د غد غه هاي د يگري نيز وجود د ارد ، مانند فرو رفتن سوزن يا آنژيوکت د ر د ست پرستار که ممکن است بيماري از اين طريق به او منتقل شود . با افزايش رشد جمعيت کارکنان صنعت نفت و وابسته به آن، تعد اد مراجعه کنند گان زياد مي شود و اين مستلزم آن است که فضا و امکانات فيزيکي و تجهيزات گسترش پيد ا کند . وفاد ار اد امه مي د هد : کار ما سخت است؛ اما وقتي بيماري به سلامت به آغوش خانواد ه خود باز مي گرد د ، خستگي از تن ما بيرون مي رود .

استفاد ه 35 ساله از خد مات د رمانگاه مشهد

د ر بخش بستري اورژانس، زن ميانسالي به نام منصوره نجاتي را مي بينم که شب قبل از مراجعه اش به اين بخش، فشار خونش بالا رفته و با خونريزي بيني به اينجا آمد ه است. از او د ر مورد رضايتش از خد مات اين د رمانگاه سوال مي کنم که د ر پاسخ مي گويد : 35 سال است از خد مات بهد اشت و د رمان شمال شرق استفاد ه مي کنم؛ زيرا خد ماتي که د ر اينجا ارائه مي شود ، بسيار خوب است و د يگر نيازي نيست که براي د رمان به جاي د يگري برويم. علي کامکار، بازنشسته شرکت ملي گاز و همسر بيمار منصوره نجاتي است. او مي گويد : اگر نياز باشد از تمام امکانات اين د رمانگاه استفاد ه مي کنم؛ اما خد ا رو شکر با 67 سال سن، صحيح و سالم هستم و مي توانم همسرم را همراهي کنم. به گفته او، قبل از اينکه د رمانگاه مشهد ساخته شود ، د ر جاي د يگري خد مات ارائه مي شد که به د ليل کمبود جا، امکانات محد ود بود .

500 نفر مراجعه کنند ه د ر روز

يکي از کارکنان پذيرش د رمانگاه بهد اشت و د رمان، مهناز گلريز با 27 سال سابقه کار است. او به سختي کارش اشاره مي کند و مي گويد : از ابتد اي صبح که کارمان شروع مي شود ، تا پايان روز با ارباب رجوع ارتباط د اريم و تا ظهر 500 نفر به اين مرکز مراجعه مي کنند که بايد به کلينيک هاي مختلف نوبت بد هيم.

ارجاع و اعزام بيماران

حميد صباغيان، استخد امي سال 68 است که مسئوليت بخش پذيرش و امور اعزام بهد اشت و د رمان صنعت نفت شمال شرق را به عهد ه د ارد . او مي گويد : واحد پذيرش شامل سه بخش پذيرش روزانه بيماران، پذيرش اعزام و امور ارجاع است. پذيرش روزانه بيماران با 4 کارمند انجام مي شود و سه روش نوبت د هي حضوري، نوبت د هي براي روزهاي آيند ه و نوبت د هي اينترنتي(کلينيک هاي زنان، چشم، اطفال، د ند انپزشکي و خانواد ه) د اريم، همچنين اعزام به تهران نيز از طريق پذيرش انجام مي شود که حد ود 45 نفر د ر ماه است، اعزام از شهرستان ها و مراکز تابعه نيز حد ود 350 نفر است و با توجه اين که برخي از تخصص ها د ر اين مرکز وجود ند ارد ، پزشکان، بيماران را به مراکز د رماني د يگر براي اد امه د رمان ارجاع مي د هند که روزانه حد ود 60 تا 70 نفر به بيرون ارجاع د اد ه مي شوند .او مي افزايد : با د انشگاه علوم پزشکي، تفاهمنامه اي امضا کرد ه ايم و شرايط براي د رمان بيماران بسيار بهتر شد ه است. همچنين طرح پزشک خانواد ه را د اريم که تمامي جمعيت تحت پوشش ما، هم د ر د رمانگاه بهد اشت و د رمان مشهد و هم د ر مراکز اين طرح، د رمان مي شوند .صباغيان از د يگر کارهاي اين قسمت را صد ور نامه هاي اد اري مرتبط با استعلاجي کارکنان بيان مي کند و مي گويد : براي تمام متخصصان، پذيرش آزاد د اريم که هزينه آن بر اساس مصوبه د انشگاه علوم پزشکي است. همچنين با تمام مراکز براي اعزام بيمار هماهنگي مي کنيم و تکريم ارباب رجوع و مراجعان را هم د ر د ستور کار د اريم. به گفته او، کاري که با ارباب رجوع د ر ارتباط باشد ، سختي هاي خاص خود ش را د ارد و د ائما با بيمار د ر ارتباط هستيم و گاهي اوقات اگر پزشک متخصص د اشته باشيم د رنوبت د هي تنش هايي پيش مي آيد که آن را مد يريت مي کنيم.

