گزارش «مشعل» از  روند خدمت رساني شرکت ملــي پخش فرآورد ه هاي نفتي منطقه هرمزگان

کار سخت؛ وقتي از آسمان آتش مي بارد

اينجا سواحل خليج هميشه فارس است و سوخت رساني بـــه همت کارکنان صنعت نفت بي وقفه  انجام مي شود

مشعل  سميه راهپيما  د ر جنوبي ترين نقطه از کشورمان، د ر حاشيه آب هاي نيلگون خليج فارس، آنجا که د ماي سرد ترين روزهاي زمستاني اش با گرماي تابستان بخش د يگري از اين آب و خاک برابري مي کند ، شرکت ملي پخش فرآورد ه هاي نفتي هرمزگان شبانه روز به شهروند ان اين منطقه خد مات ارائه مي کند . کارکنان اين خطه از آب و خاک کشورمان، براي خد مت به هموطنان خود کمر همت بسته اند و براي تأمين بموقع و توزيع مناسب فرآورد ه هاي نفتي د ر منطقه هرمزگان از هيچ کوششي فرو گذار نمي کنند و د شواري هاي آب و هوايي و جغرافيايي نمي تواند د ر کار و فعاليت اين اهالي سختکوش  صنعت خللي وارد آورد . سابقه تاريخي حضور شرکت نفت د ر منطقه هرمزگان به سال 1308 باز مي گرد د ؛ زماني که «شعبه نفت ايران و انگليس» د ر بند رعباس  تاسيس شد . بعد ها و پس از ملي شد ن صنعت نفت، اين شرکت به «ناحيه» و با توسعه سازماني وزارت نفت به «منطقه» تغيير ساختار د اد . وجود بيش از 1100 کيلومتر نوار ساحلي مرزي، اسکله هاي نفتي صاد رات و وارد ات فرآورد ه، مخازن و انبارهاي بزرگ ذخيره سازي و امکان جابه جايي ريلي، جاد ه اي و د ريايي فرآورد ه و تامين سوخت هواپيمايي و گاز مايع ، همجواري با د و پالايشگاه نفت بند رعباس و ستاره خليج فارس، اين شرکت را به يکي از مهم ترين و گسترد ه ترين مناطق پخش فرآورد ه هاي نفتي کشور تبد يل کرد ه است. هم اکنون اين شرکت د ر 9 ناحيه تحت پوشش، شامل 13 شهرستان و 14 جزيره خليج فارس فعاليت د ارد و علاوه بر اين، بخشي از نياز استان هاي فارس، سيستان و بلوچستان، يزد ، کرمان، بوشهر، خراسان رضوي و جنوبي را نيز تامين مي کند . بر اساس اهميت ويژه اي که شرکت ملي پخش فرآورد ه هاي نفتي منطقه هرمزگان د ر تامين سوخت د ارد ، خبرنگار هفته نامه «مشعل» به اين منطقه سفر کرد ه و گفت وگوهايي با مد يران و کارکنان آن انجام د اد ه است که مشروح آن را د ر اد امه مي خوانيد :

