توليد نفت د ر منطقه عملياتي خارک افزايش يافت

عمليات حفاري و تعمير چاه D-15 ميد ان نفتي د ورود منطقه عملياتي خارک، با همت متخصصان و تلاشگران منطقه خارک پايان يافت و اين چاه به مد ار بهره برد اري بازگشت.

بررسي و مطالعه احياي چاه D-15  واقع د ر ميد ان نفتي د رود که از چاه هاي متروکه محسوب مي‎شد ، سال گذشته ازسوي اد اره مهند سي مخازن و مد يريت هاي امور فني و برنامه ريزي انجام شد و از 27 آذر ماه سال 1396 عمليات حفاري، ترميم و تکميل چاه آغاز شد ؛ اين عمليات هفتم اسفند ماه پارسال با موفقيت به پايان رسيد . به د ليل احتمال پوسيد گي خط لوله، برنامه بهره برد اري و راه اند ازي توليد چاه با ابهام روبه رو بود ، به نحوي که بحث استفاد ه از لوله انعطاف پذير د ر د ستور کار شرکت نفت فلات قاره ايران قرار گرفت و با نظر رئيس منطقه مقرر شد وضع خط لوله موجود از سوي واحد تعميرات زير آب و با هماهنگي و همکاري منسجم خد مات چاه ها، بهره برد اري و تعميرات، پس از تعمير رايزر سر چاهي، تزريق آب به خط لوله، سپس تزريق گاز و نيز امکان استفاد ه از آن بررسي شود . به همين منظور د ر عملياتي پيچيد ه، تيم غواصي منطقه عملياتي خارک توانست د ر شرايط بسيار د شوار د ر عمق 51 متري آب و بيش از حد استاند ارد غواصي با هوا، د يد صفر بستر د ريا، سرماي آب د ر اسفند ماه، لنگراند ازي د ر بين د ه ها رشته خط لوله نفتي و ترد د نفتکش ها د ر محيط اطراف، د و محل نشتي را د ر 1800 متري ساحل غربي خارک و 2350 متري جنوب اسلکه نفتي آذرپاد شناسايي کند . سپس با تخليه آب باقيماند ه د ر خط لوله و تزريق گاز تا فشار مورد نظر، نشتي هاي احتمالي د يگر بررسي و خوشبختانه مشخص شد وضع خط لوله قابل قبول است. پس از طي اين مراحل و رفع اشکال از مسير فلولاين د ر انشعابات کارخانه د ورود 1 اين چاه د ر مد ار توليد قرار گرفت.

چاه D-15 سال 1353 د ر ميد ان د ورود جزيره خارک به توليد رسيد و د ر سال 1357 به د ليل افت فشار و عد م جريان از مد ار خارج شد و سال ها به عنوان يک چاه متروکه محسوب مي‎شد . احياي اين چاه د ر مد ت سه ماه عمليات فشرد ه د ر حوزه هاي حفاري، تعمير خط لوله، تکميل چاه، اسيد کاري و نيتروژن راني چهارم فرورد ين ماه امسال به پايان رسيد و چاه د وباره د ر مد ار توليد قرار گرفت.

 

«حمايت از کالاي ايراني»  رويکرد اصلي وزارت نفت

معاون مهند سي، پژوهش و فناوري وزير نفت گفت: با توجه به اهميت و ضرورت حمايت از شرکت‎ها و کالاهاي ايراني، بيست وسومين نمايشگاه بين‎المللي صنعت نفت با رويکرد حمايت از ظرفيت‎هاي د اخلي برگزار خواهد شد .

حبيب‎الله بيطرف د ر گفت‎وگو با شانا افزود : با توجه به نام گذاري سال 97 به «حمايت از کالاي ايراني» و ضرورت توجه هرچه بيشتر به اين الزام، رويکرد اصلي وزارت نفت نيز د ر نمايشگاه امسال مبتني بر حمايت از فعالان د اخلي صنعت نفت به ويژه سازند گان کالاها و تجهيزات نفتي و شرکت‎هاي اکتشاف و توليد ايراني خواهد بود و تلاش خواهد شد اين رويکرد د ر نحوه جانمايي غرفه‎هاي اين شرکت‎ها نيز نمود پيد ا کند .

بر اساس اين گزارش، بيست وسومين نمايشگاه بين‎المللي نفت، گاز، پالايش و پتروشيمي، 16 تا 19 ارد يبهشت ماه امسال د ر محل د ائمي نمايشگاه‎هاي بين‎المللي تهران برگزار خواهد شد .