پيشگيري بهتر از د رمان

اکرم هاشمي، سوپروايزر بخش د ند انپزشکي شمال شرق مشهد نيز مي گويد : طرح سلامت د هان ود ند ان با موفقيت د ر حال انجام است و مرحله د وم آن را نيز شروع کرد ه ايم. او توصيه مي کند همه افراد ، سالي يک بار و کساني که جراحي لثه انجام د اد ه اند ، هر شش ماه يک بار جرم گيري د ند ان د اشته باشند تا از تعد اد مبتلايان به بيماري هاي لثه کم شود . با اجراي طرح سلامت، اقد ام هاي پيشگيرانه مورد توجه قرار مي گيرد و اين مسئله بسيار مهم است.

پيشتازي د ر خد مات بهد اشت و د رمان

با غلامرضا پيرو نذيري، رئيس د رمانگاه شبانه روزي صنعت نفت مشهد هم صحبت مي شوم. او 23 سال د ر نفت سابقه کار د ارد و 5 سال است که د ر مشهد فعاليت مي کند و کار خود را از جنوب کشور آغاز کرد ه است. او مي گويد : مشکلات د رمان، تابع وضعيت بهد اشت و د رمان کشور است و سيستمي که د ر نفت مستقر بود ه و سازمان بهد اشت و د رمان متولي آن است، خيلي موثرتر و با گام هاي مطمئن تر نسبت به وضعيت عمومي جامعه د ر کار بهد اشت و د رمان حرکت مي کند که اينها قابل استناد است.پيرونذيري مي افزايد : مراجعان ما د ر د و د سته شاغلان و خانواد ه هايشان و بازنشستگان و جمعيت تحت تکفل آنها هستند ، مراجعان آزاد نيز د اريم که د ر اقليت هستند . رئيس د رمانگاه شبانه روزي صنعت نفت مشهد نيز د ر اد امه به سختي هاي کارش اشاره مي کند و مي گويد : گسترش خد مات د رماني و بهد اشتي براساس سياست هاي وزارت نفت است. از نظر شاخص هاي بهد اشتي اگرچه طي سال هاي اخير پيشرفت کرد ه ايم؛ اما با شاخص هاي استاند ارد جهاني فاصله د اريم. وزارت نفت و شرکت ملي نفت ايران از قد يمي ترين امکانات د رماني د ر کشور بر اساس تاريخ، سود برد ه اند و اولين بيمارستان هاي مد رن کشور د ر مسجد سليمان از سوي صنعت نفت ايجاد شد ه است، يعني نفت د ر د رمان نوين بر اساس تاريخ خد مات د رماني د ر کشور پيشگام است، از اين رو بهتر است که استاند ارد ها جهاني باشد تا کشوري و منطقه اي. او به شاخص د الي که بار بيماري ها را مورد ارزيابي قرار مي د هد ، اشاره مي کند و مي گويد : اين شاخصي جهاني است که پيامد هاي کشند ه (مرگ و مير) و پيامد هاي غيرکشند ه (ناتواني) د ر يک جامعه را مورد بررسي قرار مي د هد ، اين شاخص بر اساس اقد ام هايي که سازمان بهد اشت و د رمان صنعت نفت د ر قالب پزشک خانواد ه و سلامت کار انجام د اد ه، نسبت به کشورهاي پيشرفته از جمله ژاپن و انگلستان بهتر است. همچنين د ر زمينه سلامت د هان و د ند ان و بانک اطلاعات بيماري هاي مزمن نيز اقد ام هاي خوبي انجام شد ه است.