جلال الد ين مراد ، مد ير شرکت ملي پخش فرآورد ه هاي نفتي منطقه هرمزگان از سال 1364 وارد صنعت نفت شد ه است . به گفته او، منطقه هرمزگان به د ليل نوع اقليم خاصي که د ارد ، پذيراي مسافران زياد ي د ر مناسبت هاي مختلف از جمله نوروز است، از اين رو براي رفاه حال آنها د ر روزهاي پاياني سال 96 گشت هاي نوروزي تشکيل شد. مراد اد امه مي د هد : حد ود 60 جايگاه د ر بند رعباس و ناحيه مرکزي فعال هستند . د ر قشم و کيش نيز به طور جد اگانه از سوي روساي جايگاه ها، برنامه ريزي هايي براي کنترل مجاري عرضه صورت گرفته است، همچنين جلسه هاي متعد د ي با مالکان مجاري عرضه برگزار شد ه تا آماد گي لازم را براي تامين سوخت، نظافت جايگاه ها و رسيد گي به وضعيت کارکنان حاضر د ر جايگاه ها د اشته باشند ، ضمن اينکه گشت هاي کنترلي با اد اره هاي د يگر مانند تعزيرات حکومتي، سازمان حمل و نقل و پايانه ها (سازمان راهد اري) فعاليت خود را قبل از نوروز آغاز کرد ه و تا پايان آن اد امه مي د هند.مد ير شرکت ملي پخش فرآورد ه هاي نفتي منطقه هرمزگان مي افزايد : د ر روزهاي پاياني سال 96 طي بازد يد هاي مستمر، نسبت به آماد ه سازي فضا براي استراحت مسافران و تامين مايحتاج مسافران نوروزي  تمهيد اتي اند يشيد ه شد. ضمن اينکه براي تامين سوخت شناورهايي که مسافران را از اسکله شهيد حقاني به قشم جابه جا مي کنند و سوخت لند ي کرافت هايي که از بند ر پل، وسايل حمل و نقل مسافران را جابه جا مي کنند ، برنامه ريزي هايي صورت گرفت. او د ر اد امه به برنامه هاي سال 97 اين شرکت اشاره مي کند و اد امه مي د هد : د ر جزيره ابوموسي نيز ساخت يک مخزن براي افزايش ذخيره سازي د ر د ست اقد ام است؛ زيرا اين جزيره از نظر راهبرد ي و نظامي براي د ولت و منطقه بسيار مهم است. به همين د ليل بايد ذخيره سازي را به حد مطلوب بالا ببريم. از آنجا که جزيره کيش، يکي از مناطق مسافرپذير منطقه هرمزگان است و بيشترين ترافيک را د ر ايام نوروز و فصل هاي د يگر د ارد ، مصرف سوخت هوايي آن نيز نسبت به مرکز استان چند ين برابر است، به همين د ليل انبار سوخت د ر اين منطقه بيشتر است که به اين منظور احد اث د و باب مخزن د ر کيش طراحي شد ه، ضمن اينکه توافقنامه اي نيز با منطقه آزاد کيش براي احد اث د و مخزن 5 ميليون ليتري د ر سوخت گيري هواپيمايي د اشته ايم. مراد مي افزايد : 14 جزيره د ر استان هرمزگان وجود د ارد که جزيره قشم و کيش از جزاير اقتصاد ي و گرد شگر پذير آن به شمار مي روند . سوخت اين جزاير با شناور و از طريق د و اسکله C1 و C5 تامين مي شود و اگر مشکل خاصي مانند توفاني بود ن د ريا وجود ند اشته باشد ، از طريق بند ر پل، نفتکش هاي جاد ه پيما د ر لند ي کرافت قرار مي گيرند و سوخت را به جزيره منتقل مي کنند . د ر اين سوخت رساني اولويت را به جزيره کيش د اد ه ايم تا مخازن آن از نظر سوخت هوايي، نفت گاز و بنزين هميشه پر باشد ، از اين رو د و مخزن براي ذخيره سازي سوخت هوايي پيش بيني شد ه تا د ر شرايط اضطراري، کمبود سوخت د ر جزيره ند اشته باشيم، ضمن اينکه د و مخزن 5 ميليون ليتري نيز راه اند ازي مي شود تا سوخت جزيره قشم هميشه تامين باشد .او د ر بخش د يگري از صحبت هاي خود به سختي کار د ر منطقه هرمزگان اشاره مي کند و مي گويد : عمد ه ترين مسئله ما آب و هواست، چرا که 11-10 ماه از سال، آب و هواي مطلوبي د ر اين منطقه وجود ند ارد ، ضمن اينکه با کمبود هايي، بخصوص د ر بخش بهد اشت و د رمان نيز روبه رو هستيم؛ زيرا د ر منطقه هرمزگان د رمانگاه مناسبي ند اريم. براي رفع اين مشکل، مذاکراتي با بهد اشت و د رمان صنعت نفت انجام شد ه تا د ر صورت تامين بود جه، مرکز بهد اشت و د رمان مناسبي د ر اين منطقه ايجاد شود . مد ير شرکت ملي پخش فرآورد ه هاي نفتي منطقه هرمزگان اد امه مي د هد : اکنون يک هزار و 33 نفر د ر شرکت پخش فرآورد ه هاي نفتي اين منطقه فعاليت مي کنند که 280 نفر از آنها نيروهاي رسمي و مابقي قرارد اد مد ت موقت و پيمانکاري هستند . با توجه به سختي کاري که د ر اين منطقه حاکم است، د ستمزد کارکنان پيمانکاري و مد ت موقت پايين است، از اين رو بايد براي رفاه حال اين د سته از کارکنان، تمهيد اتي د ر نظر گرفته شود .

