گفت وگوي «مشعل» با رئيس اچ اس اي شرکت ملي پخش فرآورد ه هاي نفتي منطقه تهران

شرکت ملي پخش فرآورد ه هاي نفتي تهران پاي کار ؛ از سوخت رساني تا    امدادرساني

اچ اس اي خط مقد م پيشگيري   و مقا بله  با   حواد  ث

مشعل   امروزه موضوع بهد اشت، ايمني و محيط زيست از اهميت به سزايي برخورد ار است و همانطور که مي د انيد تمامي سازمان ها از جمله وزارت نفت به اهميت نقش اين حوزه به خوبي پي برد ه اند ، به طوري که مد يران صنعت نفت د ر سال هاي اخير،گام هاي موثري د ر مسير شکل گيري ساختار اچ اس اي و ارتقاي اهد اف اين نظام مد يريتي برد اشته اند .  د راين ميان، وقتي مناسبت هاي مختلفي مانند   نوروز پيش مي آيد ، اهميت اين حوزه بسيار آشکارتر مي شود ، زيرا بايد تمهيد اتي اند يشيد ه شود تا از مشکلات احتمالي مانند واژگوني ماشين حمل فرآورد ه، تاخير د ر ارسال سوخت به جايگاه ها و ... جلوگيري شود . با توجه به اين موضوع، اهميت فعاليت شرکت ملي پخش فرآورد ه هاي نفتي از جمله د ر منطقه تهران بسيار روشن مي شود ؛ زيرا اين شرکت انبارهاي نفت شهر ري، شمال شرق، شمال غرب و گاز مايع 1800 تني و 13 ناحيه را تحت پوشش قرار مي د هد .   از اين رو هفته نامه «مشعل» گفت وگويي با  مسعود سهرابي، رئيس اد اره اچ اس اي شرکت ملي پخش فرآورد ه هاي نفتي منطقه تهران انجام د اد ه است که مشروح آن را د ر اد امه مي خوانيد :

   حجم مسافران د ر ايام نوروز افزايش مي يابد . د ر اين زمينه واحد اچ اس اي شرکت ملي پخش فرآورد ه هاي نفتي منطقه تهران چه تد ابيري اند يشيد ه است تا از مخاطرات احتمالي جلوگيري کند ؟

واحد اچ اس اي شرکت ملي پخش فرآورد ه هاي نفتي منطقه تهران، همگام و همسو با ساير واحد هاي اين شرکت برنامه ها و برنامه ريزي هايي د ر د ستور کار د ارد . کار ما با سوخت رساني از انبارهاي نفت و ذخيره سازي د ر آنها شروع مي شود و انتقال، ذخيره سازي، د ريافت و انبارش د ر د اخل انبارهاي نفت را د اريم. به لحاظ تامين سوخت مورد نياز، مخازن ما ظرفيت کافي براي جاي د اد ن فرآورد ه هاي مورد نياز براي ايام خاص، بويژه نوروز را د ارد . اين ايام، مسافرت ها شروع مي شود و مي بايست تامين سوخت از انبارهاي نفت به شکلي باشد که هيچ گونه کمبود ي را د ر سطح استان احساس نکنيم. اين شرکت علاوه بر اينکه استان تهران را پوشش مي د هد ، بايد سوخت 14 تا 15 استان د يگر کشور را بر اساس نيازهايي که پيش مي آيد ، تامين کند . مي توان گفت که کار ما د ر ايام خاص، بويژه نوروز حال و هواي د يگري پيد ا مي کند و سوخت مورد نياز از طريق خطوط لوله يا نفتکش انتقال مي يابد   و بايد همه امکانات و تجهيزاتي که براي اين کار مانند انتقال از خطوط لوله، پمپ ها، مخازن و ايستگاه هاي بارگيري د ر نظر گرفته شد ه، آماد ه باشد . قطعا يکي از وظايف اساسي اچ اس اي د ر انبارهاي نفت، آماد ه نگهد اشتن و تجهيز منابعي است که بايست اين خد مات را انجام د هند ، همچنين نيروها نيز بايد د ر اين زمينه آماد گي کامل د اشته باشند . د ر بحث ذخيره سازي و انبارش، نقش ايمني د ر مخازن ذخيره فرآورد ه برجسته است؛ چه د ر عمليات انبارش و چه د ر عمليات انتقال به نقاط و بازوهاي بارگيري و سپس انتقال به نفتکش. د ر انبار نفتي مانند ري، روزانه به طور ميانگين هزار د ستگاه نفتکش ترد د مي کنند و وجود 50 تا 60 د هنه بازوي بارگيري، اهميت کار را نشان مي د هد که حتي يک ثانيه توقف د ر عمليات مي تواند د ر انتقال فرآورد ه به جايگاه ها تاثيرگذار باشد و اين انتقال را با چالش مواجه کند . همانطور که د ر سطح شهر مي بينيد ، اگر سوخت يک ساعت د يرتر به جايگاه برسد ، حتما از سوي مسئولان محلي و گاه استاني مورد سوال قرار مي گيريم و زماني که اين اقد ام ها حال و هواي نوروزي پيد ا مي کند ، قابل تصور نيست که حتي يک نازل د ر جايگاه کار نکند .

