از سوي وزير نفت ابلاغ شد

شيوه نامه نحوه تأييد صلاحيت حرفه اي افراد مرتبط با عمليات حفاري

وزير نفت، شيوه نامه نحوه تأييد صلاحيت حرفه اي افراد مرتبط با عمليات حفاري را ابلاغ کرد. در اين شيوه نامه آمده است: به استناد اجزاي (3 و 4) بند (الف) ماده (3) قانون وظايف و اختيارات وزارت نفت - مصوب 1391- و با عنايت به خطرات بزرگ انساني و مادي ناشي از بروز حوادث در عمليات حفاري، اين شيوه نامه با هدف به حداقل رساندن مخاطرات و حوادث و افزايش ايمني و کيفيت انجام عمليات حفاري چاه هاي نفت و گاز در مناطق خشکي و دريا جهت اقدام حسب مورد، ابلاغ مي گردد.

اين شيوه نامه بايد فورا توسط شرکت ملي نفت ايران به همه شرکت هاي فعال در زمينه حفاري ابلاغ شود تا همه افراد ذينفع از آن آگاهي يابند.

ماده –تعاريف:

1-1- عمليات حفاري: شامل حفاري چاه هاي نفت و گاز و کليه فعاليت هايي است که منجر به ورود تجهيزات به درون چاه هاي موجود مي شود.

2-1- افراد مرتبط با عمليات حفاري: کليه افراد و سمت هايي که در انجام ايمن عمليات حفاري و کاهش مخاطرات در آن تاثيرگذار مي باشند.

3-1- شرکت هاي فعال در حوزه حفاري: شرکت هاي مجاز داراي فعاليت هاي مرتبط با عمليات حفاري در بخش کارفرمايي (شرکت ملي نفت و شرکت هاي تابعه آن) و بخش پيمانکاري (کليه شرکت هاي طرف قرارداد با شرکت ملي نفت).

4-1- گواهينامه صلاحيت حرفه اي: گواهينامه هاي مشخص شده در اين شيوه نامه که توسط مراکز معتبر و مستقل مورد تأييد وزارت نفت براي افراد مرتبط با عمليات حفاري صادر مي شود. گواهينامه اي که مدت اعتبار آن منقضي شده باشد، فاقد اعتبار است.

5-1- گواهينامه موقت صلاحيت حرفه اي: گواهينامه اي که براي افراد مرتبط با عمليات حفاري تا پيش از دريافت گواهينامه صلاحيت حرفه اي، از طريق فرآيندي که در اين شيوه نامه مشخص شده است، صادر مي شود.

ماده 2- افراد مرتبط با عمليات حفاري، براي کار در شرکت هاي فعال در حوزه حفاري، بايد متناسب با نوع ماموريت و فعاليت خود، داراي گواهينامه صلاحيت حرفه اي معتبر، به ترتيب مشخص شده در اين شيوه نامه، باشند.

ماده 3- افراد مرتبط با عمليات حفاري در شرکت هاي فعال در حوزه حفاري، براي ادامه فعاليت، مي بايست تا زمان دريافت گواهينامه صلاحيت حرفه اي معتبر، به ترتيب مقرر در اين شيوه نامه، گواهينامه موقت صلاحيت حرفه اي دريافت نمايند.

ماده 4- اولويت بندي افراد مرتبط با عمليات حفاري در شرکت هاي فعال در حوزه حفاري براي دريافت گواهينامه صلاحيت حرفه اي، انواع گواهينامه هاي حرفه اي مورد نياز و سطح هر يک از آنها براي دريافت توسط افراد مرتبط با عمليات حفاري در پيوست اين شيوه نامه آمده است.

ماده 5- فرآيندها، معيارها و نحوه تأييد صلاحيت مراکز معتبر و مستقل مورد تأييد وزارت نفت براي صدور صلاحيت حرفه اي، مي بايست تا پايان خردادماه 1397 توسط معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري ارائه شود. همچنين اجراي فرآيند ارزيابي شرکت هاي علاقه مند به فعاليت در اين بخش بايد به نحوي برنامه ريزي شود که فهرست شرکت هاي صاحب صلاحيت مورد تأييد وزارت نفت، حداکثر تا تاريخ 10/ 5/ 97 آماده و قابل بهره برداري باشد.