تامين و کنترل سوخت 60 جايگاه

کرامت هاشمي پور، 34 سال سابقه خد مت د ارد و رئيس ناحيه مرکزي شرکت ملي پخش فرآورد ه هاي نفتي منطقه هرمزگان است. او مي گويد : اين ناحيه د ر حال حاضر 4 کارمند رسمي، 2 کارمند قرارد اد ي و 3 نيروي پيمانکاري د ارد که وظيفه تامين و کنترل 60 جايگاه عرضه سوخت و عمليات چهار شهرستان بند رعباس، حاجي آباد ، رود ان و خمير را به عهد ه د ارد.

 به گفته هاشمي پور، اين ناحيه از لحاظ سازماني، زير مجموعه منطقه هرمزگان است و اگر بخواهيم منطقه هرمزگان را از نظر حجم کاري و ارتباط با ارباب رجوع مورد بررسي قرار د هيم، ناحيه مرکزي آن به د ليل د اشتن حد ود 7 هزار مصرف کنند ه جزء و حد ود 750 مصرف کنند ه عمد ه و فروش بانکرينگ، از مهم ترين نواحي منطقه هرمزگان و کشور محسوب مي شود .

او اد امه مي د هد : علاوه بر انجام تمامي امور ناحيه مرکزي، تمامي عمليات مالي و فروش ناحيه جاسک از جمله مجاري عرضه و مصرف کنند گان نيز از طريق اين ناحيه انجام مي شود ، ضمن اينکه خريد و صد ور حواله و تامين سوخت مورد نياز تمامي شهروند ان جزيره هرمز که زيرمجموعه ناحيه قشم به شمار مي روند ، از طريق ناحيه مرکزي انجام مي شود و د ر مجموع حد ود 60 د رصد عمليات منطقه هرمزگان از سوي ناحيه مرکزي د ر 4 شهرستان بند رعباس، حاجي آباد ، رود ان و خمير که جمعيتي بالغ بر يک ميليون نفرد ارند ، صورت مي گيرد .

بر اين اساس مي توان گفت که ناحيه مرکزي استان هرمزگان د ر حد مناطق گروه(B) شرکت ملي پخش فرآورد ه هاي نفتي ايران است؛ ولي متاسفانه هم از نظر نيرو و هم از لحاظ رتبه و گريد با کمبود هاي شد يد ي مواجه است، به طوري که بالاترين سمت اين ناحيه که گريد 14 است، به رئيس فروش اختصاص د ارد .

ضرورت بازنگري در د ستورعمل تامين نيرو

د ر اد امه با رمضان مراد ي، رئيس امور اد اري منطقه هرمزگان هم صحبت مي شوم. متولد 1344 است و بيش از 33 سال سابقه کار د ارد . او به سختي کار د ر اين منطقه اشاره مي کند و مي گويد : اين منطقه د اراي آب و هوايي گرم است که د ر فصل تابستان، سختي هايي براي کارکنان به وجود مي آورد ، به گونه اي که د ر تابستان سال گذشته، د ماي 50 تا 55 د رجه را تجربه کرد يم و براي اينکه کارکنان د ر حين کار د چار گرمازد گي و سرگيجه نشوند ، به آنها شربت آبليمو مي د اد يم که د ر آن د وره زماني، بيش از سه ميليون تومان صرف خريد آبليمو و شکر شد . با وجود اين شرايط، متاسفانه نيروهاي پيمانکاري، مزايايي ند ارند و حقوق آنها همانند کارکنان مناطق د يگر است. او مي گويد : اکنون با د ستورعمل هاي سال 82 د ر تامين نيرو حرکت مي کنيم و با وجود گسترش فعاليت ها، د ر اين بخش بازنگري صورت نگرفته است. به لحاظ رفاهي نيز امکانات مناسبي د ر اين منطقه ند اريم و با مشکلاتي د ر زمينه امکانات د رماني روبه رو هستيم. مراد ي اد امه مي د هد : براي رفاه حال کارکنان، د ر زمينه هاي ورزشي، قرارد اد هايي بسته ايم و توانسته ايم زمين چمن مصنوعي د ر حد استاند ارد هاي کشوري بسازيم. همچنين د ر انبار شهيد رجايي، زمين واليبال ساحلي ايجاد کرد ه ‎ايم و سعي مي کنيم به بهانه هاي مختلف، مسابقات ورزشي برگزار کنيم.

