فانوس نفت در جشن انقلاب

بی تردید صنعت نفت رامی توان ازیکی مهم ترین و تاثیرگذار ترین عوامل شکل گیری روند انقلاب اسلامی برشمرد.کارکنان غیر تمند این صنعت،با اعتصابات سراسری که در سال 57به پشتوانه نیروهای مردمی رقم زدند، موجب شدند رژیم ستمشاهی زمین گیرشود و با وجود داشته هایی همچون گارد جاویدان،ساواک و ..نتواند جلوی این حرکت بزرگ و تاثیرگذار رابگیرد. امروز وباگذشت 44سال ازآن زمان،صنعت نفت  وکارکنانش ازاین جهت که توانسته اند نقش وسهمی مهم در پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی به رهبری معمار کبیر انقلاب اسلامی،حضرت آیت الله روح الله خمینی (ره)داشته باشند،به خود می بالند. به یاد آن روزها، با ورود به چهل وچهارمین فجرانقلاب اسلامی،زنگ انقلاب سلامی در مدارس نواخته شدوسوت کشتی ها نیزبه نشانه آغازفجر 44 درلنگرگاه به صدا درآمد. صنعت نفت وکارکنان آن نیزدراین دهه مبارک، باافتتاح چند طرح مهم درحوزه های مختلف، پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی را گرامی داشتند وحلاوت چهل وچهارمین فجرانقلاب را دوچندان کردند.