تـرفـنـد هـاي د رمان کبد چرب که نمي د انستيد !

د ر د نيايي که همه چيز بسرعت د ر حال پيشرفت است و همه کارها بسرعت انجام مي شود ، خيلي از افراد عاد ت د ارند غذاي شان هم سريع آماد ه شود . به همين د ليل است که مصرف فست فود ها بالا رفته و به د نبال آن ابتلا به کبد چرب هم رواج يافته است. د ر اين مطالب براي شما راهکارهاي خلاصي از کبد چرب را مطرح مي کنيم.

د لايل اصلي شيوع کبد چرب د ر ايران

متاسفانه کم تحرکي، مصرف بيش از پيش غذاهاي پر کالري، چرب و عموما ناسالم و همچنين استفاد ه از الگوهاي اشتباه تغذيه اي، ميزان شيوع چاقي را د ر کشور با رشد چشمگيري مواجه کرد ه است، به گونه اي که هم اکنون به علت استفاد ه از اين الگوهاي ناد رست غذايي بالغ بر 30 د رصد مرد م ايران به بيماري کبد چرب مبتلا شد ه اند که د ر بسياري از موارد ، خود شان هم از اين موضوع اطلاعي ند ارند .

عوامل ابتلا به کبد چرب

جالب است بد انيد که عواملي چون کاهش ناگهاني وزن، سوءتغذيه و تغذيه وريد ي ممکن است باعث تغيير د ر متابوليسم بد ن و ابتلا به اين بيماري شوند ، حتي انجام بعضي جراحي هاي شکم ازجمله برد اشتن کيسه صفرا، قسمتي از رود ه يا معد ه، جراحي لوزالمعد ه و مصرف بعضي د اروهاي خاص ازجمله هورمون استروژن و کورتون ها نيز از علل زمينه ساز کبد چرب محسوب مي شوند .

به طور کلي د و نمونه کبد چرب وجود د ارد :

کبد چرب الکلي

کبد چرب غير الکلي

همانگونه که از نام مورد اول پيد است، چربي هاي کبد ي از طريق مصرف الکل تشد يد شد ه و باعث بروز بيماري هاي مختلف مي شوند ؛ اما د ر مورد د وم د ليل بروز بيماري کبد چرب، موارد د يگري همچون رژيم غذايي نامناسب، مصرف د ارو هاي شيميايي و کمبود فعاليت بد ني است.

موارد ي که افراد مبتلا به کبد چرب بايد از آن پرهيز کنند :

 استرس

  خورد ن آب بين غذا

  نوشيد ن آب يخ

  استفاد ه از روغن هاي مايع و جامد کارخانه اي

 خورد ن فست فود (سوسيس، کالباس و...)

  استفاد ه از گوشت گاو و گوساله

  مواد غذايي کارخانه اي، خوراکي هايي مانند چيپس، پفک و...

  استفاد ه از اسانس هاي شيميايي

  مصرف بيش از حد قند و شکر

  خوراکي هاي کافئين د ار

  چربي هاي ترانس بالا مانند جگر، ته د يگ، خامه، سرشير، کله پاچه و ...

تخم مرغ (مگر با مصلحش که پياز است، خورد ه شود که البته د ر اين صورت هم نبايد بيش از د و بار د ر هفته مصرف شود .)

کبد چرب به طور قطعي د رمان مي شود ؟

د رحال حاضر د رمان خاصي براي کبد چرب وجود ند ارد . براي د رمان کبد چرب بايد ساير مشکلات از جمله د يابت يا کلسترول د رمان شود . د رمان هاي معمول اين بيماري شامل ترک مصرف الکل، مد يريت کلسترول، کاهش وزن و کنترل قند خون است. براي د ريافت د ارو و کنترل و مد يريت ساير بيماري ها و مشکلاتي که به کبد چرب مربوط مي شوند ، بايد به پزشک مراجعه کرد . کبد چرب، د ر واقع يکي از تظاهرات سند روم متابوليک است و د ر افراد چاق يا د يابتي زياد د يد ه مي شود . د رمان د ارويي براي کبد چرب وجود ند ارد ، ولي تغيير د ر روش زند گي مثل عوض کرد ن رژيم غذايي يا ورزش کرد ن و کاهش وزن مي تواند به بهبود آن کمک کند .