کاهش 98 د رصد ي قاچاق سوخت

شرکت ملي پخش فرآورد ه هاي نفتي ناحيه قشم، به عنوان يکي از نمايند گان شرکت ملي پالايش و پخش فرآورد ه هاي نفتي ايران و با هد ف تامين بموقع و توزيع مناسب فرآورد ه هاي نفتي کارکنان اين ناحيه، با وجود د شواري هاي جغرافيايي، از هيچ کوششي د ريغ نمي کند . د و انبار ذخيره سازي سوخت (انبار نفت قشم و مرکز سوختگيري هواپيمايي فرود گاه قشم) براي انجام اين مهم د ر نظر گرفته شد ه است. فعاليت شبانه روزي اين مراکز د ر کنار 13 باب جايگاه عرضه فرآورد ه هاي نفتي، بخشي از اين فعاليت هاست که د ر برخي از ايام مانند نوروز بسيار پررنگ تر مي شود . ﺣﺴﻦ ﺳﺎﻻري، رئيس ﺷﺮﮐﺖملي ﭘﺨﺶ ﻓﺮآورد ه ﻫﺎي ﻧﻔﺘﯽ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻗﺸﻢ د رباره فعاليت هاي نوروزي مي گويد : از ابتد اي نوروز 1397، رشد 5 د رصد ي مصرف بنزين موتور   نسبت به نوروز 1396، نشان د هند ه افزايش مراجعان و مسافران به جزيره زيباي قشم و به تبع آن افزايش ميزان خد مت رساني به مسافران، مهمانان و مرد م شريف اين ناحيه بود. به همين منظور و براي ارائه خد مات مطلوب تر، تنها جايگاه سي ان جي موجود د ر جزيره، قبل از شروع سفرهاي نوروزي، با همكاري مد يريت امور سي ان جي كشور و شهرد اري د رگهان رفع عيب و راه اند ازي و جايگاه سيار شهيد راستي نيز به محل مناسب تر و د ر کنار محور مواصلاتي روستاي رمچاه به شهر سوزا مستقر شد تا سوخت رساني به مسافران تسهيل شود .به گفته او، شرکت پخش فرآورد ه هاي نفتي قشم، مسئوليت سوخت رساني به مرد م قشم با جمعيتي حد ود 180 هزار نفر را به عهد ه د ارد و تامين سوخت نيز از طريق 15 باب جايگاه اختصاصي زميني و د ريايي صورت مي گيرد ، همچنين سوخت 740 هزار شناور و 341 هزار مصرف کنند ه عمد ه و جزء را تامين مي کند .سالاري اد امه مي د هد : تعد اد کارکنان ناحيه قشم 43 نفر است که از اين تعد اد 6 نفر رسمي، 9 نفر قرارد اد مد ت موقت و 28 نفر نيز نيروي پيمانکاري هستند . رئيس ﺷﺮﮐﺖ ملي ﭘﺨﺶ ﻓﺮآورد ه ﻫﺎي ﻧﻔﺘﯽ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻗﺸﻢ به سختي هاي کار د ر اين ناحيه اشاره مي کند و مي افزايد : يکي از اصلي ترين مشکلات قشم، اسکان کارکنان است. بر اساس مصوبه کيش براي تمامي کارکنان شاغل رسمي د ر جزيره کيش، منزل سازماني د ر نظر گرفته مي شود ، اما د ر جزيره قشم، اين منازل تنها به رئيس ناحيه و سوختگيري د اد ه مي شود و مابقي کارکنان بايد خود شان خانه تهيه کنند ، همچنين با توجه به اينکه قشم، منطقه اي آزاد محسوب مي شود ، هزينه هاي زند گي د ر آن بالاست.او مي گويد : د ر فصل تابستان به د ليل گرماي بالاي 55 د رجه و بخار فرآورد ه هاي نفتي، يک ساعت يکبار نيروهاي بارگيري را تعويض مي کنيم، ضمن اينکه کارکنان اين منطقه از نبود برخي امکانات مانند بهد اشت و د رمان رنج مي برند . سالاري يکي د يگر از مشکلات اين جزيره را قاچاق سوخت بيان مي کند و اد امه مي د هد : سال هاي 92 و 93 بيشترين قاچاق سوخت را د اشتيم. از ابتد اي سال 96 تا روزهاي پاياني سال نيز کشف قاچاق سوخت به 254 هزار ليتر رسيد که نسبت به سال 95، 25 د رصد کاهش د اشت و نسبت به سال هاي 93 و 94 نيز، شاهد کاهش حد ود 98 د رصد ي قاچاق بود ه ايم.رئيس ﺷﺮﮐﺖ ملي ﭘﺨﺶ ﻓﺮآورد ه ﻫﺎي ﻧﻔﺘﯽ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻗﺸﻢ مي گويد : بيشتر خود روهاي اين جزيره، خارجي بود ه و اولويت اول د ر تامين سوخت آنها بنزين سوپر است؛ اما چون د ر اين منطقه مخزن بنزين سوپر ند اريم و اولويت نخست آن با کلانشهرهاست، نارضايتي هايي به همراه د ارد . او د ر پايان مي گويد : شرکت پخش فرآورد ه هاي نفتي ناحيه قشم به د ليل رعايت الزام هاي زيست محيطي د ر اسکله، از معاونت د ريايي سازمان حفاظت محيط زيست لوح تقد ير د ريافت کرد ه است.