 

توليد   نخستين نرم افزار شبيه ساز مخازن نفت و گاز

با حمايت شركت ملي مناطق نفت خيز جنوب، نخستين نرم افزار شبيه ساز مخازن نفت و گاز د ر مقياس صنعتي بومي سازي شد .بومي سازي اين شبيه ساز با حمايت و پيگيري هاي كارشناسان معاونت مهند سي نفت (سيستم هاي مهند سي مخازن) شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب توسط شركت توسعه و فناوري هميار مهند سي (تفاهم) انجام شد . اين نرم افزار نخستين نمونه از نوع خود بود ه كه د ر مقياس صنعتي تهيه و كاربرد ي شد ه است. اين شبيه ساز كه «رتينا» (RETINA ) نام گذاري شد ه است تمام ويژگي ها و قابليت هاي اساسي نمونه هاي مشابه خارجي را د ارد ، د ر حالي كه هزينه تهيه آن كمتر از نرم افزارهاي خارجي است.

يكي از محورهاي فعاليت اد اره سيستم هاي مهند سي مخازن شركت ملي مناطق نفت خيز جنوب، پيگيري ساخت نرم افزارهاي تخصصي- بومي از سوي كارشناسان خود و يا شركت هاي د اخلي است. د ر اين زمينه، د ر چند سال گذشته، چند نرم افزار به بهره برد اري رسيد ه است.

 

خد مات آموزشي خطوط لوله و مخابرات نفت براي همجواران

شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران با توجه به شرايط اقتصاد ي و اجتماعي مناطق مختلف عملياتي خود ، به همجواران تاسيسات اين شرکت، خد مات آموزشي بهد اشت روان و پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي ارائه مي د هد .

اين شرکت همسو با وظايف مسئوليت اجتماعي خود د ر قبال جوامع محلي و به قولي هم جواران خطوط لوله، اقد ام هاي حمايتي زياد ي انجام د اد ه است که شامل کمک براي بازسازي اماکن مذهبي، مد ارس و بيمارستان ها و کمک به برنامه هاي آموزشي و بهد اشتي براي مرد م و د انش آموزان مي شود .

شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران همچنين به همجواران خطوط لوله، خد مات عمراني ارائه مي د هد و انجام انواع خد مات اجتماعي و همکاري با د يگر سازمان ها مثل شهرد اري، فرماند اري، بهزيستي، اوقاف، بيمارستان ها و... د ر ستاد و مناطق د وازد ه گانه، از د يگر اقد ام هاي آن به شمار مي رود .

اين شرکت افزون بر انجام مسئوليت اجتماعي د ر قبال کارکنان، سامانه هاي مد يريت انرژي بر مبناي استاند ارد ISO50001 را د ر سطح شرکت ها و مناطق د وازد ه گانه اجرا کرد ه است، همچنين اقد ام هاي تبليغي و ترويجي را به منظور حفاظت از محيط زيست انجام مي د هد . شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران د ر سومين همايش مسئوليت اجتماعي د ر نفت، سپاس نامه اين همايش را به همراه تند يس نقره اي د ريافت کرد .

شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت د امنه فعاليتي گسترد ه د ر همه نقاط ايران د ارد و به انتقال ايمن نفت خام از مباد ي توليد به هفت پالايشگاه مهم کشور مي پرد ازد . اين شرکت د ريافت فرآورد ه هاي نفتي از پالايشگاه ها و انتقال آنها به مخازن انبارهاي متصل به خطوط لوله د ر سراسر کشور، تامين سوخت مايع برخي از نيروگاه ها، فرود گاه ها و بخشي از خوراک صنعت پتروشيمي و د ر مجموع کنترل شبکه اي را با کارکرد انتقال سالانه بالغ بر 123 ميليارد ليتر مواد نفتي از طريق 14هزار کيلومتر خطوط لوله و 293 ايستگاه مخابراتي به عهد ه د ارد .

 

جان باختن2 تن از کارکنان حفاري در سانحه رانندگي

2 نفر از کارکنان دستگاه حفاري 22 فتح شرکت ملي حفاري در يک سانحه رانندگي در موقعيت جغرافيايي ميدان نفتي بي بي حکيمه در استان کهگيلويه و بوير احمد جان باختند و تعداد ديگري از کارکنان اين شرکت مجروح شدند.

اين حادثه ساعت 19 شامگاه يکشنبه (19 فروردين ماه) در نتيجه خارج شدن ميني‎بوس حامل کارکنان نوبت شب اين دستگاه حفاري از مسير اصلي  جاده رخ داد.

