گزارشي از بازد يد 35 هزار نفري راهيان نور وزارت نفت  از مناطق عملياتي د فاع مقد س در ايام نوروز

خون   جبهه در رگ ها ي نفت

حسين آزاد ي   مسئول هماهنگ کنند ه ستاد اجرايي کاروانهاي راهيان نور وزارت نفت گفت: نوروز امسال 35 هزار نفر از کاروان هاي راهيان نور اين وزارتخانه از مناطق عملياتي د فاع مقد س خوزستان بازد يد کرد ند که د ر مقايسه با نوروز پارسال، 15 د رصد افزايش نشان مي د هد .

مرتضي باغباني گفت: اين تعد اد زائر از 22 اسفند سال گذشته تا 12 فرورد ين 97 از ياد مان هاي اروند ، شلمچه، طلايه، هور، فکه، فتح المبين، د هلاويه، چذابه ود وکوهه بازد يد کرد ند .

وي با بيان اينکه روزانه نزد يک به 2 هزار نفر از اين کاروان ها به استان خوزستان عزيمت کرد ند ، گفت: طبق برنامه ريزي ها، زائران راهيان نور وزارت نفت د ر شهرهاي اهواز، آباد ان و ماهشهر اسکان يافتند .باغباني افزود : به منظور حضور با شکوه تر کاروان هاي راهيان نور د ر استان خوزستان، پنج کميته فرهنگي، پشتيباني، اجرايي، حفاظت و بازرسي تشکيل شد .مسئول هماهنگ کنند ه ستاد اجرايي راهيان نور وزارت نفت ياد آورشد : برگزاري مسابقات فرهنگي و ورزشي د ر محل اسکان اين کاروان ها همراه با اهد اي جوايز نفيس، از د يگر برنامه هاي اين کاروان ها بود . وي از تلاش هاي بيژن عالي پور، مد يرعامل شرکت ملي مناطق نفت خيزجنوب و محمد علي فلاح، فرماند ه مرکز بسيج وزارت نفت براي خد مات رساني به کاروان هاي راهيان نور وزارت نفت قد رد اني کرد .

انتقال فرهنگ ايثار و شهاد ت

فرماند ه مرکز بسيج وزارت نفت گفت: مهم ترين هد ف و د ستاورد کاروان هاي راهيان نور د ر مناطق عملياتي د فاع مقد س، انتقال فرهنگ ايثار و شهاد ت از نسل هاي گذشته به نسل هاي آيند ه است.  محمد علي فلاح افزود : ماد امي که بر سر اصول خود که همان گام برد اشتن د ر مسير شهد است، راسخ و استوار باشيم، تمامي نقشه هاي شوم استکبار و نظام سلطه، نقش برآب خواهد شد . وي با بيان اينکه شهد ا چراغ راه هد ايت ما هستند ، ياد آورشد : بايد مسير خود را طوري طراحي کنيم تا د ر مسير شهد ا که همان مسير سعاد ت و رستگاري است، گام برد اريم.

فلاح تصريح کرد : بصيرت افزايي و ثابت قد م ماند ن د ر مسير شهد ا، از مهمترين رمزهاي موفقيت کشور است.  فرماند ه مرکز بسيج وزارت نفت د ر پايان از تلاش هاي بيژن عالي پور، مد يرعامل شرکت ملي مناطق نفت خيزجنوب براي خد مات رساني به کاروان هاي راهيان نور اين وزارتخانه قد رد اني کرد .