خط پايان

منطقه هرمزگان و جزيره قشم، با تمام زيبايي هاي طبيعي خود که چشم هر بينند ه اي را خيره مي سازد ، محملي براي آرامش خاطر و بهره مند ي مسافران از جاذبه هاي بکر فراهم مي کند . به همين د ليل استفاد ه از فرآورد ه هاي نفتي د ر اين منطقه اهميت بسزايي د ارد که د ر اين ميان نقش شرکت ملي پخش فرآورد ه هاي نفتي د ر اين منطقه و ناحيه پر رنگ تر مي شود و کارکنان اين شرکت با وجود تمام سختي ها و کمبود هاي پيش رو، از هيچ کوششي فروگذار نمي کنند .فصل تابستان، يکي از د وره هايي است که کار را براي اين غيور مرد ان سخت مي کند ؛ زيرا کار د ر د ماي 50 تا 55 د رجه باعث ايجاد گرما زد گي آنان مي شود و شرايط  را به گونه اي رقم مي زند که هر يک ساعت يکبار شيفت ها تغيير مي کند . همچنين کار د ر سکوهاي بارگيري و تنفس بخار فرآورد ه هاي نفتي، باعث ايجاد ناراحتي هاي ريوي مي شود و زند گي آنها را با سختي هايي روبه رو مي کند . جد ا از اين موارد ، ند اشتن خد مات د رماني مناسب، مشکلاتي را براي کارکنان به وجود مي آورد که بايد براي د رمان هاي بيشتر به مراکز استان ها از جمله تهران مراجعه کنند و از آنجا که کارکنان پيمانکاري و قرارد اد مد ت موقت بيمه تامين اجتماعي هستند ، برخي از آنها به د ليل هزينه هاي بالاي د رماني، روند د رمان خود را اد امه نمي د هند که اين باعث ايجاد برخي ناراحتي ها د ر خانواد ه آنان و د ر محيط کارشان مي شود ؛ چرا که نمي توانند مسئوليت خود را به د رستي انجام د هند . حال با توجه به موارد ي که گفته شد ، بايد راه حلي اند يشيد ه شود و شرايط مناسبي از لحاظ وضعيت سکونت کارکنان د ر جزيره قشم به وجود آيد تا کارکنان ساکن د ر اين جزيره نيز بتوانند از مزايايي که به کارکنان جزيره کيش د اد ه مي شود ، برخورد ار شد ه و مشکلات آنها نيز مرتفع شود .