گذری بر فعالیت های منطقه 7 انتقال گاز در حوزه منابع انسانی

تبدیل وضعیت کارکنان ایثارگر در ایستگاه پایانی

   با توجه به ماهیت عملیاتی شرکت انتقال گاز ایران، چه اقدام هایی برای پوشش سختی کار و افزایش رضایتمندی کارکنان انجام شده است؟

در ارتباط با پوشش سختی کار و افزایش رضایتمندی کارکنان می توان به دو صورت نقدی و غیرنقدی اقدام های لازم را انجام داد که مورد اول دارای ضوابط و مقرراتی خاص است که با توجه به دستور العمل ها و مجوزهای اخذ شده برای کارکنان رسمی اقماری در منطقه، اقداماتی از قبیل برقراری فوق العاده اقماری و فوق العاده مناطق جنگی، پرداخت هزینه ریالی بلیت هواپیما به منظور استفاده کارکنان و خانواده محترمشان (دو بار در سال) فوق العاده ایاب و ذهاب اقماری، تخصصی شغل و صعوبت کار(فوق العاده فرآورشی) پرداخت  و سایر کارکنان منطقه نیز مطابق با ضوابط و مقررات وزارت نفت پرداخت می شود. در ارتباط با کارکنان قرارداد مدت موقت نیز فوق العاده جذب و فوق العاده مخصوص و سایر فوق العاده ها پرداخت می شود. کارکنان زیر پوشش پیمانکاری نیز مطابق با قانون کار و طرح طبقه بندی مشاغل، مزایای خود را دریافت می کنند که می توان به فوق العاده جذب فنی و غیرفنی اشاره کرد. در ارتباط با مزایای غیرنقدی نیز با تلاش کارکنان خدمات اجتماعی و رفاهی و حمایت های مدیر منطقه نسبت به بازسازی اماکن و تکمیل وسایل رفاهی آن ها اقدام موثری شده که این امر منجر به افزایش تبادل با سایر شرکت های گاز استانی و مناطق عملیاتی به منظور استفاده همکاران و خانواده آنان در ایام مرخصی شده است. امسال با این افزایش ظرفیت، این منطقه موفق به ارائه خدمات در درون و برون منطقه به کارکنان تحت پوشش پیمانکاری و خانواده محترم آنان شده که برای نمونه از اول امسال تاکنون بیش از 400 خانواده همکاران رسمی و غیررسمی منطقه از امکانات اسکان استفاده کرده اند. در ارتباط با تسهیلات ورزشی، سه رشته ورزشی برای فرزندان کارکنان به منظور غنی سازی اوقات فراغت و چندین رشته ورزشی نیز برای استفاده خانواده کارکنان در منطقه ایجاد شده است.

    تبدیل وضعیت ایثارگران از جمله موارد مهمی است که بر پایه ابلاغیه مربوط به آن به بخش های مختلف صنعت نفت تکلیف شده است، منطقه 7 عملیات انتقال گاز چه توفیقاتی در این زمینه داشته است؟

تسریع در فرایند تبدیل وضعیت ایثارگران، بهبود معیشت کارکنان و اجرای کامل طرح طبقه بندی مشاغل براساس ابلاغیه های صادر شده در دستور کار قرار دارد.

بر این اساس در حوزه تبدیل وضعیت کارکنان ایثارگر از مجموع کارکنان تحت پوشش پیمانکاران خدماتی مستمر غیرپروژه ای و قرارداد مدت موقت، 55 نفر مدارک ایثارگری خود را ارائه کرده اند که پس از بررسی، صحت سنجی و اخذ استعلام از مراجع مربوطه، مدارک 51 نفر تایید شده است. در ادامه و پس از ارسال مستندات و مدارک درخواستی از سوی مراجع ذی صلاح، در ارتباط با بند «و» مدارک 11 نفر که ایثارگری آنان تایید شده ارسال و مدارک 7 نفر از آنان تایید و حکم استخدامی و انتصاب آنان صادر شده است. در خصوص بند «د» نیز طی دو مرحله تایید 38 نفر از آنان به منطقه اعلام که در حال انجام مابقی مراحل استخدامی است.

    طراحی و برنامه ریزی جامع منابع انسانی بر اساس عارضه یابی و فرایندهای برنامه ریزی راهبردی سازمان، ازجمله محورهای مورد تاکید مدیران ارشد شرکت انتقال گاز ایران است. منطقه 7 عملیات انتقال گاز در این حوزه چه اقداماتی را پایه ریزی و اجرا کرده است؟

در طراحی و برنامه ریزی راهبردی جامع و یکپارچه مدیریت منابع انسانی  منطقه 7 عملیات انتقال گاز ایران و همسو با اهداف کلان ستاد انتقال گاز ایران، این واحد با دو رویکر تفکر راهبردی و تفکر سیستمی سعی بر به انجام رساندن اهداف و وظایف خود همچون برنامه ریزی، سازماندهی، استخدام، آموزش، پیشرفت کارکنان، ارزیابی، پاداش و تشویق و... کرده است.

