کارکنان بهد اشت و د رمان نفت شمال شرق کشور از حال و هواي کار خود با « مشعل» حرف زد ه اند

خد مات کامل پزشکي د ر ايام نوروز

سميه راهپيما  د ر جريان توسعه و گسترش صنايع نفت د ر بيشتر نقاط کشور، به منظور استفاد ه مرد م از اين ثروت خد اد اد ي د ر سال 1330 نخستين فاز انبار نفت شماره (يک) د ر مشهد مقد س، احد اث و د ر سال 1345 اولين واحد د رماني د ر نزد يکي تاسيسات نفتي با امکانات اوليه و ابتد ايي شروع به کار کرد .براي مراقبت از سلامت جسم و روان کارکنان صنعت نفت، سال 1351 نخستين د رمانگاه مستقل از تاسيسات نفتي د ر خيابان گلستان مشهد تاسيس شد . به موازات پيشرفت و توسعه واحد هاي مختلف صنعت نفت و نياز به مراقبت از سرمايه هاي انساني که بار توسعه را بر د وش مي کشند و خانواد ه هاي آنان، د ر سال 1369 با خريد ساختماني به مساحت 3 هزار و 800 متر مربع، ستاد بهد اشت و د رمان صنعت نفت مشهد ايجاد شد . اين مرکز با تجهيز و به کارگيري کاد ر د رماني به عنوان پزشک خانواد ه بزرگ صنعت نفت استان خراسان، شرق کشور يعني منطقه اي با وسعت جغرافيايي بيش از 329 هزار و 600 کيلومتر مربع، جمعيت طبي بيش از 30 هزار نفر را تحت پوشش د ارد . به لحاظ گسترد گي منطقه عملياتي، اين مرکز د ر سال 1386 به بهد اشت و د رمان صنعت نفت شمال شرق کشور تغيير نام يافت. اکنون د ر زمان بالند گي صنعت نفت، اين مرکز وظيفه تامين سلامت جسم و روح اين خانواد ه 30 هزار نفري را با 5 مرکز بهد اشتي د رماني، 4 مرکز طب صنعتي و اورژانس، 5 مرکز پزشکياري و 261 مرکز د رماني طرف قرارد اد د ر استان هاي خراسان رضوي، خراسان شمالي، خراسان جنوبي، سيستان و بلوچستان، سمنان و کرمان به عهد ه د ارد . توسعه روز افزون شرکت هاي صنعت نفت و گاز و برپايي مجتمع هاي صنعتي، آغاز راهي است که نيازمند گسترش بيش از پيش فضا، امکانات پزشکي و به کارگيري مراکز د رماني مجهز است و د ر اين زمينه ساخت بيمارستان 42 تخت خوابي د ر سرخس و احد اث د ي کلينيک تخصصي د ر مشهد را د ر اولويت برنامه هاي خود د اشته است. بهد اشت و د رمان صنعت نفت شمال شرق کشور، علاوه بر اينکه 6 استان را تحت پوشش د ارد ، د ر روزهاي خاص مانند نوروز از اهميت بسزايي برخورد ار است و برنامه هايي را د ر د ستور کار خود د ارد . به د ليل اهميت اين موضوع، هفته نامه «مشعل» پاي صحبت کارکنان و مراجعه کنند گان د رمانگاه شبانه روزي مشهد و بيمارستان غد ير سرخس نشسته است که مشروح آن را د ر اد امه مي خوانيد :

مهد ي نصر آباد ي، رئيس د ارو و د رمان بهد اشت و د رمان منطقه شمال شرق کشور و با 17 سال سابقه کار، د ر مورد ارائه خد مات د ر ايام نوروز مي گويد : د رايام نوروز تمامي خد مات بر اساس برنامه ريزي منظم به کارکنان ارائه شد ، به همين منظور مکاتبات و تنظيم برنامه پزشکان و ساير کاد ر اد اري و غير اد اري با د يد گاه شرايط بحراني از بهمن ماه سال 96 آغاز شد .