خوراکي هايي که د ر د رمان کبد چرب موثرند :

 باد ام زميني

85 د رصد چربي موجود د ر باد ام زميني، چربي غير اشباع (خوب) است که 50 د رصد آن چربي هاي غيراشباع مونو و 35 د رصد چربي هاي غيراشباع پلي است. اين چربي ها کلسترول خون را پايين مي آورند و از اين طريق، علاوه بر سلامت قلب براي د رمان کبد چرب مؤثرند . 

 

کنگر فرنگي

کنگرفرنگي، يک گياه بومي مناطق مد يترانه اي، اروپايي و آفريقايي است. اين گياه مصرف غذايي د ارد ، د ر طب سنتي د اراي سابقه اي طولاني بود ه و د ر د رمان اختلالات کبد ي و صفرا موثر است. تحقيقات نشان د اد ه عصاره برگ اين گياه، د اراي اثر آنتي اکسيد اني و محرک سلول هاي کبد ي است.

 

زرد چوبه

باتوجه به اينکه زرد چوبه، يکي از بهترين منابع آنتي اکسيد اني است، به عنوان د رماني قوي براي  کبد چرب و همچنين پيشگيري از وقوع آن موثر است. زرد چوبه توان هضم چربي بد ن را بالا مي برد و از انباشته شد ن آن د ر کبد جلوگيري مي کند . يک چهارم قاشق چاي خوري زرد چوبه را به همراه 1 تا 2 ليوان آب بجوشانيد و روزانه آن را مصرف کنيد .مي توانيد يک د وم قاشق چاي خوري زرد چوبه را با يک ليوان شير گرم مخلوط کرد ه و روزانه بنوشيد .همانند چاي سبز، عصاره زرد چوبه نيز د ر قالب کپسول هايي د ر بازار به فروش مي رسند که قبل از مصرف بايد با پزشک خود مشورت کنيد .

پيشگيري از ابتلا به کبد چرب

توجه و رعايت نکات زير به پيشگيري از ابتلا به کبد چرب کمک مي کند :

  انتخاب سبک زند گي سالم

  پيگيري يک برنامه تد ريجي و مستمر براي کاهش وزن (د ر صورت لزوم)

 به حد اقل رساند ن مصرف شکر و کاهش مصرف غذاهاي سرخ کرد ني

 رعايت رژيم غذايي متعاد ل سرشار از فيبر و د اراي چربي هاي اشباع شد ه کمتر

 گنجاند ن ورزش هايي مانند پياد ه روي، شنا و نرمش هاي کششي د ر برنامه روزانه (حد اقل 4 روز د ر هفته)

 

شيريني قرابيه باد ام (تبريزي)

  مواد لازم

 سفيد ه تخم مرغ: 3 عد د

 باد ام خام: 150 گرم

 شکر: 200 گرم

 مخلوط کمي شکر، پسته و خلال باد ام براي تزيين

 طرز تهيه

باد ام ها را خيس کنيد و پوستشان را بکنيد ، سپس آن را با چرخ گوشت يا رند ه ريز، پود ر کنيد .

سپس سفيد ه تخم مرغ و شکر را به آن اضافه کنيد و آنقد ر هم بزنيد تا ماد ه اي خميري شکل سفيد رنگ به د ست بيايد . (اين کار را با استفاد ه از چرخ گوشت هم مي توانيد انجام د هيد ) سپس خمير را د اخل قيف بريزيد و روي سيني فر که زير آن را کاغذ روغني گذاشته ايد ، با فاصله قالب بزنيد .

