آقاي وزير در نوروز97

مشعل   عقربه هاي سال کهنه 96 ثانيه هاي آخر را نفس مي کشيد که بيژن زنگنه به همراه حسن روحاني، رئيس جمهوري براي تحويل سال نو به کرمانشاه رفت و همين سفر، آغازي بر روزهاي پرکار و پرمشغله شيخ الوزرا د ر ايام نوروز شد . بازد يد از مناطق زلزله زد ه، د يد ار با مرد م اين مناطق و بررسي روند بازسازي ها، افتتاح پروژه راه آهن غرب کشور و حضور د ر جلسه شوراي اد اري استان کرمانشاه از جمله برنامه هاي رئيس جمهوري د ر سفر به کرمانشاه بود . حضور د ر مراسم تحويل سال 1397 هجري شمسي د ر کنار جمعي از خانواد ه هاي زلزله زد ه کرمانشاه، از د يگر برنامه هاي د کتر روحاني د ر اين سفر يک روزه بود .  چند روز از تحويل سال نگذشته بود که مرد م، وزير نفت را د ر قاب تلويزيون د يد ند ؛ برنامه کارد ان ها که با حضور چهره هايي از هنرمند ان، سياستمد اران، مسئولان، ورزشکاران و کارد ان ها از شبکه يک سيماهمراه بود . سخنان زنگنه به تبع شکل اين برنامه که سوالات متفاوتي د اشت، از جنسي د يگر بود .  مهند س متولد اواخر اسفند ماه 1331 و اهل کرمانشاه است که از قضا د ر يک خانواد ه نفتي بزرگ شد ه است. کرد ي کرمانشاهي را به طور کامل متوجه مي شود و مي گويد که80 د رصد هم مي توانم به زبان کرد ي کرمانشاهي صحبت کنم. او که چند سال قباي وزارت را د ر چند د ولت بر تن د اشته، اظهار مي کند که د ر جواني و نوجواني و حتي پس از انقلاب، هرگز فکر نمي کرد که وزير نفت شود . از اين رو رشته راه و ساختمان را براي تحصيل انتخاب کرد ه تا کارمند د ولت نشود ؛ چه آنکه نمي خواسته براي د ولت شاه کار کند . با اين همه د ست روزگار شکل د يگري رقم زد ه و آقاي زنگنه د ر کنار اين موارد ، اگر چه از برق و حتي از نفت هم متنفر بود ه است، اما وزير هر 2 وزارتخانه شد ه است! او معتقد است که نفت د ر زند گي مرد م بسيار تاثير گذار است و نقش بسزايي د ر ايجاد اشتغال د ر زمان توسعه د ارد . اگر برخي د نبال رقم حقوق وزير نفت، وزارتخانه مهم و راهبرد ي کشور بود ند ، د ر اين برنامه پاسخ خود را گرفتند . او گفت که رقم حقوقش کمي بيش از 9 ميليون است و اين را هم گفت که حقوقم را از وزارت نفت و شرکت ملي نفت ايران نميگيرم؛ بلکه از رياست جمهوري د ريافت مي کنم. د ر بخش د يگري هم اشاره کرد : بچه هايم د ر د انشگاه، نام خانواد گي شان را «نامد ار» مي گفتند تا معلوم نشود فرزند چه کسي هستند . وزير نفت با اعلام اينکه آلود گي گسترد ه نفتي ند اريم و تلاش کرد يم پساب هاي نفتي را کنترل کنيم؛ اين نويد را د اد که برنامه مان اين است تا پايان اين د ولت، آلود گي هاي مربوط به گازهاي مشعل (فلر) را به پايان برسانيم. او معتقد است که تهران مغز ايران است و گفت حتي با اين هواي آلود ه، اين شهر را د وست د ارم. وقتي از حال و هواي هنري آقاي وزير سوال شد ، گفت که تئاتر خيلي کم تماشا کرد ه و فيلم «د وئل» احمد رضا د رويش، آخرين فيلمي بود ه که د ر سينما د يد ه است. از نگاه او حميد فرخ نژاد و پرويز پرستويي از بازيگران و سالار عقيلي، عليرضا قرباني و مختاباد از خوانند ه هاي مورد علاقه اش هستند . کمي آن سوتر از هنر، وقتي وزير د رباره د نياي فوتيال مورد سوال قرار گرفت، گفت: که خيلي اهل فوتبال نيستم. تيم ملي را د وست د ارم، اما وقتي به کشورهاي عربي مي بازد ، اعصابم به هم مي ريزد .  اگر بخواهيد کمي بيشتر از حال و هواي وزير بيشتر بد انيد ، گفت: زياد گريه مي کنم، اما سعي مي کنم کسي آن را نبيند . از نگاه آقاي وزير، انتخابات رياست جمهوري، بهترين اتفاق و حاد ثه رگ سفيد و از د ست د اد ن همکاران مان د ر اين اتفاق و پالايشگاه تهران، بد ترين خاطره او د ر سال 96 بود . اين بخش از سخنان او خطاب به مرد م بود که گفت: ممکن است برخي مرد م از من به عنوان وزير نفت د لخور باشند که تقاضا د ارم «حلالم» کنند . او اين را هم اضافه کرد که خد ا عاقبت ايران، ملت ايران و بخصوص جوانان را به خير کند .بيشترين اهتمام من براي جوانان است.

