گفت و گوي«مشعل»  با مد يرعامل شرکت ملي پخش فرآورد ه هاي نفتي ايران

خد مت  رساني با رنگ و بوي نوروزي

مشعل   شرکت ملي پخش فرآورد ه هاي نفتي د ر صنعت نفت به د ليل وظيفه تامين و توزيع سوخت مورد نياز مرد م د ر گستره اي به وسعت ايران فعاليت مي کند ، شرکتي که فعاليت هايش تعطيلي ند ارد و براي تمام فصول سال فعال است، اما خد مت رساني اين شرکت د ر نوروز، رنگ و بويي د يگر د ارد ، جنس نظارت ها و توزيع سوخت به گونه اي که د ر اين ايام تغيير مي کند و شتاب مي گيرد تا مسافران نوروز کمبود ي د ر تامين سوخت ند اشته باشند . سيد محمد رضا موسوي خواه، مد يرعامل شرکت ملي پخش فرآورد ه هاي نفتي مي گويد : توقف د ر حوزه خد مت رساني براي ما بي معناست و به قول آقاي زنگنه، وزير نفت، «سوخت ند ارم؛ ند اريم.» د ر نوروز 97 که مصرف بنزين بازهم به روال سال هاي گذشته رکورد زد و افزايش يافت؛ به د ليل عملکرد خوب شرکت ملي پخش فرآورد ه هاي نفتي د ر تامين به موقع سوخت، کمبود ي د ر اين بخش احساس نشد تا مرد م سفري با آرامش را تجربه کنند .  هفته نامه «مشعل» د ر واپسين روزهاي اسفند ماه 96 که اوج فعاليت هاي اين شرکت براي استقبال از نوروز و تامين سوخت مورد نياز مرد م بود ، گپ وگفت د وستانه اي با محمد رضا موسوي خواه، مد يرعامل شرکت ملي پخش فرآورد ه هاي نفتي د اشت که د ر اد امه مي خوانيد .

سوخت ند ارم، ند اريم

از آبان 1396 به عنوان مد يرعامل شرکت ملي پخش فرآورد ه هاي نفتي فعاليت مي کنم. اصالتم اصفهاني است و از سال 1371 وارد حوزه پخش فرآورد ه هاي نفتي شد م. طي 26 سال گذشته د ر مناطق عملياتي گوناگون مانند کرمان، گرگان، يزد ، چابهار و لرستان فعاليت کرد ه ام. اميد وارم سال 97 سالي پراز خير و برکت، براي همگان و سرشار از امنيت د ر جاي جاي کشور عزيزمان باشد . شرکت ملي پخش فرآورد ه هاي نفتي، بنابر رسالتي که د رحوزه تامين وتوزيع سوخت د ارد ، د ر همه سال به صورت شبانه روز فعال است وتوقف د رخد مت رساني، براي آن بي معناست و به قول مهند س زنگنه، «سوخت ند ارم، ند اريم».

ذخيره سازي مناسب سوخت

ذخيره سازي سوخت و خد مت رساني مطلوب نوروز که مسافران بيشماري راهي شهرهاي مختلف کشور مي شوند ، از ماه ها قبل آغاز مي شود .آماد ه سازي جايگاه هاي عرضه سوخت به عنوان ويترين شرکت ملي پخش، زيبايي، نظم و سلامت تجهيزات جايگاه ها نيز از موارد ي است که د ر فهرست پيگيري هاي قبل از نوروز قرار مي گيرد .

 سرکشي مستمر به جايگاه هاي سوخت

براي اطمينان از خد مات رساني مطلوب به مراجعان جايگاه هاي سوخت، گشت هاي نوروزي مرکب از تيم هاي عملياتي و ستاد ي (روابط عمومي، بازرسي و عمليات) فعال شد ند . فعاليت اين گشت ها معمولا از نيمه د وم اسفند آغاز مي شود و تا پايان تعطيلات نوروز اد امه د ارد . گشت هاي بازرسي از جايگاه ها و کنترل خد مات د هي آنها به مرد م، پارسال نيز تشکيل شد ؛ به اين صورت که  د ر نوبت هاي مختلف شبانه روز به مجاري عرضه سوخت سرکشي مي کرد ند تا مشکلي براي شهروند ان د ر سوخت رساني ايجاد نشود . البته سرکشي به جايگاه هاي عرضه سوخت د ر طول سال هم انجام مي شود ، اما د ر زمان هايي مانند نوروز، فعال تر و د ر همه روزهاي آن با حضور د ر مجاري عرضه سوخت، فعاليت آنها را ويژه تر رصد مي کنند .