    براي اينکه بتوان اين شرايط را کنترل کرد   بايد چه اقد ام هايي انجام د اد ؟

نظارت و کنترل ما د ر اين شرايط بسيار فعال تر، پوياتر و با اهميت تر مي شود . حاد ثه د ر يک انبار يا د ر يک بازوي بارگيري، مي تواند کل عمليات انتقال را مختل کند . ترد د نفتکش ها د ر انبار، رمپ هاي مباد ي ورود و خروج انبار و د ر مباد ي سطح شهر مي تواند حاد ثه آفرين باشد . اچ اس اي، اولين واحد ي است که بعد از حواد ثي مانند واژگوني ها بالاي سر نفتکش مي رسد ، از اين رو بايد اطمينان د اشته باشيم که تجهيزات ما براي تخليه هاي اضطراري د ر شرايط خاص آماد ه است و اگر نفتکش ها د ر زمان انتقال به جايگاه ها د چار حاد ثه شوند ، بويژه د ر ايام خاصي مانند نوروز مي توانند شرايط را با بحران روبه رو کنند . به عنوان مثال رخ د اد ن يک حاد ثه مي تواند د ر عرض د و د قيقه يک جاد ه يا شاهراه را ببند د ، به طوري که عواقب آن تا تهران د يد ه شود .ما 10 تا 12 محور مواصلاتي منتهي به تهران د اريم که د ر تمام آنها، نفتکش ها ترد د د ارند و اگر يک نفتکش بخوابد و يک جاد ه را مسد ود کند يا يک د ستگاه گاز واژگون شود و گاز نشت کند ، اين وضعيت شرايط ما را بسيار حاد مي کند و بايد چند اقد ام را همزمان با هم انجام د هيم؛ نجات جان مرد م، جلوگيري از آلود گي هاي زيست محيطي، امکانات لازم براي تخليه فرآورد ه از نفتکش و انتقال نفتکش به انبار که تمامي اين موارد را  اچ اس اي بايد د ر کنار واحد هاي شهري مانند پليس راه، آتش نشاني، شهرد اري و راهد اري ها پوشش د هد . تمام اين اقد ام ها هماهنگ شد ه است و د ر يک عمليات تمريني و مانور، توانستيم اين همد لي و هماهنگي را بين تمام واحد هاي شهري ايجاد کنيم تا سال گذشته نيز همانند سال هاي قبل د ر شرايط کاملا ايد ه آل، حاد ثه و تاخيري د ر ارسال فرآورد ه ند اشته باشيم، همچنين جايگاه ها نيز بايد آماد ه باشند تا حاد ثه اي ند اشته باشيم يا اگر حاد ثه اي هم رخ د اد ، بتوانيم به موقع تاثيرات و شرايطي را که آن حاد ثه براي ما ايجاد مي کند ، مرتفع، پاکسازي و ايمن سازي کنيم، از اين رو تجهيزات و نيروهايي که مي خواهند اين خد مات را ارائه د هند ، براي ما بسيار مهم است.

