حفاري و تکميل 8 حلقه چاه نفت و گاز د ر 14 روز

مد ير برنامه ريزي تلفيقي شرکت ملي حفاري ايران ازپايان عمليات حفاري و تکميل هشت حلقه چاه نفت و گاز د ر14 روز نخست امسال خبر د اد . ناصر قلي پور با بيان اين که از اين تعد اد سه حلقه چاه، توسعه اي و پنج حلقه تعميري و تکميلي بود ه است، افزود : اين حفاري ها نسبت به مد ت مشابه سال قبل، چهارحلقه افزايش يافته است. وي افزود : پنج حلقه چاه د رگستره عملياتي شرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب و سه حلقه د ر پروژه هاي اجرايي شرکت مهند سي و توسعه نفت (متن) حفرشد ه است. قلي پور متراژحفاري چاه ها د ر زمان ياد شد ه را هفت هزار و 900 متر عنوان کرد . وي افزود : تلاش مضاعف سختکوشان شرکت ملي حفاري ايران د ر روزهاي تعطيل سال نو د ر مناطق نفت خيز خشکي و د ريايي کشور، نشانگر اين واقعيت است که کار د رصنعت حفاري بد ون وقفه و به صورت شبانه روزي د نبال مي شود .  مد ير برنامه ريزي تلفيقي شرکت ملي حفاري ايران، همچنين به جابه جايي 11 د ستگاه حفاري سنگين و سبک د ر روزهاي آغازين سال جاري د ر جنوب غرب کشور اشاره و تصريح کرد : جابه جايي د کل ها توسط تيم هاي تخصصي د ر اد اره کل ترابري شرکت انجام و براي هر مورد جابه جايي نيز، افزون بر يکصد د ستگاه خود روي کشند ه سنگين به کار گرفته مي شود .   وي افزود : براساس جد ول کاري، اين د ستگاه ها براي حفاري سه حلقه چاه توسعه اي (جد يد ) و هشت حلقه چاه تعميري د ر مناطق نفت خيز جنوب و مياد ين نفتي غرب کارون، استقرار خواهند يافت.  قلي پور گفت: از ابتد اي امسال تا چهارد هم فرورد ين ماه، کارکنان عملياتي و پشتيباني شرکت د ر حوزه خد مات فني و تخصصي د ر مد يريت هاي خد مات فني حفاري، خد مات ويژه حفاري، خد مات سيمان و انگيزش چاه و عمليات ويژه حفاري د ر مناطق مختلف نفت خيز خشکي و د ريايي به شرکت هاي متقاضي خد مات رساني کرد ه اند .  مد ير برنامه ريزي تلفيقي شرکت ملي حفاري ايران افزود : اين خد مات افزون بر20 نوع عمليات تخصصي است که هنگام حفاري، چاه هاي د ر حال بهره برد اري و د ر د ست تعمير انجام مي شود . شرکت ملي حفاري ايران با بهره گيري از کارکنان مجرب، 73 د ستگاه حفاري فوق سنگين، سنگين و سبک، همچنين تجهيزات و ابزارلازم، ارائه بخش قابل توجهي از عمليات حفاري و خد مات جانبي اين صنعت د ر کشور را به عهد ه د ارد .

  عمل به تعهد ات سال گذشته د رنفت مناطق مرکزي

مد يرعامل شرکت نفت مناطق مرکزي د رآيين معارفه احمد رجبي، سرپرست شرکت بهره برد اري نفت و گاز شرق گفت: شرکت نفت مناطق مرکزي به تعهد هاي خود د رسال گذشته عمل کرد ه است. رامين حاتمي افزود : اين شرکت سال گذشته موفق به اجراي طرح ها و برنامه هاي خود د ر حوزه توليد گاز شد ه و همه تعهد هاي خود را اجرايي کرد ه است. حاتمي با تاکيد براين که اجراي طرح هاي شرکت نفت مناطق مرکزي، مرهون تلاش هاي کارکنان اين شرکت است، ازهمکاري همه بخش ها براي تحقق اهد اف پيش بيني شد ه قد رد اني کرد . وي همچنين با قد رد اني از تلاش هاي محمد مام بيگي، مد يرعامل پيشين شرکت بهره برد اري نفت وگازشرق، پشتکار، تعهد کاري و علاقه مند ي به خد مت رساني را از ويژگي هاي وي خواند . مد يرعامل شرکت نفت مناطق مرکزي همچنين با آرزوي توفيق براي رجبي، سرپرست شرکت بهره برد اري نفت وگاز شرق، بر همکاري همه جانبه کارکنان براي تحقق اهد اف عاليه اين شرکت تاکيد کرد . مام بيگي نيز، د ليل موفقيت وسربلند ي شرکت نفت و گاز شرق را د ر تامين بخش عمد ه اي از انرژي کشور، تلاش بي وقفه و همد لي کارکنان اين مجموعه عنوان و برهمکاري بخش هاي مختلف با مد يريت جد يد تاکيد کرد . احمد رجبي، مد ير فني شرکت نفت مناطق مرکزي وسرپرست شرکت بهره برد اري نفت و گازشرق نيز با اشاره به برنامه هاي خود ، خواهان همکاري همه کارکنان اين شرکت براي تحقق اهد اف شد .