این دو رویکرد منجر به برنامه ریزی و تعریف ریزفرایندهای کلان فرایند مدیریت سرمایه های انسانی از مجموع 13 کلان فرایند اصلی شده که از طریق کنترل شاخص های فرآیندی و دریافت بازخوردهای مختلف همچون نظرسنجی سالانه و موردی در جریان وضعیت مطلوب و احیانا شناسایی نقاط قابل بهبود (عارضه یابی) اقدام می کنیم. اقدامات یادشده در بخش وظیفه ای واحدهای زیرمجموعه پیگیری می شود و از سوی دیگر با رویکرد توسعه ای واحد منابع انسانی منطقه اهداف کلان راهبردی را دنبال کرده و براساس نقشه استراتژیک منابع انسانی و پیاده سازی این اهداف و کنترل و پایش شاخص هایB SC  مربوطه، نقش خود را در به هدف رساندن ماموریت اصلی منطقه که همانا انتقال گاز ایمن، پایدار، پاک و بهره ور همسو می سازد.

کلیات این دو رویکرد همواره از طریق آموزش و برنامه های عملیاتی و پروژه های بهبود مستمر در دستور کار بوده است و همواره منابع انسانی دو هدف اصلی نقشه استراتژیک (ارتقای رضایت کارکنان و همچنین ارتقای بهره وری کارکنان) را در تعریف پروژه های خود لحاظ کرده و شناسایی دقیق ذی نفعان (کارکنان/ جامع/ تامین کنندگان/ دولت و نهادهای حاکمیتی و مالکین و سهامداران) و ارزش آفرینی این عزیزان را مدنظر داشته و پروژه های قابل قبولی همچون رضایت از فرآیند درمان، رضایت از پرداخت حقوق دستمزد کارکنان غیر شرکتی، رضایت تامین کنندگان نیروی انسانی و خدمات، رضایت سیستم آموزش و... را از طریق پرسشنامه و در خصوص برنامه ریزی استراتژیک از طریق تشکیل کارگروه های اهداف توسعه منابع انسانی و تحلیل محیط داخل و خارج بر اساس مدلSWOT  را داشته باشد.

    به منظور توانمندســازی کارکنان، چه دوره های آموزشی از سوی مدیریت منابع انسانی این منطقه برگزار شده است؟

به منظور توانمندسازی کارکنان، واحد آموزش منطقه از ابتدای سال 1400 تاکنون به لحاظ وضعیت وجود بیماری کرونا و رعایت دستورالعمل های بهداشتی توانسته است 344 دوره به صورت مجازی و حضوری در سطح شرکت ملی گاز ایران برگزار کند که همه کارکنان رسمی و غیررسمی در این دوره ها در آن مشارکت داشته اند. از این تعداد دوره، 87 درصد دوره های شغلی، 6 درصد بهبود مدیریت و 7 درصد دوره های عمومی بوده که به طور کلی 96 درصد دوره ها مجازی و 4 درصد آن حضوری بوده است.

    مهم ترین چالش حوزه منابع انسانی منطقه چیست؟

با توجه به گسترش منطقه چه از لحاظ تعدد مراکز بهره برداری و تاسیسات تقویت فشار جدید و چه از لحاظ فعالیت های واحدهای ستادی عملیاتی و نبود تناسب فعالیت ها و فرایندهای تعریف شده با ساختار سازمانی منطقه، کمبود نیروی انسانی و پایین بودن پایه های سازمانی، مهم ترین چالش های منابع انسانی بوده که همه واحدهای تابعه منطقه با آن درگیر هستند. مدیر منطقه، مدیرعامل و سرپرست منابع انسانی شرکت انتقال گاز ایران به طور مستمر و جدی در تلاشند تا این چالش مرتفع شود.

    چه اقداماتی در حوزه نهادینه سازی نظام جانشــین پروری، توسعه مدیریت و حرفه ای گرایی مبتنی بر شایســتگی در سطح منطقه انجام شده است؟

اگر در سازمان بخواهیم سرمایه های فکری را حفظ کنیم، باید برنامه ریزی جانشین پروری را در اولویت برنامه های خود قرار دهیم؛ به این ترتیب اگر یکی از کارکنان با استعداد سازمان را از دست بدهیم، می توانیم به سرعت از شخص دیگری که به خوبی برای آن سمت آماده شده است، استفاده کنیم. متاسفانه این فرایند در منطقه 7 و در سطح کلان در شرکت انتقال گاز ایران به عنوان یک فرایند استراتژیک و تهیه دستورالعمل های مربوطه اجرایی نشده است. البته در ارتباط با انتصابات مربوط به واحدهای سازمانی تا حدودی با توجه به شاخص های تعیین شده در کمیته انتصابات و مسیر شغلی، استفاده از نیروهای توانمند آن واحد در دستور کار است.

    طرح طبقه بندی مشاغل و بیمه تکمیلی ازجمله برنامه های وزارت نفت و صنعت گاز در حوزه افزایش رضایتمندی کارکنان است. تاکنون چه اقداماتی در زمینه جاری سازی این طرح صورت گرفته است؟ 

طرح طبقه بندی مشاغل از ابتدای تیرماه 97 برای همه کارکنان شاغل در پیمان های خدماتی مستمر غیرپروژه ای منطقه اجرایی شده است و هرسال ضمن ارتباط با مشاور صنعت نفت از سوی همکاران برنامه ریزی نیروی انسانی منطقه، اشکال ها و ابهام های موجود مرتفع شده است.