نگاهي به تحولات صنعت نفت د ر هفته اي که گذشت

مروري بر  صنعت نفت

رد يف د وم فاز 13 پارس جنوبي  وارد مد ار توليد مي شود

مد يرعامل شرکت نفت و گاز پارس گفت: رد يف د وم شيرين سازي پالايشگاه فاز 13 پارس جنوبي اواخر فرورد ين و رد يف نخست شيرين سازي پالايشگاه فازهاي 22 تا 24 پارس جنوبي، ارد يبهشت ماه وارد مد ار توليد مي شوند . محمد مشکين فام با بيان اين که تکميل فازهاي باقي ماند ه پارس جنوبي، مهم ترين اولويت شرکت نفت و گاز پارس د ر سال 97 است، افزود : نخستين رد يف توليد ي فاز 13 پارس جنوبي همزمان با سالروز ملي شد ن نفت (29 اسفند ماه) وارد مد ار شد . طرح توسعه فاز 13 پارس جنوبي براي استخراج روزانه 56 ميليون مترمکعب گاز ترش از 38 حلقه چاه د ريايي و استحصال روزانه 50 ميليون مترمکعب گاز شيرين، 2900 تن گاز مايع، 2750 تن اتان، 75 هزار بشکه ميعانات گازي و 400 تن گوگرد د ر د ست اجراست. مشکين فام با بيان اين که تا پايان امسال، همه فازهاي د رحال توسعه به اضافه بخشي از فاز 14 پارس جنوبي به بهره برد اري مي رسند ، ياد آور شد : رد يف نخست طرح توسعه فازهاي 22 تا 24 پارس جنوبي ارد يبهشت ماه وارد مد ار مي شود و پس از آن هر 2 ماه، يکي از رد يف هاي اين طرح توسعه به بهره برد اري مي رسد . طرح توسعه فازهاي 22 تا 24 پارس جنوبي براي توليد 56 ميليون متر مکعب گاز ترش از ميد ان مشترک و توليد روزانه 50 ميليون مترمکعب گاز متان، 2900 تن گاز مايع ، 2750 تن اتان، 75 هزار بشکه ميعانات گازي و 400 تن گوگرد برنامه ريزي شد ه است.

 

معاون وزير نفت د ر امور پتروشيمي:

ارزش صاد رات محصولات پتروشيمي  به 14 ميليارد د لار مي رسد

مد يرعامل شرکت ملي صنايع پتروشيمي از صاد رات 14 ميليارد د لاري محصولات پتروشيمي د ر سال 97 خبر د اد . سيد رضا نوروززاد ه گفت: براساس پيش بيني ها انتظار مي رود امسال با بهره برد اري کامل از طرح هاي پتروشيمي مرجان، متانول کاوه و فاز نخست پتروشيمي بوشهر، توليد صنعت پتروشيمي کشور به حد ود 63 ميليون تن برسد و ميزان قابل فروش محصولات پتروشيمي به حد ود 47 ميليون تن افزايش يابد که د ر مجموع د رآمد ي معاد ل 5/24 ميليارد د لار را د ر صورت فراهم شد ن شرايط د رپي خواهد د اشت، همچنين سهم صاد رات از اين مجموعه 27 ميليون تن به ارزش 14 ميليارد د لار پيش بيني شد ه است. براساس نقشه راه تد وين شد ه، هم اکنون 60 طرح پتروشيمي د ر کشور با ظرفيت اسمي سالانه 4/65 ميليون تن با سرمايه گذاري 8/42 ميليارد د لار د ر حال اجراست. معاون وزير نفت د ر امور پتروشيمي، مهم ترين عامل د ر تعيين سرعت پيشرفت اجرايي شد ن اين طرح ها را تامين منابع مالي اعلام و تصريح کرد : شرکت ملي صنايع پتروشيمي د ر اين باره از همه ظرفيت هاي فني و تخصصي د ر تعيين اولويت ها و کمک به تسهيل تامين سرمايه لازم استفاد ه مي کند .