    آموزش د ر ارائه خد مات اچ اس اي چقد ر موثر است؟

آموزش، يکي از پيش نيازهاي واحد اچ اس اي براي ارائه خد مات است، از اين رو د ر طول سال براي تمام کارکنا ن مان از جمله بخش خصوصي، مجاري عرضه، انبارهاي نفت، انبار گاز مايع، کارکنان فروشند گي ها و ساير کارکنان د ر بخش گاز مايع، تجهيزات گاز مايع و تجهيزات سيلند ر پرکني گاز مايع، کلاس هايي را برگزار مي کنيم تا به اين طريق هميشه د ر حالت استاند ارد و آماد ه به کار باشند .

    د ر مورد شرايط بحران توضيح د هيد که بايد چه مسائلي مورد توجه قرار گيرد ؟

د ر ايام نوروز، بيشتر همشهريان ما به سفر مي روند و ممکن است به د ليل برف و يخبند ان، برخي مسيرها مسد ود باشند . مانند بارش برف سنگيني که 7 بهمن 96 استان تهران و استان هاي همجوار مانند قم، قزوين، البرز، زنجان و... را د چار مشکل کرد و باعث شد انتقال فرآورد ه با ماشين هايي که براي نيروگاه ها سوخت مي برند ، د چار اختلال شود ؛ اما چون از قبل د ر ستاد بحران براي تجهيزات انساني و تامين اد وات برنامه ريزي د اشتيم، خوشبختانه توانستيم خيلي خوب و آبرومند انه سوخت خود روهايي را که د ر برف و کولاک گير کرد ه بود ند ، تامين کنيم.

  د ر صحبت هاي تان از همکاري با ستاد مد يريت بحران شهر تهران گفتيد . د ر اين باره بيشتر توضيح د هيد ؟

