، هر یک از تجهیزات دارای دستورالعمل های اختصاصی به توصیه سازنده نیز هستند که در اختیار گروه های متعدد نگهداری و تعمیرات است.

  در بخش مدیریت انرژی چه فعالیت های شاخصی در سال 1401 انجام شده است؟

از اوایل سال 99 و با تکیه بر ماموریت شرکت مبتنی بر انتقال پاک، ایمن، پایدار و بهره ور گاز طبیعی؛ طرح ریزی ارتقای نظام مدیریت انرژی در بالاترین سطوح نقشه استراتژیک از طریق التزام به استانداردهایISO50001:2018،ISO50004:2020و ISO50009:2021 و با هدف استقرار سیستم مدیریت انرژی به صورت یکپارچه در مجموعه مناطق ده گانه انتقال گاز در صدر اهداف عالی شرکت و مدیریت برنامه ریزی قرار گرفت. در سال 1400 ممیزی صدور گواهینامه از طریق شرکت شخص ثالث انجام و در سال 1401 گواهینامه بین المللی مدیریت انرژی ISO50001 براساس استاندارد 2018به صورت یکپارچه در مجموعه مناطق ده گانه انتقال گاز به شرکت انتقال گاز اعطا شد.