 

توليد فناوري بومي د ر پژوهشگاه نفت مصد اق حمايت از کالاي ايراني

رئيس پژوهشگاه صنعت نفت گفت: توليد فناوري‎هاي بومي د ر اين مجموعه، مصد اق شعار سال 97 يعني «حمايت از کالاي ايراني» است و همه کارکنان سازمان بايد بد ون د ر نظر گرفتن سلسله مراتب، شاخص‎هاي فعاليت خود را نسبت به سال گذشته ارتقا بخشند ، زيرا هر يک از آنان مي توانند مانند حلقه اي از زنجيره موفقيت و بهبود سازمان منشا اثر باشند . جعفر توفيقي با اشاره به شعار سال 97 با عنوان «حمايت از کالاي ايراني» افزود : براي پژوهشگاه صنعت نفت، حمايت از کالاي ايراني به معناي توليد فناوري بومي است تا د ر اين مسير بتوان صنعت نفت را به صنعتي د انش بنيان و فناورمحور تبد يل کرد و د ر بازارهاي جهاني علم و فناوري نقش موثري د اشت. رئيس پژوهشگاه صنعت نفت، بر ضرورت اشتراک گذاري همه اند يشه ها و تجربيات سازماني تاکيد کرد و گفت: تباد ل نظر با ظرفيت هاي د اخلي و بيروني پژوهشگاه مي تواند الگوهاي مناسبي براي تد وين برنامه هاي راهبرد ي پژوهشگاه د ر سال جد يد ارائه کند و براي ايجاد زمينه مناسب د ر اين خصوص، مطالعات جامعي د ر حال انجام است. وي توجه به عنصر رقابت د ر فعاليت‎هاي تحقيقاتي د ر عرصه هاي ملي و بين المللي را حائز اهميت خواند و افزود : فرآيند هاي پژوهشگاه د ر حال بازبيني و مهند سي مجد د است و حذف موانع و بوروکراسي که د ر اکثر شرکت هاي پيشرو د ر د نيا اجرا مي شود ، د ر د ستور کار پژوهشگاه قرار د ارد ، زيرا پژوهشگاه تنها بازيگر د ر حوزه تحقيق و توسعه نيست و اين موضوع، مستلزم تعامل گسترد ه با همه مراکز پژوهشي و د انشگاهي د نياست.

 

 

انجام گازرساني به 11 هزار روستا با کمترين امکانات

حميدرضا عراقي، معاون وزير نفت در امور گاز، روز (چهارشنبه، 22 فروردين ماه) در بازديد از مجتمع گازي پارس جنوبي در جمع مديران و کارکنان پالايشگاه هاي گاز کشور گفته است: حجم عظيم فعاليت ها، توسعه پايدار، تامين مطمئن و پايدار گاز، الگوسازي در جامعه دروني و جامعه بيروني و اعتمادسازي در جامعه، بخشي از مواردي است که شرکت ملي گاز را در سال 96 به عنوان يک شرکت موفق و الگو معرفي مي کند.در چهار سال گذشته، بيش از 11 هزار روستاي دور افتاده کشور را با کمترين امکانات گازرساني کرديم و اين مسئله مصداق تحقق خواسته دولت و رهبري مبني بر کاهش مشکلات مردم و تامين آرامش و امنيت آنها بوده است.

 

د و انتصاب د ر وزارت نفت

سرپرست اد اره کل امور اوپک و مجامع انرژي منصوب شد

وزير نفت د ر حکمي محمد تائب را به عنوان «سرپرست اد اره کل امور اوپک و مجامع انرژي» منصوب کرد . د ر حکم بيژن زنگنه به محمد تائب آمد ه است: با عنايت به تعهد ، سوابق و صلاحيت حرفه اي جنابعالي، به موجب اين حکم به عنوان «سرپرست اد اره کل امور اوپک و مجامع انرژي» وزارت نفت منصوب مي شويد . اميد است با اتکال به ايزد متعال و تعامل با ساير کارکنان صد يق و وظيفه شناس آن اد اره، د ر انجام امور و اهد اف عاليه مورد نظر وزارت نفت موفق و مويد باشيد .

مشاور وزير نفت منصوب شد

 وزير نفت د ر حکمي عبد الحميد امامي را به عنوان مشاور وزير منصوب کرد . د ر حکم بيژن زنگنه، وزير نفت به عبد الحميد امامي آمد ه است: با توجه به تجارب جنابعالي، بد ين وسيله به عنوان «مشاور وزير» منصوب مي شويد . از خد اوند قاد ر متعال براي جنابعالي به ويژه د ر انجام ماموريت هايي که به آن جناب محول مي شود ، توفيق مسئلت مي کند .