او با اشاره به مسئوليت اجتماعي د ر اين منطقه اد امه مي د هد : مسئوليت اجتماعي سازمان ها د ر اين منطقه، بوضوح قابل لمس است. ارائه خد مات رايگان د رماني و پذيرايي از بيش از 20 نفر از آسيب د يد گان حاد ثه آتش سوزي آپارتمان چهارطبقه جنب د رمانگاه مشهد د ر سال 95 همکاري نزد يک با معاونت آموزش و پرورش کود کان استثنايي خراسان رضوي از سال 93 تا کنون، تامين پزشک عمومي بيمارستان د ولتي لقمان سرخس د ر 8 ماهه اول سال 96که با مشکل نبود پزشک عمومي مواجه بود ، اعزام آمبولانس براي بيماران غير شرکتي سطح شهر سرخس به مشهد بنا بر د رخواست بيمارستان لقمان د ر شرايط اورژانسي، ويزيت روزانه 20 نفر از کود کان سطح شهر د ر کلينيک اطفال سرخس و حد ود 15 نفر  از ماد ران د ر کلينيک زنان سرخس و همچنين همراهي با آستان قد س رضوي و پالايشگاه گاز شهيد هاشمي نژاد د ر ويزيت رايگان و خد مات تخصصي به 1300 نفر از روستاييان منطقه سرخس و خانگيران د ر روستا و بيمارستان غد ير صنعت نفت سرخس د ر د ي ماه 96 همه و همه شاهد ي بر اجراي طرح هاي مسئوليت اجتماعي د ر منطقه شمال شرق است.رئيس د ارو و د رمان بهد اشت و د رمان منطقه شمال شرق کشور به ارائه خد مات د رماني مشهد مي پرد ازد و مي گويد : د ر تلاش هستيم تا بد ون توسعه نيروي انساني، خد مات بهتري ارائه د هيم. د ر اين زمينه تعد اد روزهاي کلينيک هاي تخصصي را با همان نيروي انساني افزايش د اد ه ايم و توانسته ايم شرايطي ايجاد کنيم تا کارکنان با انگيزه بيشتري کار کنند . به گفته او ، د ر راستاي اقتصاد مقاومتي، سازمان بهد اشت و د رمان صنعت نفت بايد هزينه هاي خود را کمتر و ارائه خد مات را بيشتر کند . نصر آباد ي د ر اد امه به مشکلات بيمارستان غد ير سرخس اشاره مي کند و مي گويد : شهر سرخس، شيعه و سني نشين است و نزد يک به 100 هزار نفر جمعيت با آب و هوايي گرم د ارد و منطقه اي محروم است. به د ليل د وري راه و سخت گذر بود ن منطقه بجز بوميان و کارکنان صنعت نفت، کسي تمايل به ماند ن  د ر اينجا ند ارد . رئيس د ارو و د رمان بهد اشت و د رمان منطقه شمال شرق کشور مي افزايد : اکنون 5 هزار نفر از کارکنان صنعت نفت به همراه خانواد ه هاي شان د ر شهر سرخس ساکن هستند . مهمترين چيزي که آنها را راضي مي کند تا با وجود کمبود امکانات د ر منطقه بمانند ، بعد از مسائل حقوقي، امکانات رفاهي و د رماني است. به همين د ليل ضرورت ايجاد امکاناتي که شهرها را به هم نزد يک کند نيز احساس مي شود که  مي توان از حمل و نقل ريلي سريع د ر اين زمينه استفاد ه کرد . تلاش د اريم تا از حد اقل امکانات، حد اکثر استفاد ه را ببريم.او اد امه مي د هد : خد ماتي که تا کنون بهد اشت و د رمان شمال شرق به کارکنان صنعت نفت د اد ه، د ر قالب مراکز بهد اشتي و د رماني مانند د رمانگاه بود ه است. از يک سال گذشته که بيمارستان صنعت نفت با حمايت وزارت نفت و پالايشگاه گاز شهيد هاشمي نژاد ساخته شد ، مرکز ما با همان امکانات قبلي به اين بيمارستان منتقل شد و توانستيم خد مات خود را گسترش د هيم.به گفته او، ساختار نيروي انساني اين بيمارستان از قبل طراحي نشد ه و با چالش هايي د ر تامين منابع تخصصي د رماني مواجه هستيم که د ر يک سال و نيم اخير، رايزني هاي متعد د ي با فرماند اري منطقه، د انشگاه علوم پزشکي مشهد ، وزارت نفت و آستان قد س رضوي انجام شد ه و آنچه تاکنون توانسته ايم فراهم کنيم، از سوي بهد اشت و د رمان صنعت نفت بود ه که با مجوزهاي اخذ شد ه، موفق به ايجاد کلينيک هاي د اخلي ، اطفال و زنان شد ه ايم، اما براي راه اند ازي اتاق هاي عمل و... بايد با ارگان هاي د يگر هماهنگ شويم.نصر آباد ي اد امه مي د هد : ظرفيت ها د ر بيمارستان غد ير سرخس محد ود است و بايد پاسخگوي ساکنان سطح شهر باشيم. با توجه به کمبود پزشک متخصص زنان د ر سطح شهر، تنها يک متخصص اطفال رسمي نفت د ر سرخس وجود د ارد که به همين د ليل، علاوه بر کارکنان صنعت نفت، پذيرش آزاد هم زياد د اريم. همچنين چند د ستگاه آمبولانس با هد ف ارائه خد مات به کارکنان صنعت نفت اين شهر خريد اري شد ه است، اما اين خد مات را به بيمارستان لقمان نيز د ر صورت نياز ارائه مي کنيم.رئيس د ارو و د رمان بهد اشت و د رمان منطقه شمال شرق کشور مي گويد : آنچه که يک مقد ار کار را براي ما و وزارت نفت سخت مي کند ، انتظاراتي است که ساکنان شهر سرخس از ما د ارند .

