جابه جايي 150 دستگاه حفاري در 7 استان کشور

رئيس اداره کل ترابري شرکت ملي حفاري ايران گفت: ناوگان ترابري سنگين اين شرکت، سال گذشته به جابه جايي 150دستگاه حفاري درهفت استان کشور اقدام کرده است.

فواد عماد با بيان اين که جابه جايي هردکل حفاري با به کارگيري بيش ازيکصد دستگاه خودرو کشنده سنگين و فوق سنگين و در يک فرآيند تعريف شده به وسيله تيم هاي عملياتي انجام مي شود، افزود: انتقال اين دستگاه ها در قالب 18هزارو738محموله که جا به جايي بخشي از آنها با همکاري پليس راهور بوده، انجام شده است. وي مسافت پيموده شده درانجام اين جا به جايي ها را17 هزار و 204 کيلومتر اعلام و اظهار کرد: سال گذشته 18هزارو 878 محموله کالا و مواد از جمله بيش از 100 ميليون ليترسوخت به موقعيت عملياتي دستگاه هاي حفاري انتقال يافته است.

 رئيس اداره کل ترابري شرکت ملي حفاري ايران گفت: سال گذشته آمارجابه جايي کارکنان درمناطق شهري وعملياتي نيز به بيش از يک ميليون و 400 هزار نفر رسيد.

عماد با تاکيد براين که جابه جايي دستگاه هاي حفاري درجاده هاي اصلي و مسيرهاي دسترسي به ميادين وچاه هاي نفت و گاز، موضوعي تخصصي و تابع استانداردهاي خاص است، افزود: برهمين اساس درمدت زمان ياد شده 90هزارو724 کيلومترمسير جابه جايي دستگاه هاي حفاري به وسيله واحد مهندسي بررسي شده است. وي جا به جايي دو دستگاه دکل حفاري و تجهيزات و خدمات مورد نياز براي مهار فوران چاه 147 رگ سفيد را از ديگر فعاليت هاي برجسته شرکت ملي حفاري ايران در سال گذشته برشمرد.  رئيس اداره کل ترابري شرکت ملي حفاري ايران گفت: هم اکنون نيز جابه جايي 11 دستگاه حفاري درموقعيت هاي عملياتي مناطق نفت خيز جنوب و ميادين نفتي غرب کارون در دست انجام است. وي افزود: شتاب بخشيدن به اين جابه جايي ها، اعمال بيش ازپيش مقررات وضوابط ايمني و رانندگي و برگزاري دوره هاي آموزشي تخصصي و عمومي براي انتقال ايمن دکل ها و محموله هاي سنگين، از اولويت هاي امسال اين اداره کل است.

تخليه و بازرسي خطوط لوله قديمي نفت

مديرعامل شرکت پايانه هاي نفتي ايران از دردستور کارقرار گرفتن بازرسي وتخليه خطوط لوله دريايي کشور که در زمان جنگ تحميلي عهده دار صادرات نفت کشور بوده اند، خبر داد. سيد پيروز موسوي با بيان اين که انجام اين کار يکي از اهداف اصلي حوزه عمليات، فني و مهندسي و... شرکت پايانه هاي نفتي ايران درسال جاري است، افزود: براي انجام اين عمليات بسيارپيچيده وبا ريسک بسيار بالا، با شرکت هاي دولتي مذاکره شده است و انتظارمي رود امسال اجرايي شود. وي با اشاره به منويات مقام معظم رهبري در حوزه اقتصاد مقاومتي و حمايت از سرمايه هاي داخلي کشور، افزود: باتکيه برتوان داخلي و بهره گيري ازمهندسان و فناوري داخل کشور اين پروژه عظيم رادر سال جاري اجرايي خواهيم کرد.

موسوي همچنين ازآماده سازي تاسيسات اين شرکت براي افزايش وتنوع بخشي به صادرات نفت خام کشوردرسال جاري خبرداد و افزود: براين اساس نوسازي کامل اسکله آذرپاد به عنوان يکي از اولويت هاي مهم امسال در دستور کار قرار گرفته است. مديرعامل شرکت پايانه هاي نفتي ايران همچنين با اشاره به نقش مهم آموزش و پرورش نيروي انساني متخصص دراين شرکت گفت: شرکت پايانه هاي نفتي ايران امسال برنامه هاي جامع و عملياتي را به منظور ارتقاي دانش علمي و فني نيروي انساني در دستور کار قرارداه است.

وي با تاکيد برآموزش محورشدن نيروي انساني متخصص دراين شرکت افزود: اميدواريم درکوتاه مدت به اهداف تعريف شده دراين حوزه دست يابيم.