ما د ر مباد ي د يگر نيز د ستي بر آتش د اريم، به طوري که مد ير عامل شرکت ملي پخش فرآورد ه هاي نفتي منطقه تهران ، رئيس کارگروه سوخت و مواد نفتي ستاد مد يريت بحران منطقه تهران هم هست و من نيز به عنوان د بير اين ستاد فعاليت مي کنم.د ر اين کارگروه ها مسئولان شهري انتظاراتي از تمام کارگروه ها د ارند مبني بر اين که مجهز به تجهيزاتي باشند که بتوانند د ر شرايط بحران به ساير واحد ها کمک کنند ، مثلا تجهيزات آواربرد اري، تجهيزات برف روبي و بسياري از تجهيزاتي که د ر مواقع بحراني د ر سازمان هاي مختلف وجود د ارد تا د ر شرايط بحراني کمک رسان باشند . به د ليل ساختار فرماند هي حاد ثه د ر شهر تهران، معمولا اين کار با مشکلات و سختي هايي روبه رو مي شود و ممکن است تامين اين تجهيزات د ر يک نقطه به نقطه د يگر د ر تهران د ر شرايط برفي يا زلزله وجود ند اشته باشد . خوشبختانه با امکانات کمي که د ر سه راس مثلت سوخت رساني تهران د اريم، سعي مي کنيم د ر کنار ساير واحد ها، امد اد رساني د اشته باشيم. به گونه اي که د ر حاد ثه سال گذشته د ر طبقه 4- وزارت نيرو ، جان برکفان آتش نشان خيلي کمک کرد ند . د ر اين حالت نگران ريزش ساختمان بود يم و ساعاتي نيز گروه آتش نشان، نيروهاي خود را از ساختمان بيرون کشيد ند .بعد از ظهر فرد اي آتش سوزي، از معاونت شهرد اري تهران با مد يريت منطقه و بند ه تماس گرفتند و تقاضاي د ستگاه فوم ساز کرد ند و مي خواستند ساختمان وزارت نيرو را غرقاب د ر فوم کنند ؛ زيرا استفاد ه از آب باعث ايجاد ترک د ر ساختمان مي شد و هر لحظه ستون ها مقاومت خود را از د ست مي د اد ند ، بنابراين تنها راه حل، استفاد ه از فوم بود . ما نيز 4-3 تن فوم را به آن منطقه انتقال د اد يم و د و د ستگاه توربکس از انبارهاي نفت را د ر کنار د ود ستگاه توربکس(کف ساز) سازمان آتش نشاني پاي کار آورد يم و افسران آماد ه خود را نيز از وزارت نفت اعزام کرد يم. بحران د ر ذات کار اچ اس اي است و هميشه نيروهاي اچ اس اي پاي کار بود ه و د ر هر حاد ثه اي که مرتبط با خود مان يا د يگران بود ه ،کمک کرد ه اند ، که اين نشان از آماد گي پايد ار د ارد . يکي از بحث هايي که د ر سيستم بسيار شنيد ه مي شود ، «تاب آوري» است. د ر مد يريت بحران اين مقوله بسيار اهميت د ارد و ما نيز سوخت رساني پايد ار د اريم و يکي از کارگروه هاي مد يريت بحران منطقه تهران هستيم که بايست به نحو احسن کار تاب آوري را انجام د هيم. امکانات ما محد ود است و قد رتمان خيلي نيست و تعد اد مان نيز بر حسب شرايطي که د اريم، کم است، اما چون کارکنان اچ اس اي عاشقانه کار مي کنند و رسالت ذاتي خود را د ر ايمني بخوبي انجام مي د هند ، توانسته ايم تاکنون د ر سطح استان تهران نمره قابل قبولي بگيريم. اين مهم به د ست نيامد ه جز با همکاري قسمت هاي انبارهاي نفت، بخش هاي مختلف عملياتي ، فني و ايمني و د ستگاه هاي نظارتي، بازرسي و مد يريت منطقه.تا زماني که حاد ثه خاصي پيش نيايد ، اهميت کارما زياد مشخص نمي شود و اين اهميت زماني به چشم مي آيد که اعتراضي  وجود داشته باشد . مثلا ماشيني سوخت ند اشته يا اينکه سوختش ايراد د اشته باشد . مد يريت کرد ن 5 ميليون ماشين د ر سطح استان تهران به لحاظ سوخت رساني خيلي سخت است و سعي مي کنيم سوخت رساني بد ون حاد ثه را سرلوحه کار خود مان قرار د هيم و براي خود يک شکست مي د انم که همکار يا عزيزي د چار نقص غيرقابل جبراني شود .

  آيا توانسته ايد به سطح نسبي رضايتمند ي د ر کار خود د ست يابيد ؟

زماني به يک رضايت نسبي د ست پيد ا مي کنيم که حاد ثه اي ند اشته باشيم. ما توانسته ايم حواد ث را کنترل و مهار کنيم تا جايي که حواد ث ما نزد يک به صفر شد ه و تلاش مي کنيم اين قضيه اد امه د اشته باشد . رضايتمند ي مرد م را نمي توان آمار گرفت؛ زيرا د يد گاه ها و سلايق متفاوت است و محد ود يت هايي د ر ارائه خد مات د اريم  اما خوشبختانه خد ماتي که به مرد م مي د هيم، روند صعود ي د ارد ؛ البته گرفتن اين رضايتمند ي، سخت است. از چند طريق مي توان به اين آمار د ست يافت که يکي از آنها د سترسي به ميزان حواد ث است و اين که چقد ر توانسته ايم د ر حواد ث موفق عمل کنيم و آن را کاهش د هيم. وقتي روند کارمان را طي 15-14 سال بررسي کنيم، کاملا مي توانيم کاهش شيب حواد ث را برنامه ريزي شد ه و پويا تلقي کنيم. زماني که اين مد يريت را د ر سال 82 به عهد ه گرفتم، به د ليل شرايط نا ايمن، واکنش هاي زياد ي د اشتيم؛ ولي اکنون د ر شرايطي قرار گرفته ايم که سازمان آتش نشاني د ر کنار ماست. سال 96  طي گزارشي از سازمان آتش نشاني تهران تا د ي ماه د ر د و بخش جايگاه ها و متحرک(نفتکش ها) ميزان حواد ث صفر بود ه است که جاي اميد واري د ارد و بايد اين روند اد امه پيد ا کند .

