با تلاش موزه هاي نفت  پاي گردشگران به نفت هم باز شد

موزه بنزين خانه آباد ان، نخستين موزه از طرح موزه هاي صنعت نفت كه بيش از يك سال از افتتاح آن مي گذرد ؛ موزه كارآموزان آباد ان، د ومين موزه از طرح موزه هاي صنعت نفت كه د ر آستانه افتتاح رسمي قرار د ارد و سكوي نفتي بهرگانسر، قد يمي ترين سكوي د ريايي خليج فارس، سه نقطه اي بود ند كه نوروز امسال، گرد شگران و بازد يد كنند گان بسياري از آنها د يد ن كرد ند . آنچه د ر پي مي آيد ، گزارشي از اين رخد اد بي سابقه است كه چهره اي نو از صنعت نفت ايران را به نمايش گذاشت و نشان د اد كه د ر صورت استفاد ه د رست از ظرفيت هاي اين صنعت پرافتخار، مي توان از آن براي رونق گرد شگري و آشنايي با تاريخ معاصر و پيشينه اين صنعت بهره برد .

استقبال غيرمنتظره گرد شگران نوروزي از موزه کارآموزان آباد ان

موزه كارآموزان آباد ان با هزار و 547 بازد يد كنند ه د ر نوروز امسال، آمار بيشترين بازد يد را د ر ميان مجموعه هاي فرهنگي آباد ان به خود اختصاص د اد .د ومين موزه از طرح موزه هاي صنعت نفت د ر شهر آباد ان، نوروز امسال قبل از افتتاح رسمي و به صورت آزمايشي به روي مرد م اين شهر و گرد شگران گشود ه شد .  رئيس موزه كارآموزان، با اشاره به بازد يد فراتر از انتظار مرد م از اين موزه د ر ايام نوروز گفت: موزه کارآموزان آباد ان که د ومين بخش از طرح موزه هاي صنعت نفت د ر اين شهر است، با تلاش شبانه روزي کارکنان و حمايت همه جانبه مد يريت موزه ها و مركز اسناد صنعت نفت و د ر حالي كه هنوز به طور رسمي افتتاح نشد ه بود ، د ر ايام نوروز د ر معرض بازد يد مرد م قرار گرفت. به گفته امين زاد ه د رويش، حضور بازد يد کنند گان اختصاصي، همچون پيشکسوتان آموزشگاه به همراه خانواد ه هاي شان، كاركنان قد يمي صنعت نفت آباد ان که از نقاط مختلف كشور به آباد ان سفر کرد ه بود ند ، موقعيت راهبرد ي آموزشگاه و قرار گرفتن آن د ر ورود ي مرکز شهر و بالاخره استقرار مرکز اسکان نوروزي د ر رو به روي آموزشگاه، از جمله عوامل موثر د ر افزايش استقبال مرد م از موزه كارآموزان آباد ان بود .وي افزود : اين اتفاق براي معرفي موزه كارآموزان، محک زد ن بخش هاي مختلف آن و آزمايش نيروي انساني شاغل د ر موزه بسيار مفيد بود . مطابق برنامه اعلام شد ه، روزهاي بازد يد از 2 تا 12 فرورد ين با توجه به وضعيت هوا د ر خوزستان و بررسي رفتار گرد شگران از  ساعت 10 تا 21 تعيين شد .موزه کارآموزان آباد ان كه د ر محل آموزشگاه فني سابق صنعت نفت اين شهر برپاشد ه است، از چهار بخش تشكيل مي شود كه عبارتند از: اتاق هاي پنجگانه يا قسمت نمايشي مجموعه اد اري، زمين بازي کود ک و اتوبوس نقاشي، محوطه بيروني (بقاياي ماکت، د يگ بخار و ولوها) و بالاخره کارگاه اصلي كه به گفته زاد ه د رويش، افراد با توجه به توانايي، مهارت و خلق و خو د ر تمام بخش ها مستقر شد ند و د ر تمام نوروز به خد مت رساني به هموطنان پرد اختند . همچنين علاوه بر کارکنان شاغل د ر موزه، يک نفر به عنوان راهنماي افتخاري از 2 تا 6 فرورد ين، کارگاه هاي مختلف را به بازد يد کنند گان معرفي مي کرد .  همچنين د ر ايام نوروز، 30 برگ سند (اصل وکپي) و تعد اد زياد ي عکس که همگي جد يد بود ند ، از سوي پيشکسوتان آموزشگاه و مرد م آباد ان، به موزه کارآموزان اهد ا شد . موزه كارآموزان آباد ان د ر كنار موزه بنزين خانه آباد ان (نخستين موزه از طرح موزه هاي صنعت نفت كه سال گذشته افتتاح شد ) از جمله مراكز تاريخي- فرهنگي شهر آباد ان بود ند كه نوروز امسال مورد بازد يد و استقبال مرد م آباد ان و مهمانان نوروزي اين شهر قرار گرفتند .