 

برگزار ي سمينار بين المللي مد يريت ايمني فرآيند   د ر د انشکد ه نفت

سمينار بين المللي مد يريت ايمني فرآيند (PSM) روز يکشنبه (6 اسفند 1396) در د انشکد ه نفت آباد ان (شهيد تند گويان) برگزار شد . د ر ابتد اي همايش، محمد رضا خسروي نيکو، رئيس د انشکد ه نفت آباد ان و بهروز قد يمي، مد يرعامل شرکت بازرسي مهند سي و صنعتي ايران د رباره اهميت جاري سازي سيستم مد يريت ايمني فرآيند د ر شرکت هاي پتروشيمي سخنراني کردند. نريمان نژاد ، رئيس ايمني و آتش نشاني شرکت ملي پتروشيمي ايران نيز د ر اين سميناردرباره  حسن اجراي سيستم مد يريت ايمني فرآيند و بهبود مستمر آن د ر سازمان ها مطالبي ارائه کرد . محمد رضا اطهري، د بير انجمن علمي و نمايند ه د انشجويان نيز د ر اين سمينار ضمن معرفي د ستاورد هاي پژوهشي د انشجويان، به لزوم همکاري و استفاد ه حد اکثري صنايع نفت، گاز و پتروشيمي از توانايي هاي د انشجويان د انشگاه صنعت نفت  پرد اخت. عماد رعايايي، مد رس مد يريت ايمني فرآيند از کشور هلند نيز پس از معرفي اجزاي چهارد ه گانه سيستم مد يريت ايمني د ر صنايع فرآيند ي به تشريح عناصر (PSM) پرد اخت و بعد از شمرد ن نيازمند ي هاي اجرايي و سازماني، مطالبي د رباره نحوه مميزي (PSM) به منظور استقرار و پايش سيستم مد يريت ايمني فرآيند ارائه کرد . د ر حاشيه اين سمينار، تفاهمنامه همکاري ميان د انشکد ه نفت آباد ان و شرکت بازرسي مهند سي و صنعتي ايران (IEI) منعقد شد .

 

عياد ت وزير نفت از معلم اخلاق

وزير نفت از معلم اخلاق حضرت حجت الاسلام و المسلمين سيد مهد ي طباطبايي د ر يکي از بيمارستان هاي تهران عياد ت کرد . بيژن زنگنه د ر اين د يد ار ضمن کسب اطلاع از آخرين وضع روند د رمان اين روحاني برجسته، هوشمند و بااخلاق کشور، از مراحل اد امه د رمان کسب اطلاع حاصل و براي شفاي ايشان د عا کرد .  د ر اين د يد ار که احمد مجيد ي، مشاور فرهنگي وزير و د بير ستاد اقامه نماز وزارت نفت نيز حضور د اشت، از خد مات حجت الاسلام و المسلمين سيد مهد ي طباطبايي د ر پيش از پيروزي انقلاب اسلامي و د ر جريان انقلاب و د وران کنوني قد رد اني و ايشان را از سرمايه هاي نظام، همچنين علماي با عمل و مرد م د ار و با بصيرت کامل د ر موضع گيري هاي نظام جمهوري اسلامي معرفي کرد .

 

گازرساني د ر د ولت تد بير و اميد معاد ل همه سال هاي پس از انقلاب است

رمضانعلي سبحاني فر، نمايند ه مرد م سبزوار د ر مجلس شوراي اسلامي گفته است که شرکت ملي گاز د ر طول د ولت هاي يازد هم و د وازد هم، ارتقاي قابل ملاحظه اي د ر شاخص گازرساني د اشته، تا جايي که ميزان گازرساني د ر اين مد ت، معاد ل همه سال هاي پس از پيروزي انقلاب اسلامي بود ه است. از حد ود 14 هزار روستاي گازد ار د ر ابتد اي سال 92، اين رقم هم اکنون به 25 هزار روستا افزايش يافته که اين آمار به معناي فعاليت معاد ل 36 سال گذشته د ر نظام مقد س جمهوري اسلامي است. وي ياد آور شد : با پايان پروژه هاي د ر حال اجرا د ر شهرستان هاي جغتاي، جوين و د اورزن، به طور تقريبي به ضريب نفوذ 100 د رصد ي گاز د ست خواهيم يافت. د ر شهرستان خوشاب نيز، د و پروژه گازرساني وجود د ارد که د ر 18 ماه آيند ه، ضريب نفوذ گاز را به 100 د رصد ارتقا خواهد د اد . رئيس کميته ارتباطات کميسيون صنايع و معاد ن مجلس شوراي اسلامي تصريح کرد ه است: د ر جنوب سبزوار نيز، د ر قالب يک طرح، تعد اد 13 روستا د ر مرحله گازرساني قرار د ارند و د و پيمان د يگر نيز وجود د ارد که يکي د ر حال اجرا و د يگري د ر حال پيمان سپاري است. به گفته وي، با پايان اين پروژه ها، ضريب برخورد اري مرد م اين منطقه از نعمت گاز به بالاي 95 د رصد د ر حوزه انتخابيه شهرستان هاي سبزوار، جوين، جغتاي، خوشاب، د اورزن و بخش هاي ششتمد و رود اب خواهد رسيد .