   د ر پايان بفرماييد چه برنامه هايي براي سال 97 د اريد ؟

د ر برنامه ريزي ها، هد ف گذاري هايي براي خود مان د اريم که د ر قالب برنامه کلان شرکت ملي پخش فرآورد ه هاي نفتي منطقه تهران نهفته است و ما اين اهد اف را به صورت خرد براي خود مان د ر بخش هاي مختلف کاري تعريف مي کنيم. آموزش هميشه د ر اولويت قرار د ارد و يک سرانه آموزشي براي کل منطقه تهران از جمله نيروهاي رسمي، قرارد اد ي و پيماني تعريف مي کنيم که شامل نيروهاي بيرون از مجموعه خود مان ( جايگاه ها) نيز مي شود . تمام تلاشمان را کرد ه ايم تا د ر مسير برون سپاري خد مات، اقد ام هايي انجام د هيم و د نبال آن هستيم که اد امه اين خد مات از سوي بخش خصوصي (جايگاه د اران) انجام شود . د ر غير اين صورت شايد هيچ سازماني بيرون از مجموعه نفت نتواند آن را هد ايت و رهبري کند . تا جايي که مي توانيم خد مات خود را برون سپاري مي کنيم؛ زيرا کمبود نيرو بشد ت ما را آزار مي د هد و بايد د ر اين زمينه سيستم مد يريتي و نظارتي خود را قوي و براي اين کار هد ف گذاري کنيم. اگر د ر بخش آموزش به لحاظ کمي و کيفي برنامه ريزي مي کنيم، به اين د ليل است که بتوانيم د ر مسير اهد اف وزارت نفت و شرکت ملي پخش فرآورد ه هاي نفتي منطقه تهران حرکت کنيم. همچنين د ر زمينه فني، همراهي با بخش هاي مختلف فني و عملياتي را خواهيم د اشت تا بتوانيم با آنها پروژه هاي د ر د ست احد اث را پيش ببريم.سال گذشته واحد تصفيه خانه ري نيز به ما واگذار شد ه و برنامه هاي زياد ي براي هد فمند کرد ن و استمرار خد مات بهينه د اريم. د ر انبارهاي نفت نيز بحث استاند ارد سازي پساب هاي صنعتي و بهد اشتي به لحاظ کنترل، نگهد اشت، تبد يل و انتقال مطرح است، همچنين تجهيزاتمان را بايد نوسازي کنيم و د رصد د ارتقاي بخش آتش نشاني انبار نفت ري نيز هستيم. اين کار را د ر انبار نفت شمال شرق تا حد ود 70-60 د رصد پيش برد ه ايم و 30 د رصد مابقي نيز اوايل امسال محقق خواهد شد .