 

قد يمي ترين سكوي د ريايي ايران، ميزبان خانواد ه هاي نفتي

سکوي نفتي بهرگانسر به عنوان قد يمي ترين سکوي خليج فارس، د ر روزهاي تعطيلات نوروزي، ميزبان گروه زياد ي از كاركنان نفتي و خانواد ه هاي آنان بود .چند گروه از همکاران نفتي و خانواد ه هاي آنان د ر تعطيلات نوروزي، از طريق شناور به سکوي د ريايي بهرگانسر رفتند و از بخش هاي مختلف قد يم و جد يد اين سكو بازد يد کرد ند .بازد يد از سکوي نفتي بهرگانسر، يکي از برنامه هاي ناد ري بود که با گذشت بيش از 5 د هه از عمر شرکت نفت فلات قاره به اجرا د رآمد و د ر جريان اين بازد يد كم سابقه، خاطرات زيبايي براي بازد يد كنند گان بجا ماند که حال و هواي خانواد ه ها د ر اين سفر تماشايي بود .همچنين د ر بازد يد از سكوي بهرگانسر، مسئولان اين سکو، توضيحاتي د رباره نحوه عمليات بهره برد اري، توليد ، انتقال و صاد رات نفت خام ارائه كرد ند و به تشريح شرايط زند گي روي سكو و د وري از شهر و خانواد ه پرد اختند .د ر اين بازد يد ها، بيش از 700 نفر از سکوي بهرگانسر د يد ن کرد ند . د ر مسير سفر از اسکله بهرگان تا سکوي بهرگانسر که حد ود 54 کيلومتر است و کشتي هاي مسافري، اين مسير را د ر 2 ساعت طي مي کنند ، از يک گروه هنري د عوت شد ه بود تا د ر طول مسير با اجراي برنامه هاي متنوع و مفرح، فضاي شاد ي را براي مسافران فراهم کنند که مورد توجه فراوان مهمانان قرار گرفت.د ر سفر مد ير موزه هاي نفت به سكوي نفتي بهرگانسر د ر د ي ماه گذشته مقرر شد ، نخستين تور گرد شگري نفتي ايران د ر آب هاي خليج فارس، از سال 1397 د ر اين سكو راه اند ازي شود . اين سكو كه د ر سال 1341 به عنوان اولين سكوي د ريايي ايران مورد بهره برد اري قرار گرفت و نخستين چاه اكتشافي آن د ر سال 1338 حفر شد ، قرار است مورد حفاظت و بازسازي قرار گيرد .

افزايش شمار بازد يد کنند گان نوروزي از موزه بنزين خانه آباد ان

موزه بنزين خانه آباد ان، د ر د ومين سال خود ، پذيراي بيش از 1400 بازد يد كنند ه از آباد ان و ساير نقاط ايران بود .ساعت كاري موزه بنزين خانه آباد ان از 2 تا 12 فرورد ين ماه و از ساعت 10 تا 21 بود که با هماهنگي هاي انجام شد ه با شهرد اري آباد ان، روزانه مهمانان نوروزي به وسيله اتوبوس هاي ويژه گرد شگري با ورود به اين موزه، از بخش هاي مختلف آن بازد يد مي کرد ند .همچنين علاوه بر گرد شگران د اخلي، بازد يد كنند گاني از ايرانيان مقيم كشورهاي عراق، انگلستان، آمريكا و كاناد ا نيز د ر اين مد ت از موزه بنزين خانه آباد ان د يد ن كرد ند .د ست د ركاران موزه نيز با نصب بنرهايي د ر کمپ هاي نوروزي و ارائه بروشورهاي تبليغاتي، مرد م را به د يد ن از موزه هاي نفت د عوت كرد ند و نوروز امسال، موزه بنزين خانه آباد ان د ر كنار موزه كارآموزان، د يگر موزه نفتي اين شهر، از جمله نقاط د يد ني آباد ان بود كه با استقبال گرد شگران نوروزي رو به رو شد .كاركنان قد يمي صنعت نفت و خانواد ه هاي شان از جمله بازد يد كنند گان از موزه بنزين خانه آباد ان بود ند كه با د يد ن اين موزه و آثار به نمايش د رآمد ه د ر آن، ياد ها و خاطرات شان زند ه مي شد .سال گذشته نيز بيش از 1100 بازد يد كنند ه د ر تعطيلات نوروزي از موزه بنزين خانه آباد ان د يد ن كرد ند .موزه بنزين خانه آباد ان، نخستين موزه از طرح موزه هاي صنعت نفت است كه د ر محل قد يمي ترين پمپ بنزين ايران افتتاح شد ه است.د ر اين موزه كه با بازسازي بناي قد يمي آن به سال 1306 خورشيد ي (1927ميلاد ي) برپا شد ه، انواع د ستگاه هاي پمپ بنزين و تاريخچه استفاد ه از اين د ستگاه ها د ر كشور، يك نمونه پمپ بنزين و خود روي د ر حال سوخت گيري، فضاي يك شعبه نفت قد يمي، مخازن قد يمي پرچي، مجموعه تانكرهاي سوخت رسان، اسناد و مستند ات تاريخي مربوط به توزيع فرآورد ه هاي نفتي و ... به نمايش گذاشته شد ه است.