مشکلات عاطفي

وحد تي، کارشناس ارشد مشاوره و روانشناس باليني د رمانگاه بهد اشت و د رمان نفت شمال شرق است که 27 سال سابقه کار د ارد . مي گويد : حوزه کاري ما به د و قسمت تقسيم مي شود ؛ روابط اجتماعي و روابط کار و مشاوره . کلينيک مشاوره از سال 1383 تاسيس شد که د ر آن خد ماتي چون مشاوره خانواد ه، روان د رماني، مشاوره کود ک، مشاوره تحصيلي و شغلي، به جمعيت طبي تحت پوشش اين منطقه ارائه مي شود .

به گفته او، سياستي که به تازگي د ر حال اجراست، اين است که بنا به د رخواست مد يريت ها و مناطق عملياتي، د ر محيط هاي کاري و د رمانگاه ها ،کلينيک هاي مشاوره را گسترش د هيم که اين کلينيک را د ر سرخس و پالايشگاه شهيد هاشمي نژاد تاسيس کرد يم؛ زيرا اين افراد از نزد يک مشکلات را لمس مي کنند . از اين رو توانستيم سه مشاور را د ر آنجا مستقر کنيم تا به مشکلات و مسائل خانواد گي کارکنان اقماري آنجا رسيد گي کنند . همچنين يک کلينيک مشاوره د ر بجنورد ، زاهد ان و سايت خط لوله مخابرات نفت د ر شاهرود را اد اره مي کنيم.وحد تي بيشتر مسائل و مشکلات کارکنان را عاطفي بيان مي کند و مي گويد : کارکنان اقماري 14 روز از خانواد ه خود د ور هستند که اين موضوع روي فرزند ان د ر سنين کود کي و بلوغ تاثير بد ي مي گذارد ؛ چون تا مي خواهد با پد ر خود آشنا شود ، د وباره او به محل کارش باز مي گرد د . همچنين چون همسران بار مسئوليت خانواد ه را به د وش مي کشند ، د چار افسرد گي مي شوند .

پزشک خانواد ه، گام اول د ر د رمان

زهره خالصي مقد م، مسئول پزشک خانواد ه د رمانگاه مشهد است. او مي گويد : تعد اد مراجعه کنند گان زياد است و د ر ماه آذر 96 ،2 هزار و 855 نفر مراجعه کنند ه د اشتيم که از اين تعد اد 809 نفر را ويزيت کرد ه ام؛ البته د ر کنار من سه پزشک د يگر نيز حضور د ارند و آنها هم به همان ميزان بيمار د اشته اند . گاهي اوقات اين تعد اد پزشک کم است و از قسمت هاي د يگر به کمکمان مي آيند . او اد امه مي د هد : وظيفه اصلي ما غربالگري بيماران است که بعد از فراخوان، کساني که د چار بيماري هستند يا بيماري هاي جد يد ي براي شان بوجود آمد ه، غربال مي شوند . همچنين سالي يک بار معاينات د وره اي د اريم و بيماران د ائما پيگيري مي شوند . خالصي مقد م مي افزايد : مراجعه به پزشک خانواد ه، گام اول د ر د رمان است و اگر بيماران به معاينات تخصصي تر نياز د اشته باشند ، به کلينيک هاي تخصصي ارجاع د اد ه مي شوند .

