2)   پس از دو بار حمله شديدي كه در سال 1362 روي تأسيسات بهره برداري و سكوي چاه هاي سروش صورت گرفت، اين تأسيسات تقريباً غير قابل استفاده شد و نياز به تعميرات اساسي و تعويض بسياري از تجهيزات پيدا كرد.

3)   تأسيسات بهره برداري دريا و سكوي اصلي چاه هاي ميدان سروش كه روي بارج پاسارگاد قرار داشت، پس از حمله دشمن در سال 1362 غیرقابل استفاده شد.

4)  بارج پاسارگاد، چاه هاي سروش و كل تأسيسات اين ميدان در حملات دشمن بعثي 100 درصد تخريب و باعث آتش گرفتن چاه ها، فوران نفت، غرق شدن سكوهاي چاه و توقف توليد اين ميدان شد.

چاه هاي سروش در سال هاي 1361 و 1362 ايمن سازي شد.

 

ب ) ميدان ابوذر:

این میدان بزرگ نفتی، طي سال هاي جنگ تحميلي به طور مستمر مورد تهاجم رژيم عراق قرار گرفت. در آبان سال 1364 سكوي ابوذر مورد حمله شديد دشمن قرار گرفت كه منجر به آتش سوزي و انهدام سكوهاي استراحت و شماره 11 شد كه در اين حوادث 2 تن از کارکنان شركت و چند تن از كاركنان كشتي بدر به شهادت رسيدند.

1)   در تاريخ 26/9/1365 سكوهاي ميدان ابوذر دوباره مورد تهاجم هوايي رژيم بعث عراق واقع شدند كه در اين حادثه نيز تعدادي از شناورهاي خدماتي مورد اصابت قرار گرفته و علاوه بر وارد شدن خسارات مالي، کارکنان به شهادت رسيدند.

2)  به دكل حفاري مورب ابوذر 100 درصد و تأسيسات خشكي اين ميدان 40 درصد خسارت وارد آمد. به سه سكوي بهره برداري، سكوي مسكوني و سكوهاي چاه ها و پل های رابط ابوذر طي حملات رژيم بعثي 100 درصد خسارت وارد آمد و در نتيجه انهدام كامل تأسيسات آن، توليد اين ميدان متوقف شد.

به دليل تعدد چاه ها در سكوي ابوذر و وجود مقدار زيادي گاز، همه چاه هاي ابوذر در سال 1362 به روش تزريق سيمان ايمن سازي شدند و در حملات دشمن بجز يك مورد كه بلافاصله اطفا شد، آتش سوزي رخ نداد. اقدامات مربوط به نوسازی تاسیسات مجتمع نفتی ابوذر براي توليد 140 هزار بشكه در روز از اين ميدان در آبان سال 1379 به ثمر نشست و تولید از این میدان از سر گرفته شد.

  ج) ميدان درود:

1)   طي سال هاي 1359 تا 1367 جزيره خارگ بارها مورد حمله هواپيماهاي رژيم عراق قرار گرفت كه در اين حملات به تأسيسات ميدان درود آسيب هايي جدی وارد آمد و خطوط لوله زيردريايي و تاسیسات نفتی کارخانه درود در اثر این حملات دچار آسیب های مهمی شد.

2)  راه اندازي توليد طبيعي ميدان درود در تاريخ 21/6/1367، با بازسازي، نوسازي و به روزسازی تأسيسات ميدان درود محقق شد.

 3)  طي سال هاي 1361 تا 1367 تأسيسات مستقر در جزيره خارگ و بخش هایی از كارخانجات درود، ابوذر، فروزان، خطوط لوله و... مورد تهاجم واقع شدند. برای ممانعت از توسعه خسارت به تاسیسات نفتی، ايمن سازي تأسيسات خشكي خارگ در سال 1362، اطفای حريق، بازسازي و نوسازي تأسيسات خشكي منطقه خارگ و تعميرات اساسي مخازن ذخيره انجام شد.

