گفت وگو با مديران شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي مناطق چالوس و گيلان

سيطره   سوختدر  ايستگاه  هاي 1 و 2

مشعل   سعيد محمد بگي   انگارهمين ديروزبود که همه مردم ايران درانتظارآمدن نوروز وتعطيلات دلپذيرآن براي گذران اوقاتي خوش بودند، اوقاتي که سفر آن را لذت بخش تر مي کرد. با پايان يافتن نوروز وبازگشت مسافران به شهر و ديارخود، آن همهمه و هياهو هم به پايان رسيد تا آغازي باشد براي شروعي ديگر.  همه ساله بانزديک شدن به روزهاي پاياني اسفند و شروع تعطيلات نوروزي، مسافرت ها نيز به اوج خود مي رسد؛ طوري که شمال، جنوب، غرب و شرق کشور، ميزباني مي شوند براي پذيرايي ازمسافران و گردشگران. دراين ايام استان هاي شمالي کشور(مازندران و گيلان) نيزازاين قاعده مستثني نبودند و چالوس درغرب استان مازندران، همچنين گيلان که سرزمين چاي است وبرنج، به مهمانان خود سلام کردند وميزباناني شدند براي گردشگران درچنين ايام دلپذيري.  بدون ترديد يکي ازموارد مهم در گذران چنين اوقات خوشي، موضوع سوخت وعرضه مطلوب آن به مسافراني است که به اين استان ها سفر کرده اند، موضوعي که دستمايه گفت و گو با سيد محمود طاهري، مدير شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه چالوس و علي اصغرعباسي، مديرشرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه گيلان شد. آنچه مي خوانيد گزارشي ازسوخت رساني اين دو حوزه عملياتي در ايام نوروز است که بخش نخست آن به منطقه چالوس وبخش دوم نيزبه منطقه گيلان مربوط مي شود.

ايستگاه اول: چالوس

طاهري هشت سال قبل، فعاليت خود را درمنطقه چالوس آغاز و 32 سال سابقه خدمت درمناطقي چون فارس، سبزوار، شاهرود و نيشابوررا در کارنامه کاري خود دارد.

سرد وگرم چشيده روزگار و گذشت سال ها، کار او را به گنجينه تجربه بدل ساخته است، اما اعتقاد دارد همچنان مي توان به تجربيات تازه دست يافت وازآنها دربهبود امور بهره گرفت.

از طاهري درباره سوخت رساني در نوروز مي پرسم و او پس از تعارفات معمول و تبريک هاي مرسوم پاسخ مي دهد: همه ساله به منظوراستقبال ازمسافران و پاسخ گويي مناسب در حوزه سوخت رساني به ميهمانان نوروزي غرب استان مازندران که شاهراه ورودي اين استان است، تمهيدات ويژه اي پيش بيني مي شود که اجراي مجموعه آن ازاواخر اسفند کليد مي خورد.

 

هماهنگي ناوگان حمل مواد سوختي و جايگاه داران ستودني است

بدون ترديد، اجرايي کردن اين تمهيدات، نيازمند هماهنگي وتعامل با بخش هاي  ناوگان حمل فرآورده هاي نفتي وجايگاه داران است؛ بخش هايي که فعاليت آنها درهمه اوقات سال به ويژه درموسمي مثل نوروزکه شمار سفرومسافر به اين منطقه افزايش چشمگير مي يابد، ستودني است.

طاهري مي گويد: استقبال ايمن ازمسافران، موضوع مهمي است که براي ما اولويت دارد و برهمين اساس پيش ازشروع سفرهاي نوروزي، ضمن هماهنگي با مديريت تامين و توزيع ستاد شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران، با دو حلقه ديگر زنجيره توزيع مواد سوختي (ناوگان حمل ونقل و جايگاه داران)، هماهنگي هايي درقالب برگزاري جلسات توجيهي با هدف خدمت رساني مناسب ومطلوب به مسافران انجام مي شود؛ کاري که پيش از نوروز امسال هم انجام شد.

طاهري ادامه مي دهد: گردش پذيربودن منطقه چالوس وعبوري بودن آن براي گذر به ديگر استان هاي کشورازجمله گيلان، اردبيل و . . . ، تامين سوخت وعرضه به موقع دراين منطقه را با اهميت ساخته است، به همين دليل توجيه بخش ناوگان حمل مواد سوختي درخصوص حمل به موقع فرآورده هاي نفتي به نقاط عرضه و جايگاه داران براي رسيدگي هاي لازم و رفع نقايص احتمالي مجاري عرضه سوخت، موضوعي مهم است که پيش ازشروع تعطيلات نوروزي ازطريق بخش هاي مربوط در نواحي پنج گانه منطقه پخش چالوس به گونه اي دقيق انجام شد و خوشبختانه نتيجه خوبي هم درپي داشت.