ارتباط با جان انسان ها

علي آرمان از کارکنان رسمي د اروخانه د رمانگاه صنعت نفت د ر مشهد است و 28 سال سابقه کار د ارد . مي گويد : بيشتر مراجعه کنند گان به اين قسمت، بازنشسته هستند و ما د ر اينجا د اروهاي قلبي، فشار خون، د يابت، سرما خورد گي، اعصاب و روان و پوست را د اريم. او اد امه مي د هد : تعد اد مراجعه کنند گان به د اروخانه متغير است و روزهايي که تعد اد پزشک متخصص بيشتر است، تعد اد مراجعه کنند گان نيز بيشتر مي شود . آرمان با اشاره به سختي کارش مي گويد : بايد تمام حواسمان را جمع کنيم تا د اروي اشتباه به بيماران ند هيم، زيرا يک د اروي اشتباه، جان يک انسان را به خطر مي اند ازد .

حضور فعال د ر ايام نوروز

فرد اي روزي که گزارشي از بهد اشت و د رمان صنعت نفت مشهد تهيه کرد م، راهي شهر سرخس مي شوم؛ شهري که زماني جاد ه ابريشم از آن عبور مي کرد ه و اکنون به د ليل سخت گذر بود ن مسير، بيمارستان غد ير سرخس را با مشکل جذب نيرو روبه رو کرد ه است. براي جويا شد ن از سختي هاي کار د ر اين بيمارستان با سيد رضا هاشمي، رئيس پلي کلينيک غد ير سرخس که سابقه اي 35 ساله د ارد ، گفت و گو مي کنم. او مي گويد : د ر اين مجموعه، خد ماتي د ر سطح پزشک عمومي، متخصص د اخلي، متخصص زنان، متخصص اطفال، مامايي، اورژانس ، خد مات پاراکلينيکي و پيرا پزشکي به مرد م اين منطقه و کارکنان سطح شهر ارائه مي کنيم.او مي گويد : با توجه به اينکه ايام نوروز را د ر پيش د اريم، برنامه ريزي هايي کرد ه ايم تا همکارانمان به صورت نوبت کار خد مات ارائه د هند و تا خللي د ر خد مات رساني ايجاد نشود . هاشمي به مشکلات بهد اشت و د رمان اين منطقه اشاره مي کند و اد امه مي د هد : د سترسي به اين شهر سخت است و بيشترين د غد غه کساني که وارد اين منطقه مي شوند ، بحث جاد ه و ترانزيت آن است؛ زيرا امکان خطر د ر طول مسير وجود د ارد و اين باعث مي شود پزشکان متخصص تمايل کمتري براي ورود به اين شهر د اشته باشند . همچنين سرخس شهري بن بست و به مرز نزد يک است، ازاين رو د غد غه هاي ناامني به صورت ناخود آگاه د ر اذهان عمومي ايجاد مي شود . او مي افزايد : وقتي کسي وارد اين شهر مي شود ، مي خواهد که سرمايه گذاري د اشته باشد و وقتي د ر سرخس گشت مي زند و مي بيند جايي براي مازاد سرمايه اش وجود ند ارد که کسب و کاري راه بيند ازد ، سعي مي کند د ر منطقه اي ساکن شود که امکانات بيشتري د ارد . هاشمي بهترين خاطره از د وران خد مت خود را ورود به صنعت نفت بيان مي کند و مي گويد : وقتي چشمم به عظمت اين صنعت افتاد ، آرزوي ورود به آن را د اشتم و توانستم با پشتکار وارد شوم. او نزد يک به د وران بازنشستگي است و يکي از د غد غه هاي کارش را خريد پايان خد مت مي د اند و اد امه مي د هد : هر روز شاهد خبرهاي متفاوتي د ر اين زمينه هستيم و براي کارمند ي که مي خواهد بازنشسته شود و با يک خاطره خوب برود ، اين اخبار، جالب نيست. بهتر است مد يران ارشد ، براي تمام کارکناني که بازنشسته مي شوند ، به صورت اصولي اين مشکل را حل کنند و اگر سقف بود جه ها محد ود است، مي توانند براي ما سهمي د ر شرکت ها د ر نظر بگيرند .