پيشگيري مقد م بر د رمان

وحيد مالکي، رئيس بهد اشت و د رمان صنعت نفت شمال شرق کشور است. او 9 سال د ر منطقه جنوب کشور فعاليت کرد ه و د ر اين مد ت، معاون و رئيس بيمارستان بود ه است و زماني که به بهد اشت و د رمان شمال شرق آمد ه، ابتد ا معاون د رمان بود ه و از سه سال گذشته تاکنون به عنوان رئيس بهد اشت و د رمان اين منطقه فعاليت مي کند . به گفته او، منطقه شمال شرق کشور حد ود 30 هزار نفر از کارکنان صنعت نفت را تحت پوشش د ارد که از اين تعد اد 12 هزار نفر د ر خراسان رضوي، نزد يک به 5 هزار و 800 نفر د ر منطقه سرخس، نزد يک به 2 هزار و 700 نفر د ر استان سمنان، 2 هزار و 400 نفر د ر استان کرمان، نزد يک به 2 هزار و 800 نفر د ر استان خراسان شمالي با مرکزيت بجنورد و نزد يک به يک هزار و 700 نفر د ر استان سيستان و بلوچستان هستند . از اين رو بر اساس سياست هاي ابلاغي که د ر وزارت نفت انجام مي شود ، هر توسعه اي د ر سطح صنعت نفت، نيازمند پشتيباني از مناطق است که د ر اين ميان، انتظار پشتيباني از سازمان بهد اشت و د رمان بيشتر مي شود . مالکي اد امه مي د هد : بهد اشت و د رمان صنعت نفت منطقه شمال شرق، تقريبا 40 د رصد از خاک کشورمان را تحت پوشش د ارد و به 6 استان کشور شامل کرمان، سيستان و بلوچستان، خراسان جنوبي، خراسان رضوي، خراسان شمالي و سمنان به د و صورت مستقيم و غير مستقيم خد مات ارائه مي کند . شهرهايي که سازمان بهد اشت و د رمان د ر آنها مراکز ملکي د ارد ، مانند مشهد ، بجنورد ، زاهد ان و سرخس خد مات به صورت د رمان مستقيم ارائه مي شود ، مهمترين وظايف ما د ر 6 استان تحت پوشش، ارائه خد مات غير مستقيم است، به اين صورت که با عقد قرارد اد هايي که با مراکز د رماني مختلف د ولتي و خصوصي (بيمارستاني يا سرپايي) د اريم، سعي مي کنيم بسته هاي خد متي را براي همکاران مان د ر وزارت نفت آماد ه کنيم؛ اما مشکلات اين مناطق بسيار زياد است، مانند محروميت هاي نوار شرقي ايران و محروميت هايي که د ر استان هاي سيستان و بلوچستان و خراسان د يد ه مي شود و ارائه بسته هاي حمايتي را با مشکل روبه رو مي کند . او مي افزايد : سرخس، منطقه اي عملياتي است و پالايشگاه گاز خانگيران و شرکت بهره برد اري نفت و گاز شرق د ر آن قرار د ارند و محروميت هاي شد يد ي د ر آنها حاکم است که تامين منابع انساني تخصصي د ر اين منطقه را نه تنها براي وزارت نفت، بلکه براي وزارت بهد اشت و د رمان نيز با مشکل مواجه کرد ه است. وزارت بهد اشت بر اساس نيروهاي ضريب کار و طرحي نمي تواند نيروهاي خود را د ر اين منطقه تامين کند ، از اين رو براي تامين نيروهاي متخصص با مشکل روبه رو هستيم. از سوي د يگر د ر استان سيستان و بلوچستان مناطقي مانند ايرانشهر، خاش، زابل و.. حد اقل امکانات د رماني را د ارند و ما نيز بر اساس رسالت خود ، سعي مي کنيم با استفاد ه از امکانات موجود د ر شهرستان ها و انتقال امکانات از جاهاي د يگر، خد مات بهتري ارائه د هيم. مالکي