امامزاد ه سيد مرتضي (ع)

  آستان مقد س امامزاد ه سيد مرتضي (ع)، از نواد گان حضرت امام موسي بن جعفر (ع)، د ر د هستان فخررود ، از توابع بخش قهستانِ شهرستان د رميان، د ر استان خراسان جنوبي واقع است و اهالي اين روستا از نسل اين امامزاد ه هستند .  د رسال 496 هجري قمري، حضرت سيد مرتضي (ع) د ر حالي که به همراه اهل بيت و خويشاوند ان از شهر پيامبر اسلام(ص) - مد ينه منوره - عازم زيارت امام الرئوف حضرت علي بن موسي الر ضا (ع) بود ه اند ، د ر منطقه فعلي روستاي د ارالسياد ه سيد ان، غريبانه به د ست د شمنان اهل بيت (عليهم السلام) به شهاد ت مي رسند ؛ از اين رو حضرت سيد مرتضي (ع) به مسافر طوس، ملقب شد ه اند .  پس از شهاد ت حضرت سيد مرتضي (ع)، فرزند ان و خانواد ه ايشان به مد ينه باز نمي گرد ند و د ر روستاي د ارالسياد ه سيد ان، د ر کنار آستان مطهر ايشان به زند گي مي پرد ازند .

روايت راستان

« من از تو شايسته ترم براي حکومت، چون نسبم به پيامبر(ص) نزد يک تر است!»  اين را هارون عباسي مي گفت،پسر عموي پيامبر(ص).

حضرت موسي بن جعفر (ع) نگاه کرد و به هارون فرمود :  يک سؤال! اگر پيامبر(ص) زند ه بود و از تو د ختر مي خواست، مي د اد ي؟  هارون جواب د اد :  معلوم است افتخار هم مي کرد م که شد ه ام پد ر زن پيامبر(ص). حضرت موسي بن جعفر(ع) فرمود : ولي من اين کار را نمي کرد م. هارون گفت: نمي د اد ي؟ حضرت موسي بن جعفر (ع) پاسخ د اد ند : نه! چون پسر پيامبرم(ص)، د خترم هم مي شود نوه اش تاکنون شنيد ه اي نوه با پد ربزرگش ازد واج کند !؟ حالا نسب کد اممان نزد يک تر است؟!

معرفي کتاب و  نرم افزار

  از  ژرفاي  نماز

اين کتاب از آثارحضرت آيت الله العظمي خامنه اي، مقام معظم رهبري است و محتواي آن را بازنويسى چند سخنرانى پس از نماز ايشان د ر مسجد کرامت مشهد تشکيل مي د هد . اين کتاب د ر خصوص نماز و ارکان آن تهيه شد ه است و به صورت كتاب الكترونيكي به زبان فارسي براي مطالعه همگان د ر سايت بلاغ براي د انلود د ر د سترس قرار گرفته است.

بعثت، تحول الهي

27 رجب، جبرئيل امين د ر غار حرا واقع د ر شمال مکه، از سوي خد اوند بر حضرت محمد (ص) نازل شد و آيات آغازين سوره علق را براي ايشان آورد . آن حضرت، شب ها و روزهاي بسياري را د ر غار حرا، به د ور از غوغاي مرد م، به عباد ت و راز و نياز با پرورد گار خويش مي پرد اخت.

از کلام حضرت اميرالمؤمنين علي(ع) است که مي فرمود :

«خد اوند ، پيامبر را پس از يک د وران طولاني که د يگر پيامبران نبود ند ، فرستاد ؛ زماني که ميان طرفد اران مذاهب گوناگون نزاع د رگرفته و راه اختلاف مي پيمود ند . پس او را د ر پي پيامبران فرستاد و وحي را با فرستاد ن پيامبر ختم کرد . پس پيامبر(ص)  با تمام مخالفاني که به حق پشت کرد ند و از آن منحرف شد ند ، به مبارزه پرد اخت.» آري، بعثت پيامبر(ص) د ر طول د وران تمام پيامبران پيش از ايشان، يک وعد ه و بشارت الهي بود ه است؛ به گونه اي که آمد ن و ظهور ايشان را بسياري از يهود يان حجاز و صومعه نشينان شنيد ه بود ند .  د ر آن زمان، جامعه بشري و به ويژه د ر جامعه حجاز و مکه که بايد مرکز وحد انيت و د ين حنيف ابراهيمي به شمار مي آمد ، به انحطاط و زشتي کشيد ه شد ه بود .  امام علي(ع) د ر بخش د يگري از سخنانشان مي فرمايند :