کمبود پزشک متخصص

همانطور که رئيس پلي کلينيک غد ير سرخس مي گفت، اين مجموعه د اراي امکانات بسيار مجهزي است که به د ليل کمبود نيروي انساني متخصص، برخي از قسمت هاي آن مورد استفاد ه قرار نمي گيرد . د ر بازد يد ي که از خد مات ارائه شد ه اين بيمارستان د اشتم، با برخي مراجعه کنند گان گفت وگو کرد م. آذر مود ي، ساکن شهر سرخس است، مي گويد : قبلا پزشک کم بود که با تاسيس اين بيمارستان، مشکلات آن حل شد ه است. مريم کيخواه، همسرش کارمند صنعت نفت است و از خد ماتي که اين بيمارستان مي د هد ، بسيار راضي است. او مي گويد : قبل از اينکه اين بيمارستان ساخته شود ، پزشکان خوبي ند اشتيم؛ اما اکنون متخصصان خوبي از جمله زنان د ر اينجا حضور د ارند .سيد محمد اسماعيلي، کارمند نفت و گاز شرق است. به گفته او، اين بيمارستان کمبود پزشک متخصص د ارد و براي برخي از کارهاي مان بايد به بهد اشت و د رمان مشهد بروند .

ارائه خد مات به بوميان

عباس کريماني نژاد ، مسئول واحد اورژانس غد ير سرخس است. او مي گويد : به د ليل ارائه خد مات به بوميان منطقه، تعد اد مراجعه کنند گان غير شرکتي نيز اضافه شد ه است. عمد ه مشکلات ما کمبود نيروست. اکنون 8 همکار خانم و آقا د اريم و مرخصي هر کد ام از آنها براي مان مشکل ايجاد مي کنند . به گفته کريماني نژاد ، د ر گذشته پرستار خانم د ر بخش اورژانس فقط د ر د و شيفت صبح و عصر بود که اکنون برنامه ريزي شد ه تا براي ارائه خد مات بيشتر،د ر شيفت شب هم پرستار خانم د اشته باشيم. او مي گويد : چون اين مجموعه هنوز به صورت بيمارستاني نشد ه، پذيرش بيماران اين قسمت زير 6 ساعت است و اگر کسي به مراقبت بيشتري نياز د اشته باشد ، به بيمارستان هاي د يگر از جمله لقمان اعزام مي شود . بيشترين مشکل ما کمبود نيروي انساني است، وگرنه امکانات مجهزي د ر اين مرکز وجود د ارد .

ايجاد تساوي ميان کارکنان پيمانکاري و رسمي

زهرا تبرک تاج، منشي و نمونه گير آزمايشگاه است که قرارد اد او پيمانکاري است و حد ود 20 سال سابقه کار د ارد ، اما با وجود اين سابقه و ارائه خد مت، نمي تواند از امکانات و خد مات بيمارستاني استفاد ه کند . او مي گويد : اکنون شرايط خاصي براي کارکنان بهد اشت و د رمان وجود د ارد و کارکنان پيمانکاري نمي توانند از اين خد مات به صورت رايگان استفاد ه کنند . ما جواني خود را د ر اينجا گذاشته ايم و سعي کارکنان پيمانکار اين است که وظيفه خود را به نحو احسن انجام د هند ، بنابراين د رخواست مي کنيم شرايطي فراهم شود تا بتوانيم از خد مات اين بيمارستان استفاد ه کنيم.

توجه به کود کان

زهرا محمد پور، متخصص اطفال بهد اشت و د رمان صنعت نفت شمال شرق کشور و ساکن سرخس است و 20 سال سابقه کار د ارد . او مي گويد : کار پزشک اطفال به نوعي سخت است، چون با کود کان سر و کار د ارد و بايد براي فهميد ن بيماري آنها، همکاري خاصي با کود کان د اشته باشد . اکنون به د ليل برخي مشکلات، تنها خد مات سرپايي ارائه مي شود و کساني که به د رمان بيشتري نياز د ارند ، به مرکز استان فرستاد ه مي شوند ؛ ضمن اين که من تنها متخصص اطفال د ر شهر سرخس هستم و ويزيت و مشاور اطفال بيمارستان د ولتي لقمان را هم به عهد ه د ارم. او بيشتر بيماري هاي اطفال را عفوني بيان مي کند و اد امه مي د هد : هر فصلي، بيماري خاص خود ش را د ارد . د ر گذشته بيماري اوتيسم و اختلالات رواني و تربيتي د ر اين منطقه زياد بود ؛ اما اکنون خانواد ه ها روي آن حساس شد ه اند و تا حد ود ي اين مشکلات رفع شد ه است. همچنين به د ليل ند اشتن زايشگاه د ر اين پلي کلينيک، بستري نوزاد ان را نيز ند اريم و براي اين کار از امکانات سطح شهر استفاد ه مي کنيم.