تبصره – واحدهاي آموزشي شرکت ملي نفت ايران و شرکت هاي تابعه آن مي توانند دوره هاي آموزشي را براي افراد، با هدف کسب توانمندي لازم براي اخذ گواهينامه هاي صلاحيت حرفه اي برگزار نمايند. ولي گواهينامه صلاحيت حرفه اي بايد توسط ديگر مراکز معتبر (به ترتيبي که در اين ماده آمده) صادر شود. گواهينامه هاي صلاحيت حرفه اي بايد داراي مدت اعتبار باشد.

ماده 6- به منظور بررسي و تعيين صلاحيت موقت حرفه اي افراد فعال در حوزه حفاري، يک کارگروه از خبرگان حفاري تا پايان ارديبهشت ماه 1397 توسط معاونت نظارت بر منابع هيدروکربوري با همکاري شرکت ملي نفت ايران تعيين مي شوند تا با ملاحظه تجارب افراد، دوره هاي آموزشي که گذرانيده اند، انجام مصاحبه و در صورت نياز برگزاري آزمون هاي کتبي و عملي حرفه اي (مستقيما يا توسط کارگروه ها و يا سازمان هاي حرفه اي که تعيين مي کنند)، در مورد صلاحيت حرفه اي افراد اظهارنظر نمايند. در صورت تأييد صلاحيت موقت حرفه اي افراد، اين کارگروه بايد نظر خود را به مديريت توسعه منابع انساني شرکت ملي نفت ايران ارسال نمايد. گواهينامه صلاحيت حرفه اي بر پايه رأي اين کارگروه توسط آموزش مرکزي شرکت ملي نفت ايران با مدت اعتبار حداکثر يک سال و غير قابل تمديد صادر خواهد شد.

مدت فعاليت اين کارگروه تا پايان شهريورماه سال 1398 مي باشد.

ماده 7- ادامه فعاليت افراد مرتبط با عمليات حفاري در شرکت هاي فعال در حوزه حفاري از ابتداي خردادماه سال 1398 تنها از ميان افراد داراي گواهينامه صلاحيت حرفه اي يا گواهينامه موقت صلاحيت حرفه اي (با توجه به مدت اعتبار آنها)، مجاز مي باشد. در صورت عدم دريافت و ارائه گواهينامه هاي مقرر در اين شيوه نامه در زمانبندي مشخص شده، ادامه فعاليت افراد مرتبط با عمليات حفاري در سمت هاي مشخص شده مجاز نمي باشد و مي بايست با افراد داراي گواهينامه صلاحيت حرفه اي جايگزين شوند.

ماده 8- افراد مرتبط با عمليات حفاري به هيچ وجه مجاز به فعاليت همزمان در بيش از يک شرکت نمي باشند. در صورت شناسايي موارد خلاف آن مي بايست اين امر به عنوان يک موضوع تاثيرگذار بر ارزيابي صلاحيت شرکت به کار گيرنده فرد مورد نظر و نيز صلاحيت حرفه اي فرد متخلف در نظر گرفته شود.

ماده 9- شرکت ملي نفت ايران و شرکت تابعه آن مي بايست از زمان ابلاغ اين شيوه نامه، ضرورت برخورداري از گواهينامه صلاحيت حرفه اي افراد مرتبط با عمليات حفاري را در قراردادهاي خود با پيمانکاران بخش حفاري منظور نمايند. همچنين الزام به ارائه مدارک تأييد صلاحيت حرفه اي افراد، براي حضور در مناقصات مربوط به پروژه هاي حفاري و ارزيابي کيفي شرکت هاي پيمانکار مي بايست منظور گردد.

ماده 10- به منظور نظارت بر فعاليت حفاري شرکت هاي تابعه شرکت ملي نفت ايران، بايد واحدي در يکي از مديريت هاي ذيربط شرکت ملي نفت ايران ايجاد شود. از جمله وظايف اين واحد، کسب اطمينان از به کارگيري و حضور افراد داراي صلاحيت حرفه اي در سمت هاي افراد مرتبط با عمليات حفاري است که در صورت مشاهده موارد خلاف اين شيوه نامه، موظف به ارائه گزارش به مديرعامل شرکت ملي نفت ايران مي باشد.