فرآورش 23 ميليارد مترمکعب گاز د ر پالايشگاه نهم

مد يرپالايشگاه نهم مجتمع گاز پارس جنوبي گفت:با تلاش کارکنان و متخصصان اين پالايشگاه، بيش از23 ميليارد مترمکعب گاز د ر سال گذشته فرآورش شد . سيد محمد مهد ي هاشمي افزود : سال گذشته فرآورش گاز به 23 ميليارد و600 ميليون مترمکعب رسيد که بيش از19ميليارد مترمکعب آن از سکوهاي پالايشگاه نهم و بيش از پنج ميليارد و500 ميليون مترمکعب د يگر نيز، ازخط پنجم سراسري برد اشت شد ه است. وي تصريح کرد : اين ميزان فرآورش گاز د ر پالايشگاه نهم، با رعايت همه الزام هاي اچ اس اي انجام شد ه است. هاشمي با بيان اين که سال گذشته شاهد توليد مستمر و حد اکثري گاز د ر پالايشگاه نهم مجتمع گاز پارس جنوبي بود ه ايم، افزود : اميد واريم سال جد يد نيز، گام هاي بسيارمهمي براي افزايش فرآوري گاز د ر اين پالايشگاه برد اشته شود . مد يرپالايشگاه نهم مجتمع گازپارس جنوبي افزود : با تلاش بي وقفه کارکنان اين پالايشگاه، د رشش ماه د وم سال گذشته، بيش از13ميليارد مترمکعب گاز فرآورش شد . هاشمي با بيان اين که اين ميزان توليد گاز نسبت به شش ماه نخست سال گذشته 21 د رصد رشد د اشته است، تاکيد کرد : اين مهم با توجه د قيق به موارد ايمني و همت شبانه روزي کارکنان محقق شد ه است. پالايشگاه نهم به عنوان بزرگترين پالايشگاه گازي خاورميانه با تامين حد ود 11 د رصد گازکشور و بيش از 16د رصد گاز شرکت مجتمع گاز پارس جنوبي، توانسته است د ر ميان پالايشگاه هاي کشور سرآمد باشد .

17 د رصد رشد مصرف بنزين د ر نوروز

مد يرشرکت ملي پخش فرآورد ه هاي نفتي منطقه کرمانشاه گفت: مصرف بنزين د ربازه زماني 27 اسفند 96 تا 14فرورد ين 97 نسبت به مد ت مشابه سال قبل، 17د رصد افزايش د اشته است. مراد حاصل مراد ي افزود : د ربازه زماني ياد شد ه، 30 ميليون و710 هزار ليتر بنزين د راستان کرمانشاه توزيع و مصرف شد .

وي گفت: بيشترين مصرف بنزين د رايام نوروز با 32 د رصد رشد نسبت به مد ت مشابه به شهرستان پاوه وکمترين ميزان مصرف اين فرآورد ه نفتي نيز با10د رصد رشد نسبت به مد ت مشابه، به شهرستان قصر شيرين مربوط مي شود . مد يرشرکت ملي پخش فرآورد ه هاي نفتي منطقه کرمانشاه اظهار کرد : بيشترين ميزان مصرف بنزين استان کرمانشاه د رتعطيلات نوروز با د وميليون و 562 هزار ليتر نيز به روز د وازد هم فرورد ين ماه اختصاص د ارد . حاصل مراد ي، ميانگين مصرف روزانه بنزين اين استان را د ر ايام نوروز يک ميليون و 806 هزار ليتر اعلام کرد . به گفته وي، فعاليت گشت هاي نوروزي براي رصد جايگاه هاي سوخت نيز، از واپسين روزهاي اسفند سال گذشته آغازشد و تا پايان تعطيلات(14 فرورد ين) وبازگشت کامل مسافران به صورت شبانه روز اد امه د اشت. حاصل مراد ي همچنين د رباره توزيع نفت سفيد د رمناطق زلزله زد ه استان کرمانشاه گفت: سال گذشته توزيع اين فرآورد ه نفتي د ر مناطق زلزله زد ه از مرز 50 ميليون و 600 هزار ليتر گذشت.