موسوي گفت: وزارت نفت جمهوري اسلامي ايران سال گذشته يکي ازمهم ترين وتاثير گذارترين حضور خود درمجامع بين المللي نفت را پشت سر گذاشت که تاثيرگذاري مستقيم درتصميم هاي کلان اين مجامع بين المللي، گواه اين موضوع است.

 

تبيين اولويت هاي نفت خزر در سال 97

مديرعامل شرکت نفت خزرگفت: اين شركت به زودي شاهد فصل تازه اي از فعاليت هاي توسعه اي خواهد بود.  محسن دلاويز در نخستين نشست شوراي مديران شرکت نفت خزرضمن تبيين برنامه ها و اولويت هاي اين شرکت درسال 97 افزود: امضاي سند همكاري بين جمهوري اسلامي ايران وجمهوري آذربايجان در زمينه بهره برداري مشترك ازظرفيت هاي خزر در فروردين ماه امسال (با حضور رئيس جمهور و وزير نفت درباكو) رويداد بسيارمهمي بود که زحمات زيادي براي آن كشيده شد. وي گفت: هم اکنون وقت آن است كه اين توافقنامه با برنامه ريزي دقيق، دستورعمل ها و روش اجرايي، پيگيري شود. دلاويز بااشاره به لزوم تشكيل كارگروه هاي فني - تخصصي در داخل شرکت نفت خزر، همچنين بهره گيري از ظرفيت هاي مديريتي و كارشناسي براي تحقق اهداف تعيين شده، بر ضرورت بررسي و پيگيري جنبه هاي مختلف اين توافقنامه و ديگر موافقت نامه هاي در دست انجام تا مرحله اجرا و حصول نتايج مورد انتظار تاكيد کرد. وي اظهارکرد: همان گونه که نويد آن داده شده بود، در سايه الطاف خداوند، همچنين تلاش کارکنان شرکت نفت خزر، سال ثمربخشي پشت سر گذاشته شدواين شركت به زودي شاهد فصل تازه اي از فعاليت هاي توسعه اي خواهد بود.  مديرعامل شركت نفت خزر، فعاليت در سه استان گلستان، گيلان و مازندران همچنين برنامه ريزي براي فعاليت هاي توسعه اي در آب هاي عميق درياي خزر را مهم خواند و افزود: فعاليت ها و دستاوردهاي شركت نفت خزر هميشه به لحاظ ملي و فرا منطقه اي حائز اهميت بوده است. وي همچنين بر حفظ فضاي تعاملي درسازمان و بهره گيري از همفكري، همدلي و خرد جمعي که ضامن تحقق اهداف عاليه آن است، تاکيد کرد.

توليد نخستين نرم افزار شبيه ساز مخازن نفت و گاز در كشور

نخستين نرم افزار شبيه ساز مخازن نفت و گاز درمقياس صنعتي با حمايت شركت ملي مناطق نفت خيز جنوب بومي سازي شد. بومي سازي اين شبيه ساز با حمايت و پيگيري هاي كارشناسان معاونت مهندسي نفت (سيستم هاي مهندسي مخازن) شركت ملي مناطق نفت خيز جنوب توسط شركت توسعه و فناوري هميار مهندسي (تفاهم) انجام شده است  اين نرم افزار نخستين نمونه ازنوع خود بوده كه در مقياس صنعتي تهيه و كاربردي شده است. شبيه سازمزبور كه«رتينا»(RETINA ) نام گذاري شده، ازهمه ويژگي ها و قابليت هاي اساسي نمونه هاي مشابه خارجي برخوردار و هزينه تهيه آن از نرم افزارهاي خارجي کمتر است. يكي از محورهاي فعاليت اداره سيستم هاي مهندسي مخازن شركت ملي مناطق نفت خيز جنوب، پيگيري ساخت نرم افزارهاي تخصصي- بومي از سوي كارشناسان خود يا شركت هاي داخلي است. در اين زمينه، طي چند سال گذشته، چند نرم افزار به بهره برداري رسيده است. امكان دسترسي منظم و هميشگي به كارشناسان توسعه دهنده نرم افزار براي حل مسائل و پشتيباني به روز نرم افزار، همچنين امكان توسعه و بهبود آن با توجه به نيازهاي خاص شركت ملي مناطق نفت خيز جنوب، از جمله مزاياي نرم افزار رتيناست.

ساخت نرم افزارهاي تخصصي در داخل كشور علاوه بر قطع وابستگي و صرفه جويي اقتصادي، زمينه دستيابي به دانش فني و مباني محاسباتي نرم افزارهاي تخصصي را فراهم مي سازد. اين موضوع در نهايت به تطبيق روش ها و فرآيندهاي مهندسي مخازن با شرايط خاص مخازن كشور نيز منجر مي شود. 