همچنين مي بايست تا تاريخ 1/ 5/ 97 بانک اطلاعاتي يکپارچه اي در اين واحد براي ثبت سوابق صلاحيت حرفه اي افراد مرتبط با عمليات حفاري ايجاد نمايد. سوابق حوادث عملياتي در ارتباط با افراد مرتبط با عمليات حفاري در شرکت هاي فعال در حوزه حفاري نيز مي بايست در اين بانک اطلاعاتي ثبت و در تأييد صلاحيت حرفه اي افراد مذکور مورد توجه قرار گيرد.

ماده 11- چنانچه حادثه اي در عمليات حفاري اتفاق بيفتد و مشاهده شود که افراد مرتبط با عمليات حفاري خارج از محل هاي مقرر در اين شيوه نامه بدون برخورداري از صلاحيت حرفه اي همچنان مشغول به فعاليت بوده اند، علاوه بر وقوع تخلف و توجه مسئوليت هاي اداري به ايشان، مسئوليت هاي کيفري نيز متناسب با متوجه مديران، مسئولان ناظر بر عمليات و همچنين افراد فاقد صلاحيت حرفه اي درگير در حادثه خواهد بود.

ماده 12- کسب گواهينامه هاي صلاحيت حرفه اي اشاره شده در اين شيوه نامه به معني عدم استفاده از ساير دوره هاي آموزشي مفيد در زمينه ايمني و فعاليت در دستگاه هاي حفاري در خشکي و دريا براي افراد مرتبط با فعاليت هاي حفاري نمي باشد.

پيوست شيوه نامه نحوه تأييد صلاحيت حرفه اي افراد مرتبط با عمليات حفاري

1) اولويت بندي افراد مرتبط با عمليات حفاري در شرکت هاي فعال در حوزه حفاري براي دريافت مدارک تأييد صلاحيت حرفه اي معتبر

اولويت اول

گروه الف ) سرحفار، رئيس دستگاه ناظر عمليات، رئيس / سرپرست لوله مغزي، رئيس مهندسي/ رئيس برنامه ريزي حفاري، رئيس/ مهندس ارشد خدمات ويژه، رئيس و معاون عمليات، مدير پروژه حفاري، مهندس ارشد خدمات فني و چاه پيمايي.

گروه ب) حفار، کمک حفار

اولويت دوم

گروه الف) ناظر کنترل فوران حين خدمات فني چاه، ناظر عمليات تکميل چاه، سرپرست/ مهندس ارشد عمليات تکميل چاه، مهندس مانده يابي، رئيس/سرپرست چاه پيمايي و چاه آزمايي، رئيس ناحيه، رئيس منطقه، مهندس حفظ تعادل دکل دريايي

گروه ب) سکوبان، دکل بان، گل شناس و نمونه بردار گل، پرسنل حفاري انحرافي، مهندس ارشد نمودارگيري سطحي، کارشناس/ تکنيسين سيمانکاري، پرسنل حفاري فروتعادلي

2)گواهينامه هاي مورد نياز و سطح هر يک از آنها براي دريافت مدارک تأييد صلاحيت حرفه اي افراد مرتبط با عمليات حفاري در شرکت هاي فعال در حوزه حفاري

 

سرمايه گذاري شرکت ملي پالايش و پخش در ساخت مخازن ذخيره فرآورده هاي نفتي ممنوع شد

 اقدامي براي فضاي کسب و کار در بخش خصوصي

وزير نفت، ابلاغيه ممنوعيت سرمايه گذاري شرکت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي و شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي در ساخت مخازن ذخيره فرآورده هاي نفتي را صادر کرد.  در ابلاغيه بيژن زنگنه آمده است:

«به استناد جزء (1) بند «الف» و اجزاي (4) و (6) بند «ب» ماده 3 قانون وظايف و اختيارات وزارت نفت مصوب سال 1391 مجلس شوراي اسلامي، با توجه به آمادگي سرمايه گذاران بخش خصوصي براي ساخت، نگهداري و بهره برداري از مخازن/انبارهاي ذخيره فرآورده هاي نفتي و به منظور فراهم کردن فضاي سرمايه گذاري و کسب وکار براي بخش خصوصي و کاهش سرمايه گذاري و تصدي دولت در اين کار، از اين پس شرکت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران و شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي، در زنجيره تصدي ساخت، نگهداري و بهره برداري از مخازن جديد فرآورده هاي نفتي نقشي نخواهند داشت و در صورت نياز، با تشويق بخش خصوصي به حضور در زنجيره ياد شده، خدمات مورد نياز خود را با عقد قرارداد، از ايشان دريافت خواهند کرد. لذا موارد زير جهت اجرا ابلاغ مي شود:

1- شرکت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران و شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران، مجاز به هيچ گونه سرمايه گذاري براي ايجاد انبارهاي جديد و يا توسعه/تکميل انبارهاي موجود خود، براي ذخيره فرآورده هاي نفتي نمي باشند و هرگونه هزينه‎کرد در اين بخش مجاز نيست.

2- طرح هاي نيمه تمام مربوط به ايجاد مخازن ذخيره فرآورده هاي نفتي، حتي طرح هاي مصوب شرکت پخش و شرکت پالايش و پخش براي ساخت انبارهاي ذخيره فرآورده بايد منتفي/متوقف شود و از اين پس هيچ هزينه اي براي ساخت انبارها و مخازن ذخيره فرآورده توسط اين شرکت ها انجام نشود.

تبصره 1- طرحهاي نيمه تمام که پيمانکاران در آنها مشغول کار هستند و ضرورت ادامه آنها به تأييد هيئت مديره شرکت پالايش و پخش مي رسد، بايد حسب مورد براي تصويب نهايي به وزارت نفت (معاونت برنامه ريزي) ارسال شود.

تبصره 2- شرکت ملي پالايش و پخش و شرکت ملي پخش مي توانند طرح هاي نيمه تمام موضوع اين بند را به بخش خصوصي متقاضي (ترجيحا مشروط به تعهد و تکميل سرمايه گذاري در دست اقدام) واگذار نمايند.

3- سرمايه گذاري براي بهبود و ارتقاي ايمني، محيط زيست و بهداشت (اچ اس اي) و نيز طرح هاي تعميرات تأسيسات و مخازن/انبارهاي موجود، صرفا با تصويب موارد در هيئت مديره پالايش و پخش، در صورت وجود اعتبار، مشمول ممنوعيت هاي اين ابلاغيه نمي باشد.

4- شرکت پالايش و پخش مکلف است تا پايان مردادماه 1397 با همکاري معاونت برنامه ريزي، نسبت به تهيه يک نمونه قرارداد اجاره مخازن از بخش خصوصي همراه با ارائه همه خدمات از جمله تخليه و بارگيري فرآورده، اقدام کرده تا در مواردي که نياز به اجاره مخزن از بخش خصوصي داشته باشد، از اين نمونه قراردادي بهره بگيرد و در اين قالب، قرارداد خود را منعقد نمايد.

تبصره- استفاده از روشBOT و هر نوع از قرارداد که در نهايت منجر به انتقال مالکيت تأسيسات و يا بهره برداري از آنها به شرکت پالايش و پخش و يا شرکت پخش شود، مجاز نمي باشد.

5- در موارد لزوم شرکت پخش/شرکت پالايش و پخش حسب مورد بايد پس از تصويب هيئت مديره شرکت اخير، موارد نياز حال و آتي خود به مخازن ذخيره فرآورده را براي آگاهي عموم علاقه مندان به سرمايه گذاري اعلان عمومي نمايد تا علاقه مندان مراجعه کرده و از بين پيشنهاددهندگان صاحب صلاحيت، به روش متعارف معاملات، گزينه برتر را انتخاب و با وي قرارداد منعقد نمايد.

6- معاونت توسعه سرمايه انساني و مديريت مکلف است متناسب با اين ابلاغيه، در ساختار شرکت پخش از جمله مديريت مهندسي آن تغييرات لازم را اعمال نمايد.»