«خد اوند محمد (ص) را د ر اوضاعي مبعوث کرد که هيچ يک از اعراب، کتابي نمي خواند و د اعيه پيامبري اش نبود . پس آن بزرگ مرد ، مرد م را به پيش، رهبري کرد د ر جايي سزاوار، مقامشان د اد و به [ساحل] نجاتشان رسانيد .» سالروز بعثت پيامبر اکرم(ص)، روز بزرگي براي تاريخ و بشريت است. واقعه بعثت، جايگاهي ويژه د ر فرهنگ مسلمانان د ارد . بعثت د رحقيقت، نقطه آغازين اسلام است. د ين اسلام که د ر سال هاي نخستين خود با پيرواني اند ک و د ر شرايط سخت آغاز شد ، بعد ها د ر سراسر جهان انتشار يافت و د ل هاي فراوان را به سوي خود جذب کرد . اين اتفاق بزرگ، روز د وشنبه 27 رجب سال چهلم عام الفيل روي د اد . به فرمان خد اوند ، حضرت محمد (ص) مأمور شد مرد م را به سوي پرورد گار خويش بخواند ، پرورد گاري که جهان و انسان را آفريد و آنچه نمي د انست، به او آموخت.

 اهد اف بعثت پيامبران

نخستين و اساسي ترين هد ف بعثت پيامبران، د عوت به توحيد و يکتاپرستي و نفي هرگونه شرک و طاغوت است. قرآن کريم مي فرمايد : «ما د ر هر امتي رسولي برانگيختيم که خد اي يکتا را بپرستيد و از طاغوت اجتناب کنيد ». هد ف د يگر بعثت پيامبران، اصلاح فرد و جامعه د ر تمام جنبه هاست. د ر زمينه اصلاح اجتماعي، مهم ترين کار پيامبران الهي را مي توان د ر از ميان برد ن ارزش هاي جاهلي و کاذب و معيارهاي ناد رست و جايگزيني ارزش هاي الهي د انست. يکي د يگر از مهم ترين هد ف هاي بعثت پيامبران، اقامه قسط و عد ل د ر جامعه است. پيامبران مبعوث شد ند تا با اجراي احکام الهي و سيراب کرد ن تشنگان عد الت از منبع فيض الهي، زند گي بشري را رنگ الهي بزنند . خد اوند بزرگ با بعثت پيامبران، با انسان ها اتمام حجت کرد ه است تا عذر و بهانه اي براي آنان وجود ند اشته باشد . عقل انسان، پيامبر د روني و يکي از د و حجت خد اوند به شمار مي آيد ، ولي فعاليت هاي عقلي، خالي از ترد يد و شک نيست. پس جاي اين گفته براي انسان وجود د ارد که «خد ايا! اگر حجت خود را مي فرستاد ي، ما از او پيروي مي کرد يم و فرد شايسته اي مي شد يم.» ازاين رو، قرآن فرمود ه است: «ما هرگز قومي را مجازات نمي کنيم، مگر اينکه پيامبري مبعوث کرد ه باشيم».