عيد ي؛کار شرافتمند انه 

چند روزي پس از برنامه کارد ان ها، اين بار آقاي وزيرد ر برنامه «عيد انه» شبکه خبرحضور يافت و گفت: عيد ي من به مرد م، کار شرافتمند انه است. وزير نفت گفت: به عقيد ه من، مهم ترين پروژه هاي اجرا شد ه از سوي وزارت نفت د ر سال گذشته، مربوط به ميد ان گازي پارس جنوبي بود .  بيژن زنگنه د ر برنامه «عيد انه» شبکه خبر، د رباره شاخص ترين برنامه هاي اجرا شد ه وزارت نفت د ر سالي که گذشت، اظهار کرد : آغاز توليد نفت از لايه   نفتي پارس جنوبي، راه اند ازي و بهره برد اري از 6 فاز پارس جنوبي، بهره برد اري از چند واحد پتروشيمي و امضاي قرارد اد هاي متعد د نفتي، که يکي از آنها به پارس جنوبي مربوط بود ، پروژه هاي سنگيني بود ند که همگي د ر سال 96 با موفقيت اجرا شد ند . وي د رباره تکميل پروژه هاي صنعت نفت د ر سال 97 گفت: بازسازي صنعت نفت، افزايش توليد و تکميل طرح هاي نيمه تمام، برنامه هايي است که د ر سال 97 محقق خواهد شد . وي افزود : راه اند ازي چهار فاز پارس جنوبي، افزايش توليد گاز و رساند ن د رصد گازرساني روستايي به بيش از 90 د رصد ، از جمله کارهايي هستند که د ر سال 97 بايد اجرايي شوند . وزير نفت د رباره بزرگترين آرزوي خود هنگام تحويل سال نو د ر کنار سفره هفت سين گفت: عاقبت به خيري، بزرگترين آرزويي بود که براي خود م، خانواد ه ام و براي همه هموطنانم از خد اوند خواستم و د ر مراحل بعد ي اميد ، نشاط، سلامت و خوشبختي براي همه جوانان اين مرز و بوم را از پرورد گار خواستار شد م. وزير نفت با اشاره به اين که مرد م از ما توقع اشتغال زايي و انجام وظيفه د ارند و مي خواهند که خد متگزار صاد ق آنان باشيم، تصريح کرد : عيد ي من به مرد م د ر آغاز سال نو اين است که وظيفه ام را شرافتمند انه انجام د هم و مجموعه کاري تحت مد يريت من نيز طوري راهبري شوند که صاد قانه و د رست کارشان را انجام د هند . وي د رباره تلخ و شيرين هاي سال 96 گفت: شيرين ترين روز سال 96 براي من 30 ارد يبهشت بود ، روزي که آقاي روحاني د وباره به عنوان رئيس جمهوري راي آورد و تلخ ترين روزهاي پارسال، زلزله استان کرمانشاه، از د ست رفتن شماري از فرزند ان نفت د ر رگ سفيد و پالايشگاه تهران بود .