تعامل سازند ه با جايگاه د اران

اطمينان از سلامت تجهيزات (د يسپنسرها، نازل ها و ...) فعال بود ن نمازخانه، زيبايي محوطه، فعال بود ن د وربين هاي جايگاه، فعال بود ن سرويس هاي بهد اشتي و تميزي آنها، همچنين برخورد مناسب کارکنان جايگاه ها با مراجعان و... از موارد ي است که د ر سرکشي از جايگاه هاي سوخت مورد توجه قرار مي گيرد . همچنين با جايگاه د اران تعامل سازند ه د اريم و اغلب مجاري عرضه سوخت د ر وضعيت مناسبي قرار د ارند .

 

عرضه سوخت از طريق 6 هزار جايگاه

بيش از 3600 جايگاه عرضه فرآورد ه هاي نفتي(بنزين و نفت گاز) و بيش از2400 جايگاه عرضه گازطبيعي فشرد ه (سي ان جي) د ر کشور وجود د ارد که سوخت رساني به خود روهاي د رون شهري و برون شهري را به عهد ه د ارند .

رکورد مصرف د ر روز پاياني سال 96

معمولا با نزد يک شد ن به سال نو، ميانگين مصرف روزانه بنزين هم افزايش مي يابد ؛ اين افزايش د ر روزهاي پاياني اسفند 96 نيز رقم خورد . مثلا مصرف بنزين د ر نوروز 95 رکورد بيش از100 ميليون ليتر را رقم زد و 29 اسفند 96 به 116 ميليون و 400 هزار ليتر رسيد .

فعاليت 24 ساعته سامانه 09627

سامانه 09627 پل ارتباطي مرد م با شرکت ملي پخش فرآورد ه هاي نفتي است. اين سامانه د ر ايام نوروز هم به صورت 24 ساعته فعاليت مي کند . امسال، برخلاف سال هاي قبل، اپراتورهاي اين سامانه تا پايان تعطيلات نوروز (به طورشبانه روز) د ر اين سايت حضور د اشتند و پاسخگوي پرسش ها و انتقاد هاي مرد م بود ند .اين سامانه، فضاي مناسبي است که مرد م از طريق آن مي توانند نظرهاي خود را د رباره فعاليت شرکت ملي پخش فرآورد ه هاي نفتي اعلام و اگر نارضايتي از کارکنان جايگاه، کيفيت سوخت و کميت آن د ارند ، مطرح کنند تا از طريق سامانه09627 به شکايت آنها رسيد گي شود .د ر اين سامانه، فضاي تشکر از عملکرد جايگاه د اران و کارکنان آن نيز وجود د ارد و مرد م مي توانند پيام تشکر خود را از همين طريق اعلام کنند ، ضمن اين که فضايي است براي ارزشيابي جايگاه ها و امتيازد هي به آنها.قصد د اريم از سال 1397 د ر سامانه 09627 نظرسنجي مرد مي د اشته باشيم و نتيجه اين نظرسنجي يكى از عوامل موثر د ر د رجه بند ى جايگاه ها باشد .

آماد ه باش مراکز سوخت رساني هوايي

همه بخش هاي شرکت ملي پخش فرآورد ه هاي نفتي براي سوخت رساني آماد ه هستند . اين موضوع د ر مورد سوخت رساني به هواپيماها هم صد ق مي کند . به همين منظور مراکزسوخت هوايي مستقر د ر فرود گاه هاي کشور اين روزها همانند سال هاي گذشته، آماد ه بود ند و سوخت رساني به هواپيماها را د ر شرايطي کاملا مطلوب انجام د اد ند . د ر فرود گاه هاي امام خميني(ره) ومهرآباد تهران نيز که از فرود گاه هاي مهم کشور محسوب مي شوند ، به گونه اي برنامه ريزي شد تا مشکلي د ر روند تامين سوخت هوايي ايجاد نشود .

از فعاليت ها راضي هستم

به د ليل برنامه ريزي خوبي که از چند ماه قبل از شروع تعطيلات نوروزي انجام شد ، ذخيره سازي انواع فرآورد ه نفتي (بنزين، نفت گاز و ...) امسال د و برابر نوروز سال قبل بود که اين موضوع موجب آرامش فکري من و همکارانم بود .د ر کل مي توانم بگويم با توجه به تلاش همه بخش هاي ستاد ي و عملياتي، همچنين تمهيد ات پيش بيني شد ه، ازعملکرد همکاران خود راضي هستم، اما اين رويه بايد با هد ف افزايش رضايت مند ي مرد م اد امه يابد .

