2 ميليون نفر_ ساعت كاركرد بدون حادثه در منطقه 8 انتقال گاز ثبت شد

پایانی بر ماجراهای تلخ

مشعل  رعايت استانداردهاي داخلي و بين المللي اچ اس ای وحتي دستورعمل هاي جاري و اجرايي کردن آنها و نظارت دقيق در رعايت مصوبات، دستورعمل و برگزاري جلسات قبل از شروع كار وارزيابي ريسك در هر عمليات موجب خواهد شد تا بروز حوادث به حداقل برسد. گزارش های رسيده، بازديدهاي دوره اي و نظارت هاي مستمر و دقت عمل در عمليات ها نیز موجب ايجاد محيطي امن وايمن براي کارکنان خواهد بود. در همین حال، رئيس بهداشت، ايمني، محيط زيست، پدافند غيرعامل و مديريت بحران منطقه 8 عمليات انتقال گاز ایران با اشاره به رعایت استانداردها و الزام های این حوزه می گوید: خوشبختانه 2 ميليون نفر_ ساعت كاركرد بدون حادثه در منطقه رقم خورده كه اين موضوع به لطف خداوند بزرگ و همکاری کارکنان در بخش های مختلف محقق شده است. فرهاد قديمي با اشاره به برنامه های منطقه براي كاهش حوادث وحتي به صفر رساندن آنها تاکید می کند: آموزش و تجزيه_ تحليل حوادث رخ داده در سطح وزارت نفت، بخصوص حوادثی که به خیر گذشته؛ رعايت و اجرايي كردن دستورعمل هاي موجود می تواند سطح حوادث را به نزديك صفر برساند. خدا را شاكريم كه با توجه ویژه مديريت منطقه به مقوله بهداشت، ايمني و محيط زيست و همياري و همكاري کارکنان می توان اين منطقه را يكي از مناطق پيشرو در شركت انتقال گاز ایران دانست با این حال به نظرم هنوز هم جاي كار و فعاليت وجود دارد.

برگزاری 2 هزار نفر_ساعت آموزش اچ اس ای

 به گفته وی، در سال 1400 در مجموع 2 هزار و 171 نفر_ساعت آموزش هاي اچ اس ای و پدافند غيرعامل برگزار و ارائه شده است.

رئيس بهداشت، ايمني، محيط زيست، پدافند غيرعامل و مديريت بحران منطقه 8 عمليات انتقال گاز ایران اعلام می کند: باتوجه به دستورعمل هاي محيط زيستي وخود اظهاري به سازمان هاي محيط زيست در گستره منطقه، همه سيستم ها وتجهيزات آلاينده محيط زيست (هوا- آب – خاك) به پيمان داده شده وتحت كنترل است و پايش آلاينده ها با حضور پيمانكار و نظارت سازمان محيط زيست انجام می شود.

پيشبرد اهداف با تبادل اطلاعات و مشاوره

 وی با اشاره به تعامل منطقه با ستاد وديگر مناطق عملياتي در حوزه اچ اس ای می گوید: ارتباط تنگاتنگ با ستاد، تبادل اطلاعات و مشاوره هاي مختلف موجب پيشبرد اهداف بهداشت، ايمني، محيط زيست وپدافند غيرعامل منطقه شده است. از سوی دیگر با همكاران دیگر مناطق عملیاتی نيز ارتباط داریم و از آنها مشاوره گرفته و يا به آنها مشاوره می دهيم.

 مدیریت کرونا با اجرای دستورعمل ها

 رئيس بهداشت، ايمني، محيط زيست، پدافند غيرعامل و مديريت بحران منطقه 8 عمليات انتقال گاز ایران با اشاره به مدیریت شیوع کرونا در منطقه می گوید: امور اچ اس ای منطقه با همكاري تمام كاركنان، همه دستورعمل هاي بهداشتي از جمله ضدعفوني کردن اماكن عمومي، توزيع الكل وماسك در بين کارکنان، كنترل ورودي ها را در كل منطقه اجرايي کرده و شرایط و سلامت افرادي را كه به ويروس مبتلا شده بودند، به طور مستمر پیگیری می کرد.

ارزیابی و پایش اچ اس ای پیمانکاران

قديمي با بیان اینکه هرپيمان بنابه فراخور خود، نمايندگان اچ اس ای دارد كه پس از طي مراحل گزينش پذيرش می شوند، می گوید: براساس دستورعمل پيمانكاران، علاوه بر بازديدهاي دوره اي، چك ليست هاي ارزيابي وجود دارد كه براساس آن، پيمانكاران در حوزه اچ اس ای تحت پايش قرار می گيرند. وی درباره كسب گواهينامه صلاحيت حرفه اي نیز می گوید: صلاحيت هرفرد درمقابل كاري كه انجام می دهد بايد احراز شود تا بتواند در مجموعه به عنوان مسئول محوطه يا مسئول اجراي كار فعاليت کند و متقبل مسئوليت هاي مختلف در حيطه كاري باشد؛ از این رو كسب صلاحيت حرفه اي موجب دلگرمي و سبب خواهد شد تا در چارچوب قوانين حركت کرده و قبل، حين و پس از هركاري، ارزيابي ريسك را انجام داده وشرايط را سنجيده وتحت كنترل نگه دارد.

 فرهنگ سازی در حوزه تجاوز به حریم

 رئيس بهداشت، ايمني، محيط زيست، پدافند غيرعامل و مديريت بحران منطقه 8 عمليات انتقال گاز ایران درباره اقدام هایي که در حوزه فرهنگ سازي به ويژه تجاوز به حريم خطوط لوله گاز از سوي اچ اس ای انجام شده است، اظهار می کند: جلسات پيوسته اي در خصوص حريم در منطقه برگزار می شود، همچنین امور اچ اس ای منطقه با توجه به برگزاري جلسات مديريت بحران و پدافند غير عامل با فرمانداران، اعضای شوراهاي روستايي و شهر و حتي نيروي انتظامي حتما در خصوص خطرات حريم خطوط لوله مواردي را مطرح واطلاع رساني می كند. وی تصریح می کند: مديريت تغيير هنوز در سيستم اچ اس ای به خوبي جاري سازي نشده است. ارزيابي در مورد انتصابات بدون توجه به معاينات دوره اي هنوز به روال قبل انجام می شود. تشويق وتنبيه در خصوص اچ اس ای در شركت جاري نشده و بيشتر بحث هاي در حوزه اچ اس ای روي ايمني است درحالي كه بهداشت ومحيط زيست آنچنان كه شايسته است، نمايان نيست.