 

  کالاي ايراني د ر گرو قيمت و کيفيت

وزير نفت، ارتقاي کيفيت و توجه به قيمت رقابتي را از جمله راهکارهاي عملي حمايت از توليد د اخلي عنوان کرد و گفت: ترغيب و تشويق مرد م به مصرف کالاي ايراني، نيازمند توجه به اين د و اصل است.  بيژن زنگنه د ر برنامه «سکه تمام بهار» راد يو اقتصاد با اشاره به نام گذاري سال 97 از سوي رهبر معظم انقلاب به عنوان «حمايت از کالاي ايراني» گفت: هزينه هاي زياد ي به توليد کنند گان کشور تحميل مي شود و برنامه‎ريزي‎ها و سياست‎گذاري‎ها بايد به نحوي باشد که صنعتگران د اخلي بتوانند د ر شرايط رقابتي به فعاليت بپرد ازند . وي با بيان اين که فعاليت واحد هاي توليد ي و صنعتي د ر يک فضاي غيررقابتي، تبعات منفي زياد ي از جمله افت کيفيت و افزايش قيمت را به همراه خواهد د اشت، ياد آور شد : د ر بازار امروز هر چقد ر براي ورود کالاها به ويژه از نوع مصرفي تعرفه و شرايط سختگيرانه وضع شود ، اما د ر برابر کيفيت و قيمت کالاهاي د اخلي مناسب نباشد ، قاچاق افزايش مي‎يابد . وزير نفت اد امه د اد : حمايت از کالاي ايراني، تنها د ر جلوگيري از وارد ات کالاهاي خارجي خلاصه نمي شود ، بلکه برنامه ها و سياست ها بايد د ر جهتي باشد که مرد م روز به روز نسبت به مصرف کالاهاي ساخت د اخل، تمايل بيشتري نشان د هند . وي گفت: شوق‎آفريني د ر مرد م براي مصرف کالاهاي ايراني، د ر سايه ارتقاي کيفيت و قيمت مناسب نمود عملي پيد ا مي کند . زنگنه عنوان کرد : د رصد قابل توجهي از تجهيزات مورد نياز د ر اجراي قرارد اد هاي جد يد نفتي، بايد از محل ساخت د اخل تامين شود .وي با بيان اين‎که امسال بالغ بر 6 ميليارد د لار قرارد اد نفتي با شرکت هاي ايراني امضا مي شود ، اد امه د اد : فهرستي از کالاهاي باکيفيت و قيمت مناسب ايراني، ضميمه اسناد مناقصه و قرارد اد ها خواهد شد که شرکت هاي برند ه مناقصه ها، ملزم به خريد تجهيزات مورد نياز اجراي پروژه هاي نفتي از د اخل هستند .

د يد ار نوروزي با زنگنه

پس از تعطيلات نوروزي هم،آيين د يد ار نوروزي بيژن زنگنه، وزير نفت با مد يران و کارکنان صنعت نفت، د ر ساختمان مرکزي وزارت نفت برگزار شد .

 

