اقدام های وزارت نفت دولت سیزدهم در حوزه منابع انسانی

 

با توجه به جايگاه و اهميت منابع و سرمايه انساني در پيشبرد اهداف كلان، سياست ها و برنامه ها و نيز اجراي طرح هاي توسعه و بهره برداري از آنها، ضروري است حمايت از کارکنان صنعت كشور لازم به صورت جدي مدنظر قرار گيرد و در اين رابطه اقدام های مهمي در دولت سيزدهم آغاز شده كه به برخي از آنها اشاره مي شود.

 

             اجرای بند «د» تبصره 20 قانون بودجه سال 1400 کل کشور

             اجرای طرح طبقه بندی مشاغل

             تعیین تکلیف تبدیل وضعیت 1675 پذیرفته شده آزمون قراردادی های دولت قبل

             ابلاغ نظام هوشمند جبران خدمات

             آغاز تبدیل وضعیت مشمولین بند «و» ایثارگری

             انجام مصاحبه های فنی و تخصصی با تمامی فارغ التحصیلان تا پایان سال 1394

             تعهد برای جذب حداقل 60 درصدی فارغ التحصیلان مصاحبه شده

             پرداخت کسر ساعت کار، پاداش بهره وری و ایاب و ذهاب مشمولان حالت اشتغال

             بازخرید مرخصی ایثارگران

             امتیاز یک مقطع تحصیلی بالاتر ایثارگران

             فوق العاده ایثارگری برای ایثارگران

             بهره مندی عائله تحت تکفل جانبازان حالت اشتغال فوت شده از حقوق حالت اشتغال

             افزایش سنوات و بیمه دوران ایثارگری

             تعیین مستمری مشمولان حالت اشتغال بر اساس آخرین حقوق و مزایای مشمول کسور

             احیای شورای مدیران توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزارت نفت

             احیای به کارگیری نیروهای طرح نظام

             پرداخت کمک هزینه توانبخشي به كارمندان يا خانواده های تحت تكفل داراي معلوليت جسمي و ذهني و تخفيف مالياتي براي حمايت از معلولان و كمك به تامين هزينه هاي بهداشتي و مراقبتي آنها