 منطقه لاوان

الف) ميدان رشادت:

در 24/7/1365 ( 14/11/1986 ) سكوي  رشادت مورد حمله هوايي رژيم عراق قرار گرفت و بر اثر اين حمله به سكوي بهره برداري  صدمات عمده اي وارد و توليد ميادين رشادت و رسالت كه عمليات فراورش هر دو ميدان در اين سكو صورت می گرفت، متوقف شد.

سكوي بهره برداري  و تأسيسات دكل حفاري مربوط به آن و خطوط لوله آن بشدت آسيب ديد و به دريا سقوط كرد. در اين حمله 2 نفر از كاركنان شهيد و يك نفر مفقودالاثر شد.

در اين حمله سكوي بهره برداري با وسايل مستقر در آن طعمه حريق شد و چون در زمان حمله، عمليات بهره برداري در جريان بود، ظروف تحت فشار آن منفجر و به همراه دو عدد پل ارتباطي كاملاً منهدم و غرق و آتش سوزی در رشادت پس از 12 ساعت، مهار شد.

در تاريخ 24/4/1366دوباره سكوي رشادت 7 مورد تهاجم هواپيماهاي رژيم بعث قرار گرفت. با این حال پیش بینی می شد عملیات بازسازی تاسیسات این منطقه در سال 1367 پایان یابد و این میدان به تولید بازگردد؛ اما با حمله تفنگداران دریایی آمريكايي به تأسيسات رشادت در تاريخ 27/7/1366 و از بين رفتن تمامی تجهيزات روي سكوها، فوران چاه ها و ناامن شدن منطقه، كليه پروژه هاي تعميراتي متوقف شد.

ايالات متحده آمريكا در تاريخ 27/7/1366 (19/10/1987) با 5 فروند ناوشكن و حدود یکهزار گلوله توپ 120 ميلي متري تأسيسات دريايي، چاه هاي رشادت و سكوهاي حفاري و مسكوني رشادت را به آتش كشيد و با بستن مواد انفجاري روي پايه هاي سكوي نيروگاه، تمامي سكو و تجهيزات آن را در آب غرق كرد.

طرح بازسازي و نوسازي تأسيسات ميدان رشادت در برنامه پنج ساله چهارم توسعه منظور شده است.

 ب) ميدان رسالت:

 تأسيسات دريايي رسالت در دو مرحله در تاريخ 23/4/1366 (14/7/1987) و 7/6/1366 (29/8/1987)  مورد حمله هوايي عراق قرار گرفت كه در حمله اول، تعدادي از چاه هاي سكوي  دچار حريق شد و در حمله دوم سكوي بهره برداري به دليل برخورد تركش آتش گرفت و به طوركلي اين سكو غیرقابل استفاده و سكوي حفاري و دكل مستقر در آن به طور كامل منهدم شد. خسارت اين ميدان بيشتر به دلیل توقف توليد به دليل انهدام سكوي بهره برداري رشادت و مركز انتقال نفت بود.  به دليل پاره شدن خط لوله نفت خام چاه شماره (6) زيردريايي از نقطه اي در زير سطح آب و عدم دسترسي به وسايل سيستم كنترل سرچاهي كه در عمق حدود 240 پايي از سطح آب قرار دارند، نفت و گاز اين چاه به داخل دريا نشت کرد. اين چاه در مهر سال 1366 از سوی گروه غواصان شركت نفت فلات قاره ايران ايمن سازي شد و از نشت آن جلوگيري به عمل آمد.