انتصاب رئيس شوراي اقامه نماز وامور روحانيون شرکت ملي نفت

علي کارد ر، معاون وزير و مد ير عامل شرکت ملي نفت ايران، د کتر احمد مجيد ي نسب را به عنوان رئيس شوراي اقامه نماز وامورروحانيون شرکت ملي نفت ايران منصوب کرد . د رحکم مد ير عامل شرکت ملي نفت ايران آمد ه است:

جناب آقاي د کتر احمد مجيد ي نسب

مشاور محترم فرهنگي مد ير عامل

با سلام،

با عنايت به تغييرات و اصلاحات ساختاري شوراي اقامه نماز و با توجه به اهميت برنامه ريزي، کنترل و نظارت و پيشبرد امور معنوي و رسيد گي به امور روحانيون ود ارالقرآن حوزه ستاد و شرکت هاي تابعه، بنابر پيشنهاد رئيس شوراي فرهنگي شرکت ملي نفت ايران و موافقت رئيس ستاد اقامه نماز وزارت نفت به موجب اين حکم به عنوان «رئيس شوراي اقامه نماز وامور روحانيون» شرکت ملي نفت ايران منصوب مي شويد .

اميد است با همکاري نيروهاي توانمند و ارزشي و متد ين شرکت ملي نفت ايران و همکاري وهماهنگي اعضاي شوراي فرهنگي بتوانيد نسبت به ارتقاي سطح فرهنگ و آموزش معنوي موفق باشيد . بد يهي است کليه امور مرتبط با موضوع نماز، قرآن وروحانيون به جنابعالي تفويض مي گرد د .

پيش از اين مسئوليت شوراي اقامه نماز شرکت ملي نفت ايران به عهد ه حجه الاسلام مجيد کافي بود که از سمت خود استعفا کرد ه است.

 

    نعمت هاى فريب‏د هند ه‏

«فَلَمَّا نَسُوا ما ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنا عَلَيْهِمْ أبْوابَ كُلِّ شَىْ‏ءٍ حَتَّى اذا فَرِحُوا بِما اوتُوا أخَذْناهُمْ بَغْتَةً فَاذا هُمْ مُبْلِسُونَ» انعام -44 «پس چون آنچه به آنها ياد آورى شد ه بود ، فراموش كرد ند ، د رهاى همه چيز (نعمت ها) را بر آنها گشود يم تا هنگامى كه به آنچه د اد ه شد ه بود ند ، د ل خوش كرد ند ، پس ناگاه آنان را (به تازيانه كيفر) گرفتيم و د ر آن هنگام د ر اند وه و نوميد ى فرورفتند .»

چوب بى‏صد ا

خد اوند براى متذكر شد ن انسان ها و اظهار ذلت و بند گى، آنان را به بلا گرفتار مى‏كند ، ولى گاهى غرور و خود بينى و طغيان به حد ى است كه هيچ مصيبتى قلب آنان را خاضع نمى‏كند و نجات از هر بلايى را د ر گرو تد بير خود مى‏د انند و خود را از اظهار فقر و ذلت به د رگاه خد ا بى‏نياز مى‏بينند .

چنين انسان ها و چنين امتى، شايستگى هد ايت شد ن را از د ست د اد ه‏اند و د ل هاى آنان، چنان سخت شد ه كه با هيچ ضربه‏اى نرم نمى‏شود و صفحه قلبشان چنان زنگار گرفته كه د يگر جلا يافتنى نيست. د ر اين هنگام خد اوند رحمت خويش را از ايشان برمى‏گيرد و باب نعمت د نيا را بر آنها مى‏گشايد و آنان را به خود وامى‏گذارد ، گوشمالى را از آنان د ريغ مى‏د ارد تا به نعمت هاى پى د ر پى شاد مان گرد ند و بتد ريج به فساد ، حيوانيت و اسفل‏السافلين برسند . پس ناگاه د ر اوج فرح، غرور و خود بينى، آنان را به عذاب بگيرد و نسل ايشان را قطع كند و به كيفر استكبارشان برساند .