تجد يد بيعت با شهد ا

د ر آيين افتتاحيه ارد وهاي راهيان نور وزارت نفت که با حضور سرد ار رضا يزد ي، فرماند ه سپاه محمد رسول الله(ص) تهران بزرگ، محمد علي فلاح، فرماند ه مرکز بسيج وزارت نفت، سرهنگ حاجتي، معاون اجرايي سپاه حضرت وليعصر(عج)خوزستان و زائران مناطق عملياتي خوزستان د ر مجتمع آموزش فنون مناطق نفت خيز جنوب برگزار شد ، فلاح، نمايند ه وزير نفت د ر کاروان هاي راهيان نور وزارت نفت، ضمن تبريک ميلاد امام محمد باقر(ع) و نوروز باستاني گفت: اين سفر، تجد يد بيعت با شهد اي هشت سال د فاع مقد س و رويد اد ي تاثير گذار براي انتقال فرهنگ شهاد ت وايثار به نسل هاي آتي انقلاب است. وي افزود : شمار زائران راهيان نور چهار شرکت اصلي از هفد ه هزار نفر از سال 1394 به بيش از سي و پنج هزار نفت د ر سال جاري رسيد و مناطق نفت خيز جنوب از نظر پذيرايي، پشتيباني و خد مات د رماني، عملکرد ي ايد ه آل د اشته است.سرد ار رضا يزد ي فرماند ه سپاه محمد رسول الله(ص) نيز ضمن ابراز خرسند ي از حضور د ر اين مراسم گفت: به همه زائران عزيز تبريک مي گويم، زيرا اين حضور به د عوت شهد است و زائران به جايي آمد ه اند که شهد اي ما زيباترين روزهاي زند گي خود را د ر اين مناطق سپري کرد ه اند و اين زند گي زيبا مزد ي ند اشته است، جز شهاد ت. وي نهاد ينه شد ن فرهنگ ايثار و شهاد ت د ر ميان نسل هاي مختلف انقلاب را عامل هراس د شمن خواند و ياد آور شد : د شمن به د نبال مرد د کرد ن مرد م است، اما همواره سيلي خورد ه است و بسيجيان جهان اسلام توانستند با اتحاد ، غد ه هاي سرطاني را که استعمار به وجود آورد ه است، از ميان ببرند . سرد ار يزد ي تاکيد کرد : ما د ر د نيا د اراي تفکر انقلابي و اسلامي هستيم و د شمن از آن بيم د ارد و اميد وارم توفيق د اشته باشيم تا د ر راه شهد ا گام برد اريم.مد ير عامل شرکت ملي نفت ايران از بيژن عالي پور، مد ير عامل شرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب به د ليل عملکرد مثبت و تلاش د ر خد مات رساني به زائران مناطق عملياتي خوزستان تقد ير کرد .

بازد يد 100 هزار نفري از ياد مان شهد اي هور

فرماند ه حوزه مقاومت بسيج شهيد تند گويان (وزارت نفت- جنوب) گفت:از 15 اسفند 1396 تا 13 فرورد ين امسال 100 هزار نفر از کاروان هاي راهيان نورسراسر کشور از ياد مان شهد اي هور بازد يد کرد ند که اين ميزان بازد يد د رمقايسه با مد ت مشابه سال گذشته 30 د رصد افزايش د اشته است.

 سرهنگ پاسد ار عباس ممبيني با اعلام اين خبر افزود : روزانه 6 هزار نفر از کاروان هاي راهيان نور از ياد مان هور بازد يد کرد ند که کار خد مات رساني به اين تعد اد افراد از سوي بسيجيان حوزه مقاومت بسيج شهيد تند گويان انجام شد .

وي افزود : خد مات رساني به 60 نفر از خاد مان و راويان د فاع مقد س، بازد يد خانواد ه هاي کارکنان مناطق نفت خيزجنوب از ياد مان هور، نصب پرچم، ايجاد ايستگاه صلواتي، ترابري و توزيع بسته هاي فرهنگي، از د يگر خد مات نوروز امسال به زائران اين ياد مان محسوب مي شود .ياد مان شهد اي هور(محل شهاد ت سرد ارعلي هاشمي و يارانش) د ر 100 کيلومتري شهر اهواز قرار د ارد . کار ساخت و تجهيز اين ياد مان از جمله حسينيه(محل اسکان)، سرويس هاي بهد اشتي، طاق نصرت و جاد ه د سترسي به کوشش شرکت ملي مناطق نفت خيزجنوب انجام شد ه است.