عملکرد وزارت نفت در حوزه کارکنان همزمان با دهه فجر انقلاب اسلامی

بازآرایی منابع انسانی

 مشعل  توجه به نیروی انسانی را می توان یکی از مهم ترین وعده های وزارت نفت دولت سیزدهم در آغاز استقرار آن دانست و امروزعملکرد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزارت نفت، حاکی از اقدام های متنوع و مهمی است که بخشی از آن در سر فصل های مطالبات کارکنان صنعت نفت قراردارد.  گزارش عملکرد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزارت نفت، سرفصل های متنوعی درحوزه های مختلف بهداشت، درمان، مسائل رفاهی، مناطق عملیاتی، آموزش و ... را در برمی گیرد.

افزون بر آن در این گزارش موضوعاتی همچون اجرای ماده 10 و سقف حقوق و مالیات به عنوان خواسته های امروز کارکنان در دست پیگیری قرار دارد.

  برگزاری 54 نشست شورای مدیران؛ ابلاغ 55 مصوبه

شورای مدیران توسعه منابع انسانی صنعت نفت با هدف ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در اتخاذ شیوه های اجرایی متناسب بامقررات، بخشنامه های وزیر نفت و تبیین سیاست ها و راهبردهای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در زمینه موضوع های مختلف نیروی انسانی و ساختار، همچنین بررسی مشکلات، چالش ها و پیشنهادها درباره ایجاد انگیزه، تعالی و ارتقای بهره وری و حل مشکلات در حوزه شرکت ها با ابلاغیه وزیر نفت در 17 شهریور سال 1400 تشکیل شد.  از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون این شورا 54 نشست به منظور ايجاد هماهنگي و وحدت رويه در اتخاذ شيوه هاي اجرايي متناسب با مقررات، بخشنامه هاي موضوعه و تبيين سياست ها و راهبردهاي توسعه سرمايه انساني صنعت نفت تشکیل داده است. بررسي مشكلات، چالش ها و پيشنهادها برای ايجاد انگيزه، تعالي و ارتقای بهره وري و حل مشكلات شركت ها در اين حوزه به صورت خاص يا عام كه متضمن تصميم گیری هماهنگ و مبتني بر نظام اختيارات وزارت نفت و شركت هاي اصلي و از قوانين موضوعه در سطح صنعت نفت بوده که منتج به ابلاغ آنها در قالب 55 مصوبه شده است.

  تربيت نسلی نو از مديران نفت

از دیگر اقدام های معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزارت نفت، تدوین و ابلاغ نظام جامع توسعه مديريت صنعت نفت با رويكرد حكمراني متعالي بوده است كه در چارچوب آن زير ساخت هاي لازم جهت تدوين مدل شايستگي هاي مديران در گروه هاي شغلي مختلف، مراكز ارزيابي و ارزيابان و ابزارهاي مختلف سنجش و ارزبابي شايستگي ها، فرصت هاي يادگيري و توسعه، مديريت عملكرد، خانه مديران، برنامه هاي جانشيني و صدور گواهينامه هاي صلاحيت حرفه اي و اركان موضوعه از جمله هيئت هاي عالي و خبرگان فني- تخصصي در حال ايجاد و استقرار است. این اقدام در مسیر تحقق بند چهارم سياست هاي كلي نظام اداري ابلاغي مقام معظم رهبري مبني بر دانش گرايي و شايسته سالاري مبتني بر اخلاق اسلامي در نصب و ارتقاي مديران و همچنين بند پنجم اصول دوازده گانه حاكم بر نقشه ملي پيشگيري و مقابله با فساد اداري و اقتصادي ابلاغي رييس جمهوری ناظر بر استقرار نظام شايسته گزيني و انتصاب مديران كارآمد و فساد ستيز و انقلابي در لايه ها و سطوح مختلف نظام اداري و توانمندسازي نيروي انساني و رفع كمبود نيروي انساني صاحب صلاحيت در تصدی مناصب دولتي است.

  اجراي كامل قانون تفسير بند (و) ماده 44 قانون برنامه پنجم توسعه

ايجاد ظرفيت سازماني جديد و اجرايي کردن قانون تفسير بند «و» ماده (44) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه كشور و تبديل وضعيت تعداد 5.811 نفر به عنوان افراد واجد شرايط در مقطع مورد نظر انجام شده است.

  اجراي مفاد بند «د» تبصره (20) قانون بودجه سال 1400

ايجاد ظرفيت سازماني جديد و اجرايي کردن مفاد بند «د» تبصره (20) قانون بودجه سال 1400 و همچنين بند (و) تبصره (20) قانون بودجه سال 1401 و تبديل وضعيت حدود 28.420 نفر به عنوان افراد واجد شرايط با روی کار آمدن دولت سیزدهم به ثمر رسید.

استخدام فارغ التحصيلان گروه (الف) دانشگاه صنعت نفت

اقدام های لازم به منظور برگزاري فرآيند مصاحبه فني- تخصصي و روان-شناختي براي جذب و استخدام 5 هزار و 721 نفر از فارغ التحصيلان گروه (الف) دانشگاه صنعت نفت انجام شد.

  برقراري مجدد طرح نظام امريه – نخبه وظيفه

طرح نظام / امريه - نخبه وظيفه پس از وقفه 14 ماهه مجددا برقرار شد. بر اساس مجوز اخذ شده از ستاد کل نیروهای مسلح، از تيرماه سال 1401به مدت 2 سال و به تعداد سالانه 350 نفر ظرفیت صدور امريه ایجاد و تاکنون تعداد 204 نفر به منظور انجام خدمت سربازی به واحدهای تابعه معرفی شدند. همچنين با پيگيري هاي متعدد 126 نفر نخبه وظيفه  به شركت هاي تابعه صنعت نفت معرفی گردیدند.

تعيين تكليف پذيرفته شدگان آزمون توانمندسازی

وضعيت پذيرفته شدگان آزمون توانمندسازي كاركنان قرارداد مدت موقت از طريق انجام فرآيند مصاحبه فني – تخصصی مشخص شد و تعداد 1675 نفر از آنها تعيين تكليف شدند.

تعيين تكليف پذيرفته شدگان فارغ التحصيل برتر دانشگاهی

وضعيت پذيرفته شدگان فارغ التحصيل برتر دانشگاهي ثبت نام شده مشخص و تكميل فرآيند تشريفات جذب و به كارگيري آنها به تعداد 450 نفر انجام شد.

  تعيين تكليف پذيرفته شدگان ارزيابی مركز توسعه مديريت صنعت نفت

وضعيت پذيرفته شدگان ارزيابي مركز توسعه مديريت صنعت نفت و نفرات داراي مجوزهاي سابق مشخص و مصاحبه فني - تخصصي 191 نفر انجام شد.

  بازنگری ابلاغيه تعديل مدرك كاركنان

ابلاغيه تعديل مدرك با هدف برقراري عدالت و رفع تبعيض از طريق تشكيل شوراي جدید بررسی سوابق و تعدیل مدرک بررسي و بازنگری شد و با این اقدام سوابق تمامی مدارک تحصیلی اخذ شده (بيش از 7.000 پرونده) با توجه به مصوبات اخیر ابلاغی تعیین و تکلیف شد.