نصب پمپ ها و تجهيز ايستگاه ها را نيز د اريم. براي ارتقاي آب آتش نشاني انبار نفت شمال غرب تهران نيز برنامه ريزي هايي انجام شد ه است و سال 97 ارتقاي آب آتش نشاني و سيستم هاي ايمني انبارهاي نفت ري، شمال غرب و شمال شرق را آغاز خواهيم کرد . د ر بخش مد يريت بحران و پد افند غير عامل نيز پيشرفت هاي خيلي خوبي د اشته ايم و برنامه هاي بسيار خوبي با همکاري مد يريت مهند سي طرح هاي شرکت د ر سال 96 انجام د اد ه ايم. انبار نفت ري يکي از بزرگ ترين انبارهايي است که روزانه 25 ميليون ليتر فرآورد ه از آن خارج مي شود و براي مان راهبرد ي است و نقشي کليد ي د ر کشور د ارد . د ر بازد يد ي که به همراه کارگروه انرژي مد يريت بحران آبفا که مسئوليت شريان هاي حياتي استان تهران را به عهد ه د ارد ، از مجموعه انبار نفت ري د اشتيم، براي شان باور کرد ني نبود که د ر يک انبار زند ه روزي هزار تا هزار و 200 د ستگاه نفتکش ورود و خروج د اشته باشد و بازوي بارگيري خود را بازسازي و تمامي باند وال ها را بتني کند . با اين تفاسير پروژه ها بخوبي پيش مي رود و انتظار د اريم در سال 97 نيز هد ايت و کمک مالي شويم تا اين وضعيت اد امه پيد ا کند . سال 96 توانستيم د ر انبار 18 هزار تني گاز مايع، تمام روتين هاي عملياتي و تجهيزاتي را به لحاظ تست هاي د وره اي انجام د هيم و تمام مخازن و تجهيزاتشان تست شد ه است. سيستم آب آتش نشاني نيز با توجه به بضاعت موجود ي که د اريم، د ر سرويس قرار د ارد .د ر بخش هاي د يگر نيز همکاري مستمري با مجاري سي ان جي د اشته ايم و چند سالي است که ارتباط و هماهنگي خوبي با بخش استاند ارد د اريم و واحد هاي مختلف را استاند ارد سازي مي کنيم، به طوري که برخي جايگاه ها از طريق اد اره استاند ارد بسته شد ه اند تا ايمن سازي، نوسازي و اورهال تجهيزات شوند و از اين نظر تا پايان سال وضعيت خوبي د اريم که استمرار آن را د ر سال 97 شاهد خواهيم بود .تجهيزات سيلند ر پرکني نيز تحت استاند ارد اجباري اد اره استاند ارد و تحقيقات صنعتي ايران قرار گرفته و از طريق تعاملي که با اد اره استاند ارد تهران د اريم، به سمت استاند ارد سازي اين تاسيسات رفته ايم و بشد ت آن را پيگيري مي کنيم و سال آيند ه نيز د ر زمينه سي ان جي و ال پي جي نيز اين کار را اد امه خواهيم د اد .

امد اد  رساني د ر برف

ما با مد يران بحران د ر استاند اري تهران د ر ارتباط هستيم و تمام کمبود ها و نارسايي ها را به ما اطلاع رساني مي کنند . خوشبختانه د ر امد اد رساني برفي سال گذشته که د اشتيم، مسئولان شهري، استاند ار، مد يريت بحران شهرد اري تهران و تمامي نهاد هايي که د ر اين ارتباط صاحب نظر هستند ، حمايت د اشتند و مد يريت منطقه تهران از مد يرعامل شرکت ملي پخش فرآورد ه هاي نفتي نيز لوح تقد ير د ريافت کرد . واحد اچ اس اي سرباز اين سيستم است و د ر خط مقد م يک سازمان قرار د ارد .د ر د و مسير رفت و برگشت «چيتگر» و «ورد آورد » انسد اد مسير د اشتيم و محور قفل شد ه بود و ماشين ها نيز د ر جايگاه 146 قفل شد ه و قبل و بعد از جايگاه ايستاد ه بود ند . حد ود 50 تا 60 هزار ليتر فرآورد ه د ر مخازن موجود بود و حتي اگر برق منطقه هم قطع مي شد ، از طريق د يزل سوخت رساني انجام مي شد ، اما بارش برف يک وضعيت غيرقابل تصور بود ؛ با اين حال ساعت 3 بامد اد همان روز توانستيم ماشين هاي سوخت رسان به ايستگاه چيتگر را د ر اختيار هلال احمر قرار د هيم و ساعت 3 و نيم بامد اد نيز يک د ستگاه ماشين سوخت رسان به ورد آورد منتقل شد و يک د ستگاه نيز د ر مسير خلاف به سمت تهران سوخت رساني را اد امه د اد . حتي اعلام کرد يم که اگر کسي د ر جاد ه ماند ه به شماره 9627 اعلام کند تا سوخت رساني به آنها انجام شود . ساعت 8 و نيم صبح ماشين ها به سمت قم فرستاد ه شد ند . ساعت 10 صبح نيز د ر ستاد مد يريت بحران استاند اري تهران مستقر شد يم و 10 د ستگاه ماشين سوخت رسان  از ساعت 15 تا 16 به جاد ه تهران- قم اعزام شد ند .