اقد ام هاي شاخص سال 96

د رسال 96 چند رويد اد مهم رخ د اد وکارکنان شرکت ملي پخش تلاش کرد ند نقشي تاثيرگذار د ر رويارويي با آنها د اشته باشند ؛ حواد ثي تلخ مثل وقوع زلزله د راستان کرمانشاه که جمعي از هموطنان، جان خود را ازد ست د اد ند و شمار فراواني نيز بي خانمان شد ند .شرکت ملي پخش فرآورد ه هاي نفتي، بنابر وظيفه ذاتي و مسئوليتي که د رحوزه تامين و توزيع مواد سوختي به عهد ه د ارد ، از همان ساعات اوليه وقوع اين حاد ثه، تلاش کرد تا با توزيع نفت سفيد ميان زلزله زد گان، اند کي ازآلام آنها بکاهد . د ر زلزله هاي استان تهران و البرز، شمار فراواني از مرد م مجبور شد ند شب را بيرون از منزل و عموما د رخود روهاي خود بگذرانند . اين خود روها سوخت نياز د اشتند و تامين اين سوخت د ر آن شرايط به نحو مطلوبي ازسوي شرکت ملي پخش فرآورد ه هاي نفتي انجام شد ؛ به طوري که د ر روز وقوع زلزله، توزيع بنزين د ر كشور به رقم بى سابقه 28 ميليون ليتر روز رسيد .اواخر زمستان سال گذشته هم موجي از سرما وارد کشور شد که بيش از 18 استان را متاثر کرد ، به طوري که بعضي خود روها به د ليل برف و بوران شد يد د ر جاد ه ها ماند ه بود ند و با بخاري خود رو، خود را گرم مي کرد ند . د راين بخش نيز، کارکنان شرکت ملي پخش فرآورد ه هاي نفتي خوش د رخشيد ند .سوخت رساني به بخش نيروگاهي کشور، از د يگر اقد ام ها و عملکرد هاي شاخص سال گذشته است که د ر آن نيز عملکرد خوبي برجاي گذاشتيم.

 کاهش مصرف نفت کوره

با توجه به سياست هاي کاهش مصرف نفت کوره، مصرف اين سوخت مايع از 25 ميليون ليتر د ر روز به 18ميليون ليتر د ر روز کاهش يافت که به لحاظ زيست محيطي، گام بسيار بزرگي به شمار مي رود . کاهش هزينه هاي حمل مواد نفتي با استفاد ه ازخط لوله به جاي نفتکش جاد ه پيما، همچنين تغيير رويه د ر به کارگيري کشتي هاي سوخت رسان(برگزاري مناقصه عمومي) و کاهش 10 ميليون د لاري هزينه حمل د ريايي تا د وسال آيند ه، از د يگر موارد ي است که مي توانم از آنها به عنوان اقد ام هاي شاخص سال گذشته نام ببرم.

آغاز به کار شرکت هاي صاحب نشان

پيگيري و ايجاد شرکت هاي صاحب نشان يا برند ينگ، موضوع د يگري است که به عنوان يکي از اقد ام هاي خوب شرکت ملي پخش فرآورد ه هاي نفتي ايران با هد ف افزايش خد مات کيفي به مرد م د ر حوزه سوخت رساني انجام شد . د ر اين حوزه، زنجيره اي از جايگاه د اران و ناوگان حمل مواد سوختي وجود د ارد . بخش هاي تشکيل د هند ه اين زنجيره، نگراني هايي د اشتند ؛ مثل کارمزد يا خالي ماند ن ظرفيت ناوگان حمل مواد سوختي که شايد برخي ازآنها به حق بود و بايد برطرف مي شد که خوشبختانه سال گذشته به منظور رفع اين نگراني ها، گام هاي خوبي برد اشته شد .

استفاد ه از هوش مصنوعي

فعاليت هاي شرکت ملي پخش فرآورد ه هاي نفتي بد ون هيچ توقفي اد امه د ارد و با «نو» شد ن سال، برنامه هاي آن هم «نو» مي شود تا خد مت رساني نيز رنگ تازه اي به خود بگيرد .برنامه هاي سال 97 اين شرکت د ر پايان پارسال ابلاغ شد . مهم ترين هد ف د ر سال جاري، حذف د خالت هاي انساني د ر فرآيند توزيع فرآورد ه هاي نفتي است. به منظور حمل مواد سوختي، گام هايي د ر مسير استفاد ه از هوش مصنوعي برد اشته شد ه است. کاهش مسيرحمل مواد سوختي، تاثير شگرفي بر کاهش هزينه ها د ارد ، از اين رو طرحي با همکاري سازمان نقشه برد اري و سازمان جغرافيايي ارتش، د ر د ست اجراست که با د ر د ست د اشتن نقشه توپوگرافي به اين هد ف د ست يابيم. سيستم توزيع فرآورد ه هاي نفتي هم اکنون روزآمد شد ه است، امسال توزيع فرآورد ه هاي نفتي، مبتني بر هوش مصنوعي است؛ به اين معنا که فرد د خالتي د ر توزيع آن ند ارد و به عنوان يک ناظر کنترلي برسيستم نظارت مي کند . د ر اين سيستم (هوش مصنوعي) د اد ه هاي اطلاعاتي بر گزارش فرد ي مبتني نيست؛ بلکه اين سيستم است که اطلاعاتي نظير ميزان ارسال سوخت را بر اساس بهترين، کوتاه ترين وکم هزينه ترين مسير براي حمل مواد سوختي مشخص مي کند .صبا وگلشن، نرم افزارهايي است که براي اين منظور تعريف شد ه اند تا تعيين کارمزد جايگاه ها، سيستمي و بد ون د خالت فرد انجام شود .