 

سربلندي در آزمون با بهره گيري از تجربيات

وي هماهنگي انبارهاي نفت منطقه ساري و گيلان را ازيک سو و حمايت تامين وتوزيع ستاد شرکت ملي پخش را از ديگر سو براي خدمت رساني مطلوب به مسافران مهم خواند و افزود: نوروز امسال، نوروزي استثنايي براي خدمت رساني به مردم بود، خدمت رساني که جنبه آزمون داشت وشرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه چالوس با بهره گيري از تجربيات سال هاي قبل، دراين آزمون سربلند ظاهرشد که لازم است از همه بخش هاي مرتبط، قدرداني کنم. طاهري مي گويد: چالوس، مرکزثقل ورود مسافر درغرب استان مازندران است و بخش غالب جمعيت نيزبه دليل جاذبه هاي طبيعي وگردشگري مثل نمک آب رود يا ارتفاعات دو هزار و سه هزارتنکابن، به اين منطقه سفر مي کنند.

 

14 ميليون مسافر درغرب مازندران

به گفته مديرشرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه چالوس، براساس آمارهاي سازمان گردشگري وميراث فرهنگي دربازه زماني تعطيلات نوروزي که از28 اسفندماه کليد خورد و تا سيزده فروردين ادامه داشت، بيش از14ميليون مسافر به غرب استان مازندران سفرکردند و در اين مدت بيش از42 ميليون ليتربنزين براي گردش دراستان يا ادامه مسيربه مسافران عرضه شد.

وي مي گويد: درحوزه عملياتي شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه چالوس 58 جايگاه عرضه فرآورده نفتي فعال است که روزانه به طور ميانگين يک ونيم ميليون ليتر بنزين از طريق آنها عرضه مي شود اما اين ميزان عرضه ومصرف بنزين درايام نوروز به سه و نيم ميليون ليتر افزايش يافت. وي ادامه داد: برپايه آمارهاي اعلامي سازمان گردشگري و ميراث فرهنگي، رشد مسافر نوروزي ورودي به غرب استان مازندران در نوروز امسال نسبت به سال گذشته 20 درصد رشد داشته است. طاهري نوروزامسال را درخصوص عرضه و مصرف بنزين بنزين کم سابقه مي خواند ومي گويد: اين را آمارهاي ثبت شده مي گويند؛ به اين معنا که روند افزايشي مصرف بنزين از روزچهارم فروردين تا دوازدهم فروردين قطع نشد ودربرخي روزها اين ميزان افزايش نسبت به مدت مشابه سال قبل به 58 درصد و دربعضي روزها نيزبه 36 درصد رسيد.

 

انتقال سرعتي و بدون وقفه مواد سوختي

انتقال سرعتي و بدون وقفه مواد سوختي از انبارهاي نفت ساري و گيلان به وسيله تانکرهاي سوخت، نکته مهم ديگري بود که طاهري به آن اشاره کرد و افزود: اگرچه اين مهم، زحمت غيرقابل وصفي براي ناوگان حمل مواد سوختي ايجاد کرد، اما موجب شد هزينه هاي انبارش مواد سوختي به نحو قابل ملاحظه اي کاهش يابد ونگراني درخصوص تامين سوخت مسافران به وجود نيايد. وي رشد کلي مصرف بنزين دربازه زماني 24 اسفند پارسال تا 12 فروردين امسال را افزايشي و 16درصد اعلام مي کند وادامه مي دهد: اين رشد مصرف در سيزده فروردين به دليل کاهش تردد خودروها و ماندن مردم در دامان طبيعت، 40 درصد کاهش يافت که بسيارچشمگير بود. مديرشرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه چالوس، تامين نيازسوخت خودروهاي مسافران به غرب مازندران را حاصل يک کار تيمي مي خواند و مي گويد: آنچه درهمه ايام سال درحوزه تامين نيازسوخت رخ مي دهد، نتيجه کار «گروهي»است که احساس مسئوليت وعشق در آن جاري است. نوروز امسال نيز، تامين سوخت خودروهاي مسافراني که به غرب مازندران آمده بودند، نتيجه همين کار گروهي توام با مسئوليت و عشق بوده است. پاسخ به چنين حجمي ازمسافر(بيش از14ميليون نفر) با رويه اي غيرازاين امکان پذير نبود.