مد ير موزه ها خبر د اد :

موزه هاي  نفت در  24 نقطه کشور احداث مي شود

مد ير موزه ها و مرکز اسناد صنعت نفت د ر د ومين آيين نکود اشت بازنشستگان اهد اکنند ه اشيا و اسناد صنعت نفت از پيش بيني 24 موزه نفت د ر کشور خبرد اد و گفت:  از اين تعد اد تاکنون چند   نقطه راه اند ازي شد ه و مابقي نيز بر اساس برنامه ريزي هاي انجام شد ه به بهره برد اري مي رسد . وي همچنين خاطرنشان کرد : راه اند ازي موزه هاي صنعت نفت نخستين بار د ر د وره نخست وزارت مهند س زنگنه د ر نفت آغاز شد که متاسفانه به د لايلي ناتمام ماند ، اما با حضور د وباره ايشان د ر راس وزارت نفت د ر د ولت يازد هم اين کار ناتمام از سرگرفته شد و با جد يت تمام به کار خود اد امه مي د هد .

نعمت الهي افزود : سال گذشته شاهد افتتاح نخستين موزه از اين مجموعه با عنوان موزه بنزين خانه آباد ان بود يم. موزه د يگري با عنوان موزه كارآموزان نيز به زود ي گشايش مي يابد .  اکبر نعمت الهي با اشاره به موزه بنزين خانه د روازه د ولت د ر تهران نيز گفت: اين موزه د ر حال آماد ه شد ن است؛ كار معماري و مرمت آن تمام شد ه و اميد واريم تا ارد يبهشت امسال همزمان با روز جهاني موزه، براي افتتاح آماد ه شود . مد ير موزه ها و مركز اسناد صنعت نفت، همچنين به موزه د يگري كه قرار است د ر كرمان و د ر محل ساختمان كنسولگري سابق انگليس د ر اين شهر برپا شود ، اشاره كرد و افزود : اين ساختمان موسوم به باغ آقا، از سوي انگليسي ها از والي كرمان خريد اري شد و بعد ها به شركت نفت انگليس و ايران و سپس به شركت ملي نفت رسيد . د ر سال هاي اخير نيز اين ساختمان د ر اختيار شركت پخش فرآورد ه هاي نفتي قرار د اشت كه متاسفانه د ر معرض تخريب قرار گرفته بود . نعمت الهي اضافه كرد : خوشبختانه با اقد ام به موقع موزه نفت، اين روند متوقف و مرمت و بازسازي آن شروع شد كه اميد واريم اين موزه، آخرين مراحل آماد ه سازي را هم طي كند تا بتوانيم شاهد افتتاح همزمان د و موزه نفت باشيم.

 

جلوگيري  ازمزايد ه كارخانه

حلب سازي

مد ير موزه ها و مركز اسناد صنعت نفت همچنين د رباره كارخانه حلب سازي و حلب پركني كرمانشاه كه قرار است به يكي د يگر از موزه هاي نفت تبد يل شود ، گفت: اين كارخانه با قد مت بيش از 100 سال، به مزايد ه گذاشته شد ه بود كه متوجه شد يم و جلوي آن را گرفتيم.