برگزاري کنگره ملي «توسعه مخازن شکافدار» در ارديبهشت امسال

دومين کنگره ملي «توسعه مخازن شکافدار، با رويکرد ازدياد برداشت از مخازن» ارديبهشت ماه 97 در اهواز برگزار مي شود.

اين کنگره با هدف شناساندن دستاورد هاي حوزه مهندسي نفت، ارتباط و تبادل ميان محققان صنعت و پژوهشگران دانشگاهي، فراهم سازي بستري براي ارتباط ميان صنعت و دانشگاه و شناساندن اهم دستاوردهاي صنعت به دانشگاه و پژوهش هاي دانشگاهي به صنعت، با همکاري مشترک مجتمع آموزش فنون اهواز و دانشگاه صنعت نفت در روزهاي پنجم و ششم ارديبهشت ماه سال آينده در اهواز برگزار مي شود.

 مديريت يکپارچه و راهبردهاي کلان در توسعه ميادين نفت و گاز، مهندسي مخازن زمين شناسي و پتروفيزيک، حفاري چاه هاي نفت و گاز، همچنين چالش ها و فناوري ها، مهندسي بهره برداري و بهينه سازي توليد از چالش هاي نفت و گاز، محورهاي اصلي اين کنگره است.  علاقه مندان براي کسب اطلاعات بيشترمي توانند به وبسايت کنگره http: //frdconf.ir/fa/ مراجعه کنند يا با شماره تلفن 34121519 تماس بگيرند.

94 هزار نفر- ساعت آموزش اچ اس اي در سال 96

رئيس بهداشت، ايمني ومحيط زيست(اچ اس اي) شركت بهره برداري نفت و گازگچساران با تاکيد بر اينکه حفظ و ارتقاي سلامت و ايمني کارکنان، همچنين مديريت صحيح درحوزه حفاظت ازمحيط زيست، از اولويت هاي مهم اين شرکت است، افزود: با توجه به اين اولويت مهم، سال گذشته 93 هزار و 959 نفر- ساعت آموزش اچ اس اي برگزار شده است. شهباز صفري با بيان اين که دوره هاي آموزشي برگزار شده شامل آتش نشاني، ايمني، حفاظت محيط زيست، بهداشت حرفه اي و اچ اس اي بوده است، تصريح کرد: دوره هاي آموزش اچ اس اي باهدف ارتقاي سلامت کارکنان وحفظ اموال و سرمايه هاي شرکت ملي نفت ايران برگزار مي شود.  وي با اشاره به ديگر فعاليت هاي اچ اس اي نفت و گاز گچساران در سال گذشته گفت: انجام دوهزارو 508مورد بازرسي به منظور شناسايي نقاط مخاطره آميز و ارائه راهکار براي حذف يا کاهش ريسک ناشي از کارهاي عملياتي و تعميراتي، ازديگر فعاليت هاي حوزه اچ اس اي اين شرکت در سال گذشته بوده است. رئيس اچ اس اي شرکت بهره برداري نفت وگازگچساران همچنين اجراي 45مانور واکنش سريع درشرايط اضطرار را از ديگر فعاليت هاي سال گذشته اچ اس اي اين شرکت برشمرد.

توليد بيش از 5/5 ميليارد ليتر بنزين يورو4

مديرعامل شرکت پالايش نفت امام خميني (ره) شازند گفت: اين شرکت سال گذشته با تلاش شبانه روزي همکاران، بيش از 5/5 ميليارد ليتر بنزين يورو 4 به چرخه سوخت کشور عرضه کرد. عليرضا امين افزود: توليد روزانه 500 تن پروپيلن، 400 تن گوگرد گرانول، دوهزارتن گازمايع، 16ميليون ليتر بنزين يورو4، همچنين13 ميليون ليتر نفت گاز يورو4 و چهارميليون ليتر نفت کوره، از فعاليت هاي اين پالايشگاه است. وي افزود: ماهانه 50 تا100ميليون ليترسوخت جت در صورت نياز در پالايشگاه نفت امام خميني (ره) شازند توليد مي شود. امين با اشاره به اين که درميان 9 پالايشگاه کشور، شازند بزرگ ترين پالايشگاه از نظر تعداد واحدها و کيفيت محصولات است، تصريح کرد: اين پالايشگاه براساس سياست هاي شرکت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران فعاليت مي کند و توان افزايش و ارتقاي کيفي بنزين به يورو 5 را نيز دارد. مديرعامل پالايشگاه امام خميني(ره) شازند، از بزرگ ترين تعميرات اساسي واحدهاي مختلف پالايشگاه از اواخر فروردين امسال خبر داد و گفت: تجهيزات و ادوات مورد نياز مهيا و از بيست و پنجم فروردين تعميرات اساسي آغازشده است.