بر اساس اين گزارش، به دنبال اين حادثه، تيم هاي پزشکي و  آمبولانس‎هاي مورد نياز از سوي شرکت ملي حفاري ايران و شرکت بهره برداري نفت و گاز گچساران و نيروهاي امدادي شهرستان گچساران به اين موقعيت کوهستاني اعزام و مجروحان به بيمارستان هاي گچساران منتقل شدند.

متاسفانه در اين حادثه، دو تن از کارکنان شرکت ملي حفاري ايران به نام‎هاي سيد احسان موسوي و محمد يعقوبي، جان خود را از دست دادند.

ميدان نفتي بي‎بي حکيمه در گستره عملياتي شرکت بهره برداري نفت و گاز گچساران قرار دارد و دکل 22 فتح شرکت ملي حفاري ايران در اين منطقه در حال حفر يک حلقه چاه است.

 

پژوهشگاه نفت  و  طراحي فاز ارزيابي 2 ميد ان

پژوهشگاه صنعت نفت د ر طراحي فاز ارزيابي ميد ان نفتي سپهر و ميد ان گازي گرد ان، با مد يريت اکتشاف شرکت ملي نفت ايران همکاري مي‎کند . تورج بهروز، رئيس پژوهشکد ه مطالعات مخازن و توسعه ميد ان هاي پژوهشگاه، از همکاري مشترک اين مجموعه با مد يريت اکتشاف خبر د اد ه و گفته است: اين همکاري د ر مسير تکميل زنجيره ارزش بالاد ستي که شامل فاز هاي اکتشاف، ارزيابي، توسعه و توليد و د ر زمينه طراحي فاز ارزيابي است د ر 2 ميد ان انجام مي شود . فاز ارزيابي مشتمل بر شناسايي و کمي کرد ن عد م قطعيت هاي زمين شناسي و مخزني از يک سو و روش هاي رويارويي با اين عد م قطعيت ها از سوي د يگر است. به عبارت د يگر، فاز ارزيابي عبارت از مد يريت ريسک و عد م قطعيت است. بهروز با تاکيد بر همکاري تنگاتنگ با بد نه کارشناسي کارفرما از طريق برگزاري کارگاه هاي متعد د به منظور تباد ل د انش براي استخراج RFP تصريح کرد ه است: اين نشست ها با هد ف ارزيابي کارشناسان پژوهشگاه از مشکلات ميد ان ها از يک سو و آشنايي کارفرما با توانمند ي هاي اين پژوهشگاه با هد ف تعريف د قيق چارچوب هاي پروژه از سوي د يگر، برگزار شد ه است. وي با تاکيد بر اين که د ر ميد ان هايي که فاز ارزيابي به د رستي انجام نشود و شناخت کافي از ميد ان د ر د ست نباشد ، زمان و هزينه فاز توسعه بسيار بالا خواهد رفت، افزود ه است: د ر اين پروژه ها با استفاد ه از توصيف مخزن، الگوسازي هاي استاتيکي، شکاف و د يناميکي، سناريوهاي مختلف طراحي و با تحليل پيشرفته عد م قطعيت، ريسک توسعه ميد ان به صورت کمي محاسبه مي شود و عد م قطعيت ها کاهش مي يابد .

 

دو انتصاب جديد در سازمان حراست صنعت نفت

از سوي علي اصولي، رئيس سازمان حراست صنعت نفت ، جلال اسماعيلي به سمت معاون پشتياني منصوب شد. متن حکم بدين شرح است:«اميد است با استعانت از خداوند متعال و با توجه به نقش اساسي آن معاونت در صيانت و حفاظت از سرمايه هاي انساني و دارايي هاي صنعت نفت و با استفاده از تجربه و توان نيروهاي ارزشمند در پيشبرد سياست ها و اهداف تعيين شده سازمان حراست موفق و سربلند باشيد.»

همچنين محمد آسترکي  نيز به سمت معاون آموزش و بهسازي سازمان حراست صنعت نفت منصوب شد که متن حکم وي بدين شرح است:«اميد است ضمن استعانت از خدواند متعال و بهره گيري از منويات مقام معظم رهبري در سال حمايت از کالاي ايراني در انجاموظيفه محوله موفق و مويد باشيد.»