مي گويد : اينجا ، محروميت زياد است و  امکان تامين تمام بسته هاي خد متي وجود ند ارند ، بنابراين بيماران را به مراکزي مانند مشهد و تهران که خد مات جامع تري  ارائه مي د هند ، اعزام مي کنيم. رئيس سازمان بهد اشت و د رمان شمال شرق کشور اد امه مي د هد : منطقه سرخس، مشکلات زياد ي د ارد و تا چند سال پيش کارکنان اقماري د ر آنجا رفت و آمد د اشتند . با اجراي سياست هاي وزارت نفت، طرح اقماري حذف و کارکنان د ر منطقه ساکن شد ند ، به همين د ليل انتظارات از ما بيشتر شد ه است؛ زيرا کسي که د ر آنجا ساکن مي شود ، خواستار استفاد ه از امکانات آموزشي و بهد اشتي است. براي رفع مشکل خد مات بهد اشتي، بيمارستان غد ير سرخس تاسيس شد ؛ اما به د ليل سخت گذر بود ن و مشکلات خاص منطقه، تامين نيروي انساني به د رستي انجام نشد ه است؛ زيرا امکان پرواز به اين منطقه وجود ند ارد و تنها راه د سترسي به آن، جاد ه سخت گذر زميني است که اميد واريم با پيگيري هايي که از سوي مسئولان ارشد سازمان و همچنين استاند اري و د انشگاه علوم پزشکي مي شود و با کمک آستان قد س رضوي، بتوانيم مشکلات را برطرف کنيم و اين بيمارستان را به بهره برد اري برسانيم. او د ر اد امه به مشکلات منطقه خراسان شمالي اشاره مي کند و مي گويد : مرکزيت اين منطقه با بجنورد است که د رمانگاهي با ساختمان قد يمي د ارد و خد مات د ر آن به صورت پزشک عمومي، د ند انپزشکي، پرستاري و د اروخانه ارائه مي شود . د ر بسته هاي خد متي که براي اين مناطق ابلاغ شد ه بايد ارائه خد مات د ر سطح پزشک خانواد ه و طب صنعتي منطقه را پوشش د هيم. خد مات د ر زاهد ان نيز د ر سطح پزشک عمومي، طب صنعتي، پرستاري، مامايي و د ند انپزشکي است. د ر تمامي مراکز استان بجز بيرجند که فاقد مرکز ملکي هستيم، خد مات تنها به صورت بسته خد متي ارائه مي شود .رئيس سازمان بهد اشت و د رمان شمال شرق کشور با اشاره به شهرستان مشهد اد امه مي د هد : د ر شهر مشهد نيز پلي کلينيک د اريم که د ر آن بسته هاي خد متي به صورت کامل تر ارائه مي شود که شامل خد ماتي از جمله پزشک خانواد ه، اورژانس، تمام رشته هاي تخصصي و برخي رشته هاي فوق تخصصي، مامايي، فيزيوتراپي، د ند انپزشکي، راد يولوژي، آزمايشگاه و کلينيک هاي مشاوره  است. مرکز مشهد بر اساس قوانين د انشگاه د ر رسته د رمانگاه عمومي شبانه روزي است که بايد به بيماران غير نفتي نيز خد مات بد هد ، بنابراين بايد   از ظرفيت هاي خالي موجود براي ارائه خد مات  به بوميان آن استفاد ه کنيم. اما د ر مناطقي مانند سرخس که محروم است به بيماران غير نفتي خد مات کامل تري ارائه مي شود . مالکي د ر پايان به ارائه خد مات سلامت محور اشاره مي کند و مي گويد : به منظور ارائه خد مات سلامت محور، از د و سال گذشته طرح پيشگيري از بيماري هاي د هان و د ند ان را د ر منطقه شمال شرق شروع کرد ه ايم و به نتايج قابل توجهي نيز د ست يافته ايم تا از اين طريق بتوانيم پيشگيري را مقد م بر د رمان کنيم.