        ج) ميدان سلمان:

تأسيسات مجتمع بهره برداري سلمان طي سال هاي 1365 تا 1367 بارها مورد تهاجم قرار گرفت. در سال 1365 بر اثر تهاجم هوايي هواپيماهاي عراقي بخش هایی از سازه سكوي بهره برداري شماره (1)، اتاق كنترل واقع در سكوي تسهيلات و ساير بخش هاي مجتمع آسيب ديد که در اين حمله سه نفر از كاركنان سكو به شهادت رسيدند.پس از بازسازی، بر اساس برنامه ریزی ها قرار بود در سال 1367 توليد كامل از این میدان از سر گرفته شود؛ اما در تاريخ 29 فروردین سال 1367، پيش از راه اندازي توليد كامل، این تاسیسات از سوی نيروهاي آمريكايي مورد حمله قرار گرفت كه بر اثر اين حمله بخش های مهمی از مجتمع تولید نفت سلمان به صورت کامل تخریب شد. بازسازي چاه هاي ميدان سلمان در سال 1370 و نوسازي و به روزسازی كامل سكوي مجتمع دريايي سلمان در سال1371 انجام و تولید این میدان به صورت کامل از سر گرفته شد.

 د)   جزيره لاوان و تأسيسات خشكي رشادت، رسالت و سلمان:

جزيره لاوان طي جنگ تحميلي بارها مورد تهاجم هواپيماهاي رژيم بعث عراق قرار گرفت.

               

1)  در تاريخ 7/6/1366 مخازن ذخيره نفت خام شماره (3)و (4) ميادين رسالت و رشادت هر يك به ظرفيت 500 هزار بشكه بمباران و منفجر شدند و در نتيجه آتش به مخازن (2) و (1) رشادت و (4) و (6) سلمان خسارات عمده اي وارد شد.

2)  از جمله آثار و تبعات این حمله می توان به موارد زیر اشاره کرد:آتش گرفتن مخزن شماره (2) به دليل پرتاب حجم زيادي از نفت در حال اشتعال مخزن شماره (3) در تاريخ 8/6/1366 در اين حادثه يك تن از كاركنان شركت در حين انجام وظيفه مفقودالاثر شد.

3)  آتش گرفتن و تغيير شكل پيدا كردن خطوط لوله انتقال نفت مخازن به دليل آتش سوزي اطراف لوله های 42.

4) آتش گرفتن کارگاه های نجاري و تعميرات ابزار دقيق و موتورهاي ديزل.

5)  سوراخ شدن خطوط لوله انتقال نفت مخازن سلمان به دليل فرود آمدن چند بمب در محلي بين مخازن (4) و(6).

6)  آتش گرفتن نيروگاه رشادت، مخازن گازویيل، آب شيرين و آب شور اين كارخانه كه متحمل خسارات سنگيني شدند.

در پی این حملات وحشیانه اطفای حريق و مهار آن در 24/6/1366 و بخشی از بازسازي و نوسازي تأسيسات خشكي انجام شد.

 7)   در تاريخ 5/9/1366 جزيره لاوان بار ديگر مورد حمله قرار گرفت. در این حمله مخزن شماره (5) تأسیسات سلمان مورد اصابت یک فروند موشک قرار گرفت که منجر به آتش کشیده شدن آن شد. مهار آتش سوزی آن در تاریخ 7/9/1366 به پایان رسید.

 منطقه سیری

سکوی بهره برداری نصر:

سکوی نصر در تاریخ 29/1/1367 (18/4/1988) مورد حملات ناوگان دریایی متجاوز آمریکا قرار گرفت. این حمله موجب انهدام کامل و به آتش کشیده شدن سکوی بهره برداری نصر و تمامی تأسیسات روی آن، همچنین انهدام پل ارتباطی بین سکوی مشعل و سکوی بهره برداری شد. در نتیجه این حمله تجاوزکارانه، ساختمان مسکونی سکوی نصر منهدم و تولید و بهره برداری از میادین نصر و نصرت به مدت 37 روز به طور کامل قطع شد. 

بازسازی کامل چاه های میدان نصرت در سال 1370 و بازسازی، نوسازی و به روزسازی سکوی نصر نیز در سال1370 پایان یافت و در 12 بهمن سال 1370 سکوي یاد شده راه اندازی شد و به تولید کامل نفت خام رسید.