 

پيشتازي صنعت نفت د ر حمايت از كالاي ايراني

مد يرعامل شركت بهره برد اري نفت وگازگچساران با بيان اين که صنعت نفت، پيشتاز حمايت از كالاي ايراني است، افزود : اميد واريم بتوانيم همچون سال گذشته د رجهت تحقق برنامه هاي کلان صنعت نفت گام برد اريم. هوشنگ صيد الي با اشاره به نام گذاري سال جد يد   به «حمايت ازکالاي ايراني» گفت: صنعت نفت د رحمايت ازسازند گان د اخلي پيشتازبود ه واين د رصنعتي که کالاهاي آن تخصصي وفني است، کاري است بزرگ و ارزشمند .صيد الي تصريح کرد : نام گذاري سال ازسوي رهبرمعظم انقلاب اسلامي براي همه ما يک تکليف است و آحاد جامعه بايد بد انند د رشرايط کنوني با حمايت از کالاي ايراني، ازتوليد ملي حمايت کنند . مد يرعامل شرکت بهره برد اري نفت و گازگچساران گفت: بايد بد انيم حمايت از کالاي ايراني، زمينه اشتغال، رونق گرفتن بازار و د ر مجموع عملياتي شد ن اقتصاد مقاومتي را فراهم مي کند .وي با بيان اين که تحريم هاي ظالمانه د ر طول سال هاي گذشته موجب توانمند ي سازند گان د اخلي شد ه است، افزود : شرکت هاي توليد کنند ه د اخلي نيز با وجود تحريم هايي که صورت گرفته بود ، د ر تمام سال ها د ر کنار صنعت نفت ماند ند و توانمند ي خود را به اثبات رساند ند . صيد الي افزود : شرکت بهره برد اري نفت و گاز گچساران به عنوان د ومين توليد کنند ه نفت د رجنوب کشور، همواره حمايت ازساخت د اخل و تلاش د رجهت ارتباط با سازند گان د اخلي را از اولويت هاي خود مي د اند .  وي بااشاره به اقد ام هاي انجام شد ه د راين شرکت گفت: د ر سال هاي گذشته سفارش ساخت بيش ازهزاران قلم کالا به سازند گان د اخلي با هد ف حمايت از آنها و اجرايي کرد ن اقتصاد مقاومتي صورت گرفته است.  مد يرعامل شرکت بهره برد اري نفت وگازگچساران گفت: بي ترد يد ، آيند ه اقتصاد کشورمان با مشارکت همگاني و حمايت از سازند گان د اخلي د رخشان تر مي شود و شرکت بهره برد اري نفت و گازگچساران نيز،  براي تحقق اين مهم از هيچ کوششي فروگذار نخواهد کرد .  صيد الي افزود : بد ون ترد يد حمايت از سازند گان د اخلي موجب اشتغال خواهد شد و اميد واريم با تلاش د ر صيانت از توليد ملي، شاهد شکوفايي اقتصاد کشورمان باشيم. 

رکورد زني مصرف بنزين د ر نوروز امسال

مد يرعامل شرکت ملي پخش فرآورد ه هاي نفتي ايران گفت: د ر ايام نوروز، رکورد مصرف بنزين د ر يک روز شکست و ازمرز116ميليون ليتر گذشت.  سيد محمد رضا موسوي خواه با بيان اين که هيچ جايگاهي د ر نوروز امسال، کمبود سوخت ند اشته است، افزود : بنابرآمارهاي رسمي، مصرف روزانه سوخت کشور د ر ايام نوروز، کمتر از 100 ميليون ليتر نبود ه است. وي تصريح کرد : توزيع اين ميزان سوخت با نفتکش د رشرايطي انجام شد که مسافرت هاي نوروزي و ترد د خود روها د ر محورهاي ارتباطي کشور به نحو چشمگيري افزايش يافته بود ، اما با توجه به پيش بيني ها سوخت رساني بد ون هيچ مشکلي انجام شد و لازم است از همه افراد ي که د ر اين زمينه تلاش کرد ند ، قد رد اني شود . موسوي خواه تاکيد کرد : نوروزامسال، هيچ گزارشي مبني برتعطيلي جايگاه هاي عرضه سوخت ثبت نشد ه است وهمه جايگاه ها فعال بود ه اند .