 

کاهش چشمگير شکايات مردمي

مديرشرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه چالوس دربخشي ديگر به کاهش قابل توجه ثبت شکايت هاي مردمي از طريق سامانه اعلام شده 09627 اشاره دارد ومي گويد: امسال شماربسياراندکي شکايت داشتيم که به سرعت رسيدگي و پاسخ داده شد؛ البته بايد به جايي برسيم که همين شکايت هاي جزئي هم نباشد. مطالب زياد است و طاهري علاقه مند به بيان آنها. اوتمايل دارد تا حدي که زمان اجازه مي دهد ازفعاليت هاي همکارانش بگويد تا ثبت شود بر جريده «مشعل»، اما به اين بسنده مي کند و مي گويد: درکل، مجموعه اين هماهنگي ها براي سوخت رساني مستمر درچنين بازه زماني که بايد به نياز انبوهي ازمسافر پاسخ داده شود، يک موفقيت است و ازاين بابت قدردان همکارانم هستم.

ايستگاه دوم: گيلان

«وقتي فعاليتي به آرامي و بدون تنش ومشکل انجام مي شود و موجد نگراني براي افراد نيست، نشان دهنده انجام خوب و بهينه آن فعاليت است.» اين را علي اصغرعباسي، مديرشرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه گيلان مي گويد و ادامه مي دهد: با توجه به سرسبزي طبيعت گيلان، نوروزامسال مسافران زيادي به اين استان شمالي و پرجاذبه سفر کردند؛ سفرهايي که سوخت پايه اصلي آن بود. وي مي گويد: درموسم مسافرت ها چه نوروز وچه تابستان، اصل حرکت در چنين ايامي، سوخت رساني است واگر سوختي براي خودرو نباشد، حرکتي و مسافرتي در کار نخواهد بود.

عباسي برنامه ريزي را براي پاسخ گويي به نيازمسافران به ويژه در چنين ايامي را که حجم حضور بيش از زمان هاي معمول است، مهم مي داند و اضافه مي کند: با توجه به تجربه سال هاي گذشته و پيش بيني رشد 12 درصدي مصرف بنزين درايام نوروز، افزايش لاين هاي بارگيري سوخت، نخستين کاري بود که پيش ازشروع تعطيلات انجام وموجب شد درهرساعت32 تانکرحمل مواد سوختي بتوانند علاوه برتانکرهاي موجود سوخت گيري بنزين داشته باشند.

33سال فعاليت درمناطقي چون ايلام، چابهار، کردستان و زنجان وهم اکنون گيلان، ازعباسي، مديري کارآزموده ومجرب ساخته است؛ به همين دليل کاردرمنطقه گيلان را سخت نمي داند.

 

 

 

12ميليون ليتر بيشتر از پارسال

وي مي گويد: با توجه به جغرافياي منطقه گيلان وسرسبزي آن، آماده سازي مجاري عرضه سوخت به ويژه درمحورهاي ورودي و خروجي استان گيلان، اهميت بسزايي دارند، به همين منظورعلاوه بر نشست هاي هماهنگي با جايگاه داران، اکيپ هاي بازرسي نيز براي بررسي به جايگاه ها اعزام شدند تا درصورت مشاهده نقص فني يا ايراد ظاهري، اين موارد به منظورخدمت رساني بهتر برطرف شود. مديرشرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه گيلان موج سفرها در نوروزامسال را با سال هاي قبل متفاوت مي داند و ادامه مي دهد: درسال هاي قبل معمولا با دوموج سفر رو به روبوديم، اما امسال موج سومي(پنج تا هشت فروردين)هم ايجاد شد و هفتم فروردين، بيشترين عرضه بنزين ثبت شد. عباسي رشد مصرف بنزين منطقه گيلان را دربازه زماني 28 اسفند پارسال تا 13فروردين امسال 12ميليون و 178هزارليتر بيشتر ازسال قبل اعلام مي کند. وي افزايش تردد 243 هزار دستگاه خودرو را درقياس با سال گذشته نکته مهم ديگري در نوروز امسال مي داند ومي افزايد: احداث آزاد راه قزوين- رشت، رفع موانع ورودي به استان گيلان درمنجيل، وجود سواحل آزاد درمسير آستارا و انزلي، همچنين ييلاقات غرب استان موجب شد که استان گيلان، امسال پذيراي مسافر زيادي باشد. مديرشرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه گيلان به فعاليت 120 جايگاه که 35 باب آن دو منظوره است نيز، اشاره مي کند ومي گويد: به تعبيرمن جايگاه هاي سوخت و ناوگان حمل مواد سوختي که دو رکن مهم و اساسي هستند وحلقه خدمات رساني در حوزه سوخت را کامل مي کنند، حکم «دست و پا»را دارند و منطقه گيلان با کمک آنها سوخت رساني مطلوبي درايام نوروز انجام داد.

