درس آموزی از حوادث

انفجار ابر بخار

شرح حادثه

در روز حادثه، کشیك ارشد نوبت كاري شب در حال تردد در سايت، متوجه نشتی اطراف فلنج مسیر ورودي به مبدل می شود و بسرعت به وسیله بیسیم موضوع را به اطلاع اتاق کنترل می رساند. سه نفر از اپراتورها به همراه سرپرست ناحیه، برای ايزوله کردن مبدل و بستن شیرهاي ورودي و خروجی ريبويلر به محل مراجعه می کنند. در هنگام تلاش براي ايزوله کردن مبدل، ناگهان دبی جريان نشتی افزايش می يابد و ابر بخار تشكیل شده با رسیدن به منبع حرارتی (احتمالا دودکش کمپرسور واحد جذب) منفجر می شود و برگشت حريق به منبع نشت، کارکنان را در بر می گیرد. سرپرست بهره برداري و کشیك ارشد نیز که در فاصله حدود 17متر از برج دي اتانايزر قرار داشتند، بر اثر موج انفجار به اطراف پرتاب می شوند.

انفجار دوم

  با ادامه يافتن نشت از فلنج و رسیدن حريق به نشت آن، آتش فورانی ايجاد می کند که پايپرک ها و خطوط لوله اطراف را در مواجهه با حريق قرار می دهد. تجمع ابر بخار در پايین برج، سبب وقوع انفجار دوم و در پی آن، کنده شدن برج و واژگونی آن روي تجهیزات مجاور می شود. با گذشت چند دقیقه، جداره خط برج دي اتانايزر به سمت چیلر از درز جوش پاره و آتشی کروي شکل (Fireball) به ارتفاع87 متر تشکیل می شود. در نهايت، حريق درساعت 22کنترل ودر ساعت 3:27 بامداد به صورت کامل مهار می شود. بر اثر اين حادثه 4 نفر از کارکنان واحد بهره برداري جان خود را از دست می دهند.

آیا می دانستید

70درصد حوادث مربوط به گاز مايع (پروپان و بوتان) با پديده دومینو همراه هستند و باعث گسترش حريق به تاسیسات مجاور می شوند.

گاز مايع هنگام تغییر فاز257 برابر حجم مايع خود، فضا اشغال می کند و حداقل انرژي لازم براي اشتعال آن 0.1 ژول است.

گاز مايع از هوا سنگین تر است و به تجمع در نقاط پست و فضاهاي محصور تمایل دارد.

قبل از وقوع این حادثه، بیش از10 نقص جزئی و متوسط در واحد جذب و تفكیك و مبدل ورودي برج در فاصله زمانی چندماه رخ داده بود.

چه کاری می توانید انجام دهید؟

ضدحريق کردن سازه ها و پايه برج ها براساس استاندارد 2218 API

استقرار يك سیستم مديريت تغییرات جامع و بررسی مجدد تغییرات عمده

برگزاري دوره هاي آموزشی براساس استانداردهاي آموزشی

استقرار تجهیزات اطفای حريق متناسب با استانداردهاي 2030 API،15NFPA

انجام مطالعاتHAZOP برای شناسايی و ارزيابی مجدد خطرات

بهره گیري از نیروهاي متخصص با هدف استقرار سیستم مديريت ايمنی فرايند

اجراي مانورهاي مختلف و بررسی میزان اثر بخشی آنها

بررسی و ريشه يابی حوادث گذشته و برگزاري دوره آموزشی براي آگاهی کارکنان

رعايت دستورالعمل هاي راه اندازي و پیش راه اندازي

زون بندي نواحی خطر و نصب سیستم کاشف گاز و حريق

بررسی فرهنگ ايمنی و ارائه راه حل به منظور ارتقای فرهنگ ايمنی