د ر آخر کمي از مخلوط پسته و باد ام را روي شيريني ها بريزيد و د ر فر با د رجه 180 د رجه سانتي گراد قرار د هيد ، زماني که روي شيريني ها طلايي رنگ شد ، آنها را از فر خارج کنيد .

 

تشخيص رنگ پوست  با سه روش ساد ه

پوست شما چه تيره باشد و چه روشن، چه د ر آفتاب سوخته باشد و چه نه؛ بي شک د ر يکي از سه د سته گرم(W)، سرد (C) و معمولي(N) قرار مي گيرد . ولي براي تشخيص اين که پوست شما جزو کد وم د سته است، سه راه ساد ه وجود د ارد که د ر کمتر از چند د قيقه مي توانيد پوستتان را د ر يکي از اين سه د سته قرار د هيد .

 

1- آفتاب

يکي از ساد ه ترين پرسش هايي که به تشخيص رنگ پوستتان کمک مي کند ، اين است که د ر آفتاب مي سوزيد يا نه؟ اگر خيلي راحت برنزه مي شويد و پوستتان بخوبي رنگ مي گيرد ، به احتمال زياد رنگ پوستتان گرم است ! ولي اگر زير آفتاب قرمز مي شويد و رنگ نمي گيريد ، احتمالا رنگ پوستتان سرد است!

 

2- استفاد ه از کاغذ سفيد

يکي د يگر از راه هاي ساد ه براي تشخيص رنگ پوست، استفاد ه از يک کاغذ سفيد است.

يک کاغذ کاملا سفيد را د ر کنار صورتتان بگيريد .

اگر پوستتان به رنگ زرد شبيه شد ، پوست شما گرم است.

اگر رنگ پوستتان صورتي، قرمز و يا گلبهي شد ، شما پوستي سرد د اريد .

و اگر رنگ پوستتان به خاکستري متمايل شد و يا تشخيص رنگ پوستتان سخت بود ، به احتمال زياد رنگ پوست شما معمولي است.

 

3- رنگ رگ ها

پوست د ستتان را کمي بکشيد و به رنگ رگ هاي د ستتان د قت کنيد .

اگر رنگ رگ هاي د ست شما سبز يا متمايل به سبز بود ، بد انيد که پوست گرمي د اريد .

اگر آبي و يا متمايل به بنفش بود ، رنگ پوستتان سرد است.

اگر رنگ رگ هاي شما متمايل به زيتوني بود ، بد انيد که رنگ پوست شما معمولي است.

 د انستن گروه رنگ پوستتان چه کمکي به شما مي کند ؟

اگر رنگ پوست گرمي د اريد ، زيور آلات طلايي به پوست شما مي آيد ، رنگ هايي که د ر خانواد ه قهوه اي هستند مثل فند قي، نسکافه اي و يا بلوطي براي موهاي شما مناسب تر است و رنگ هاي شاد ي که د ر طبيعت وجود د ارند ، پوست شما را زيباتر مي کنند ، مانند انواع رنگ سبز،  زرد ، صورتي، قرمز، نارنجي، گلبهي و انواع کرم و قهوه اي.

زيور آلات نقره اي و رنگ موي خاکستري مانند مشکي، يخي و يا د ود ي و رنگ هايي مانند بنفش، آبي، سبز، سرمه اي و مشکي زيبايي پوست هاي سرد را د وچند ان مي کند .

 

چرا فرزند م د ر مهماني ها غير قابل کنترل مي شود ؟

  اگر والد ين د ر خانه رفتار هاي سختگيرانه اي د اشته باشند و به کود کشان اجازه حرکت و کود کي ند هند ، احتمالا فرزند شان د ر حضور د يگران، به راه هاي مخربي براي جلب توجه متوسل مي شود . جيغ کشيد ن، تخريب کرد ن و رفتارهايي که حتي براي خود والد ين هم عجيب هستند ، همه از کود کاني سر مي زند که به د ليل سختگيري هاي والد ين شان، د ر خانه محد ود هستند و د ر حضور د يگران، مي خواهند همه محد ود يت ها را از بين ببرند و رفتار والد ين شان را تلافي کنند .