 

فروش محموله هاي نفت و پتروشيمي پيش از اجراي برجام قفل بود

رئيس جمهوري با بيان اينکه 800 ميليون دلار هزينه آماده کردن چاه هاي نفت براي صادرات پس از رفع تحريم ها شد، گفت: فروش نفت و پتروشيمي پيش از اجراي برجام قفل بود.  حسن روحاني در مراسم بزرگداشت روز کارگر و قدرداني از کارگران نمونه با بيان اينکه حمايت از کالاي ايراني با حمايت از کارگران و کارفرما آغاز مي شود، گفت: امروز مهم ترين توطئه دشمنان عليه ملت ايران، ايجاد يأس و نااميدي است و بازار فعال، کارخانه ها را به حرکت در مي آورد. رئيس جمهوري با اشاره به اينکه اشتباه بزرگي است که جنس خارجي را بهتر قلمداد کنيم، افزود: در زمان تحريم، محصولات پتروشيمي ما فروش نمي رفت و 800 ميليون دلار، هزينه آماده کردن چاه هاي نفت براي صادرات پس از رفع تحريم ها شد. وي با بيان اينکه امروز صادرات نفت ما نسبت به سال هاي 92 و 93، دو برابر شده است، تصريح کرد: بايد بدانيم که اگر صادرات محموله هاي نفت و پتروشيمي ما متوقف مي شد، با مشکلات بزرگي روبه رو مي شديم. روحاني با اشاره به اينکه فروش محموله هاي نفت و پتروشيمي پيش از برجام قفل بود، عنوان کرد: جوانان به جاي بازار استخدام، بايد براي بازار کار تحصيل کنند؛ هرچند در سال گذشته 800 هزار شغل خالص ايجاد شد.

 

صادرات قير به اخذ مجوز از وزارت نفت منوط شد

هيئت دولت در مصوبه اي، صادرات قير را به اخذ مجوز از وزارت نفت منوط کرد.  جلسه هيئت دولت به رياست حسن روحاني، رئيس جمهوري برگزار شد که بر اساس يکي از مصوبات اين جلسه، صادرات قير، به اخذ مجوز از وزارت نفت منوط شد. بر اين اساس، با تصويب هيئت دولت، صادرات هرگونه قير (بجز قير معدني و قير صادراتي از محل ورود موقت) از تاريخ ابلاغ اين مصوبه و با رعايت ساير مقررات، به موافقت وزارت نفت موکول شد. در ادامه اين جلسه، همچنين گزارش وزارت نيرو در خصوص وضع مديريت تامين آب شرب در کشور بررسي شد و هيئت وزيران به بحث و بررسي پيرامون گزارش وزارت نيرو در خصوص مديريت تامين آب شرب، تبيين وضع و ارائه راهکارها پرداخت.

 

با حکمي از سوي وزير نفت و با قدرداني از محمد ديانت

مدير مرکز توسعه مديريت صنعت نفت منصوب شد

وزير نفت در حکمي فرزين مينو را به عنوان مدير مرکز توسعه مديريت صنعت نفت منصوب کرد.

در حکم وزير نفت آمده است: با عنايت به تعهد و سوابق حرفه اي جنابعالي، به استناد شيوه نامه ابلاغي براي تشکيل مرکز توسعه مديريت در صنعت نفت، بدينوسيله به‎عنوان مدير اين مرکز منصوب مي شويد تا مطابق ضوابط مقرر در شيوه نامه ياد شده به انجام وظيفه بپردازيد. با توجه به نقش فوق‎العاده اي که اين مرکز مي تواند در آينده صنعت نفت ايفا کند، انتظار جدي دارد که با استفاده از ظرفيت هاي شخصي خود و نيز با همکاري صميمانه همه اجزاي صنعت نفت، بتوانيد منشا خدمات ويژه در پيشبرد اين ماموريت مهم باشيد. از خداوند قادر متعال براي جنابعالي توفيق مسالت مي کنم.

وزير نفت همچنين از زحمات محمد ديانت، مدير سابق مرکز توسعه مديريت صنعت نفت قدرداني کرد.

در متن قدرداني آمده است: با سلام. اکنون که پس از سال ها خدمت صادقانه به دليل بازنشستگي ماموريت جنابعالي به عنوان مدير مرکز توسعه مديريت صنعت نفت پايان مي يابد، وظيفه خود مي دانم که از زحمات و خدمات جنابعالي در مدت عهده داري اين مسئوليت و به ويژه در فرآيند طراحي و راه اندازي اين مرکز، قدرداني و تشکر نموده و از خداوند قادر متعال براي جنابعالي و خانواده محترم سلامت و توفيق مسالت نمايم.