افزايش ساختار سازماني

بعد از صحبت با مالکي، از قسمت هاي مختلف پلي کلينيک بهد اشت و د رمان شمال شرق کشور که د ر شهر مشهد مقد س قرار د ارد ، بازد يد مي کنم و با رئيس خد مات پشتيباني اين منطقه به گفت وگو مي نشينم. سعيد افشار مي گويد : اين واحد يک سري زير مجموعه د ارد که شامل معاونت اد اري، مالي، تد ارکات، تاسيسات، انفورماتيک و خد مات مي شود و بيشتر با واحد هاي غيرد رماني د ر ارتباط است. به گفته او، مناطق تحت پوشش بهد اشت و د رمان شمال شرق کشور گسترد ه است و به سرکشي مد اوم نياز د ارد ، از اين رو يکي از سختي هاي کارمان رفت و آمد مد اوم د ر 6 منطقه تحت پوشش است. به د ليل تعد د وظايفي که د ر حوزه کاري ما وجود د ارد ، بايد يک وحد ت رويه د ر تمامي مناطق د اشته باشيم، اما با کمبود نيرو مواجه هستيم که براي رفع اين مشکل، بهتر است چارت سازماني افزايش يابد . افشار مي گويد : 400 قرارد اد د رماني د اريم که تنظيم آنها و برگزاري تشريفات مناقصات زمان بر است و اکنون با يک يا د و نيرو انجام مي شود . اگر چارت افزايش پيد ا کند و بتوانيم د ر مناطقي که بزرگتر است، کاد ر اد اري و مالي د اشته باشيم، تا حد ود ي مشکلاتمان برطرف مي شود .

پيشرفت 89 د رصد ي د ر مشهد

بهاره هاشمي، مسئول د ند انپزشکي بهد اشت و د رمان شمال شرق است و بيش از 20 سال سابقه کار د ارد . او مي گويد : 10 مرکز د ند انپزشکي فعال د ر شمال شرق کشور را تحت پوشش د اريم، همچنين به 24 هزار نفر خد مات مي د هيم و د ر مشهد نيز بيش از 12 هزار نفر ساکن هستند که کارهاي د ند انپزشکي آن به عهد ه ماست. به گفته هاشمي، از سال 95 طرح د هان و د ند ان را با هد ف آموزش بهد اشت و خد مات پيشگيرانه شروع کرد يم تا از اين طريق بتوانيم از د رمان هاي پيشرفته بعد ي جلوگيري کنيم که د ر اين زمينه به پيشرفت 89 د رصد ي د ر مشهد و 76 د رصد ي د ر سطح شمال شرق رسيد ه ايم. مسئول د ند انپزشکي بهد اشت و د رمان شمال شرق با اشاره به سختي هاي کارش مي گويد : اين کلينيک، مرجعيت د ارد و از شهرستان هاي د يگر، بخصوص سرخس مراجعه کنند گان زياد ي د اريم. به همين د ليل با ازد حام بيماران مواجه مي شويم. براي رفع اين مشکل، تمهيد اتي د ر نظر گرفته شد ه تا مد ت انتظار بيماران نيز کمتر شود و نسبت به چند سال گذشته رضايتمند ي بيشتري کسب کرد ه ايم.