کجاي کار اشتباه است؟

 اول بايد مشخص شود که چرا کود ک اين کار را انجام مي د هد ؟

والد ين بايد از خود بپرسند که چرا کود کشان اين کارها را مي کند ؟ آيا او را به زور آورد ه اند و فرزند شان با حضور د ر اين جمع مضطرب شد ه است؟ آيا رابطه خوبي با اهالي آن مهماني ند ارد ؟ آيا قبل از مهماني، با کود کشان د عوا و يا او را کج خلق کرد ه اند ؟ د ر اين صورت احتمالا او با نشان د اد ن اين واکنش هاي عصبي، به د نبال تلافي است.

  چند ساعت آزاد ي

شايد د ر روزهايي که کود ک با والد ينش تنهاست، به د ليل اينکه مي د اند هر کسي مشغول کار خود ش است، با خود بازي مي کند و رفتار مخربي نشان نمي د هد ؛ اما زماني که مهمان مي آيد يا او با خانواد ه اش به جمعي غريبه وارد مي شود ، د ر حضور د يگران مقررات را رعايت نمي کند ؛ چرا که مي د اند والد ين هم د ر حضور د يگران با او برخورد هميشگي را نمي کنند .

  او اين شرايط را به عنوان فرصتي براي استقلال و نشان د اد ن اينکه من هم مي توانم کاري انجام د هم، تلقي مي کند . فضاي مهماني، براي او فضاي لجبازي است.

 معمولا اين بچه ها ياد گرفته اند که پد ر و ماد ر د ر حضور د يگران واکنش هاي هميشگي را نشان نمي د هند . چنين کود کي تنها به د نبال جلب نگاه والد ين است. براي او مهم نيست که اين نگاه همراه با خشم باشد يا مهرباني. او حتي به جلب توجه منفي هم راضي است و از اينکه آد م ها، حتي براي نصيحت يا د عوا کرد ن، سراغش مي آيند و با او حرف مي زنند ، لذت مي برد .

  هم جد ي، هم مهربان

بعد از ريشه يابي مشکل و برطرف کرد ن د ليل اصلي، والد ين بايد براي اصلاح اين عاد ت که د ر کود ک ريشه د واند ه، تلاش کنند . آنها بايد د ايره اي از رفتار قاطعانه و مهربان را د ر نظر بگيرند و بر اساس آن عمل کنند .

د ر اين شرايط نه بايد به کود ک باج د اد و نه با سختگيري بيش از حد ، اين تصور را د ر او ايجاد کرد که د يگر کسي د وستش ند ارد . ياد تان نرود که تحقير کود ک به خاطر اشتباهاتش، عزت نفس او را پايين مي آورد و به شکلي اغراق شد ه، اين احساس را د ر او ايجاد مي کند که د يگر جايي د ر د ل د يگران ند ارد . اگر کود کان گمان کنند به عنوان «بچه بد » د يد ه مي شوند ، انگيزه شان را براي «بچه خوب» بود ن از د ست مي د هند .

 د وست کود کتان باشيد

والد ين نبايد آنقد ر خشن باشند که بچه از آنها بترسد و مشکلش را بيان نکند . بچه هايي که از والد ين خجالت مي کشند ، قد رت ابراز وجود د ر مقابل آنها را ند ارند ، بنابراين د ر موقعيتي که آد م هاي د يگر هستند ، رفتار د يگري نشان مي د هند . اگر پد ر و ماد رها د ر برقراري ارتباط با فرزند شان موفق باشند ، با چنين مشکلاتي مواجه نخواهند شد ؛ چراکه کود کان از مرجع قد رتشان حساب مي برند و اگر آن مرجع بتواند رفتار د رست نشان بد هد ، هميشه مي تواند شاهد رفتارهاي د رست فرزند ش باشد .