آرامش د ر محيط کار

اگر آرامشي د رکار وجود د ارد ، بد ون شک، خانواد ه ها پشتيبان آن هستند . فعاليت د ر چنين حوزه هايي با يک جا ماند ن سنخيت ند ارد . به عنوان مثال د ر 26 سال گذشته يا من ازخانواد ه د ور بود ه ام يا به خاطر نوع کارم، خانواد ه چند بار مجبور به جا به جايي شد ه اند . اين د ور بود ن و شهر به شهر شد ن ها، به د ليل جا به جايي و د ور شد ن از اصالت فرهنگ زاد گاه، مشکلاتي همانند نوع تحصيل فرزند ان يا د وگانگي فرهنگي براي خانواد ه ايجاد مي کند که نمونه اي از بحران هويتي خانواد ه است.

نوروز حس تازگي و شاد بود ن

نوروز با خود تازگي و طراوت به همراه د ارد و حس شاد بود ن را به آد مي منتقل مي کند . نوروز براي من علاوه بر اين موارد ، يعني کار و تلاش بيشتر براي رضايت مند ي مرد م.وقتي مرد م را راضي و شاد مي بينم، وقتي سوخت رساني مطلوب انجام مي شود و مرد م راضي هستند ، من هم شاد مي شوم؛ اما زماني که د ر منطقه اي از کشور، خد اي ناکرد ه، مشکلي از نظر تامين و توزيع سوخت به وجود بيايد ، حقيقتا ناراحت مي شوم.خوشبختانه با تلاش همه کارکنان شرکت ملي پخش، امسال هم به روال سال هاي قبل، تلاش شد مشکلي ايجاد نشود که از اين بابت خوشحالم.

د ر کار منزل مشارکت مي کنم

کار منزل سخت و نيازمند مد يريت خاصي است که خوشبختانه همسرم اين مهم را بخوبي انجام مي د هد و من نيز د ر انجام امور منزل مشارکت د ارم. کار د ر منزل به خصوص د ر زمان هايي که فکرم د رگير است، برايم آرامش بخش است.من نيز همانند د يگرهموطنان به همراه خانواد ه سعي مي کنم آيين زيباي نوروز را با آد اب خود بجا آورم. البته سال هاي سال است که «نفت» نيز خانواد ه د وم من شد ه است.بيش از 20 بهار را با خانواد ه کاري ام (نفت) شروع کرد ه ام.

بخشي از آرزوهاي سال 97

آرامش و امنيت، رواني چرخ اقتصاد کشور، سلامت و شاد ماني مرد م از آرزوهاي من است، همچنين اميد وارم بتوانم پاسخ محبت هاي همسرم را که خلأ هاي مرا د ر خانواد ه با حضورخود پرکرد ه است، بد هم و بستر ورود به مراحل جد يد تحصيلي و کاري فرزند انم را مهيا کنم. خد مت رساني هرچه بهتر و بيشتر به مرد م از د يگر آرزوهاي من است.

سخني با وزير نفت

اول از هر چيز سال نو را به وزير نفت تبريک مي گويم و برايشان آرزوي سلامت، تند رستي و توفيق هرچه بيشتر د ر کار را د ارم.موضوعي هم هست که اجازه مي خواهم مطرح کنم و آن د ستور فروش خانه هاي سازماني از سوي ايشان است. شرکت ملي پخش فرآورد ه هاي نفتي ايران، با کارکناني زحمتکش که روزانه 110 ميليارد تومان د رآمد حاصل از فروش فرآورد ه هاي نفتي را به خزانه واريز مي کند ، د رهيچ نقطه اي ازکشور خانه سازماني ند ارد ؛ بلکه تعد اد ي معد ود خانه عملياتي د ارد که آنها نيز به مد ير، معاون و رئيس امور مالي محد ود مي شود .خواهشي که از وزير نفت د ارم، اين است که به موضوع منازل عملياتي شرکت ملي پخش فرآورد ه هاي نفتي ايران نگاهي ويژه تر د اشته باشند ؛ اين بخش از بد نه نفت، هيچ منزل سازماني د ر اختيار ند ارد .