انفجار و آتش سوزی در واحد آمونیاک

مشعل     صنعت نفت، از صنايع پيچيده و با ريسک بالاست که بروز حوادث در آن می تواند خسارت هاي جاني و مالي جبران ناپذيري به همراه داشته باشد. در طول تاريخ، حوادث زيادي در اين صنعت رخ داده که پيامدهاي فراواني در برداشته است؛ از اين رو اهميت درس آموزي از حوادث و سوانح در اين صنعت، براي شناسايي مناطق پر ريسک چند برابر می شود. همان طور که می دانيد، دانش به دست آمده در مورد علل حادثه، می تواند اجازه استقرار اقدام هاي پيشگيرانه و کاهش دهنده حوادث در محل را صادر کند، ضمن آنکه بازخورد ناشي از آن سبب بهبود رفتار ايمني در افراد مستقر در فضاي صنعت نفت می شود. با بهره مندي از نکات «درس آموزي از حوادث»، می توان از نوع وقايع ناخواسته تشديدکننده و بازدارنده آن، عواقب احتمالي وقايع ناخواسته و... به اقدام هاي کنترلي که می تواند عواقب ناشي از حوادث را محدود کند، دست يافت. به دليل اهميت اين موضوع، هفته نامه «مشعل» قصد دارد با چاپ برخي «درس آموزي از حوادث صنعت نفت ايران و جهان»، گامي در مسير کاهش حوادث بر دارد. در ادامه، درس آموزي از «انفجار و آتش سوزی در واحد آمونیاک» را می خوانيد.

ساعت 13 و 59 دقیقه در حین انجام عملیات سنگ زنی جهت برداشتن BOX شش اینچ نصب شده روی خط 32 اینج ورودی MDEA به برج جذب، ناگهان یک سوراخ بزرگ روی محل سنگ زنی پدید آمده و در نتیجه خط لوله مذکور دچار پارگی شده است که باعث تخلیه MDEA ورودی به برج با فشار معادل 36bar، از سرویس خارج شدن پمپ MDEA و متعاقب آن برگشت گاز فرآیند به خط 32 اینچ و در نهایت خروج از محل پارگی شده است.

پس از انتشار حجم قابل توجه گاز فرآیند در محوطه واحد و وجود منابع جرقه (همانند کولرهای گازی آنالایزور) انفجار بزرگی رخ داده و به دنبال آن منابع قابل اشتعال در محوطه همانند الوارهای چوبی، عایق های خط لوله و کابل های برق و ابزار دقیق دچار حریق شده اند. با اعلام وضعیت، خودروی آتش نشانی مستقر در سایت به محل حادثه اعزام شده و همچنین پس از شنیده شده صدای انفجار و نیز دود برخاسته حاصل از آن، بلافاصله خودروهای آتش نشانی و تجهیزات مبارزه با حریق به محل حادثه اعزام شده اند.

عملیات مبارزه با حریق و خنک کاری واحد لحظاتی پس از حادثه آغاز شده و در ساعت 16 و 25 دقیقه روز حادثه، حریق کنترل شده و ساعت 17 و 11 دقیقه به طور کامل اطفا و تجهیزات کاملات کولینگ می شوند.

شما چه کاری می توا نید انجام دهید ؟

  تهیه دستورعمل مدون جهت انجام فعالیت های تعمیراتی غیر روتین در شرایط در سرویس بودن تجهیزات/ استقرار کامل سیستم مدیریت

 ایمنی فرآیند بخصوص در مواردی همچون حفظ سرمایه های فیزیکی و مکانیکی سازمان، مدیریت تغییر، ارزیابی ریسک، کنترل عملیات، اقدام اصلاحی/ پیشگیرانه

 بررسی دقیق علل خوردگی برج و خطوط a- MDEA و پیش بینی اقدام های اصلاحی مورد نیاز و بهره گیری از نتایج بررسی در طرح های در حال احداث

 انجام ممیزی های مدیریت ایمنی فرآیند بر اساس استاندارد به طور دوره ای جهت کلیه مجتمع های تولید زیر مجموعه

  پیاده سازی برنامه آموزشی اثر بخش جهت بالا بردن دانش کارکنان گروه های مختلف بهره برداری، تعمیرات و خدمات فنی در خصوص موارد ایمنی مرتبط با فرآیند طبق استاندارد AP1200

   تقویت حافظه سازمانی از طریق مکتوب سازی رویدادهای قبلی و انتقال تجربیات کارکنان با تجربه به کارکنان کم تجربه تر بویژه افراد تازه استخدام ونیز توجه جدی به تجزیه و تحلیل دقیق حوادث، رویدادها و شبه حوادث

  به روز رسانی سیستم های مدیریت تعمیر و نگهداری و توجه بیش از پیش و نیز انجام تعمیرات پیشگیرانه موثر/ توجه به آخرین ویرایش استانداردهای بازرسی فنی و تعمیرات در صدور دستور کارهای بازرسی

   استقرار سیستم بازرسی بر مبنای ریسک (RBI) مبتنی بر استانداردهای 580، 581 API

انجام مانورهای دوره ای موثرتر و تهیه گزارشات تحلیلی پس از انجام این مانورها