د ر ششمين جلسه هم اند يشي مد يران ارشد شرکت ملي نفت ايران چه گذشت؟

توسعه نفت براي رفاه مرد م

مد يرعامل شرکت ملي نفت ايران با بيان اينکه ضرورت د ارد براي نگهد اشت و افزايش توليد ، سرمايه گذاري‎هاي لازم د ر سال جد يد جذب شود و براي اين منظور برنامه‎هايي د ر د ست اقد ام است، افزود : توسعه نفت را براي رفاه مرد م و پيشرفت کشور مي‎خواهيم و معتقد يم بايد با تمام توان د ر اين مسير تلاش کرد .  علي کارد ر د ر ششمين نشست هم اند يشي مد يران ارشد شرکت ملي نفت ايران که 25 بهمن 1396 مرکز همايش هاي کوشک برگزار شد ، با بيان اينکه با برگزاري اين نشست‎ها بايد ذهن مد يران را نسبت به برخي مسائل مهم سازمان، حساس‎تر و چالش‎ها را د قيق‎تر بررسي کنيم، افزود : با تشکيل کميته هاي حرفه اي با محوريت واحد هاي تخصصي د ر د اخل سازمان بايد راه حل هاي لازم براي برون رفت از برخي مشکلات را بررسي کرد . وي با اشاره به اينکه الزام هاي بهد اشت، ايمني و محيط زيست (اچ اس اي) بايد د ر ابتد اي جلسات مد يران د ر هر نشست بررسي و مرور شود ، بيان کرد : اين موضوع را نبايد ناد يد ه گرفت و به ويژه د ر مناطق عملياتي، بايد د ر اين زمينه آموزش هاي لازم د اد ه شود . کارد ر با بيان اينکه براي توسعه و پيشبرد اهد اف د ر شرکت ملي نفت ايران بايد با مشارکت و همد لي تمامي بخش ها فعاليت‎ها به پيش رود ، افزود : مي بايد با انگيزه بالا براي توسعه کيفي صنعت نفت حرکت کرد و اگر د ر اين مسير انگيزه کافي و همفکري نباشد ، پيشرفت و توسعه محقق نخواهد شد . وي توجه به آموزش و پرورش کارکنان جوان، همچنين بانوان براي حضور د ر عرصه هاي مد يريتي را ياد آور شد و افزود : د ر اين مسير بايد مقد مات مشارکت هر چه بيشتر اين د و گروه فراهم شود .   بر اساس اين گزارش، د ر اين نشست، مباحث ايمني و شاخص هاي عملکرد بهينه شرکت ها از سوي مد ير اچ اس اي شرکت ملي نفت، گزارش وضعيت طرح ها و پروژه ها از سوي مد ير برنامه ريزي تلفيقي، گزارش مالي و بود جه ها از سوي مد ير مالي، گزارش وضعيت منابع انساني از سوي مد ير توسعه منابع انساني، مباحث مرتبط با ساختار و مد ل پيشنهاد ي برون سپاري فعاليت ها از سوي مد ير مهند سي ساختار و سياست ها و رويکرد هاي شرکت ملي نفت ايران از سوي مد يرعامل شرکت نفت تشريح شد . پس از آن مد يران حاضر د ر اين نشست به بيان د يد گاه‎هاي خود پرد اختند . د ر اد امه اين نشست، کريم زبيد ي، مد ير برنامه‎ريزي تلفيقي شرکت ملي نفت ايران به «راهبرد شرکت ملي نفت د ر اجراي طرح‎ها و پروژه‎هاي نگهد اشت و توسعه» پرد اخت و بر ضرورت انجام د قيق‎تر و جامع‎تر مطالعات مفهومي، مهند سي و محاسبات اقتصاد ي و مالي طرح تاکيد کرد . زبيد ي به محد ود يت‎هاي شرکت ملي نفت د ر زمينه تامين منابع مالي اشاره و تصريح کرد : اين موضوع ايجاب مي‎کند شرکت‎هاي تابعه از سيستم‎هاي کنترل پروژه مناسب استفاد ه کنند و ارزيابي‎هاي خود را از اعتبار مورد نياز براي اجراي طرح‎ها و پروژه‎ها بهبود بخشند . فرزين مينو، مد ير مهند سي ساختار شرکت ملي نفت ايران د ر اين نشست به ارائه گزارشي د رباره سياست‎هاي اين شرکت د ر حوزه مهند سي ساختار پرد اخت؛ محمود بيلکار، مد ير امور مالي، شماي کلي اين شرکت را د ر حوزه مالي ترسيم کرد ؛ ماني عبد اله‎زاد ه، رئيس اچ اس اي گزارشي از عملکرد اين بخش د ر سال 96 ارائه کرد و ناصر مولايي، مد ير منابع انساني نيز از تد وين نظام نامه اخلاق حرفه‎اي مد يران خبر د اد .  ششمين نشست هم اند يشي مد يران ارشد شرکت ملي نفت ايران به همت روابط عمومي و با حضور علي کارد ر معاون وزير نفت و مد يرعامل، معاونان، مد يران ارشد ، مد يران شرکت‎هاي تابعه و روساي ستاد ي، با هد ف ايجاد فضاي گفت وگوي صميمي بين مد يران و ارائه نظرها و پيشنهاد ها برگزار شد .

 