کمبود نيروي انساني د ر آزمايشگاه

مسئول آزمايشگاه بهد اشت و د رمان صنعت نفت مشهد ، 29 سال سابقه کار د ارد . او مي گويد : از ساعت 7 صبح تا 7 عصر به 120 تا 130 مراجعه کنند ه خد مات مي د هيم و روزهاي تعطيل نيز به صورت آنکال، کارهاي اورژانسي بيماران بستري شد ه را انجام مي د هيم. اصغر اسد يان با بيان اينکه بيشتر مشکلات ما د ر زمينه نيروي انساني است، اد امه مي د هد : تعد اد کارکنان اين قسمت 9 نفر است و اين تعد اد ، متناسب با کار ما نيست. چند نفر از آنها نيز د ر شرف بازنشستگي هستند و 2 کارمند ما نيز بازنشسته شد ه اند ، از اين رو بايد سيستم کارکنان ما بازسازي شود و به ما مجوز جذب نيرو بد هند .او مي افزايد : شمال شرق کشور سه آزمايشگاه د ر منطقه عملياتي سرخس، خانگيران و آزمايشگاه مرکزي مشهد د ارد که آزمايشگاه ها د ر د و منطقه علمياتي به صورت اقماري است و تد ارکات و هماهنگي هاي آن زير نظر ماست. تست هاي تخصصي آنها به صورت زنجيره سرد د ر مشهد انجام مي شود ، به اين صورت که تست هاي هورموني، ايمونولوژي و... سه روز د ر هفته براي ما فرستاد ه و با فکس يا جواب هاي کتبي برايشان ارسال مي شود .

پاي صحبت مراجعه کنند گان

بعد از آزمايشگاه به سمت کلينيک هاي تخصصي مي روم و با مراجعه کنند گان گفت وگو مي کنم. امير آذرسرشت، کارمند شرکت ملي گاز است که به صورت اقماري د ر منطقه عملياتي پارسيان کار مي کند و خانواد ه اش نيز ساکن مشهد هستند و به علت سرماخورد گي پسرش به کلينيک عمومي مراجعه کرد ه است. او مي گويد : از خد ماتي که د ر اين مرکز د ر طول د وران خد متم گرفته ام، بسيار راضي هستم، زيرا پزشکان متخصص حاذقي د ر آن فعاليت مي کنند .  يکي د يگر از مراجعه کنند گان، کامران کريمي، کارمند نفت خانگيران است و 26 سال سابقه کار د ارد . براي د ند انپزشکي، معاينه چشم و پزشک عمومي به کلينيک بهد اشت و د رمان نفت مشهد آمد ه و از خد ماتي که د ر اين د رمانگاه ارائه مي شود ، بسيار راضي است.

ارائه خد مات به بيماران سرپايي و بستري

محمد رضا وفاد ار، د اراي مد رک بيهوشي مراقبت هاي ويژه از د انشگاه علوم پزشکي مشهد است و با 31 سال سابقه کار، مسئوليت اورژانس د رمانگاه بهد اشت و د رمان صنعت نفت مشهد را به عهد ه د ارد . او مي گويد : مراجعه کنند گان د ر اين واحد ، خد مات سرپايي و بستري د ريافت مي کنند . وفاد ار اد امه مي د هد : تعد اد مراجعه کنند گان د ر ماه هاي شلوغ و خلوت فرق مي کند . به عنوان مثال تعد اد بيماران مراجعه کنند ه د ر د ي ماه سال گذشته 2 هزار و 150 نفر بود که شامل همکاران شرکتي، بازنشسته و غيرشرکتي مي شد . د ر فصل سرد ، بيشتر مراجعه کنند گان، بيماران مبتلا به آنفلوآنزا و د ر فصل گرم نيز مبتلايان به اسهال و استفراغ هستند .او به سختي هاي کارش اشاره مي کند و مي گويد : به د ليل نوع کارمان، با بيماران عفوني و مسري د ر ارتباط هستيم، بنابراين تمامي پرستاران و پزشکان اين قسمت بايد واکسن بزنند و نکات ايمني را د ر مقابل بيماران عفوني رعايت کنند .