مي خواهم بازنشسته شوم

فهيمه وفايي، کارشناس مامايي است و 22 سال سابقه کار د ارد . او مي گويد : تعد اد مراجعه کنند گان زياد است و هر روز 80 تا 90 بيمار را ويزيت مي کنم. مراجعان آزاد (بوميان منطقه) نيز زياد هستند و علاوه بر اين، د ر سرکشي به مد ارس و ارائه برخي آموزش ها نيز همکاري د ارم. همچنين براي سرکشي از استخرها نيز مي روم و اکنون تنها نيروي ماما و آنکال سرخس هستم. او د رخواست انتقالي د ارد و اد امه مي د هد : همسرم بازنشسته شد ه است و د يگر د ر منطقه سرخس نمي ماند .

 د خترم نيز د ر مد رسه تيزهوشان قبول شد ه و د ر مشهد ساکن است، به همين د ليل د رخواست بازنشستگي خود را نوشته ام؛ اما به د ليل ند اشتن نيروي جايگزين قبول نکرد ه اند .

ايجاد شيفت شب د اروخانه

فاطمه محمود ي، مسئول فني د اروخانه پلي کلينيک غد ير سرخس است و از سال 88 فعاليت خود را شروع کرد ه است. همچنين معاونت غذا و د ارو د ر سرخس را نيز به عهد ه د ارد . او مي گويد اين د اروخانه نزد يک به 400 قلم د اروي عمومي و تخصصي د ارد و طي برنامه ريزي انجام شد ه انشاءالله شيفت شب د اروخانه نيز ايجاد خواهد شد ؛ اما د ر اين زمينه با کمبود نيرو روبه رو هستيم..

معاينه نزد يک به 600 نفر د ر ماه

منيژه ذوقمند ، د ند انپزشک عمومي پلي کلينيک بيمارستان غد ير و از ساکنان بومي منطقه است. سال 81 فارغ التحصيل شد ه و از سال 87 د ر بهد اشت و د رمان سرخس فعاليت مي کند .به گفته او، از سال 95 طرح سلامت د هان و د ند ان را براي تمامي کارکنان نفت اجرا کرد ه ايم تا مشخص شود هر کس چه بيماري هايي د ارد و از بيماري خود آگاه شود . د ر اين زمينه د و سوم جمعيت را به ثبت رساند ه ايم و هنوز د ور اول آن تمام نشد ه است.

شد ت بيماري مراجعه کنند گان

مليحه کاظمي نيک، مسئول فيزيوتراپي پلي کلينيک سرخس است و 4 سال سابقه کار د ارد . او نيز مي گويد : بيماران عصبي، اسکلتي و عضلاني به اين واحد مراجعه مي کنند و چون د ر اين شغل از نيروي د ست زياد استفاد ه مي کنيم، انرژي زياد ي از ما گرفته مي شود ، چون ممکن است برخي يک باره فلج شد ه يا سکته کرد ه باشند که به د ليل بيماري شان عصبي هستند ، از اين رو مد يريت برخورد با اين افراد ، مقد اري د شوار است.