تانکرهاي سوخت، انبارهاي حرکت در لحظه

وي ادامه مي دهد: در نوروزي که فاصله چندان زيادي از آن نگرفته ايم، سوخت درکوتاه ترين زمان ممکن ازطريق 143دستگاه نفتکش که لحظه اي در جاده هاي استان توقف نداشتند، به جايگاه هاي عرضه فرآورده هاي نفتي رسيد تا نگراني از اين بابت براي مسافران ايجاد نشود. عباسي بر اهميت همکاري جايگاه داران وناوگان حمل مواد سوختي تاکيد دوباره دارد و مي گويد: يک تانکرحمل مواد سوختي در شرايط معمولي باسرعت 70 کيلومتر درساعت، مسيري 100 کيلومتري را در سه ساعت مي پيمايد، درحالي که اين زمان در شرايط ترافيکي سه يا چهاربرابرمي شود، اما نوروز امسال اتفاق ديگري افتاد و آن سرعت درحمل فرآورده هاي نفتي بود؛ انگارانبار فرآورده هاي نفتي در «لحظه» حرکت مي کرد و اين سوخت رساني انجام مي شد. جايگاه هاي عرضه سوخت نيز، درايام نوروزشرايطي مشابه را به لحاظ ترافيک کاري پشت سرگذاشتند وکارکنان آنها با سعه صدر، پاسخ گوي مراجعان بودند و به بهترين شکل ممکن، خدمات رساني کردند؛ از اين روي بر خود فرض مي دانم که قدردان تلاش هاي اين دو رکن مهم در عرصه سوخت رساني باشم. هرچه زمان مي گذرد، مطالب بيشتري به ذهن عباسي مي آيد وفرصت را مغتنم مي شمارد تا از تريبون «مشعل»، شماري از فعاليت هاي مجموعه خود را بازگويد. او مي گويد: محورهاي پرتراکم منطقه گيلان، بيشترين نقاط مصرف استان گيلان در نوروز 97 بود. مثلا رشد مصرف بنزين درلاهيجان و رودسر  به 17 درصد رسيد. آستارا، صومعه سرا، انزلي، طالش و فومن، نقاط ديگري بودند که مصرف بنزين درآنها در مقايسه با نوروز پارسال، روند افزايشي داشت.

 

243 هزار خودرو بيشتر از سال گذشته

 مديرشرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه گيلان درباره حجم مسافر ورودي به استان گيلان در نوروز امسال نيز گفت: آمار دقيق نقل و انتقالات وحجم مسافر ورودي به استان هاي مختلف کشور را بايد از پليس راهور گرفت، اما چيزي که مي تواند براي ما گواه و سند باشد، سوخت گيري خودروهاست که در صورتي که مبنا يک بار سوخت گيري و زدن 40 ليتر بنزين باشد، مي توانم بگويم که نوروز امسال تعداد خودروهاي ورودي به استان گيلان 243 هزار دستگاه افزايش داشته که البته اين جداي از مسافراني است که با هواپيما وارد استان شده اند. حرف براي گفتن در ايستگاه دوم همچون ايستگاه اول زياد است؛ عباسي و طاهري هم تلاش کردند تا شمه اي از فعاليت هاي حوزه کاري خود را در ايام نوروز بگويند؛ فعاليت هايي که شايد بي توجه از کنار آن رد شده ايم و از نگاهمان پنهان مانده است. به هرحال تعطيلات نوروز 97 پايان يافت و»روزي نو» و نوروزي ديگر در راه خواهد بود؛ اين چرخه توقف ندارد؛ چرخه سوخت و سوخت رساني نيز، همين گونه است و توقف در آن جايي ندارد. چشم برهم زدني نوروز 98 مي آيد و باز اين چرخه توقف ناپذير تکرار مي شود.

سخن جايگاه دار

فرصت را مغتنم شمرده با ابراهيم گنجه اي، يکي ازجايگاه داران فعال در غرب استان مازندران( منطقه چالوس) مسئول جايگاه پتروپارساي کاسپين ايران گپ و گفتي کردم. جايگاهي که او مسئوليت اداره آن را دارد، درخروجي شهر واقع شده و پر تردد است.

او مي گويد: حجم فروش بنزين که در روزهاي عادي روزانه 35 هزار ليتر است، در تعطيلات نوروز به روزانه 70 هزار ليتر رسيد و نکته مهم، تامين به موقع و انتقال آن به جايگاه بود که در آن ايام با مساعدت شرکت ملي پخش منطقه چالوس انجام شد. گنجه اي ادامه مي دهد: جاده هاي مواصلاتي استان هاي شمالي کشور نوروز، مسافران زيادي را به خود جذب مي کند؛ بنابراين سوخت رساني در چنين شرايطي که ازدحام خودرو در آنها بالاست، خيلي دشوار به نظر مي آيد، اما با برنامه ريزي مناسب شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي هيچ مشکلي در تامين بنزين اين جايگاه و ديگر مجاري عرضه سوخت ايجاد نشد و سوخت رساني با آهنگي روان انجام شد.