توليد تجمعي ميد ان مشترک آذر از مرز 10 ميليون بشکه فراتر رفت

آذر؛ نماد  توانمند ي شرکت‎هاي ايراني

توليد تجمعي نفت ميد ان آذر از مرز 10 ميليون بشکه فراتر رفته است و توليد روزانه اين ميد ان مشترک تا پايان امسال به 60 هزار بشکه افزايش مي‎يابد .حد ود يک سال پيش و د ر اواخر سال 95، برد اشت نفت از ميد ان مشترک آذر به ميزان 15 هزار بشکه د ر روز کليد خورد و پس از گذشت حد ود 2 ماه، اين رقم به 30 هزار بشکه د ر روز افزايش يافت. حالا بهزاد محمد ي، مد يرعامل شرکت اويک از برنامه‎ريزي براي راه اند ازي رد يف نخست تأسيسات فرآورشي د ائم و تحقق توليد 60 هزار بشکه‎اي نفت د ر اين ميد ان مشترک تا پايان امسال خبر مي‎د هد و مي‎گويد : تا 20 فرورد ين ماه امسال، بيش از 10 ميليون بشکه نفت از اين ميد ان برد اشت شد ه است.اجراي طرح توسعه ميد ان مشترک آذر با هد ف توليد روزانه 65 هزار بشکه نفت د ر چارچوب قرارد اد بيع متقابل د ر د ستور کار شرکت سرمايه گذاري صند وق بازنشستگي کارکنان صنعت نفت و شرکت اويک قرار گرفت و عمليات اجرايي توسعه آن به شرکت مهند سي و توسعه سروک آذر محول شد ؛ ميد اني که از نظر ژئوفيزيک و حفاري، از پيچيد ه ترين ميد ان هاي نفتي به شمار مي‎رود و از نظر شرايط و کيفيت کار با د يگر ميد ان هاي نفتي ايران تفاوت د ارد . محمد ي د ر اين باره مي‎گويد : عمق بالاي مخزن و نياز به حفاري د ر سازند هاي مختلف نفتي و توالي لايه‎هاي پرفشار و کم فشار، عمليات حفر چاه د ر اين ميد ان پيچيد ه را بسيار د شوار کرد ه است، به طوري که د ر حفاري اين ميد ان و براي گذر از لايه ها و سازند هاي مختلف زمين، از عمليات شکافت اسيد ي استفاد ه کرد ه‎ايم که يکي از روش هاي متد اول و مؤثر براي افزايش توليد به شمار مي رود . تجربيات بسيار ارزشمند ي د ر حوزه اسيد کاري و به ويژه شکافت اسيد ي کسب کرد يم که اين تجربيات مي‎تواند د ر اجراي فاز د وم اين پروژه و سرانجام د ستيابي به توليد صيانتي اين طرح استفاد ه شود .  بر اساس اين گزارش، نفت توليد ي د ر ميد ان مشترک آذر به تأسيسات بهره برد اري نفت د هلران منتقل مي شود و هم‎اکنون با هماهنگي هاي شرکت متن به عنوان کارفرما و شرکت نفت مناطق مرکزي ايران به عنوان د ريافت کنند ه نفت، انتقال نفت آذر از طريق 129 کيلومتر خط لوله 16 اينچي به تأسيسات بهره برد اري د هلران انجام و از آنجا به مباد ي صاد راتي کشور منتقل مي شود . به گفته محمد ي، توليد کنوني نفت د ر ميد ان مشترک آذر با فعاليت 9 حلقه چاه، 30 هزار بشکه د ر روز و تا 33 هزار بشکه د ر روز قابل افزايش است و حفاري پنج حلقه چاه د يگر د ر اين ميد ان مشترک هم به پايان رسيد ه که به د نبال نصب تجهيزات سرچاهي و تکميل آنها، اين پنج حلقه هم آماد ه توليد مي شوند و همزمان با آماد ه شد ن رد يف نخست واحد فرآورش مرکزي (CPF) ميد ان آذر د ر مد ار توليد قرار مي‎گيرد . همچنين با پايان عمليات حفاري سه حلقه چاه د يگر تا شهريورماه امسال، فعاليت گروه اويک د ر بخش حفاري طرح توسعه ميد ان آذر، محد ود به حفر يک حلقه چاه د فع پساب خواهد شد . مد يرعامل شرکت اويک، يکي از برنامه هاي اصلي اين شرکت د ر اجراي طرح توسعه ميد ان نفتي آذر را د ر سال 97 ساخت واحد فرآورش مرکزي اين طرح برشمرد و از بهره برد اري رد يف نخست نفتي اين واحد تا پيش از پايان امسال و بهره برد اري کامل رد يف د وم نفتي آن د ر اوايل سال آيند ه خبر د اد که به د نبال راه اند ازي 2 رد يف نفتي واحد فرآورش مرکزي، هد ف توليد پايد ار 65 هزار بشکه نفت از ميد ان مشترک آذر به نتيجه خواهد رسيد ، سپس تأسيسات انتقال گاز اين ميد ان نيز تکميل خواهد شد .

سال گذشته شرکت اويک با شرکت گازپروم‎‏نفت روسيه تفاهمنامه‎اي با هد ف توسعه ميد ان‎هاي بلوک اناران د ر غرب کشور امضا کرد و مذاکرات اين د و شرکت با جد يت پيگيري مي‎شود . اويک به عنوان توسعه د هند ه ميد ان آذر د ر مرحله توليد زود هنگام، اميد وار است به عنوان شرکت اکتشاف و توليد ايراني د ر اد امه فرآيند توسعه اين ميد ان مشترک د ر قالب قرارد اد هاي جد يد نفتي ايفاي نقش کند و به اين منظور ضمن امضاي تفاهمنامه با شرکت روسي گازپروم‎نفت، نشست هايي مستمر برگزار کرد ه است.