هشد ار

از اين آيه استفاد ه مى‏شود كه انسان گناهكار اگر مورد توجه خد ا باشد و زمينه هد ايت د ر او از بين نرفته باشد ، به بلا و مصيبت گرفتار مى‏شود تا از غفلت د رآيد و به د رگاه خد ا رجوع و توبه کند ؛ ولى اگر اميد ى به هد ايت او نباشد و قهر الهى، وى را فرا گرفته باشد ، خد اوند او را به خود وامى گذارد و سيلى محبت خود را از او د ريغ مى‏د ارد .  اين آيه، هشد ارى است براى گناهكارانى كه نعمت هاى فراوان از هر جهت به سوى آنها روان است. آنان بايد از غضب و مكر پنهان خد ا بترسند و قبل از نزول عذاب خد ا توبه كنند . از امام صاد ق (ع) نقل شد ه است كه فرمود :

خد اوند وقتى بخواهد به بند ه‏اش خيرى برساند ، هنگام ارتكاب گناه، او را گرفتار بلا مى‏كند و استغفار را به ياد او مى‏آورد و اگر بخواهد به بند ه‏اش شرى برساند ، هنگام ارتكاب گناه، او را نعمت مى‏د هد تا استغفار را فراموش كند و به گناه، اد امه د هد و اين همان سخن خد است كه فرمود : «سَنَسْتَد ْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لا يَعْلَمُونَ» (آنان را بتد ريج به‏ورطه هلاك مى‏كشانيم از راهى كه ند انند ).

امام على (ع) مى‏فرمايد :

اى فرزند آد م، هنگامى‏كه ببينى خد اوند ، پى د ر پى به تو نعمت مى‏بخشد ، د رحالى‏كه تو نافرمانىِ او مى‏كنى، پس از (عذاب) خد ا بر حذر باش (و بترس كه مباد ا به استد راج گرفتار شد ه باشى).

 

  شهيد علي رشيد ي

 شهيد رشيد ي شهريورماه 1348 به خيل صنعتگران شرکت ملي نفت ايران پيوست. با آغاز جنگ تحميلي حضور د رجبهه هاي نبرد حق عليه باطل را برخود فرض د انست و بارها به جبهه اعزام شد و سرانجام پنجم فرورد ين ماه 1361 د ر منطقه رقابيه، روح پاکش همراه با شهيد ان پرکشيد . د ر بخشي از وصيتنامه شهيد رشيد ي آمد ه است: «ولايت فقيه را پشتيبان باشيد و ارزش هايي كه توسط انقلابيون و شهد اي انقلاب اسلامي به د ست آمد ه، با اعمال صالح حفظ كنيد ».

زلال احکام

  پرسش: کسي تصميم د ارد به مسافرت برود ، ابتد ا به محل کارش که د ر شش کيلومتري واقع است، مي رود و مي خواهد نماز ظهر و عصر را د ر محل کارش بخواند و بعد به سفرش اد امه د هد ؛ آيا نمازش شکسته است يا نه؟

پاسخ: اگر از ابتد اي حرکت قصد مسافرت شرعي براي سفر غير شغلي د اشته است، نمازش د ر فرض سؤال شکسته است.

پرسش: اگر مسافر بعد از نصف شب از سفر به وطن برگرد د و نماز مغرب و عشاء نخواند ه باشد ، آيا بايد نماز عشاء را به صورت تمام بخواند يا شکسته به چه نيت؟

پاسخ: بنا بر احتياط، نماز مغرب به نيت ما في الذمه خواند ه مي شود و اما نماز عشاء به صورت جمع ميان قصر(شکسته) به نيت قضا و تمام به نيت اد ا خواند ه مي شود . 

با فرزانگان

سنگر د فاع از کرامت و سرزمين

روحيه اش بسيار معنوي بود ، هم سياسي بود و هم روحاني. با اين که رئيس مجلس اسلامي اعلاي شيعيان و مسئول سازمان بود ، خيلي خوش اخلاق و خاکي بود . يک بار روي خاک نشسته بود . به او گفتم جاي سيد ِ ما بالاتر از روي خاک نشستن است. او جواب د اد : ما خاکي هستيم ما به ابوتراب، علي ابن ابي طالب صلوات الله عليه منتسب هستيم و بر ما واجب است که آماد ه باشيم تا جايگاه خود مان را روي خاک سنگرها حفظ کنيم. سنگرهاي جبهه جنگ، سنگرهاي د فاع از سرزمين و کرامت مقد س مان.  حرکت امام موسي صد ر اين گونه بود و بيشتر تاثيرگذار بود .