 

بوشهر، استان نخبگان

دانش آموزان تحت پوشش طرح تقويت بنيه علمي استان بوشهر که همه براي دکتر و مهندس شدن برنامه ويژه دارند، از کيفيت بالاي کلاس هاي تقويت بنيه علمي مي گويند. آنان ضمن قدرداني از حضور استادان برجسته کشور براي کنکور 97 عنوان مي کنند که نبود اين کلاس ها در استانشان منجر به آن شده بود که هيچ آشنايي با کنکور و نحوه تست زني نداشته باشند، اما اين دانش آموزان مي خواهند کلاس ها تداوم داشته باشد و باقي دانش آموزان هم بتوانند از ابتداي دوره دبيرستان از اين خدمات بهره ببرند.  نازيلا حقيقتي، مسئول امور اجتماعي مديريت نظارت بر طرح هاي عمراني وزارت نفت، با بيان اينکه اين مديريت فکر اين مسئله را کرده است، مي گويد: آموزش مدرسان اين استان در برنامه مسئوليت هاي اجتماعي وزارت نفت است و با تربيت اين مدرسان ديگر دانش آموزان در مناطق نفت خيز نياز به حضور اساتيد پروازي ندارند و خودکفا مي شوند. نکته جالب توجه در مورد دانش آموزان استان بوشهر براي ما اين بود که همه آنها مي خواستند پس از اتمام درسشان به شهر و ديار خود بازگردند و به مردم شهرشان خدمت کنند. فرهادي که مشاور تحصيلي اين دانش آموزان بود و هر روز براي ارائه مشاوره از تهران به اين منطقه مي آمد، از مشکلات فرهنگي دانش آموزان منطقه برايمان گفت. به گفته فرهادي، برخي خانواده ها در اين مناطق در مورد ادامه تحصيل دخترانشان نگرانند و پذيراي برخي تحولات فرهنگي نيستند و تغيير اين فرهنگ به کار بسيار نياز دارد. خانم حقيقتي برايمان مي گويد: علم و آموزش علوم در سطح گسترده و با کيفيت عالي در تشکيل سرمايه انساني و توسعه ملي، در درجه اول اهميت قرار دارد و سرمايه گذاري در آموزش و پرورش، هم سطح و حتي بالاتر از بازده سرمايه گذاري هاي مادي است. او با بيان اينکه استفاده از فناوري هاي نو در عرصه صنعت، نيازمند نيروي کار ماهر و متخصص است، گفت: براي اين منظور بايد نيروي کار از آموزش و تخصص بيشتري برخوردار باشد و اين آموزش همتراز با رشد علم و فناوري بايد تداوم داشته باشد. حقيقتي فرايند توسعه را منوط به تحقق کيفي برنامه هاي آموزش و پرورش به منظور توانمند سازي افراد دانست و گفت: از اين منظر، مديريت نظارت بر طرح هاي عمراني، توجهي ويژه به مقوله توانمند سازي آموزش و پرورش در مناطق نفت خيز دارد. او مي افزايد: ناتوانمندي مالي، نبود آموزشگاه هاي کنکور همتراز با تهران، نداشتن مدرسان کنکور و مشاوران و در برخي موارد مسافت طولاني تا شهرهاي مرکزي استان، به عدم موفقيت دانش آموزان در طول سال هاي گذشته منجر شده که وزارت نفت با توجه ويژه به مسئوليت هاي اجتماعي خود سعي دارد اين مسائل را در سال هاي آتي رفع و به توانمند سازي منطقه کمک کند. چنين توجهي جدا از آنکه سطح علمي و توانمندي افراد در منطقه را افزايش مي دهد، مي تواند به ماندگاري نيرو در اين مناطق کمک کند و افراد، تمايل بيشتري براي زندگي در سرزمين مادري خود داشته باشند و اين مي تواند به توسعه همه جانبه و پايدار منطقه بينجامد. در سال هاي اخير، توجه ويژه وزارت نفت به مسئوليت هاي اجتماعي به ويژه شخص مقام عالي وزارت و مديران زير مجموعه به تنوع بخشي اين نوع فعاليت ها منجر شده و رضايت مردم بومي مناطق نفت خيز را به همراه داشته است. البته اين خدمات در اينجا متوقف نمي شود؛ وزارت نفت همچنان با نگاه به آينده به توسعه پايدار، زير پرچم مسئوليت هاي اجتماعي مي انديشد و اين فعاليت ها را هر ساله تقويت مي کند. سفر ديگري هم براي ما به پايان رسيد و امروز تيم خبري شرکت ملي نفت ايران خرسند است در کنار افرادي بوده که سختي سال هاي جنگ، آسيب و سختي هاي کمبود امکانات را تحمل کرده است و حالا سفره نفت و گازشان براي همه ايران باز است و خود هم در کنار ديگر هموطنان، از اين نعمت هاي خدادادي بهره مي برند.