ايجاد ه انگيزه د ر نيروهاي پيمانکاري

عليرضا محمود ي، مشاور تغذيه بهد اشت و د رمان منطقه سرخس نيز 5 سال سابقه کار د ارد و به صورت پيمانکاري فعاليت مي کند . به گفته او، بيشتر مراجعه کنند گان به اين قسمت کساني هستند که به بيماري هاي مزمن غير واگير مانند د يابت، فشار خون، اضافه وزن و چاقي مبتلا شد ه اند .او به سختي کارش اشاره مي کند و مي گويد : چون بومي اين منطقه نيستم، ترد د برايم سخت است و 5 روز د ر هفته را د ر سرخس و 2 روز د يگر را د ر مشهد سکونت د ارم، از اين رو مشکل رفت و آمد د ارم. همچنين به د ليل نوع قرارد اد ي که د ارم، نمي توانم از خد مات کارکنان رسمي استفاد ه کنم. کار د ر منطقه محروم، سختي هاي خود ش را د ارد ، از اين رو بايد د ر مجموعه، يکسري د لگرمي ها از جمله ارائه خد مات رفاهي د اشته باشيم.

گام آخر

بعد از تهيه گزارش د و روزه از بهد اشت و د رمان شمال شرق کشور، صحبت هاي تمام کساني را که با آنها گفت و گو کرد ه بود م، د ر ذهنم مرور مي کنم، آنها علاوه بر رفع تبعيض ميان کارکنان رسمي و پيمانکاري و امکان پذيرش نيروي انساني، مي خواهند که د ر مناطق محرومي مانند سرخس با جاد ه هاي سخت گذر، شرايطي فراهم شود تا پزشکان متخصص، به حضور د ر اين منطقه تمايل پيد ا کنند .از اين رو مسئولان بهد اشت و د رمان صنعت نفت شمال شرق کشور، بخصوص د ر خراسان رضوي و سرخس بر اين اعتقاد هستند که بيمارستان غد ير سرخس، د اراي امکانات بسيار زياد ي است، اما به د ليل کمبود نيروي متخصص تنها بخش اورژانس آن فعال است و خد مات سرپايي و بستري کمتر از 6 ساعت د ر آن ارائه مي شود . براي استفاد ه از تمامي تجهيزات آن بايد تمهيد اتي د ر نظر گرفته شود تا پزشکان متخصص با فراغ بال بيشتري خواهان رفت و آمد د ر اين منطقه باشند ، به عنوان مثال مي توان از خد مات ريلي استفاد ه کرد تا رفت و آمد د ر اين منطقه راحت تر شود ، ضمن اين که امکانات رفاهي و آموزشي بهتري د ر اختيار آنها قرار گيرد تا تمايلشان به حضور د ر اين منطقه بيشتر شود .

 

ذره بين

مهد ي نصر آباد ي:  اکنون 5 هزار نفر از کارکنان صنعت نفت به همراه خانواد ه هاي شان د ر شهر سرخس ساکن هستند . مهمترين چيزي که آنها را راضي مي کند تا با وجود کمبود امکانات د ر منطقه بمانند ، بعد از مسائل حقوقي، امکانات رفاهي و د رماني است.

وحيد مالکي: بهد اشت و د رمان صنعت نفت منطقه شمال شرق، تقريبا 40 د رصد خاک کشورمان را تحت پوشش د ارد و به 6 استان کشور شامل کرمان، سيستان و بلوچستان، خراسان جنوبي، خراسان رضوي، خراسان شمالي و سمنان به د و صورت مستقيم و غير مستقيم خد مات ارائه مي کند .

سيد رضا هاشمي:د سترسي به اين شهر سخت است و بيشترين د غد غه کساني که وارد اين منطقه مي شوند ، بحث جاد ه و ترانزيت آن است؛ زيرا امکان خطر د ر طول مسير وجود د ارد و اين باعث مي شود پزشکان متخصص تمايل کمتري براي ورود به اين شهر د اشته باشند .

غلامرضا پيرو نذيري: با توجه به  شاخص دالي اقد ام هايي که سازمان بهد اشت و د رمان صنعت نفت د ر قالب پزشک خانواد ه و سلامت کار انجام د اد ه، نسبت به کشورهاي پيشرفته از جمله ژاپن و انگلستان بهتر است. همچنين د ر زمينه سلامت د هان و د ند ان و بانک اطلاعات بيماري هاي مزمن نيز اقد ام هاي خوبي انجام شد ه است.