به گفته نعمت الهي كارخانه حلب سازي پالايشگاه كرمانشاه، طي مذاكراتي با سازمان خصوصي سازي، از پالايشگاه كه به بخش خصوصي واگذار شد ه است، جد ا و د ر حال حاضر عمليات ساختماني د ر مجموعه آن آغاز و بود جه اي براي آن پيش بيني شد ه است.

 

موزه هاي نفت مسجد سليمان
 خاستگاه نفت ايران

وي د ر اد امه به پروژه هاي د ر د ست اجرا د ر مسجد سليمان، به عنوان خاستگاه نفت ايران، از جمله د ر د و منطقه تمبي و بي بيان اشاره كرد و افزود : نيروگاه تمبي براي تبد يل به موزه نفت د ر د ستور كار قرار گرفته و د ر كنار اين نيروگاه نيز پارك موزه صنعت نفت د ر حال آماد ه سازي است و كارهاي ساخت و ساز آن تمام شد ه است. به گفته نعمت الهي، د ر بي بيان ساختماني كه با هد ف برپايي يك موزه د ر گذشته ايجاد شد ه و نيمه كاره ماند ه بود ، با بود جه اي كه د ر نظر گرفته شد ه، د ر حال تكميل است و با توجه به ظرفيت هاي نفتي اين شهر، موزه هاي د يگري از جمله د ر کنار چاه شماره ( يک ) قرار است ايجاد شود يا توسعه يابد . مد ير موزه ها و مركز اسناد صنعت نفت، مسجد سليمان را شهري با ظرفيت هاي بالقوه فراوان براي احياي تاريخ نفت كشور توصيف كرد و افزود : با توجه به امكانات و زير ساخت هاي اين شهر، تلاش مي كنيم پروژه موزه هاي نفت بتد ريج پيش رود . وي همچنين از وجود يك آموزشگاه و پمپ بنزين قد يمي د ر اميد يه ياد كرد كه ساختمان آنها د ست نخورد ه باقي ماند ه و براي موزه نفت د ر نظر گرفته شد ه است.

 

ثبت تاريخي ابنيه و تاسيسات نفتي

مد ير موزه ها و مركز اسناد صنعت نفت همچنين به تلاش هاي مد يريت موزه ها براي حفظ و نگهد اري نقاط تاريخي صنعت نفت د ر شهر آباد ان اشاره كرد و افزود : اسكله تاريخي آباد ان، تلمبه خانه شماره 3 و منطقه انكس، ثبت ميراثي شد ه تا نگهد اري شود . خانه هاي تشريفاتي، از د يگر بناهاي صنعت نفت است كه د ر د وران جنگ تحميلي و پس از آن لطمه د يد ه و اكنون مقد مات مرمت آن د ر حال انجام است. وي تاكيد كرد : تلاش كرد يم تمام ابنيه ها، تاسيسات و تجهيزات قد يمي ثبت شود . تاکنون 124 پروند ه تشكيل و ثبت شد ه و روند ثبت اين مكان ها و برنامه ريزي براي تبد يل آنها به موزه همچنان اد امه د ارد .  مد ير موزه ها و مركز اسناد صنعت نفت همچنين به تخريب د و ساختمان د ر خارج از محوطه اصلي تلمبه خانه د ارخوين اشاره كرد كه ثبت نشد ه بود و گفت که د ر اين زمينه شكايتي تنظيم شد ه است. نعمت الهي با اشاره به مشكلات متعد د و كمبود امكانات و منابع براي توسعه موزه هاي نفت و حفظ ميراث تاريخي آن گفت: با وجود اين موانع، خوشبختانه اين فرهنگ تا حد ود بسيار کمي جا افتاد ه و همه اهالي صنعت نفت بايد براي حفظ اين ميراث صنعتي كه عمري با آن زند گي كرد ه اند ، كمك كنند . اميد وارم بتوانيم اد امه د هيم و جلوي اين تخريب ها را بگيريم و ميراث صنعت نفت را براي آيند گان حفظ كنيم.نهضتي راه افتاد ه که خود اهالي نفت نمي گذارند خاموش شود .

 

 تقد ير از پيشکسوتان

نعمت الهي شكل گيري موزه ها را د ر اين صنعت، مرهون همراهي و همياري بازنشستگان و پيشكسوتاني ناميد كه د لشان براي نفت مي تپد و د غد غه حفظ ميراث آن را براي آيند گان د ارند . د ر پايان اين مراسم، از بازنشستگان و پيشكسوتان اهد ا كنند ه اشيا و اسناد به موزه نفت تقد ير شد و حاضران از مجموعه هاي مركز اسناد و گنجينه اشياي موزه هاي نفت بازد يد کرد ند .