وي نظارت روزانه برجايگاه هاي عرضه سوخت د ر چهارنوبت را با هد ف رفع مشکل د رکوتاه ترين زمان ممکن، از اقد ام هاي شرکت ملي پخش فرآورد ه هاي نفتي د ر نوروز برشمرد .  مد يرعامل شرکت ملي پخش فرآورد ه هاي نفتي ايران تاکيد کرد : با توجه به اين که مصرف سوخت د ر نيمه نخست سال به واسطه سفرهاي نوروزي وسفرهاي تابستاني بيشتر از نيمه د وم سال است، هم اکنون به ميزان کافي ذخيره سازي سوخت انجام شد ه است.

300 ميليارد تومان بود جه براي اجراي طرح هاي گازرساني

مد يرعامل شرکت گاز استان مازند ران ازتخصيص 300ميليارد تومان بود جه براي اجراي طرح هاي گازرساني اين استان د رسال گذشته خبر د اد . جعفر احمد پور د ر د يد ار نوروزي با کارکنان شرکت گاز استان مازند ران افزود : سال گذشته پروژه هاي اجرايي گازرساني، پيشرفت بسيارخوبي د اشت؛ به طوري که 70 هزار مشترک جد يد به مشترکان پيشين شرکت گاز مازند ران افزود ه شد . وي با بيان اين که سال 97 به يمن ماه مبارک رجب وميلاد حضرت علي (ع) سالي پر برکت است، برتلاش مضاعف کارکنان د ر پيشبرد اهد اف سازماني تاکيد کرد . مد يرعامل شرکت گازاستان مازند ران، اميد ، آرامش و نشاط مرد م را از اهد اف شرکت گاز د ر توسعه گازرساني به مناطق محروم خواند و افزود : اميد وارم سال جد يد ، برگ زرين د يگري بر کتاب پر افتخار صنعت گاز د ر استان افزود ه شود و شرکت گاز استان مازند ران د ر جايگاه والاتر و بهتري قرار گيرد . وي همچنين با اشاره به نام گذاري امسال به «حمايت از کالاي ايراني» از سوي مقام معظم رهبري گفت: اين نام گذاري ها که هر ساله با توجه به اساسي ترين نيازهاي جامعه صورت مي گيرد ، د رحقيقت نقشه راهي براي رسيد ن بيش از پيش کشور به رونق اقتصاد ي و خود کفايي کامل است.  احمد پور با بيان اين که مصد اق بارز عمل به شعار سال، توجه به توليد د اخلي است، تصريح کرد : حمايت ازکالاي ايراني، محوراصلي تحقق اقتصاد مقاومتي است و توليد کنند گان د اخلي، نقش مهمي د رتحقق اين شعار د ارند .

اجراي 750کيلومتر شبکه تغذيه و توزيع گاز د ريک سال

مد يرعامل شرکت گازاستان کرد ستان گفت:سال گذشته750 کيلومتر شبکه تغذيه و توزيع گازرساني د ر اين استان اجرا شد ه است. احمد فعله گري با بيان اين که بيشتر شبکه هاي تغذيه و توزيع گازرساني مربوط به بخش روستايي استان کرد ستان بود ه است، افزود : با اجراي اين ميزان شبکه گذاري31هزار مشترک جد يد به مشترکان قبلي اضافه شد ؛ به طوري که هم اکنون شمارکلي مشترکان گازطبيعي استان کرد ستان به مرز500 هزارمورد نزد يک شد ه است. به گفته وي، سال گذشته 95 پروژه گازرساني روستايي به بهره برد اري رسيد و شمار روستاهاي زيرپوشش گازاين استان به يک هزار و 130مورد افزايش يافت. فعله گري با تاکيد براين که شرکت گاز استان کرد ستان د رسال 96، اقد ام هاي شاخصي د ر جهت توسعه خد مات گازرساني انجام د اد ه است، انعقاد 52 پيمان گازرساني با اعتبار يک هزار ميليارد ريال را از اين اقد ام ها برشمرد . مد يرعامل شرکت گازاستان کرد ستان با اشاره به اهد اف سال 97 اظهار کرد : با تأمين و تخصيص منابع مالي د ر نيمه نخست امسال 60 روستا زير پوشش گاز قرارخواهند گرفت و عمليات اجرايي گازرساني به 120 روستاي د يگر آغاز خواهد شد . فعله گري با اشاره به سختي کار پروژه هاي گازرساني د ر استان کرد ستان گفت: د ر بعضي از ماه هاي سال گذشته، به طور ميانگين هرماه 63 کيلومترشبکه شهري و روستايي اجرا شد ؛ د رحالي که اگر شرايط آب و هوايي اجازه مي د اد ، اين ميزان به 100 کيلومتر هم مي رسيد و 750 کيلومتر انجام شد ه د ر سال گذشته به 1200 کيلومتر مي رسيد .